MEVZUATYasa

MUHTAÇ ERBAŞ VE ER AILELERININ ÜCRETSIZ TEDAVISI HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 4341
Resmi Gazete
Tarih: 22.02.1998; Sayı: 23266

Madde 1- 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine göre, silah altına alınan muhtaç erbaş ve erlerin ailelerinin hastalanmaları halinde tedavileri, Devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılır.

Madde 2- Muhtaç erbaş ve er ailelerinin ayakta veya meskende tedavi halinde kullanacakları ilaç bedelleri ile resmi sağlık kurumu raporu ile belirlenen ve tüberküloz, kanser, kronik böbrek, akıl hastalıkları, organ nakli ve benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların ayakta veya meskende tedavileri sırasında kullanılmasına lüzum gösterilen ilaçlardan hayati önemi haiz olanların bedellerinin tamamı Devletçe karşılanır.

Madde 3- Bu Kanunun tatbikatında aile tabiri içine giren eş, usul ve füru aşağıda gösterilmiştir.

a) Eş: Erbaş ve erlerin karıları.

b) Usul: Erbaş ve erlerin, yardım etmediği takdirde zarurete düşecek ana ve babaları.

c) Füru: Erbaş ve erlerin çocukları

Madde 4- Bu Kanundan yararlanma hakkı, 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre, askerlik şubesince askere sevk tarihinden başlar ve terhis tarihinden bir ay sonra sona erer.

Madde 5- Bu Kanunun uygulanmasından doğacak giderleri karşılamak üzere, Maliye Bakanlığınca her yılın bütçesine Devlet ve üniversite hastaneleri için yeterli ödenek konur.

Madde 6- Bu Kanunun uygulanmasına ait usul ve esaslar Milli Savunma, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarınca üç ay içinde ortaklaşa hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir.

Geçici Madde 1- Devlet ve üniversite hastanelerinde her türlü muayene, tedavi ve sair sağlık hizmetleri dolayısıyle bu Kanun yürürlüğe girmeden önce borçlandırılmış olan erbaş ve erlerin eş ve çocukları, muhtaç olduklarını belgeledikleri takdirde haklarında hiçbir idari ve icrai işlem yapılmaz. Başlamış işlem varsa, onlar dahi durdurulur.Hastanelerin bu kabil alacaklarının Devletçe nasıl karşılanacağı, 6 ncı maddede yazılı olan yönetmelikle düzenlenir.

Madde 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.