GenelgeMEVZUAT

NISAN 2006 AYI DÖNER SERMAYE ÖDEMELERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

NISAN 2006 AYI DÖNER SERMAYE ÖDEMELERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : B.10.0.SGB.0.00.00.00/3058-28.04.2006

Konu: 209 Sayılı Kanun Değişikliği

…………….. VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda görev yapan personele 2004 yılından bu yana, yılı Bütçe Kanunlarında yer alan hükümler uyarınca döner sermayeden performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 32 nci maddesinin (d) fıkrasına istinaden 2006 yılında uygulanmak üzere hazırlanan 10/02/2006 tarihli ve 717 sayılı Makam Onayı ile “Sağlık Bakanlığına Bağlı Birinci, Ikinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönergeler” 01/01/2006 tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuş idi.

209 Sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun” un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelen hükümleri, 11/03/2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5471 Sayılı “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları Ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun Ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 1 inci maddesi ile 01/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilmiş ve 5471 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 2006 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 32 nci maddesinin (d) fıkrası 01/04/2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Dolayısıyla, 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 32 nci maddesinin (d) fıkrasına istinaden hazırlanan mezkur Yönergelerin hukuki dayanağı ortadan kalktığı için, 31/03/2006 tarihinde Yönergelerin yürürlüğü sona ermiştir.

Bu sebeple 01/04/2006 tarihinden itibaren 10/02/2006 tarihli ve 717 sayılı mezkur Yönergeler uyarınca ek ödeme yapılmasına imkan bulunmamaktadır.209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca personele yapılacak döner sermaye ek ödemenin oranı ile esas ve usûllerinin Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği hususu hüküm altına alınmıştır. Bu çerçevede, Yönetmelik çalışması tamamlanma aşamasında olup, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakiben yürürlüğe girecektir.Yapılan açıklamalar çerçevesinde döner sermayeli kurum ve kuruluşlarımız, Nisan 2006 dönemi ek ödemelerine ilişkin hesaplamaları ve ödemeleri mezkur Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra yapacaklardır.

Bilgilerinizi ve Iliniz dahilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlara duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Kibar ALTUNAL

Bakan a.

Başkan V.

DAĞITIM:

Gereği:

81 Il V.(Il Sağ.Müd)

——————————————————————————–

——————————————————————————–

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

209 sayılı Kanun değişikliğine istinaden yapılan Yönetmelik çalışması çerçevesinde değişikliği Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.04.2006 tarihli ve 3058 sayılı yazısı ile 2006 Nisan ayına ilişkin persormansa dayalı ek ödemeyi Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra yapılacağı hususu duyurulmasına rağmen, Bakanlığımıza gelen telefonlardan yazının yanlış anlaşıldığı görülmüştür.Mezkur Yönergelerimiz ile düzenlenen döner sermaye ek ödemesine yönelik usul ve esaslar, bundan böyle Bakanlığımızca çıkarılacak Yönetmelikle belirlenecektir. Bu bağlamda çıkarılacak Yönetmelik, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakiben 01/04/2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.Bu bağlamda; Yönetmelik çalışması tamamlanma aşamasında olup yakın zamanda yürürlüğe girecektir. Kurumlarımızın Nisan 2006 dönemi ek ödemelerini Yönetmelik yayımlanıncaya kadar bekletmeleri ve mezkur Yönetmeliğin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesini takiben yapmaları gerekmektedir.