SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Ekonomisi Ve Pazarlama

ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE YABANCI FİNANS KAYNAKLARI

Dünya Sağlık Örgütü–DSÖ (World Health Organization-WHO)

•Amacı, tüm milletlerin mümkün olan en yüksek sağlık seviyesine ulaşmasıdır.
•Sağlık, sadece hasta veya sakat olmama hali değil; fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyi olma halidir.
•1948’de kuruldu
•192 Üye Ülke
•Dünya Sağlık Asamblesi
•6 Bölge Ofisi
–Türkiye’nin dahil olduğu Avrupa Bölge Ofisi (EURO)

Dünya Sağlık Örgütü – DSÖ (World Health Organization-WHO)

•1998’de belirlenen 4 stratejik yön:
–Yüksek mortalite, morbidite ve engellilik hallerinin, özellikle fakir bölgelerde azaltılması
–Sağlıklı yaşam tarzlarının desteklenmesi; insan sağlığını etkileyen çevresel, ekonomik, sosyal ve davranışsal risk faktörlerinin azaltılması
–Sağlık göstergelerini düzelten, halkın meşru taleplerini karşılayan ve finansal açıdan adil sağlık sistemlerinin geliştirilmesi
–Sağlık sektörü için kurumsal bir çerçeve oluşturulması

Dünya Bankası –DB (World Bank)

•Temel amacı: Üye gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yaşam kalitesini geliştirmek
•Dünyanın en büyük gelişim kaynaklarından biri.
–2002 yılında verdiği kredi miktarı 19,5 Milyar $
•Yaşam standartlarını yükseltmek ve ağır yoksulluğu ortadan kaldırmak için fikirler ve finansman sağlar.
•Yardımcı olacak stratejiler geliştirirken hükümetler, devlete bağlı kurumlar, STKlar ve özel sektörle çalışır.
•Ülke ofisleri
–DB’ın programını ülkelerde uygular
–Hükümetler ve sivil toplumla bağlantı kurar
–Gelişim konularında anlayış geliştirilmesi için çalışır
•184 üye ülke, bankanın hissedarlarıdır.
•DB finansal kaynaklarını, çok iyi eğitimli personelini ve gelişmiş bilgi birikimini, her bir gelişmekte olan ülkenin kalıcı, sürdürülebilir ve hakkaniyetli birşekilde büyümesine yardım etmek için kullanır.
•Ana odak noktaları, en yoksul insanlara ve en yoksul ülkelere yardım etmektir. Ancak tüm üyeleri içinşu noktaları gözetir:
–İnsanlara yatırım yapmak, özellikle temel sağlık ve eğitim hizmetleri ile
–Yoksulluğu azaltmak için sosyal gelişim, yönetim ve kurumsal gelişimi desteklemek
–Hükümetlerin kaliteli hizmetleri verimli veşeffaf birşekilde verebilmesini sağlamak
–Çevreyi korumak
–Özel sektörde gelişimi desteklemek ve cesaretlendirmek
–Yatırım ve uzun vadeli planlama yapılmasına yardımcı olmak için kalıcı makroekonomik çevreler oluşturacak reformları desteklemek

International Finance Cooperation –IFC

•Dünya bankası grubu üyesi 4 kuruluştan biri
•Temel amacı: Üye gelişmekte olan ülkelerdeki insanların yaşam kalitesini geliştirmek
•Yoksulluğu azaltmanın ve insanların yaşam kalitesini geliştirmenin bir yolu olarak, gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir özel sektör yatırımlarını destekler.
•Özel sektöre kredi ve equity finansmanı sağlayan en büyük çok yönlü kaynaktır.
•Sürdürülebilir özel sektör gelişimlerini temel olarakşu yollarla destekler:
–Gelişmekte olan ülkelerde özel sektör projelerini finanse ederek
–Gelişmekte olan ülkelerdeki özelşirketlerin uluslararası finans pazarlarına girmesine yardım ederek
–İşletmelere ve hükümetlere tavsiye ve teknik konularda asistans vererek

Avrupa Yatırım Bankası (Europian Investment Bank)

•Avrupa Birliğinin finans kurumudur.
•Görevi: Üye ülkelerin entegrasyonuna, dengeli gelişimine, ekonomik ve sosyal bütünleşmesine katkıda bulunmak
•Üye ülkeler, AB üyeleridir.
•Misyonu: Yatırım projelerine uzun vadeli finans sağlayarak AB’nin amaçlarını ilerletmektir.
•4 temel çalışma alanı: ekonomik, teknik, çevresel ve finansal alanlar.
•Verilen borçlar 5 öncelikli operasyonel alana yöneltilmiştir:
–Bölgesel gelişim ve AB’yle ekonomik ve sosyal bütünleşme
–“Yenilik 2000 Girişimi”nin uygulanması
–Çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi
–Giriş yapmaya hazırlanan ülkeleri (Accession Countries) AB üyeliğine hazırlamak
–Toplumsal gelişim yardımı ve Ortak Ülkeler’de kooperasyon politikası

Uluslararası Finans Kurumları

•DVI Inc.
–Tüm dünyada sağlık hizmeti veren kurumlar için bağımsız ve özelleşmiş bir finansşirketidir.
–ABD kökenlidir.
–Uluslararası programlarşeklinde, tanısal görüntüleme cihazları ve diğer tedavi edici cihazların alımı için borç verir, leasing sağlar.
–Dünyanın belli başlı pazarlarında ofisleri vardır.
•Türkiye ofisi
–2002 yılında 278 Milyon Dolarlık kredi ve borç vermiştir.
–www.dvi-inc.org

Fizibilite Raporu

• “Bu iyi bir fikir mi?” sorusuna cevap veren teknik bir rapordur.
• Kontekst
– Demografik özellikler
– Epidemiyolojik özellikler
– Sektörel özellikler
– Sektördeki açık
• Seçenekler nelerdir?
• Sizin projeniz nedir?
– Sektördeki açığı nasıl kapatacak?
– Yatırım maliyeti ve zaman planı nedir?
– Geri dönüş ve hızı nedir?
• Olası tehtidler ve darboğazlar

Serdar Savaş