MEVZUATYönetmelik

ÜCRET GARANTI FONU YÖNETMELIĞI

ÜCRET GARANTI FONU YÖNETMELIĞI

Resmi Gazete:18.10.2004 – 25617

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Ücret Garanti Fonunun oluşum ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik hükümleri 4857 sayılı Iş Kanunu kapsamına giren işçi ve işverenler hakkında uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Iş Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

Yönetim kurulu: Türkiye Iş Kurumu Yönetim Kurulunu,

Kurum: Türkiye Iş Kurumu Genel Müdürlüğünü,

Kurum birimi: Türkiye Iş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerini,

Fon: Işsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulan Ücret Garanti Fonunu,

Işçi alacak belgesi: Işçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenden alamadığı sondan geriye doğru üç aylık ücretine ilişkin alacağının aylar itibariyle miktarını gösteren ve işveren yahut hak sahipleri tarafından düzenlenen belgeyi,

Son üç aylık ücret: Işçiye, son üç ayda ödenmesi gereken net aylık ücretini,ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Fonun Kuruluşu, Yönetimi, Gelirleri ve Giderleri

Fonun Kuruluşu ve Yönetimi

Madde 5 — 4857 sayılı Iş Kanununun 33 üncü maddesinde öngörülen ödemelerde bulunmak üzere “Ücret Garanti Fonu” kurulmuştur. Fon, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde, Işsizlik Sigortası Fonu kapsamında işletilir ve yönetilir.

Fon Gelirleri

Madde 6 — Ücret Garanti Fonu gelirleri, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşur.

Sosyal Sigortalar Kurumunca Işsizlik Sigortası Fonuna aktarılan işveren payının yüzde biri, Fon adına farklı bir hesapta takip edilir. Fon, işsizlik sigortası fon kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde Işsizlik Sigortası Fonu içerisinde değerlendirilir.

Fonun Giderleri

Madde 7 — Ücret Garanti Fonunun giderleri, işçilere bu Yönetmelik uyarınca yapılan ücret ödemelerinden ve Yönetim Kurulu kararı ile Fona ilişkin olarak Kurum tarafından yapılan giderlerden oluşur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödemeye Ilişkin Usul ve Esaslar

Kurum Birimine Başvuru

Madde 8 — Iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılmaksızın; işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde, iş sözleşmesinden kaynaklanan aylık ücretlerini alamaması nedeniyle, ücret alacağı bulunan işçi tarafından; son üç aylık ücretlerinin ödenmediğini gösteren (EK-1) işçi alacak belgesi veya son üç aylık ücret alacağını gösteren sair belge ile birlikte, aşağıdaki belgelerden birini ibraz ederek yetkili Kurum birimine başvurulması gerekir:

a)Icra ve Iflas Kanununun 143 üncü maddesi uyarınca Icra Dairesinden alınan aciz vesikası veya 105 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca alınacak aciz vesikası hükmündeki belge,

b)Iflasın açılmasına dair mahkeme kararının tasdikli suretinin veya Icra ve Iflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge,

c)Icra tetkik merciince verilen konkordato mühleti kararının tasdikli sureti veya Icra ve Iflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca ilan edildiğini gösteren belge.

Ücret Alacaklarının Ödenmesi

Madde 9 — Kurum birimleri, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde işçiye, son üç aylık ücret alacağını ödeyerek durumu ivedilikle, ilgili icra-iflas müdürlüklerine veya konkordato komiseri ile işverene bildirir.Bu kapsamda yapılacak ödemeler, Fon kaynaklarıyla sınırlıdır.Işçi, aynı işverenle olan iş ilişkilerinde aciz vesikasına dayanarak Ücret Garanti Fonundan bir kez yararlanabilir.Bu Yönetmelik kapsamındaki işverenlerin işsizlik sigortası primi ödememiş olmaları, işçilerin bu Yönetmelikteki haklardan yararlanmalarına engel teşkil etmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

Geçiçi Madde 1 — 10/6/2003 tarihinden itibaren bu Yönetmelik kapsamında ücret alacağını alamamış olan işçiler de, Kurum birimine başvurmaları halinde, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.

Yürürlük

Madde 10 — Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

—————————————————————————————

NOT : Söz konusu Yönetmeliği”nin 8 inci maddesinin (Resmî Gazete Sayfa: 2) dördüncü satırında “…. alacak vergisi ….” şeklinde yer alan ifade “…. alacak belgesi ….”; beşinci satırında “…. baş vurması gerekir:” şeklinde yer alan ifade ise “…. başvurulması gerekir:” olarak düzeltilmiştir. Düzeltme metni 18/10/2004 tarihli ve 25617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

IŞÇI ALACAK BELGESI

ALACAKLI

Işçinin

Adı Soyadı :

Baba Adı :

SSK Sicil No :

Doğum Yeri :

Doğum Tarihi :

Ikametgahı/Tel no :

TC. Kimlik No:

BORÇLU

Işverenin

Adı Soyadı/ ( Ünvanı) :

Işyeri Adresi/Tel No :

Işyeri SSK Sicil No :

Işyeri SSK Tehlike Sınıfı :

Alacak takibinin hangi yolla yapıldığı :

AYLAR ITIBARIYLE DEVAMLILIK ARZEDEN GIYDIRILMIŞ NET ÜCRET ALACAKLARI ( kanuni kesintiler çıktıktan sonra)

………………. YILI

OCAK :

ŞUBAT :

MART :

NISAN :

MAYIS :

HAZIRAN :

TEMMUZ :

AĞUSTOS :

EYLÜL :

EKIM :

KASIM :

ARALIK :

IŞVEREN VEYA HAK SAHIPLERI

IMZA

MÜHÜR