MEVZUATYÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI IKINCI VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLI PERSONELE DÖNER SERMAYE GELIRLERINDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAIR YÖNERGE

TARIH: 01.02.2005

SAYI: 349

30.09.2005 tarihli değişiklikler metne işlenmiştir

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle, çalışan personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması, kurumlarda yapılan muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ile özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar esas alınarak sağlık kurumlarında, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca, Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda görevli personele, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge; Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personel ile 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personelini, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında görevlendirilen personeli kapsar.

Hukukî Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

b)Kurum: Bakanlığa bağlı ikinci ve üçüncü basamak yataklı tedavi kurumlarını,

c)Personel: Bakanlığa bağlı döner sermayeli kurumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) bendine göre görev yapan personel ile, 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edilen sağlık personeli, kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personelini ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı sağlık kurumlarında görevlendirilen personeli,

d)Ödeme Dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri,

e)Ikinci Görev: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesinde sayılan görevlilere asıl görevlerinin yanında verilen görevleri,

f)Geçici veya Re’sen Görevlendirme: Personele, asıl görev yeri dışında Bakanlıkça, ilgili mülkî amirlikçe veya bağlı olduğu kurumca verilen süreli ve geçici görevleri,

g)Girişimsel Işlemler: Bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan işlemleri,

h)Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanı: Kurumlarda bulunan çeşitli Ünitelerde (Poliklinik, Ameliyathane, Acil Servis, Diyabet Polikliniği, Aile Planlaması Polikliniği ve Servisler gibi) hasta bakan, girişimsel işlemler yapan, Radyolojik, Patolojik tetkik işlemleri yapan Hastane Baştabip, Baştabip Yardımcıları da dahil Uzman Tabip, Tabip ve Diş Tabiplerinin her biri için ayrı ayrı hesap edilen, o ödeme dönemi içinde bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını,

ı)Klinik Hizmet Toplam Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, bir Klinikte çalışan Tabiplerin bu Yönergeye ekli (4) sayılı listede belirtilen işlemler karşılığı elde edecekleri Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanlarının toplamını,

j)Klinik Hizmet Puan Ortalaması : Klinik Hizmet Toplam Puanının, o klinikte çalışan ve o dönem içinde Klinik Hizmet Puanına katkısı olan tabiplerin (asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi sonucu bulunan puanı,

k)Hastane Hizmet Puan Ortalaması: Devlet hastanelerinde her Tabip için ayrı ayrı hesaplanan, Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanları toplamının Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanı hesaplanan Tabiplerin Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise Klinik Hizmet Toplam Puanları ve klinikler dışında çalışan Tabiplerin, Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanları toplamının, o dönem içinde toplam puana katkısı olan Tabiplerin (Asistan dahil) Aktif Çalışma Gün Katsayılarının toplamına bölünmesi ile elde edilen puanı,

l)Bilimsel Çalışma Destek Puanı : Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistanlar ve Uzmanlara bir önceki yıl içerisinde Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre 40 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde her ay, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Şef ve Şef Yardımcılarına % 30’u, Başasistanlar ve Uzmanlara %10’u oranında verilen ek puanı,

m)Eğitici Destekleme Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef ve Şef Yardımcılarına, o ay içinde 60 saat eğitim (Dahili Klinikler için 40 saat vizit, 20 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 20 saat vizit, 20 saat poliklinik ve 20 saat ameliyat, laboratuar klinikleri için 60 saat eğitim çalışması yapıldığı) ve 10 saat teorik asistan eğitim çalışma programını, Başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde belgelendirdikleri takdirde, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının Klinik Şefine % 30’u, Şef Yardımcısına % 20’si, oranında verilen ek puanı,

n)Net Performans Puanı: Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ve Devlet Hastanelerinde çalışan personel için Yönergenin 8 inci maddesindeki esaslara göre hesaplanan puanı,

o)Aktif Çalışılan Gün Katsayısı: O dönem içinde nöbet izinleri hariç, yıllık izin, mazeret izni, Sağlık Kurulu veya tek Tabip raporlarına istinaden kullanılan hastalık izinleri ve ücretsiz izinler sebebiyle çalışılmayan günler eksik çalışılmış gün olarak kabul edilerek, o dönem içindeki gün sayısından eksik çalışılmış sayılan gün sayısının çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, (Örneğin, Ekim dönemi 31 gündür. Personel (1) gün yıllık izin kullanmışsa, eksik günü (1) dir. Çalışılmış gün sayısı 31-1=30 dur. Aktif Çalışılan Gün Katsayısı 30/31=0,96 dır.)

p)Mesai Dışı Çalışma Puanı : Tabip dışı personele nöbet haricinde, mesai dışı çalışma saatinin 20 ile çarpılması sonucu bulunan puanı,

r)Serbest Meslek Katsayısı : Mesleğini serbest olarak icra eden sağlık personel için (0,4) mesleğini serbest olarak icra etmeyen sağlık personeli için (1) olarak belirlenen katsayıyı,

s)Hizmet Alanı-Kadro Unvan Katsayısı : Bu Yönergeye ekli (2) sayılı listedeki personel için belirlenen katsayıyı,

ş)Eğitim Hastaneleri Kadro Unvan Katsayısı : Eğitim ve Araştırma hastanelerinde, Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman, Yan Dal Asistanları ve Asistanların bu Yönergeye ekli (3) sayılı listedeki katsayılarını,

t)Hastane Toplam Puanı : Bütün personelin Net Performans Puanlarının toplamını,

u)Dönem Ek Ödeme Katsayısı : Bu yönergenin 7 nci maddesine göre tespit edilip dağıtılacak döner sermaye miktarının, Hastane Toplam Puanına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı,

ü)Tavan Ek Ödeme Tutarı: Personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dahil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı hariç) toplamının, bu Yönergeye ekli (1) sayılı listedeki katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı,

v)Ek Puan : Yönergede geçen ek puanların toplamını,

y)Taban Puan : Döner sermaye komisyonunca o ödeme dönemi için bütün personele verilecek, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının %10’una (30.09.2005 tarihli değişiklik) kadar belirlenecek puanı,

z)Kurum Performans Katsayısı : 2005 Malî Yılı Bütçe Kanununun 37 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan “Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri” hükmü uyarınca düzenlenen, ödeme dönemi için “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumlarında Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi”ne göre tespit edilen (1) veya (1) den küçük olan katsayıyı,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Kurum Döner Sermaye Ödemelerinde Temel Esaslar

Temel Esaslar

Madde 5- Mesai içi veya dışında uygulanacak Yönerge ile ilgili temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a)Bu Yönerge kapsamındaki sağlık kurumlarının, sağlık hizmetlerinden elde edilen gelirlerinin tamamı döner sermayeye irad kaydedilir.Ilgili kurumun cari yılda elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın asgari % 50’si, 209 sayılı Kanun gereğince çıkarılan döner sermaye hakkındaki Işletme, Idare ve Muhasebe Işlerine Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ve vadesi gelen borçların ödenmesi için ayrılır. Kalan kısım personele ek ödeme olarak dağıtılabilir.

b)Ek ödeme, personelin kuruma fiilen katkı sağladığı sürece verilebilir. Personelin katkısıyla elde edilen döner sermaye gelirlerinden, o kurumda görevli personele yapılacak ek ödeme toplamı, (ilgili kurumun cari yıldaki) döner sermaye gelirinden, Hazine payı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ve Sağlık Bakanlığı merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın % 50’sini aşamaz.

c)Bağış, faiz geliri gibi personelin katkısına dayanmayan döner sermaye gelirleri hiçbir şekilde personele dağıtılamaz.

d)Tabip muayene ve girişimsel işlemler puanına esas olan muayene ve girişimsel işlemleri yapmadığı halde yapmış gibi gösterenler ve tıbben gerekmediği halde girişimsel işlemleri arttıranlar hakkında Başhekim tarafından idari soruşturma başlatılır. Muayene ve girişimsel işlemlerin yapılıp yapılmadığının takibi ile bu konudaki gerekli düzenlemelerin yapılmasından Başhekimler sorumludur.Başhekimce, Hastanede yapılan hizmetlerin düzenli kayıt altına alınması ve kurumlara gönderilen faturaların hatasız düzenlenmesini sağlamak amacıyla, yönergeye ekli (4) sayılı listede yer alan girişimsel işlemlerin, Bütçe Uygulama Talimatı ilkelerine uygunluğunun ve bu işlemlerin nitelik ve nicelik yönünden değerlendirilmesi ve denetlenmesi için inceleme heyeti oluşturulur.Heyet, girişimsel işlemlerin, yapılmasından itibaren tahakkuk ve faturalanmasına kadar geçen süreçte, tıp etiği ve kayıtlara uygunluğunu denetler. Ayrıca, heyet, girişimsel işlemlerle ilgili itiraz ve şikayetleri değerlendirir.

Heyet, o dönem içinde yapacağı incelemeler sonucunda hazırlayacağı raporu döner sermaye komisyonunun toplantısı öncesinde Başhekime sunar. Başhekim, inceleme heyeti üyelerini, mesleğinde en az 10 yıl çalışmış (yok ise daha az çalışmış) ve disiplin cezası almamış olan Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Şef, Şef Yardımcıları ve Başasistanlar, Devlet Hastanelerinde Uzman Tabipler (yok ise diğer Tabipler) arasından seçer. Inceleme heyeti üyelerinin yapmış oldukları işlemlerin değerlendirmesi ve denetlenmesi Başhekim tarafından yapılır.Inceleme heyeti üye sayısı, Hastanenin yatak sayısı ve personel sayısı dikkate alınarak 3’ten az, 9’dan fazla olamaz. Inceleme heyeti üyelerinin görev süresi, takvim yılı sonu itibariyle sona erer. Görev süresi sona eren üye tekrar seçilebilir.Heyet başkanlığını meslekte en kıdemli olan üye yapar. Inceleme heyeti kararlarını salt çoğunluk ile alır. Eşitlik halinde başkanın oy verdiği tarafın görüşü kabul edilmiş sayılır. Inceleme heyeti çalışmaları sırasında ihtiyaç duyduğu bilgi

ve belgeler ile kayıtlar ilgili birimlerce ivedilikle temin edilerek heyete sunulur. Heyetin sekreteryasını Hastane Müdürü yapar.Inceleme heyeti kararları Başhekimce uygulanır. Başhekim, inceleme heyeti kararlarına istinaden ek ödemeye esas olacak işlemleri sonuçlandırarak kesin karara bağlar. Başhekimce, önceki ödeme dönemleri için inceleme yaptırılabilir.Inceleme heyetinin raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılanlardan, uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara altı ay süreyle ek ödeme yapılmaz. Ek ödeme yapılmaması işlemine, cezanın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren başlanır.2004 yılında verilen cezalardan dolayı ek ödeme kesintisi yapılan personelin kesinti işlemlerine 2005 yılında devam edilir.

e)Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum ve kuruluşlar arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurumdan ek ödeme yapılır. Bakanlık Merkez Teşkilatından bu yönerge kapsamındaki kurumlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurumundan ek ödeme yapılır. Ancak; Döner sermayesi bulunmayan Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar ile diğer kamu kurum veya kuruluşlarında (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü hariç) geçici veya re’sen görevlendirilen personel, bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek üzere asıl kadrosunun bulunduğu kurumun ek ödemesinden faydalanır. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığında görevlendirilen personele yukarıdaki süre sınırı aranmaksızın asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır.Personelin kendi isteği ile Bakanlık dışındaki kurumlara yapılan geçici görevlendirmelerde personele kurumundan ek ödeme yapılmaz.Ikinci görevle görevlendirilen personel ek ödemesini ikinci görevli olduğu kurumdan alır.

Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirilen tabiplere kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılır.Kurumunca hizmet içi eğitim kurslarına katılması uygun görülen personele ve eğiticilere eğitim süresince kadrosunun bulunduğu kurumdan Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.Yılda en fazla iki defa görevlendirilme suretiyle kendi alanı ile ilgili kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin, söz konusu etkinliklerde geçen günleri çalışılmış kabul edilip, Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirmelerde çalışılmış kabul edilecek süre, bir takvim yılı içerisinde toplam 15 günü geçemez.

f)Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işlerinde görev yapan saymanlık personeline, bu Yönerge’de belirlenen oranda ek ödeme yapılır.

g)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.

h)Bu Yönerge kapsamında olan kurumlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez.

ı)Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

i)Bu Yönerge uyarınca yapılacak ek ödemelerde, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınır.

j)Bu Yönerge uyarınca Devlet Hastanelerinde Laboratuar birimlerinde çalışan personel için, görev yaptıkları Laboratuar biriminin verimliliğine göre, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısı % 10 oranında azaltılabilir veya artırılabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Laboratuar birimlerinin verimliliğine göre, bu hizmetleri yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. Bunun için, Döner Sermaye Komisyonu tarafından ilgili birimlerin verimliliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.

g)31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda belirtilen vergi dilimleri dikkate alınarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesilir.

h)Bu Yönerge kapsamında olan kurumlarda uygulanacak döner sermaye ek ödeme tutarı, Tavan Ek Ödeme Tutarını geçemez.

ı)Makam, temsil ve görev tazminatlarının yanı sıra taban aylığı, kıdem aylığı, vekalet aylığı, ikinci görev aylığı, özelleştirilen kuruluşlardan nakledilen personele ödenen fark tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı personeline ödenen ek ödeme, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.

i)Bu Yönerge uyarınca yapılacak ek ödemelerde, Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle personelin unvanı, görevi, çalışma şartları, hizmete katkısı, performansı, serbest çalışıp çalışmaması ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınır.

j)Bu Yönerge uyarınca Devlet Hastanelerinde Laboratuar birimlerinde çalışan personel için, görev yaptıkları Laboratuar biriminin verimliliğine göre, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısı % 10 oranında azaltılabilir veya artırılabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Laboratuar birimlerinin verimliliğine göre, bu hizmetleri yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir. Bunun için, Döner Sermaye Komisyonu tarafından ilgili birimlerin verimliliklerinin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır.

1)Ilgili laboratuar biriminin bir önceki yıla ait istatistik verilerine göre yaptığı işlemlerin aylık ortalamasının o ay ki verilere oranı,

2)Ilgili laboratuar biriminin bir önceki yılda döner sermayeye sağladığı aylık ortalama gelirinin, o ay ki döner sermayeye sağladığı gelire oranı,

3)Ilgili laboratuar biriminin bir aylık test kiti sarf miktarının o ayda yapılan tetkik sayısına oranı , EğItim ve Araştırma Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinikleri, Devlet Hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları için Yönergenin 8 inci maddesinde Biyokimya ve Mikrobiyoloji branşları için belirlenen esaslar çerçevesinde aşağıdaki işlemlerin belgelenmesi ve Başhekimce onaylanması kaydıyla Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirilebilir.

1-Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve enfeksiyon saptanması halinde de kontrol altına alınmasını sağlayacak bir organizasyon ve çalışma programı oluşturmak,

2-Yatarak tedavi edilen hastalarda tespit edilen pozitif kültürleri takip ederek sonuçlandırmak ve raporlamak,

3-Meslek içi eğitim programını (bireysel veya gruplar halinde) planlayarak, bütün birimlerdeki tıbbi ve idari personele, hastane enfeksiyonları ve ameliyat sonrası enfeksiyonlar ile mücadele konusunda her ay en az bir kez meslek içi eğitim vermek,

4-Hastanede, hastane enfeksiyonları ile ilgili sürveyans çalışmaları yapmak,

5-Hastane enfeksiyonu düşünülen hastalar ile servis ortamı ya da ameliyathaneler için gerekli mikrobiyolojik incelemeleri yapmak veya yaptırmak,

6-Birimlerde uygulanmakta olan dezenfeksiyon ve antisepsi işlemleriyle ilgili kliniklere yardımcı olmak,

7-Kurum içinde enfekte hastalar, personel, ziyaretçi, yiyecek, içecek, haşere, vektör ve hava aracılığı ile asepsi ve antisepsi yetersizliği, araç gereç ve başka nedenlerle meydana gelebilecek enfeksiyon ve yayılmalara karşı gerekli tüm tedbirleri almak,

8-Bulaşıcı hastalıkların tespiti ve mevzuata uygun şekilde ilgili makamlara bildirmek.EnFeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşının, Hastane Hizmet Puan Ortalamasından değerlendirildiği durumlarda, döner sermaye komisyonu, Devlet Hastanelerinde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının, Hizmet Alanı-Kadro-Unvan katsayısını % 10 oranında azaltabilir veya artırabilir. Eğitim ve Araştırma hastanelerinde ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefi, Şef Yardımcıları, Başasistan ve Uzmanlara Hastane Hizmet Puan Ortalamasının % 20 sine kadar ek puan verilebilir.

k)Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için, Devlet Hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak burada kişi yerine Klinik Şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanı hesaplanmasında Klinik Hizmet Puan Ortalaması, Klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır. Ancak klinikte çalışan Tabip dışı personelin Net Performans Puanının hesaplamasında, Hastane Hizmet Puan Ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir.Yan Dal Klinikleri, Ana Dal içinde değerlendirilebilir.Kurumlara bağlı Semt Poliklinikleri, kurumların bir parçasıdır. Eğitim ve Araştırma Hastanelerine bağlı Semt Poliklinikleri (Gündüz Hastaneleri) ilgili kliniklerle ilişkilendirilerek burada çalışan personel, bağlı olduğu Klinikteki eşdeğer personel gibi değerlendirilir.

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Biyokimya, Mikrobiyoloji ve benzeri Laboratuar hizmetlerini yürüten Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler ile diğer personelin Net Performans Puanlarının hesaplanmasında, Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine Hastane Hizmet Puan Ortalaması esas alınır.Özel dal hastanelerinde (Göğüs Hastalıkları ve benzeri) hizmetin sürdürülebilmesi için Döner Sermaye Komisyonunca kabul edilerek belirlenen kliniklerde (Tüberküloz servisi ve benzeri) ve özel birimlerde (Uyku Laboratuar, Kemoterapi, Solunum fizyolojisi, Hasta Eğitim poliklinik, Indükte balgam ünitesi ve benzeri) çalışan Tabipler için, Tabip Muayene ve Girişimsel Işlem Puanları ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan Net Performans Puanı esas alınır. Yukarıdaki bölümlerdeki işlemler, kliniklerce yapılıyorsa burada çalışan tüm personel için, Klinik Hizmet Puan Ortalaması ile Hastane Hizmet Puan Ortalaması birlikte değerlendirilerek yüksek olan Klinik veya Hastane Hizmet Puan

Ortalaması, Net Performans Puan hesaplamasında esas alınır.Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Kliniklerde çalışan Klinik Şefi, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzman Tabipler puanlandırılır.Eğitim ve araştırma hastanelerinde görevli asistanlara, rotasyon eğitimi süresince asıl kurumlarından bağlı olduğu kliniğin, Klinik Hizmet Puan Ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır. Asistanlar, aynı kurum içindeki rotasyonlarda ise kendi kliniğinde değerlendirilir. Ancak asistanlar, kendi kurumundaki asistanlık eğitimi sırasında ana dala bağlı yan dallarda geçen eğitim süresince yan dal kliniğinden değerlendirilebilir.Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Devlet Hastanelerinde, Tabip Muayene ve Girişimsel Işlemler Puanı bulunmayan Uzman Tabipler (Temel Tıp Bilimleri Uzmanları) ile Yoğun Bakım, Yenidoğan, Yanık ve Diyaliz Üniteleri dışındaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi gibi tıbbi ve idari ünitelerde çalışan Uzman Tabip ve Tabipler Hastane Hizmet Puan Ortalamasından, (0,8) Kadro Unvan Katsayısı esasınca değerlendirilir.Birden çok klinik şefliğinin bulunduğu branşlarda, asistanların net performans puan hesaplamasında bağlı olduğu kliniğin Klinik Hizmet Puan Ortalaması yerine, koordinatör şefin kararıyla ilgili kliniklerin tabip muayene ve girişimsel işlemler puanlarının toplamının, puanı olan tabiplerin (asistan dahil) aktif çalışma gün katsayılarının toplamına bölümü sonucu bulunan puan esas alınarak hesaplanabilir.(30.09.2005 tarihli değişiklik ile eklenmiştir) Bu Yönergeye ekli (4) sayılı girişimsel işlem listesinde yer alan, puanı 1500 ve üzerinde olan cerrahi işlemlerin ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

l)Bilimsel Çalışma Destek Puanı, Klinik Şef, Şef Yardımcısı, Başasistan ve Uzmanlara Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre 40 puan/yıl çalışmayı belgelemesi halinde uygulanır.

m)Eğitici Destekleme Puanı, Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şef, Şef Yardımcılarına o ay içinde 60 saat eğitim çalışma programını (Dahili Klinikler için 40 saat vizit, 20 saat poliklinik, Cerrahi Klinikler için 20 saat vizit, 20 saat poliklinik ve 20 saat ameliyat), Baştabiplikçe belirlenen şekilde belgelendirdikleri takdirde, o dönem için verilir.

n)Baştabip Yardımcıları veya Hastane Müdür Yardımcılarının sayısı, kurum standart kadro sayısından fazla ise Net Performans Puanı hesaplamasında Hastane Hizmet Puan Ortalaması kullanılmayıp, kurum standart kadro sayısının Hastane Hizmet Puan Ortalaması ile çarpımının, Baştabip Yardımcısı veya Hastane Müdür Yardımcısı sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır.

o)Bakanlık, Hasta Hakları Kurulu raporuna istinaden hakkında disiplin soruşturması açılıp, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesine göre cezalandırılan personelden; uyarma cezası alanlara bir ay, kınama cezası alanlara iki ay, aylıktan kesme cezası alanlara üç ay, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlara dört ay süreyle, Net Performans Puanının Dönem Ek Ödeme Katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan tutar, tavan ek ödeme tutar&