MEVZUATYasa

TÜRK DIŞHEKIMLERI BIRLIĞI KANUNU

KANUN NO: 3224
Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985
Resmi Gazete: 25.06.1985 – 18792

BIRINCI KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu kanunun amacı, Dişhekimleri Odaları ile Türk Diş Hekimleri Birliği’nin kurulmasına, teşkilat, faaliyet ve denetimlerine, organlarının seçimlerine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu kanunda sözü geçen deyimlerden:

a) “Oda” Dişhekimleri Odalarını,

b) “Birlik” Türk Diş Hekimleri Birliği’ni,

c) “Bakanlık” Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’nı, ifade eder.

IKINCI KISIM

Odalar

Odaların kuruluş amaçları, nitelikleri ve faaliyet sınırı

MADDE 3 – (1) Odalar, bu kanunda yazılı esaslar uyarınca diş hekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.

(2) Değişik 2. fıkra: 4267 – 18.6.1997) Odalar, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Odaların kuruluşu

MADDE 4 – (1) Sınırları içinde Odalara kayıtlı en az yüz dişhekimi bulunan her ilde bir Oda kurulur.

(2) Yeter sayıda dişhekimi bulunmayan illerdeki dişhekimlerinin hangi illerdeki dişhekimleri ile birleştirilerek yeni bir Oda kurulacağı ve merkezinin hangi il olacağı veya bu gibi illerdeki dişhekimlerinin hangi ildeki Odaya bağlanacağı ülkenin coğrafi ve ulaşım durumu ile diş hekimlerinin toplu olarak bulundukları iller göz önüne alınarak Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

(3) Odalar, merkezlerinin bulunduğu ilin adını taşır.

(4) Yeni kurulacak Odaların kurucu üyeleri Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nca atanır. Yeni kurulan Odalar en geç üç ay içinde organlarının seçimini yaparlar. Bu seçim, Odanın kurulduğu yılın bu kanunda yazılı ayında yapılmış sayılır ve kanuni süreler buna göre hesaplanır.

(5) Odalar, kuruluşlarını Birlik Merkez Yönetim Kurulu aracılığıyla Bakanlığa bildirmekle tüzel kişilik kazanırlar.

Odaların organları

MADDE 5 -(1) Odaların organları şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu,

b) Oda Yönetim Kurulu,

c) Oda Disiplin Kurulu,

d) Oda Denetleme Kurulu.

(2) Odalar, ihtiyaca göre faaliyet alanları içindeki il ve ilçelerde temsilcilikler kurabilirler. Oda temsilcilerinin atanma usulleri ile görev, yetki ve sorumlulukları bir yönetmelikle düzenlenir.

Oda Genel Kurulunun oluşumu

MADDE 6 – (1) Oda Genel Kurulu, Odanın en yüksek karar organı olup Odaya kayıtlı diş hekimlerinden oluşur.

Oda Genel Kurulu’nun görevleri

MADDE 7 – (1) Oda Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Oda Yönetim Kurulu’nun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Oda Denetleme Kurulu’nun raporunu görüşmek ve bu kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek,

b) Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçesini görüşüp karara bağlamak,

c) Oda Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile Birlik Genel Kurulu delegelerini seçmek,

d) Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

e) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

f) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Odalar, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere, gizli oyla, üye sayısı ikiyüze kadar olanlar beş, beşyüze kadar olanlar yedi, beşyüzden fazla olanlar onar asıl ve yedek delege seçerler.

Oda Genel Kurulu’nun toplantıları

MADDE 8 – (1) Genel Kurul iki yılda bir defa Nisan ayında olağan Yönetim Kurulu veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak Oda merkezinde toplanır.

(2) Oda Genel Kurulu toplantıya Oda Yönetim Kurulu tarafından çağrılır.

(3) Oda Yönetim Kurulu, üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul’u toplantıya çağırmazsa olağanüstü toplantı isteyen üyelerden birinin yazılı başvurusu üzerine Oda Genel Kurulu toplantıya Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

(4) Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce mahalli bir gazeteyle ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla üyelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir.

(5) Oda Genel Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı; Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurulları asil üyelerinin toplamının iki katından aşağı olamaz.

(6) Oda Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Üyeler Oda Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı, Oda Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir.

(7) Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür: Ancak, üye tamsayısının beşte birinin imzası ile teklif edilen konular görüşmesiz olarak gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan üyelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

(8) Genel Kurul toplantılarında karar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır.

(9) Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Oda Yönetim Kurulunun oluşumu

MADDE 9 – (1) Oda Yönetim Kurulu, iki yıllık bir dönem için Genel Kurul’ca üyeler arasından seçilen üçyüz üyeye kadar beş; üçyüzden fazla üyesi olan Odalar için dokuz üyeden oluşur. Asil üyeler kadar da yedek üye seçilir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

(2) Oda Yönetim Kurulu’na seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır.

Oda Yönetim Kurulu’nun görev bölümü ve Odanın temsili

MADDE 10 – (1) Oda Yönetim Kurulu asil üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de Sayman seçerler.

(2) Oda Yönetim Kurulu Başkanı, Odayı temsil ve Yönetim Kurulu’na başkanlık eder; Odanın mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Saymanla birlikte, diğer defterler ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Başkan’ın yokluğunda kendisine Başkanvekili vekillik eder.

Oda Yönetim Kurulu’nun görevleri

MADDE 11 – (1) Oda Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Oda Genel Kurulu gündemini hazırlayıp, Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

b) Odanın dönem bilançosu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini hazırlayıp Genel Kurula sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek,

c) Birlik ve Oda Genel Kurul kararlarını uygulamak,

d) Dişhekimliği ile ilgili mevzuatın ve meslek kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardımcı olmak,

e) Dişhekimlerinin, hastalarla diş hekimleri arasında aracılık yapmayı meslek edinenlerle işbirliği yapmasını, Merkez Yönetim Kurulu’nca şekli belirlenmiş örneğe uymayan tabelaların kullanılmasını ve her türlü araçla veya kişiye reklam yapılmasını, meslektaşlar arasında gayrimeşru menfaat sağlanmasını önlemek,

f) Faaliyet alanı içerisinde uygulanacak asgari muayene ve tedavi ücret tarife tekliflerini düzenleyip, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek,

g) Meslek mensuplarının birbirleriyle, hastalarla veya hasta sahipleri arasında çıkacak ihtilafları uzlaştırmaya veya hakem usulüne başvurarak çözüme kavuşturmaya çalışmak,

h) Meslek mensuplarının daha yüksek bir mesleki kültür düzeyine ulaşabilmeleri için gerekli teşebbüslerde bulunmak,

i) Meslek mensuplarını bölgeleri içinde meslekleriyle ilgili sağlık sorunları üzerinde inceleme ve araştırma yapmaya teşvik ederek bunlardan çıkan sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek,

j) Diş hekimliği mesleğinin onurunu, genel hak ve menfaatlarını ilgili merciler nezdinde savunmak,

k) Ihtiyaca göre, faaliyet alanı içindeki il veya ilçelerde yönetmelikle gösterilecek esaslar dairesinde faaliyette bulunmak üzere temsilcilikler kurulmasına karar vermek,

l) Oda üyeleri hakkında disiplin cezası uygulamasını gerektiren veya suç teşkil eden fiillerinin öğrenilmesi halinde inceleme yaparak sonucu Disiplin Kurulu’na tevdi etmek,

m) Üyelerin meslek kayıtlarını tutmak; onur üyeliği için Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak,

n) Hastaların resmi tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında da meslek hizmetlerinden yararlanabilmeleri için meslek mensuplarıyla işbirliği yapmak,

o) Gelirleri noter tasdikli makbuz mukabili toplamak ve harcamaları belgeye dayalı olarak yaparak gelir ve harcamaları noter tasdikli defterlere işlemek,

p) Oda adına taşınır ve taşınmaz mal almak satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak gibi konularda Oda Başkanı’na veya bir Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

r) Oda Genel Kurul toplantı tutanaklarının bir örneğini Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na göndermek,

s) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

Oda Yönetim Kurulu’nun toplantıları

MADDE 12 – (1) . Oda Yönetim Kurulu ayda bir defa Oda merkezinde olağan olarak toplanır. Başkan’ın belgeye dayalı çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Oda Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır, oylarda eşitlik halinde Başkan’ın bulunduğu taraf üstün tutulur.

(2)Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

(3)Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin verilir.

Oda Disiplin Kurulu’nun Oluşumu

MADDE 13 – (1) Oda Disiplin Kurulu Genel Kurul’ca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Disiplin Kurulu’na seçilebilmek için bu Kanuna göre genel seçilme yeterliği yanında Türkiye’de en az bilfiil on yıl dişhekimliği yapmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunmazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.

(3) Disiplin Kurulu asil üyeleri ilk toplantıda gizli oyla kendi aralarında bir Başkan ve bir Raportör seçerler.

Oda Disiplin Kurulu’nun Görev ve Toplantıları

MADDE 14 – (1) Oda Disiplin Kurulu’nun görevi, Oda Yönetim Kurulu’nun disiplin kovuşturması açılmasına dair kararı üzerine inceleme yaparak disiplinle ilgili kararları ve cezaları vermek, Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

(2) Oda Disiplin Kurulu toplantıya, Yönetim Kurulu tarafından, asil üyelere toplantı tarihinden en az üç hafta önceden taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantıdan bir hafta önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle doldurulur.

(3) Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asil üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir.

(4) Disiplin Kurulu toplantılarında Disiplin Kurulu Başkanı bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere katılanlar arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşemezse kurula toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık eder.

(5) Oda Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkan’ın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Oda Denetleme Kurulu’nun oluşumu

MADDE 15 – (1) Oda Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca iki yıllık bir dönem için Oda üyeleri arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

(2) Denetleme Kurulu’na seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip olmak şarttır.

(3) Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir Başkan seçerler.

Oda Denetleme Kurulu’nun görevleri

MADDE 16 – (1) Denetleme Kurulu üyeleri gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Odanın işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Denetleme Kurulu hesap ve işlemlerde gördüğü aksaklıkları en geç on gün içinde Yönetim Kurulu’na ve iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Oda Genel Kurulu’na sunar.

(3) Denetleme Kurulu yılda en az bir defa kendi Başkanları’nın başkanlığında toplanarak kurul halinde denetlemelerde bulunurlar.

Odaya kayıt zorunluluğu

MADDE 17 – (1) Bir Oda sınırları içinde sanatını serbest olarak icra etmeye başlayan diş hekimleri bir ay içinde o il veya bölge Odasına üye olmak ve üyelik görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

(2) Mesleklerini serbest olarak icra etmeksizin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışan dişhekimleri ile herhangi bir sebeple mesleğini icra etmeyenler istedikleri takdirde Odalara üye olabilirler.

(3) Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak icra edenler; mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu Kanun hükümlerine tabidirler.

(4) Üçüncü fıkra hükümleri dışında kalan diş hekimleri Odalara kaydolmadıkları takdirde meslek ve sanatlarını serbest olarak icra edemezler.

Odaların gelirleri

MADDE 18 – (1) Odaların gelirleri şunlardır:

a)Odaya kayıt ücreti,

b)Üye aidatı,

c)Diş hekimlerine temin edilecek basılı belgelerden elde edilecek gelirler,

d)Görevleri içine giren onaylamalardan alınacak ücretler,

e)Kültürel ve sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

f)Disiplin kurullarınca verilip kesinleşen para cezaları,

g)Bağış ve yardımlar,

h)Çeşitli gelirler.

(2) Odaya kayıt ücreti ile üye aidatının yıllık miktarı ve ödeneceği tarihler, o yıl uygulanan asgari muayene ücretinin üç katından az, yirmi katından fazla olmamak üzere, Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Birlik Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

(3) Üyenin bir Odadan başka bir Odaya naklinde Odaya kayıt ücreti ve üye aidatı yeniden alınmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Türk Dişhekimleri Birliği

Birliğin kuruluşu, amaçları ve nitelikleri

MADDE 19 – (1) Bütün Dişhekimleri Odalarının katılacağı Türk Dişhekimler Birliği kurulur.

(2) Birliğin merkezi Ankara’dır.

(3) Birlik bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca dişhekimliği mesleğine mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, bu mesleğin genel menfaatler uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve hastaları ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur.

(4) (Değişik 4. fıkra: 4276 – 18.6.1997) Birlik, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamaz.

Birliğin Organları

MADDE 20 – (1) Birliğin organları şunlardır.

a) Birlik Genel Kurulu

b) Birlik Merkez Yönetim Kurulu

c) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu

d) Birlik Merkez Denetleme Kurulu

Birlik Genel Kurulu’nun oluşumu

MADDE 21 – (1) Birlik Genel Kurulu, Oda Genel Kurulları’nca seçilen delegelerle tabii delege olan Birlik merkez organlarının asil üyeleri ve Oda başkanlarından oluşur.

Birlik Genel Kurulu’nun görevleri

MADDE 22 – (1). Birlik Genel Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Merkez Yönetim Kurulu’nun geçmiş dönem faaliyetleri ve bilançosunu gösteren raporu ile Merkez Denetleme Kurulu’nun raporunu görüşmek, bu kurulların ibra edilip edilmemesine karar vermek,

b) Merkez Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem tahmini bütçesini karara bağlamak,

c) Birliğin Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin, Merkez Denetleme Kurullarının asil ve yedek üyelerini seçmek,

d) Birliği ilgilendiren yönetmelik taslaklarını ve mevcut yönetmelikler üzerindeki değişiklik tekliflerini karar bağlamak,

e) Birlik için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f) Yeni Oda kurulması ile ilgili başvuruları görüşüp karara bağlamak,

g) Gündemindeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak,

h) Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Birlik Genel Kurulu’nun toplantıları

MADDE 23 – (1) Birlik Genel Kurulu iki yılda bir defa Ekim ayında olağan Merkez Yönetim Kurulu veya Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak Ankara’da toplanır.

(2) Birlik Genel Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulu’nca çağrılır.

(3) Toplantıların günü, yeri, saati ve gündemi toplantı tarihinden en az yirmi gün önce tirajı yüzbinin üzerinde olan bir gazete ile ilan edilir ve ayrıca taahhütlü bir mektupla delegelere bildirilir. Bu ilan ve mektupta, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, yapılacak ikinci toplantının günü, yeri, saati ve gündemi de belirtilir.

(4) Genel Kurul, delegelerin tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı Merkez Yönetim, Yüksek Disiplin ve Merkez Denetleme Kurulları asıl üyeleri toplamının iki katından az olamaz.

(5) Genel Kurul toplantıları ilanda belirtilen gün, yer ve saatte yapılır. Delegeler Merkez Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir kurul üyesi tarafından açıldıktan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı, bir Başkanvekili ve iki kâtip üye seçilir.

(6) Genel Kurul toplantılarında önceden bildirilen gündemdeki konular görüşülür. Ancak Birlik Genel Kurulu delegelerinin beşte ikisinin imzası ile teklif edilen konular da gündeme ilave edilir. Toplantıda hazır bulunan delegelerin beşte birinin imzası ile de gündeme yeni madde ilavesi teklif edilebilir.

(7) Genel Kurul toplantılarında hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Toplantıyı Divan Başkanı yönetir, kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalar.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun oluşumu

MADDE 24 – (1) Merkez Yönetim Kurulu iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu’nca delegeler arasından seçilen onbir üyeden oluşur. Aldıkları oy sırasına göre onbir de yedek üye belirlenir. Oylarda eşitlik halinde kuraya başvurulur.

(2) Merkez Yönetim Kurulu’na seçilebilmek için bu Kanunda belirtilen seçilme yeterliğinin yanında, meslekte en az on yıl bilfiil çalışmış olmak şarttır.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun görev bölümü ve Birliğin temsili

MADDE 25 – (1) Merkez Yönetim Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Genel Başkan, bir Genel Başkanvekili, bir Genel Sekreter ve bir de Genel Sayman seçerler.

(2) Genel Başkan Birliği temsil ve Merkez Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder. Birliğin mali işlerinden ve bu konu ile ilgili defter ve kayıtların tutulmasından Genel Saymanla birlikte; diğer defter ve yazışmalarla ilgili olarak da Genel Sekreterle birlikte sorumludur. Genel Başkan’ın yokluğunda kendisine Genel Başkanvekili vekillik eder.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri

MADDE 26 – (1) Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

a) Birlik Genel Kurulu’nun gündemini hazırlayıp Genel Kurulu toplantıya çağırmak,

b) Birliğin dönem bilançosunu, faaliyet raporu ile tahmini bütçesini hazırlayıp Birlik Genel Kurulu’na sunmak; bilanço ve faaliyetleri konusunda ibrasını istemek,

c) Birlik Genel Kurul kararlarını uygulamak,

d) Kanuna, tüzük ve yönetmeliklere uymayan Odaları uyarmak, gerekirse sorumluları Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etmek,

e) Odalarca önerilen asgari muayene ve tedavi ücreti tarifeleri hakkında vereceği kararı Bakanlığın onayına sunmak,

f) Diş hekimlerinin kullanacakları tabela örneğini tespit etmek, bu örneğe uymayan tabelaların kullanımını ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü’ne aykırı ilan ve reklam yapılmasını önlemek,

g) Birlik adına taşınır ve taşınmaz mal almak, satmak, ipotek etmek ve bunlar üzerinde her türlü ayni hak tesis etmek, kaldırmak; bu konularda Genel Başkan veya bir Merkez Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,

h) Bu kanunun uygulanmasına esas olacak tüzük ve yönetmelikleri çıkarmak için gerekli faaliyetlerde bulunmak,

i) Bu Kanun ve diğer mevzuatla verilen görevleri yerine getirmek.

Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun toplantıları

MADDE 27 – (1) Birlik Merkez Yönetim Kurulu ayda bir defa Birlik merkezinde olağan olarak toplanır. Başkan’ın belgeye dayalı çağrısı üzerine olağanüstü olarak da toplanabilir. Toplantılar Merkez Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır; oylarda eşitlik halinde, Başkan’ın bulunduğu taraf üstün tutulur.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç olağan toplantıya katılmayan veya altı ay içinde yapılan toplantıların yarısına her ne sebeple olursa olsun katılmayanların üyelikleri kendiliğinden düşer ve yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üyeler çağrılır.

(3) Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, toplantılara katıldıkları süreler için çalıştıkları kurumca izin verilir.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu’nun oluşumu

MADDE 28 – (1) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu, Birlik Genel Kurulu’nca iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur.

(2) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu’na seçilebilmek için bu Kanun’a göre seçilme yeterliğinin yanında, Türkiye’de en az bilfiil onbeş yıl diş hekimliği yapmış olmak şarttır. Hizmet süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.

(3) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu asıl üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarında gizli oyla bir Başkan ve bir de Raportör seçerler.

Birlik Yüksek Disiplin Kurulu’nun görev ve toplantıları

MADDE 29 – (1) Birlik Yüksek Disiplin Kurulu’nun görevi, Oda Disiplin Kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları incelemek ve Kanunla verilen diğer yetkileri kullanmaktır.

(2) Yüksek Disiplin Kurulu toplantıya Merkez Yönetim Kurulu tarafından, asıl üyelere toplantı tarihinden en az bir ay önce taahhütlü mektup gönderilmek suretiyle çağrılır. Geçerli bir mazereti nedeniyle toplantıya katılamayacak üyelerin toplantı tarihinden on gün önce durumlarını belirtmeleri üzerine yerleri yedek üyelerle doldurulur.

(3) Mazereti olmaksızın üst üste iki toplantıya katılmayan asıl üyelerin üyelikleri düşer, yerlerine sırasıyla en fazla oy alan yedek üye getirilir.

(4) Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarında Başkan bulunmazsa o toplantıyı yönetmek üzere katılanlar arasından bir başkan seçilir. Seçim gerçekleşmezse, kurula, toplantıya katılanların en yaşlısı başkanlık eder.

(5)Yüksek Disiplin Kurulu üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve tamsayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Oylarda eşitlik halinde Başkan’ın bulunduğu taraf üstün tutulur.

Birlik Merkez Denetleme Kurulu’nun oluşumu

MADDE 30 – (1) Birlik Merkez Denetleme Kurulu, iki yıllık bir dönem için Birlik Genel Kurulu delegeleri arasından seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

(2) Birlik Merkez Denetleme Kurulu’na seçilebilmek için bu Kanuna göre seçilme yeterliğine sahip ve meslekte en az bilfiil on yıl çalışmış olmak şarttır. Hizmetin süresi bakımından yeterli sayıda aday bulunamazsa, sırasıyla daha az hizmeti olanlar da aday olabilir.

(3) Birlik Merkez Denetleme Kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından gizli oyla bir Başkan seçerler.

Birlik Merkez Denetleme Kurulu’nun görev ve toplantıları

MADDE 31 – (1) Birlik Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, gerek birlikte ve gerekse ayrı ayrı Birlik Merkez Yönetim Kurulu’nun bütün işlem ve hesaplarını incelemekle görevlidirler; oy hakları olmaksızın Birlik Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

(2) Birlik Merkez Denetleme Kurulu, işlem ve hesaplarda gördükleri aksaklıkları en geç on gün içinde Birlik Merkez Yönetim Kurulu’na ve iki yıllık denetleme sonuçlarını da bir rapor halinde Birlik Genel Kurulu’na sunar.

(3)Merkez Denetleme Kurulu, yılda en az bir defa kendi başkanlarının başkanlığında toplanarak kurul halinde denetlemede bulunurlar.

Birliğin gelirleri

MADDE 32 – (1) Birliğin gelirleri şunlardır:

a) Odaların göndereceği brüt gelirlerinin % 25’i,

b) Sosyal ve kültürel faaliyetlerden elde edilecek gelirler,

c) Odalara sağlanacak her türlü basılı belge, defter ve benzerlerinden elde edilecek gelirler,

d) Bağışlar ve yardımlar,

e) Çeşitli gelirler.

(2) Geliri giderini karşılamayan Odalara Birlik’çe yardım yapılır. Bu yardımın miktarı ve ödenme şekli Birlik Genel Kurulu’nca kararlaştırılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Ortak Hükümler

Oda ve Birlik organlarına seçilme yeterliği

MADDE 33 – (1) Bu Kanunda aksine hüküm yoksa Oda ve Birlik organlarına aşağıda yazılı olan meslek mensupları seçilemezler:

a) Türkiye’de diş hekimliği yapmaya hak kazanıp da en az beş yıl mesleğini bilfiil icra etmemiş olanlar,

b) Oda ve Birlik Disiplin Kurullarınca geçici olarak meslek uygulamasından alıkonma cezası almış olanlar,

c) (Yürürlükten kaldırılan bent: 5728 s. K. – 8.2.2008-26781)[1]

d) (Yürürlükten kaldırılan bent: 5728 s. K. – 8.2.2008-26781)[2]

“e) (Değişik bent: 5728 s. K. – 8.2.2008-26781) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimme