MEVZUATTüzük

FIZYOTERAPI VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA TÜZÜK

Karar S.: 15.08.1957 / 4/9326-

R.G: 12.10.1957 / 9730)

Madde 1-Radyoloji, Radyum ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 sayılı kanunun 4’üncü maddesine göre, fizyoterapi ve bunlara benzer müesseselerin haiz olması icabeden vasıf ve şartlar bu Nizamnamede tespit edilmiştir.

BIRINCI BÖLÜM

Fizik Tedavi Müesseseleri

Madde 2-Fizik tedavi müesseseleri asgari; elektroterapi, ışık tedavisi, masaj ve hareket tedavileri kısımları ile muayene ve istirahat odalarını ihtiva edecek ve bu bölümler kafi genişlikte bulunacaktır.

Madde 3-Elektroterapi kısmında; kısa dalga, diyatermi, galvani, faradi cihazları ve ultrason behemehal bulunmalıdır.Kısa dalga cihazı mevzii tatbikat için asgari 50 miliamper, umumi tatbikat için asgari 200 miliamper takatında olacaktır. Faradi cihazının şiddeti ve devamı ayarlanabilecek durumda olacaktır. Ultrason cihaz asgari 3 Wat/cm2 ultrason verebilecek vasıfta olacaktır.

Madde 4-Işık bölümü; ziya banyoları, enfraruj ve ulraviyleyi ihtiva edecektir.

Madde 5-Teşhis ve tedavi maksadiyle kullanılacak her nevi fizik tedavi alet ve cihazları, her zaman normal kabiliyet ve evsafı haiz bulunacakları gibi, bunlardan elektroterapiye ait olanlar, 3153 sayılı kanunun 3’üncü maddesine istinaden çıkarılan radyoloji, radyum ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkındaki nizamnamede yazılı vasıf ve şartlara uygun olacaktır.

Madde 6-Fizik tedavi, müesseseleri bu sahada ihtisas yapmış etibba tarafından açılabilir. Bunların tesisi için mahallin en büyük mülkiye amirine bir istida ile müracaat edilir. Verilecek istidaya; ihtisas vesikası, müessesenin iki nüsha planı, mevcut cihaz ve aletlerin isimleriyle teknik vasıflarını gösteren belgeler eklenir. Tamamlanan evrak üzerine Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaleti tarafından yapılacak tetkikat neticesinde gerekli izin verilir.

IKINCI BÖLÜM

Kaplıcalar Ve Içmeler

Madde 7-Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi olduğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek kaplıcalar, asgari şu tesisleri ihtiva edecektir:

a)Umumi havuz,

b)Hususi banyolar,

c)Duşlar,

d)Fizik tedavi vasıtaları(Diyatermi, Ultraviyole, Enfraruj, Galvanizasyon, vs.),

e)Mevcutsa çamur tatbikatı ve elektrikli çamur banyosu için tesisat,

f)Masaj kısmı,

Bütün bu tesisatı ihtiva edecek bina veya binalar kafi genişlikte ve sıhhi ve fenni şeraiti haiz olacak şekilde inşa ve tefriş edilmiş olacaklardır.

Madde 8-Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi olduğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek içmeler, asgari şu tesisat ve malzemeyi ihtiva edecektir:

a)Hasta sayısı ile mütenasip çeşmeler,

b)Içme için yeter miktarda ve standart ölçüde bardaklar,

c)Hasta sayısı ile mütenasip miktarda helalar,

d)Içme hekiminin tavsiye ettiği miktar ve istimal şeklini bildirir fişler(hastaların fişlerindeki fenni lüzuma göre hareketlerini kontrol için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.),

e)Hastalara verilen bardakların fenni şekilde temizlenmesi için lüzumlu tesisat.Kaplıcalarda olduğu gibi bütün tesisatı, ihtiva edecek bina veya binalar kafi genişlik ve evsafta ve yeter sayıda inşa ve tefriş edilmiş olacaktır.

Madde 9-Kaplıcalar ve içmelerde müessese tabibi tarafından tedaviye başlanırken, tedavi esnasında ve hitamında hastaların tansiyon, kan, idrar vesair durumlarını icabında kontrol edebilecek lüzumlu alet ve malzemeyi havi bir laboratuvar tesis edilecektir.

Madde 10-Tedavi müessesesi olarak işletme ruhsatnamesini haiz bulunan kaplıca ve içmeler, tercihan bir fizikoterapi ve hidroterapi mütehassısı bulunmadığı takdirde 3153 sayılı kanunun 7’nci maddesine göre elektrikle tedaviye mahsus cihazları kullanmaya salahiyetli olan iç hastalıkları veya akıl ve sinir hastalıkları mütehassısı bir tabip bulundurmaya mecburdurlar. Bu müessesede tedaviler, müessese tabibinin nezaret ve mesuliyeti altında yapılır.

Muvakkat Madde- Bu Nizamnamenin neşri tarihinde işletme ruhsatnamesini haiz olup, 7, 8, 9 ve 10’uncu maddelerde belirtilen hususları tamamen ihtiva etmeyen kaplıca ve içmeler, bu Nizamnamenin mer’iyete girdiği tarihten itibaren üç sene zarfında noksanlarını ikmal etmeye mecburdurlar.

Madde 11-3153 sayılı kanunun 4’üncü maddesi mucibince tanzim ve Şurayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazete’de neşri tarihinde mer’iyete girer.

Madde 12-Bu Nizamname hükümlerini icrasına Adliye, Dahiliye, Sıhhat ve Içtimai Muavenet Vekilleri memurdur.