GenelgeMEVZUAT

TEDAVI YARDIMI UYGULAMA TEBLIĞINE ILIŞKIN (25 OCAK 2007 TARİHLİ) GENELGE

TEDAVI YARDIMI UYGULAMA TEBLIĞINE ILIŞKIN (25 Ocak 2007 tarihli) GENELGE

T.C MALIYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı: B.07.0.BMK.0.18.100. 25.01.2007 1117

Konu: Tedavi Yardımı

…………. BAKANLIĞINA

…………. BAŞKANLIĞINA

…………. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

…………. VALILIĞINE

…………. REKTÖRLÜĞÜNE

Danıştay Beşinci Dairesi Başkanlığının 26/12/2006 tarihinde Bakanlığımıza tebliğ edilen 8/11/2006 tarihli ve 2006/4054 esas numaralı Kararı uyarınca, 29/4/2006 tarihli ve 26153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (6) sıra numaralı Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği’nin (Bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir.) bazı maddelerinin yürürlüğü durdurulmuş bulunmaktadır. Danıştay Beşinci Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda aşağıdaki düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1.Tebliğin 12.1 inci maddesinin ikinci fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki fıkralar ilave edilmiş ve bu maddenin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile örnekler madde metninden çıkarılmıştır. “Ayaktan yapılan tedavilerde; aşağıda 12.4 üncü maddede belirtilen durumlar dışında; bir reçetede en fazla dört kalem ilaç ve her kalem ilaçtan bir kutunun (Parenteral ve topikal formları hariç) bedeli ödenir. Tetrasiklinler (doksisiklin ve tetrasiklin), amfenikoller (kloramfenikol ve tiamfenikol), ampisilin (kombine preparatlar hariç), amoksisilin (kombine preparatlar hariç), fenoksimetil penisilin, eritromisin, klindamisin, sulfonamid ve trimetoprim kombinasyonlarını içeren antibiyotikler on güne kadar tedaviyi sağlayacak miktarda reçete edildiği takdirde ödenecektir. Ilacın enjektabl formlarının reçeteye yazılması durumunda, en fazla beş günlük tedavi dozuna uygun olacak şekilde olan ambalajının ödemesi yapılır. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecektir.”

2.Tebliğin “Antidepresanlar ve Antipsikotiklerin Kullanım ilkeleri” başlıklı 12.7.2 nci maddesinin (a) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Yeni nesil (SSRI, SNRI, SSRE, RIMA, NASSA gibi gruplara giren) antidepresanlar, psikiyatri (erişkin ve çocuk), nöroloji (erişkin ve çocuk), üroloji, kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye, fizik tedavi ve rehabilitasyon veya aile hekimliği (aile hekimliği yapan pratisyen hekimler dahil) uzman hekimleri tarafından veya bu hekimlerden birinin çıkardığı ilaç kullanım raporuna dayanılarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimler tarafından yazılacaktır. Yatan hastalarda, yatışı yapan ilgili uzman hekim tarafından da tek kutu olarak reçete edilebilecektir.”

3.Tebliğin “Antiepileptik Ilaçların Epilepside Kullanım Ilkeleri” başlıklı 12.7.25 inci maddesinin birinci fıkrasına “çocuk hastalıkları” ibaresinden sonra gelmek üzere “fizik tedavi ve rehabilitasyon” ibaresi ilave edilmiştir.

4.Tebliğin “Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları” başlıklı EK-2/A Listesinin “açıklamalar” bölümünün 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 numaralı bendi listeden çıkarılmış; bu listenin 2, 4, 20, 22, 25, 39.3, 52, 57, 59, 69, 77, 94, 119, 121, 122, 123, 128, 129, 132, 134, 135, 136, 138, 139, 145, 146, 148, 149, 150, 151, 152.b, 157, 160, 161, 163, 164, 169, 170, 172, 177, 182 ve 185 inci sıralarında yer alan açıklamalar liste kapsamından çıkarılarak bunların yerine “UH-P” ibaresi ilave edilmiştir. “2.UH-P: Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporuna bağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavide ise tüm hekimlerce reçete edilebilir.”

5.Tebliğin “Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları” başlıklı EK-2/A Listesinin 144 üncü sırasında yer alan “UD (topikal formları KY)” ibaresi “KY” olarak değiştirilmiştir.

6.Tebliğin “Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları” başlıklı EK-2/A Listesinin 152 nci sırasında yer alan “Iki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanamadığı ikinci ayın sonundaki endoskopi raporuyla belgelenen hastalarda; Iç hastalıkları, Aile hekimliği, Genel Cerrahi uzman hekimi tarafından reçete edilir. Altıncı ay sonunda hasta değerlendirilir ve gerektiğinde, aynı protokole göre tedavisi yapılır. Bu hususlar reçetede belirtilir” ibaresi “Iki ay süreyle diğer proton pompa inhibitörleri ile tedavi görmesine rağmen iyileşme sağlanamadığı ikinci ayın sonundaki endoskopi raporuyla belgelenen hastalarda; reçete edilir. Altıncı ayın sonunda hasta değerlendirilir ve gerektiğinde, aynı protokole göre tedavisi yapılır. Bu hususlar reçetede belirtilir.” şeklinde değiştirilmiştir.

7.Tebliğin “Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları” başlıklı EK-2/A Listesinin 166 ncı sırasında yer alan “Üre içeren preparatlar” etkin maddeli ilaçların açıklama bölümünde yer alan “Iç hastalıkları, Dermatoloji, Çocuk hastalıkları, Aile hekimleri, Diyaliz Sertifikalı hekimler veya bu hekimlerden birinin bulunduğu heyet raporuyla tüm hekimlerce” ibaresi “UH-P, Sadece ihtiyozis veya kseroderma endikasyonlarında ödenir.” şeklinde değiştirilmiştir.

8.Tebliğin “Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları” başlıklı EK-2/A Listesinin “Açıklamalar” bölümünün 4 numaralı bendinden sonra gelmek üzere; “EHU**: Bu antibiyotikler, enfeksiyon hastalıkları uzmanının (EHU) yazabileceği, EHU’nın olmadığı yerlerde iç hastalıkları uzmanının veya göğüs hastalıkları uzmanının; çocuk hastalarda, çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde çocuk hastalıkları uzmanının yazabileceği antibiyotikler.” ibaresi ilave edilmiş, anılan Listenin 70 inci sırasında yer alan “EHU” ibaresi “EHU**” olarak değiştirilmiştir.

9.Tebliğin “Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları” başlıklı EK-2/A Listesinin “Açıklamalar” bölümünün 6 numaralı bendinin ikinci fıkrası “Bu antibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığı yerlerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invaziv pulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar için ise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan yerlerde iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.” Şeklinde değiştirilmiş ve bu listede yer alan “UD-A 72” ibareleri “UH-P, A 72” olarak değiştirilmiştir.

10.Tebliğin “Ayaktan Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ilaçlar” başlıklı Ek-2/C Listesinin 1 inci sırasında yer alan “immünsupresifler” ibaresine “(topikal formları dahil)” ibaresi ilave edilmiştir.

Bilgileri ve gereğinin buna göre yapılarak, durumun Iliniz dahilindeki tüm ödeme birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Hasan Basri AKTAN

Bakan a.

Müsteşar