MEVZUATYönetmelik

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU

YÖNETMELIK

Sosyal Güvenlik Kurumundan:

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKILI HASTANELERIN BELIRLENMESI ILE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA ILIŞKIN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda belirtilen aylıklardan yararlanabilecek özürlülerin; aylık bağlamaya esas sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kuruluşlarının belirlenmesi ile bu raporların alınmasına ilişkin diğer usul ve esasları belirlemektedir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 2022 sayılı Kanuna göre aylık talebinde bulunan özürlü Türk Vatandaşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin son fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yetkili Sağlık Kuruluşları ile ilgili usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Kanun kapsamında aylık bağlanması talebinde bulunan özürlüler için, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan Yetkili Sağlık Kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporları esas alınır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı müştereken yürütür.