GenelgeMEVZUAT

FIYAT TARIFESI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

FIYAT TARIFESI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG10012/0314

KONU : Fiyat Tarifesi

17.03.2005 * 05260

…………………………VALILIĞINE

GENELGE

2005/ 45

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Seri No:4) (Tedavi Yardımı) 09.02.2005 tarih ve 25722 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, daha sonra uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla sırasıyla, 14.02.2005 tarihli ve 25727 sayılı, 15.03.2005 tarihli ve 25756 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan 5 ve 6 no’lu tebliğler ile anılan Talimatta bazı değişiklik ve ilaveler yapılmıştır. Bu değişiklik ve düzenlemeler 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatına yansıtılarak Bakanlığımız web sayfasında (www.saglik.gov.tr) yayınlanmıştır.Talimatta yer alan ilaç indirim oranları ve eşdeğer ilaç uygulamasına ilişkin düzenlemeler 10/02/2005 tarihinde, “Tanıya Dayalı (Paket) Fiyatlar Üzerinden Ödeme” başlıklı 21.3.1 inci bölümündeki hükümlerle buna ilişkin diğer hükümler ise 01/03/2005 tarihinde, Talimatın diğer maddeleri 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5234 sayılı Kanunla değişik 209 uncu maddesi, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun geçici 139 uncu maddesi, 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine 5234 sayılı Kanunla eklenen (p) ve (r) bentleri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği (Bundan sonra Yönetmelik olarak ifade edilecektir.), Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Yeşil Kartlılar için 3816 sayılı Kanun ile Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve 3359 Sayılı Yasa’nın 5’inci Maddesine göre teşekkül ettirilmiş Sağlık Işletmelerinde anılan Talimat ve eki fiyat tarifeleri “Tek Fiyat Tarifesi” olarak

uygulanacaktır.Bütçe Uygulama Talimatının 2.1 nci maddesinde tanımlanan ikinci basamak sağlık kurumlarında yapılacak muayene-tetkik-tahlil-ameliyat ve tedavilerde (Ek:8)’de yer alan fiyat tarifesi aynen, Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için ise (Ek-8) fiyat tarifesinin “8. Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi” bölümü ile “9.Laboratuvar Işlemleri” bölümü, bu bölümlerde yer alan birim fiyatlar üzerine % 10 oranında ilave yapılarak uygulanacaktır.Ayrıca, birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarında, özel tıp merkezleri, özel dal merkezleri ile Kızılay tıp merkezlerinde bu Talimata ekli Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi (Ek-8) deki birim fiyatlar aynen uygulanacaktır. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında verilen hizmetler ise ücretlendirilmeyecektir.Bütçe Uygulama Talimatında yer alan fiyat tarifeleri ve birim fiyatlar Katma Değer Vergisi hariç olarak tespit edilmiştir. Bu düzenlemeye göre, kamuya ait yataklı ve yataksız tedavi kurumları ile birinci basamak sağlık
kuruluşlarında ve 3359 Sayılı Yasa’nın 5’inci Maddesine göre teşekkül ettirilmiş Sağlık Işletmelerinde sunulan muayene, tetkik , tahlil müdahale, ameliyat, ve tedavilere ait hizmetlerin, Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi (Ek-8) ve Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde (Ek-9) yer alan birim fiyatlar üzerinden fatura edilmesi gerekmekte olup, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca bu fiyatlar üzerine ayrıca KDV oranı ilave edilmeyecektir.Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca, Teşhis ve Tedavi Amacıyla Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Hasta Sevkine Ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereği Talimat kapsamındaki kimselere verilen sağlık hizmetleri bedelleri ise KDV hariç olarak belirlenen fiyatlar üzerine %8 KDV oranı ilave edilmek suretiyle faturalandırılacaktır.

Resmi sağlık kurumlarında Talimata ekli, Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde (EK-9) yer alan işlemler, bu listedeki fiyatlar üzerinden fatura edilecektir. Üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde ise sadece yanında (*) işareti olan paket işlemler uygulanacak ve faturalandırmada (EK-9) listesinde yer alan ve yanında (*) işareti bulunan birim fiyatlar üzerine %10 oranında ilave yapılarak fatura edilecektir.Paket işlemlere ait bedellerin faturalandırılmasında ve ödenmesinde, (EK-9) listenin ekinde yer alan “Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Uygulama Ilkeleri”nde belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı eki fiyat tarifeleri 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak, bu birim fiyatlar, Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında tanzim ve imza olunan 01.05.2003 tarihli Sağlık Bakanlığı-Bağ-Kur Sağlık Hizmetleri Protokol’ünün IV.1 Maddesi uyarınca; Bağ-Kur sigortalıları ve hak sahibi kimseler ile, 3816 sayılı

Kanun gereği Yeşil Kart verilen hastalar için 10.02.2005 tarih ve 846 sayılı Bakanlık onayı tarihi itibariyle geçerli olacaktır.Talimatın 14.1. maddesi hükümleri gereği hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara anılan madde hükmünde öngörülen esaslara ve belirtilen indirim oranlarına göre indirim uygulayarak fatura edeceklerdir.Sosyal Sigortalar Kurumundan sağlık yardımı alan sigortalılar, emekli sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, anne-baba ile hak sahibi kimselerin tedavilerinde kullanılan ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin faturalandırılmasında; Sağlık Bakanlığı- Sosyal Sigortalar Kurumu arasında imzalanan ve 20.02.2005 tarihinde yürürlüğe giren Sağlık Hizmetleri Protokolü ile belirlenen usul ve esaslar dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

Ayrıca, Talimata ilişkin tereddütlerin ve uygulamada tespit edilecek sorunların aşağıda belirtilen iletişim adresleri ile telefon ve faks numaralarına iletilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve bu konudaki uygulamanın Talimat hükümlerine ve yukarıda vurgulanan esaslara uygun olarak yürütülmesi gerektiğinin, ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

Iletişim adresi:

Web: saglik.gov.tr/but2005

e-mail: [email protected] e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

Tel no: 0 312 432 1175 / 0 312 433 40 26

Fax no: 0 312 434 42 58

Ek: 1 Onay

Dağıtım :

81 Il Valiliğine

Maliye Bakanlığına

Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne

Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğüne

Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne