RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKIPLERI HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKIPLERI HAKKINDA GENELGE

Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

SAYI:B100TSH0140005/2195

KONU:Ruh Hastalarının sevkleri hk.

Tarih: 27.02.98

…………………..VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

03.10.1991 tarih ve 12175 sayılı Genelgemizde Ruh Hastalarının bulundukları yerlerde tedavi ve kontrolleri ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerine sevkleri ve hastaneden çıkışlarında ayaktan takipleri konusundaki uygulamalar düzenlenmiştir.Ruh Hastalarının bölge hastanelerinde. yığılmasının önlenmesi amacıyla, hastaların öncelikle yaşadıkları il içinde değerlendirilip; tedavi, takip ve rehabilite edilmelerine çalışılacaktır. Ildeki tüm imkanların kullanılmasına rağmen, hastanın tedavisi sağlanamıyor ise Bölge Hastanesine sevki yapılacaktır.

6245 sayılı harcırah kanununun, 57. maddesinin 1. fıkrasında; harcırahın, hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, sevk eden doktorun uygun görmesi halinde, ek genelgemizde tanımlı, Bölge Hastanesine sevki sırasında hastanın yanında görevlendirilen kamu personeline, polis, jandarma,sağlık memuru gibi) Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesinin 111.01.1.001-200 yollular (A.K 210) Harcama Kaleminden ödenmesi gerekmektedir.

Ek genelgemizdeki bölgelendirme sistemi ve sevk formlarının uygulanması konularına, titizlikle uyulması hususunda emir ve müsaadelerinizi rica ederim.

Bakan a

Ek:12

DAĞITIM:

80 Il Valiliği

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

Ruh Sağlığı D. Bşk.

Sayı:12175 – 03.10.91

Konu:Ruh Hastalarının sevk ve ayaktan takipleri hk.

Bakanlığımızca yürütülmekte olan ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarının bir bölümü olarak, ruh hastalarının bulundukları yerlerde tedavi ve kontrolleri ile Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerine sevkleri ve hastaneden çıkışlarında ayaktan takipleri konusundaki uygulamalar yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır.Kişilerin yaşadıkları yere en yakın sağlık kuruluslarında teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanması temel ilke olarak belirlenmiştir. Sözü edilen sevk sistemi ile ilgili düzenlemeler, yalnızca hastaların Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerine sevklerinin zorunlu olduğu durumlar için hazırlanmıştır.Bilindiği gibi ülkemizde beş Ruh Hastalıkları Hastanesi vardır. Ruh sağlığı hizmetleri, bu hastaneler merkez olacak şekilde, illerin coğrafi yapıları ve ulaşım koşulları göz önüne alınarak beş bölge üzerinden düzenlenmiştir (Istanbul. Manisa. Adana. Elazığ ve Samsun bölgeleri) Ek 1’de illerin bölgelere göre dağılımı verilmiştir.

Illerden bölge hastanelerine hasta sevklerinde bu bölgelendirme sistemi esas alınacak ve iller kendi bölge hastanelerine hasta sevk edeceklerdir.Ruh hastalarının, bölge hastanelerinde yığılmasının önlenmesi amacıyla, hastaların öncelikle yaşadıkları il içinde değerlendirilip, tedavi, takip ve rehabilite edilmelerine çalışılacaktır. Eldeki tüm imkanlar kullanılmasına rağmen, hastanın bölge hastanesine sevkinden başka çare kalmamışsa Ek 2’deki açıklamalar doğrultusunda sevk işlemi gerçekleştirilecektir.Hastaların hastaneden çıkışlarında geldikleri il sağlık müdürlüklerine ayaktan takip ve tedavi amacıyla bilgi verilecektir. Il içinde kronik hastaların tedavi ve takipleri de düzene sokulacaktır. Ayrıca gerek sağlık müdürlükleri, gerekse ruh hastalıkları hastaneleri bu çalışmaları hakkında Bakanlığa bilgi vereceklerdir.

Ek 1’deki bölgelendirme sistemi ve Ek 2’de belirtilen sevk formlarının uygulanması konusuna titizlikle uyulması hususunda emir ve müsaadelerinizi rica ederim.

BAKAN ADINA

Ek: 6

DAĞITIM

Gereği için:

74 Il Valiliğine

Daimi Genelge

Bilgi için:

A Planı

Ek 1 I.BÖLGE

II.BÖLGE

III.BÖLGE

IV.BÖLGE

V.BÖLGE

ISTANBUL

MANISA

ADANA

ELAZIĞ

SAMSUN

EDIRNE

BALIKESIR

KONYA

ERZURUM

SINOP

KIRKLARELI

IZMIR

KIRŞEHIR

ERZINCAN

KASTAMONU

TEKIRDAĞ

AYDIN

NEVŞEHIR

KARS

ÇANKIRI

ÇANAKKALE

KÜTAHYA

KAYSERI

AĞRI

AMASYA

BURSA

AFYON

AKSARAY

TUNCELI

ÇORUM

BILECIK

ISPARTA

KARAMAN

MALATYA

YOZGAT

ESKIŞEHIR

BURDUR

IÇEL

VAN

TOKAT

KOCAELI

UŞAK

NIĞDE

DIYARBAKIR

SIVAS

SAKARYA

DENIZLI

KAHRAMANMARAŞ;

MARDIN

ORDU

BOLU

MUĞLA

ADIYAMAN;

MUŞ

GIRESUN

ZONGULDAK

ANTALYA

GAZIANTEP;

BINGÖL

TRABZON

ANKARA

HATAY;

BITLIS

RIZE

KIRIKKALE

ŞANLIURFA;

SIIRT

ARTVIN

DÜZCE

KILIS;

HAKKARI

BAYBURT

KARABÜK

OSMANIYE;

ŞIRNAK

GÜMÜŞHANE

YALOVA

BATMAN

BARTIN

ARDAHAN

IĞDIR

Ek 2

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

TEMEL SAĞLIK HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RUH SAĞLIĞI DAIRESI

ILLERDEN RUH HASTALIKLARI HASTANELERINE HASTA GÖNDERILMESINDE KULLANILAN FORMLAR

RS 10-Hastanın öncelikle kendi ili dahilinde teşhis ve tedavi edilmesi esastır. Eldeki tüm imkanların kullanılmasına rağmen hastanın Ruh Hastalıkları Hastanesine sevki gerekiyorsa, Sağlık Müdürlüğü tarafından doldurulacak olan RS 10 Formuyla hastanın sevki sağlanacaktır. Bu formda bulunan bilgiler:

-Sevk edileceği Ruh Hastalıkları Hastanesi,

-Sağlık Müdürlüğüne başvuru tarihi,

-Akıl ve Ruh Sağlığı Şube Müdürü ve Sağlık Müdürünün imzaları,

-Hastanın kimliği ve adresi,

-Gerektiğinde haberleşilebilecek bir yakının kimliği ve adresi,

-Hastanın muayene edildiği hastane,

-Hastanın tanısı ve protokol numarası,

-Sevk nedeni,

-Varsa hastaya uygulanan tedavi.

RS 20 – RS 10 Formu aracılığıyla Sağlık Müdürlüğünden Ruh Hastalıkları Hastanesine gönderilen hastanın, bu hastaneden çıkışında, Sağlık Müdürlüğüne bilgi vererek, hastanın yaşadığı yerde takibinin sağlanması, önerilen tedavini sürdürülebilmesi amacıyla RS 20 Formu kullanılacaktır. Bu form Ruh Hastalıkları Hastanesi tarafından doldurulup Sağlık Müdürlüğüne gönderilecektir. Formda bulunan bilgiler:

-Gönderileceği Sağlık Müdürlüğünün adı,

-Hastanın ayaktan tedavisinin nerede yapılacağı,

-Başhekim imzası,

-Hastanın, hastaneden ayrılış şekli,

-Hastanın kimliği ve adresi.

-Hastanın tanısı ve protokol numarası,

-Önerilen tedavi.

RS 30 – Sağlık Müdürlüğü. Ruh Hastalıkları Hastanesinden gönderilen RS 20 formlarının bir nüshasını, hastanın ayaktan takip edi1eceği Devlet Hastanesi veya Sağlık Ocağına gönderecektir. Bu formları alan Devlet Hastanesi veya Sağlık Ocağı da her iki ayda bir. Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla kendilerine gönderilen hastalar hakkındaki bilgileri RS 30 ile Sağlık Müdürlüğüne göndereceklerdir. Bu formda bulunan bilgiler:

-Formun gideceği Sağlık Müdürlüğünün adı.

-Hastanın adı, soyadı ve protokol numarası,

-Hasta ile ilgili RS 20 formunun Sağlık Müdürlüğünden geliş tarihi.

-Hastanın kontrol tarihi,

-Formu düzenleyen kişinin adı,

-Formu kontrol eden Doktorun adı ve imzası,

-Formun düzenlendiği tarih.

RS 40 – Bu form Sağlık Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenecek ve Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne (Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı) gönderilecektir. Bu bilgiler RS 50 formuyla Ruh Hastalıkları Hastanesinden gönderilen bilgilerle beraber değerlendirilerek, hastaların hastaneye yatış ve çıkışları ile ilgili uygulamaların incelenebilmesi ve takibi sağlanacaktır. Formda bulunan bilgiler:

-Formun doldurulduğu ilin adı.

-Sağlık Müdürlüğünden Ruh Hastalıkları Hastanesine sevk işleminin yapıldığı ayın adı.

-Akıl ve Ruh Sağlığı Şube Müdürünün imzası.

-Sağlık Müdürünün imzası,

-Sağlık Müdürlüğünden sevk edilen hastaların sevk edildikleri bölge hastanesinin adı,

-Sağlık Müdürlüğünden Ruh Hastalıkları hastanesine yada diğer bazı hastanelere sevki yapılan hastaların cinsiyetlerine göre dağılımı,

-Sağlık Müdürlüğünden Ruh Hastalıkları Hastanesine yada diğer bazı hastanelere sevk edilen hastaların toplam sayıları.

RS 50 – Bu form Ruh Hastalıkları Hastanesinden çıkan hastaların bağlı oldukları iller ve hastalar hakkında Sağlık Bakanlığı’na (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığına) bilgi vermek üzere Ruh hastalıktan Hastanesi tarafından doldurulacaktır. RS 50 formu RS 40 formu ile illerden gönderilen bilgilerle birlikte merkezde değerlendirilecektir. Bu formda şu bilgiler bulunmaktadır. Formda bulunan bilgiler:

-Ruh Hastalıkları Hastanesinin adı,

-Sağlık Müdürlüğünden Ruh Hastalıkları Hastanesine sevk işleminin yapıldığı ayın adı,

-Ruh Hastalıktan Hastanesinin adı,

-Başhekim imzası,

-Ruh Hastalıkları Hastanesine sevk edilen hastaların geldikten illere ve cinsiyetlerine göre dağılımı,

-Ruh Hastalıktan Hastanesinin merkezi olduğu bölgenin illerinden yada diğer illerden sevk edilen hastaların toplam sayılan.