GenelgeMEVZUAT

PSIKO TEKNIK DEĞERLENDIRME MERKEZLERI

PSIKO TEKNIK DEĞERLENDIRME MERKEZLERI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: B100TSH0150002

Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi

03.06.2005/8148

…………………… VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2005/88

Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı mükerrer resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolları Trafik Yönetmeliği”nin 79 uncu maddesi ve Ek-4 sayılı cetvel doğrultusunda yürütülmektedir.Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan ve 25.02.2004 tarih ve 28384 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Karayolu Taşıma Yönetmeliği” nin 60 ıncı maddesinin (e) bendi hükümleri gereği yolcu ve eşya taşımacılığı işini yürüten kişilerin her beş yılda bir psiko-teknik değerlendirme testinden geçmeleri zorunlu hale gelmiştir.Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin söz konusu mevzuat kapsamında işleyişini düzenlemek amacıyla bu genelge hazırlanmıştır.Müdürlüğünüzce ruhsatlandırılmış psiko-teknik değerlendirme merkezleri sadece bulundukları adreste o hizmeti verebilirler.Farklı farklı adreslerde aynı uzman hekim ve psikolog ile hizmet veremezler.

Çünkü hekimlerin birden fazla özel sağlık kuruluşunda çalışmaları 1219 sayılı Tababet ve Şuabat-ı Sanatlarının Tarzı Icrasına Dair Kanun’un 12 nci maddesi hükümleri ile yasaklanmıştır.Bir kişinin beden sağlığı ve akıl sağlığı hakkında rapor tanzim etme hakkı aynı Kanunun 13 üncü maddesi hükümlerine göre tabiplere verilmiştir. Dolayısı ile kişinin psiko-teknik değerlendirme raporunu değerlendirecek, psikiyatrik muayeneyi yaparak son kararı verecek kişi Psikiyatri Uzmanıdır. Psiko-teknik değerlendirme merkezlerinin sadece psiko-teknik değerlendirme yapması mümkün olmayıp, sürücülerin mutlaka psikiyatri muayenesinden geçmesi gerekmektedir.

Bünyesinde sürücü çalıştıran kurum, kuruluşlar, firma, oda, vakıf ve derneklerden şoförlerin işgücü kaybını önlemek için kendi adreslerinde psiko-teknik değerlendirme testlerinin yapılması Yönetmelik hükümlerine uygun değildir. Çünkü kuruluşlar, Müdürlüğünüzce Yönetmelikle belirlenmiş kriterlere uygun olup olmadığına dair yerinde denetlendikten sonra, uygunluk belgesi düzenlenmektedir.Sürücü adına, merkezlerce Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak rapor tanzim edilmelidir. Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-4 sayılı cetvelde Psiko-teknik değerlendirme süresinin, asgari 1 (bir) saat olduğuna dair hüküm bulunmaktadır. Bu nedenle Müdürlüğünüzce düzenlenen uygunluk belgesine kuruluşun çalışma saatlerinin yazılması ve onay için Müdürlüğünüze getirilen raporların çalışma saatleri göz önünde bulundurularak onaylanması gerekmektedir.

Psiko-teknik değerlendirme raporu ve psikiyatri muayene raporlarının Yönetmeliğin 79 uncu maddesi hükümleri gereği, Müdürlüğünüzce raporda imzası bulunan hekimin imzası kontrol edilerek onaylanması zorunludur. Taşıma işiyle uğraşan sürücüler adına düzenlenen ve Müdürlüğünüzce onaylanan raporların sonuçlarının olumlu olup olmadığının Müdürlüğünüz kayıtlarına geçirilmesi, olumsuz rapora sahip kişilere ait kimlik bilgilerinin ilinizin bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir. Ulaştırma Bakanlığının taşra teşkilatına ait liste yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar