MEVZUATYönetmelik

TABIP ODALARINDA HIZMETLERIN YÜRÜTÜLMESINE ILIŞKIN YÖNETMELIK

TABIP ODALARINDA HIZMETLERIN YÜRÜTÜLMESINE ILIŞKIN YÖNETMELIK

(29 Haziran 1986 tarihli 34. Büyük Kongre’de kabul edilerek yürürlüğe girmiştir)

Dayanak

Madde 1-Bu yönetmelik 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 59. Maddesinin (e) fıkrası gereğince hazırlanmış olup, tüm oda yönetimlerini bağlayıcı niteliktedir.

Amaç

Madde 2-Bu yönetmeliğin amacı, Tabip Odalarının çalışmalarını belirli bir düzen içinde yürütmelerini sağlamak; yasanın odalara verdiği görevlerin nasıl yürütüleceğini ve yetkilerin nasıl kullanılacağını kurallara bağlamaktır.

Madde 3-Maddi gücü yeterli düzeyde olan odalar, tam gün yada yarım gün olarak yönetim deneyimi de olan bir hekimle “Genel Yönetmen” olarak sözleşme yaparlar. Genel Yönetmen, odanın olağan bürokratik işlemlerini yürütmek, odaya başvuran hekimlerin sorunlarını kaydedip çözüm önerileri getirmek ve gerekirse konuyu Yönetim Kurulu’na sunmak görevlerini yapar.

Genel Yönetmen, Yönetim Kurulu’nun gündemini hazırlar. Kurul toplantılarına söz hakkı bulunmak, ancak oy hakkı bulunmamak koşulları ile katılır. Her toplantıda bir önceki toplantıda alınan kararların yerine getirilip getirilemediği konularında bilgi verir. Merkez Konseyi’nden ve diğer kurum ve kişilerden gelen yazı, genelge ve diğer duyuruları iletir. Kongre hazırlıklarını yapar; çalışma ve mali rapor taslaklarının hazırlanmasına yardımcı olur.

Genel Yönetmen, Yönetim Kurulu kararlarının ilgililerce uygulanıp uygulanmadığını (örneğin asgari ücretlere uyma, tabela vb. konularda) izler ve bu konuda Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

Genel Yönetmen, tüm görevlerinden ötürü Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.

Genel Yönetmen, başkan ya da genel sekreterce görevlendirilmedikçe Basın-Yayın organlarına hiçbir bilgi, açıklama ve demeç veremez.

Genel Yönetmenin bulunmadığı odalarda, bu ve ileride sayılacak işlevleri yürütmek görevi oda genel sekreterinindir.

Madde 4-Oda yönetim kurulları, bölgelerinde, muayenehanesi bulunan tüm sivil hekimlerin odaya kaydolmalarını sağlamakla yükümlüdürler. Bunun için muayenehane açan hekimlerin yasal olarak başvurmakla yükümlü bulundukları diğer iki merci olan Sağlık Müdürlükleri ve Vergi Daireleri ile işbirliği yaparlar. Bölgelerinde tabip odalarına kaydolmadan muayenehane açan hekimlere gerekli ihtarı yaptıktan sonra, olumlu sonuç alamazlar ise, 6023 sayılı yasaya muhalefetten ötürü Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunurlar.Oda Yönetim Kurulları, yasa gereği odalara kaydolmak zorunda olmayan tam süre kamuda çalışan hekimlerin de odalara üye olmasını sağlamak için gerekli tanıtma ve dayanışma işlerini de yürütmekle yükümlüdürler.

Madde 5-Tabip Odaları Yönetim Kurulları, tüm üyelerine tabip odası onayı olmadan kadrolu bulundukları yer dışında bir ek görev almalarının 6023 sayılı yasanın 5. Maddesine aykırı olduğunu duyurmakla yükümlüdürler. Bu duyuruyu bölgelerinde, sözleşmeli olarak hekim çalıştıran tüm kamu ve özel kuruluşlara da bildirirler.(26-27 Haziran 1999 tarihli 48.Büyük Kongre Kararı ile 2. ve 3. fıkralar yürürlükten kaldırılmıştır.)

Odalar yönetim kurulları, ek görevlerle ilgili olarak olanak varsa bilgisayar sistemi ile, olanak yoksa kartoteks sistemi ile bir “ek görev izleme arşivi” oluştururlar. Bu arşivde hekim çalıştırma zorunluluğu olan her kurum ve işyeri hakkında bilgi toplanır. Bu bilgiler bölge çalışma müdürlükleri, iş ve işçi bulma kurumları ve ticaret odalarından elde edilir. Holdinglere bağlı ayrı ticaret sicili olan her şirket yeni bir işyeri olarak alınır. Bu arşivde ayrıca hangi hekimin, hangi işyerinde ek görevli olduğu, buralardan ne kadar ücret aldığına ilişkin bilgiler yer alır. Böylece 6023 sayılı yasanın 5. Maddesinin ruhuna uygun olarak ek görevlerin adil bir şekilde dağıtılması ve hekim onurunu küçük düşürmeyecek bir ücretlendirme yapılması sağlanır.Ek görev izinleri her yılbaşında yeniden düzenlenir.

Madde 6-Tabip odaları yönetim kurulları, bölgelerinden ayrılan hekimleri, yeni gittikleri bölge odasına hemen bildirmek ve kendisi ile ilgili bilgileri içeren dosyayı hekimin gittiği bölge odasına iletmekle yükümlüdürler. Bunu sağlayabilmek için yasanın 5. Maddesi son fıkrası gereği, bölgelerinde hekim görevlendiren tüm kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparlar.

“Madde 7- (Değişik :26.6.2010-59.Büyük Kongre) Üye aidatları her yıl Aralık ayı sonuna kadar ödenir. Zamanında ödenmeyen aidatlara günlük olarak yasal faiz uygulanır.”[1]

Madde 8-6023 sayılı yasanın 13. Maddesi gereği, seçimli genel kurullarda oy kullanmayan üyelere, o yılki en yüksek yıllık üye aidatı kadar para cezası verilir. Bunun için seçime katılamayan üyelerin kimlikleri seçmen listelerinden belirlenerek kendilerine yasa gereği ödemesi gereken cezanın en geç bir ay içinde ödenmesi için taahhütlü bir mektup gönderilir. Mektubun tebliğ tarihinden başlayarak bir ay içinde cezasını ödememiş olan üyeler hakkında yönetim kurulu başkanlığına bir yazı yazılarak icra işlemi başlatılır(6023 sayılı yasa madde 51).Mektupta üyeye, bu para cezasının, devletin almakla yükümlü olduğu tüm para cezaları gibi yasal bir olgu olduğu anımsatılır.

Madde 9-Yönetmeliğin 6. Maddesindeki hükümler, oda onur kurullarının vereceği para cezaları için de geçerlidir.

Büro Işlemleri

Madde 10-a)Odalar yazışmaları ile ilgili olarak aşağıda sayılan defterleri tutarlar;

-Gelen Evrak Defteri

-Giden Evrak Defteri

-Posta Defteri

b)Odaya gelen ve giden tüm yazılar (a) fıkrasında yazılı deftere usulüne uygun olarak kaydedilirler. Odadan yazılan tüm yazılar, daha fazla suret yazılması gerekmiyorsa iki suret olarak yazılırlar. Yazının ikinci sureti, ilgili dosyada mutlaka saklanır.

c)Odalar ondalıklı dosyalama sistemine göre şu klasörleri tutarlar:

01-Merkez Konseyi ile yazışmalar dosyası(Merkez Konseyi ile olan günlük yazışmalar bu dosyada saklanır)

02-Daimi ve geçici genelgeler dosyası(Merkez Konseyi’nden gelen daimi ve geçici genelgeler bu dosyada saklanır)

03-Üyelerle yazışmalar dosyası(Üyelerle çeşitli nedenlerle yapılan her türlü yazışma bu dosyada saklanır) Üyelere yazılan yazıların bir örneği kendi kişisel dosyasına konur.

04-Valilik ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarla yazışmalar dosyası(Başta Sağlık Müdürlükleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile olan yazışmalar bu dosyada saklanır)

05-Diğer meslek kuruluşları ile yazışmalar dosyası(Oda bölgesindeki diğer meslek kuruluşları -diş tabipleri odası, eczacılar odası, vb.- ile olan yazışmalar bu dosyada saklanır.)

06-Hukuk işleri dosyası(Başta üyelerle ilgili icra işlemleri olmak üzere, tüm hukuksal işlemlerle ilgili yazılar bu dosyada saklanır)

07-Onur Kurulu dosyası(Onur Kurulu’nun görevleri ile ilgili her tür yazı bu dosyada saklanır)

d)Odalar, kendi bölgelerindeki özel koşullarına göre bu sisteme uygun olmak üzere, yeni dosyalar açabilirler.

Madde 11-Oda yönetim kurulları, yasanın 26. ve 27. Maddelerinde sayılan görevlerini yerine getirmek üzere, üyeleri arasında bu üyelerin eğilim ve isteklerini de gözönünde tutarak değişik komisyonlar (çalışma birimleri) oluştururlar. Bu komisyon kendi aralarında toplanarak yıllık çalışma programlarını düzenler ve Yönetim Kurulu’nun onayına sunarlar. Oda Yönetim Kurulu, onaylanan programların uygulanması için gereksinilen olanakları sağlamakla yükümlüdür. Böylece üyelerin oda çalışmalarına daha etkin bir biçimde katılmaları sağlanır.Bu komisyonlara örnek olarak şunlar sıralanabilir:

-Bilimsel toplantılar düzenleme komisyonu

-Yayın komisyonu(dergi, bülten, vb. yayınlar için)

-Halka sağlık eğitimi vermek için çalışmalar komisyonu

-Meslek hatalarını kovuşturma komisyonu.

Bu komisyonlar düzenleyecekleri bilimsel toplantılara, panellere, açık oturum ve konferanslara, seminerlere vb. katılanların dosyalarına, katıldıkları toplantının türü ve toplantıdaki etkinliklerini (panelist, konferansçı, izleyici vb.) kaydederler.

Madde 12- (26-27 Haziran 1999 tarihli 48.Büyük Kongre Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

Madde 13-Odalar Merkez Konseyi ile olan yazışmaları titizlikle izlerler. Yanıt istenen yazılara, eğer yazıda belirli bir süre verilmemiş ise, en geç 10 gün içerisinde yanıt verilmesi zorunludur.Odalar, TTB Merkez Konseyi yayınlarının doğur adreslere gitmesi için, üyelerinin ev adreslerini sağlıklı bir biçimde saptayarak, Merkez Konseyi’ne bildirmek zorundadırlar.

Madde 14-Odalar yerel basında sağlık ve sağlık eğitimi konularında haber ve yazı çıkması için çaba gösterirler. Bölgelerindeki sağlıkla ilgili olayları ve haberleri gecikmeden Merkez Konseyi’ne bildirirler.

Madde.15-Tabip odaları yönetim kurulları bölgelerinin özelliklerini de gözönüne alarak, bayram, yaz tatili ve resmi tatil sürelerinde, muayenehanesi olan hekimlere, çeşitli branşlara göre nöbet koyabilirler. Nöbet listeleri sağlık müdürlüğüne gönderilir. Ayrıca tabip odasının dışardan görülebilecek uygun bir yerinde ilan edilir.

Madde 16-Oda yönetim kurulları, valiler, sağlık müdürleri, hastane başhekimleri, cumhuriyet savcıları ve diğer yöneticiler ile sıkı ilişkiler kurarlar. Bu makamlara, 6023 sayılı yasayı uygulamanın Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görev ve yetkisinde olduğu her fırsatta anlatılır ve oda kararlarının uygulanması için çaba gösterilir.

Madde 17-Türk Silahlı Kuvvetleri Iç Hizmet Yasası gereğince askeri hekimler muayenehane açmış olsalar bile, tabip odalarına üye olamazlar. Ancak 6023 sayılı yasanın 7. Maddesinin son fıkrası aynen şöyledir:”Özel kanunlarında üye olamayacaklarına dair hüküm bulunanlardan mesleklerini serbest olarak da icra edenler, mesleki hak, yetki, disiplin ve sorumluluk bakımından bu kanun hükümlerine tabidirler.” Buna göre hekim olmadıkları halde Tababet Uzmanlık Tüzüğü’ne göre uzman olmuş veteriner, bakteriolog, biokimya, vb. laboratuvar uzmanları ile muayenehanesi bulunan askeri hekimler tabip odalarınca denetlenirler, haklarında disiplin kovuşturması yapılır ve verilecek cezalar uygulanmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na ya da Milli Savunma Bakanlığı’na bildirilir.

Madde 18-TTB yerel tabip odaları insan onuru ile bağdaşmayan, her tür işkenceye karşı çıkarlar. Her oda kendi yönetim bölgesinde işkenceye karışan, göz yuman, araç olan hekimleri kovuşturup Onur Kurulu’na gönderir. Yerel Onur Kurulları, bu savları T.C.Anayasası, TTB Yasası, Hukukun Genel Ilkeleri, Birleşmiş Milletler Insan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesi ışığında özenle inceler. Gerek gördüğü işlem ve girişimleri yapar.

Madde 19-TTB yerel tabip odaları (Madde 18)deki konularda TTB Merkez Konseyi’ni en kısa sürede bilgilendirir.

Madde 20-“(Değişik :26.6.2010-59.Büyük Kongre) Odaların Merkez Konseyi’ne göndereceği pay gelirinin yüzde onudur.”[2]

Odaların net gelirleri şu kalemlerden oluşur:

a)Aidatlar

b)Para cezaları

c)Belirli bir amaca yönelik olmayan(örneğin; özel olarak lokal yapımı, odaya konut alınması, vb. için yapılmışlar dışında) bağışlar,

d)Balo, toplu gezi, yemek vb. sosyal faaliyetlerden, bu faaliyetlerin masrafı çıktıktan sonra kalan net gelir,

e)Kira gelirleri(stopaj, vergi vb. yasal giderler çıktıktan sonra kalan net gelir)

f)Basılı belgelerin satışından elde edilen net gelir

g)Fatura tasdiki, belge düzenlenmesi karşılığı alınan ücretler

h)Yukarıdaki esaslar ışığında sağlanacak diğer net gelirler.

(Üçüncü fıkra yürürlükten kaldırılmıştır:26.6.2010-59.Büyük Kongre)[3] Odalar bu şekilde hesaplanan Merkez Konseyi hissesini bir fonda toplarlar. Bütçelerini ve diğer harcamalarını bu fona dokunmadan hazırlayıp gerçekleştirirler.Odalar Merkez Konseyi hissesini aynı takvim yılı içinde ve en çok iki taksitte gönderirler. Birinci taksit Mayıs, ikinci taksit ise Kasım ayı içinde ödenir.

Madde 21-Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 6023 sayılı yasanın 59. Maddesinin (e) fıkrası gereği odaları, odaların çalışmalarını yasa ve yönetmelik çerçevesinde yürütüp yürütmediklerini denetler. Denetimler Merkez Konseyi üyelerince gerçekleştirilir. Denetçiler, denetlemeleri sonuçlarını odaların tutacakları birer “denetleme defterine” yazarlar. Bu yazıların bir örneği de Merkez Konseyi’nde saklanır.Denetleme raporlarının birer sureti odanın ilk olağan ya da olağanüstü kongreye sunulacak çalışma raporunun arkasına eklenmek zorundadır. Bu raporun da çalışma ve mali raporlar gibi oda üyelerinin tartışmasına açılması gereklidir.

“Geçici Madde 1-(Ek:26.6.2010-59.Büyük Kongre) Henüz tahsil edilmemiş aidatlar hakkında bu Yönetmeliğin 59. Büyük Kongre kararıyla değişik 7. maddesine göre işlem yapılır.”

“Madde 22-Bu Yönetmelik Büyük Kongre’de kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.”

“Madde 23-Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Tabipleri Birliği yürütür.”

________________________________________________________________________________________________

[1] Madde 7- (26-27 Haziran 1999 tarihli 48.Büyük Kongre Kararı ile değişik) Üye aidatları her yıl Haziran ayı sonuna kadar ödenir, en geç Haziran ayı sonuna kadar ödenmeyen üye aidatlarına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca belirlenen gecikme faizi uygulanır.

[2] Odaların Merkez Konseyi’ne göndereceği hisse net gelirinin %25’idir.

[3] Bütün bu net gelirlerin toplamından, Merkez Konseyi’ne gönderilecek hissenin miktarı, hiçbir zaman odanın toplanması gereken aidat ve cezalar gelirlerinin %25’inden daha az olamaz.