GenelgeMEVZUAT

SU IŞLETMELERI ANALIZ LABORATUARLARI STANDARTLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

SU IŞLETMELERI ANALIZ LABORATUARLARI STANDARTLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B100TSH0120007

Konu : Laboratuvar Standardı. 05.08.2005 8096

……….. VALILIĞINE

( Il Sağlık Müdürlüğü )

Avrupa Birliği Direktifleri doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe giren “ Insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik “ ve “ Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik “ kapsamında su işletmelerine laboratuvarlarında günlük olarak bazı parametreler yönünden analiz yapma zorunluluğu getirilmiştir.Bu bağlamda su işletmelerine günlük analizleri yapmak üzere laboratuvarda bulunması gerekli cihazlar bakımından, yazımız ekinde gönderilen 05.08.2005 tarih ve 8096 sayılı makam onayına istinaden bir standard getirilmiştir.una göre iliniz dahilindeki su işletmelerine ait laboratuvarlarda günlük analizleri yapmak üzere;

1-Kimyasal Parametreler için;

PH metre, yönetmelikteki parametrik değerleri ölçebilen fotometre.

2-Mikrobiyolojik Parametreler için;

Tercihen membran filtre, otoklav , 22 C0 ve 37 C0 ölçüm yapabilecek 2 adet etüv, bek, genel laboratuvar araç ve gereçleri, besiyerleri, kimyasallar, gerekli kitler, diğer sarf malzemelerin bulundurulması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen hususların ilinizdeki işletmelere tebliğinin yapılması, 30.12.2005 tarihine kadar bu alet ve ekipmanların tamamlanması ve Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda;

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Bakan a.

Ek:1

Dağıtım

81 Il Valiliğine

../../2005 Kimyager F.ÇAĞMAN

../../2005 Şb. Md. C .ÖKTEN

../../2005 Dai.Bşk. C .KESICI

../../2005 Gn.Md.Yrd. T.BUZGAN

../../2005 Gn.Md. M.UĞURLU