MEVZUATYasa

SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN

SITMA VE FRENGİ İLAÇLARI İÇİN KANUN

Kanun No: 2767
Resmi Gazete
Tarih: 07.06.1935; Sayı: 3029

Madde 1- ( Değişik 7075-7.2.1958) kinin ve müstaklarıyle milhlerini ve halen sıtma tedavisi ile sitmadan korunmada kullanilan primathamine, primaquine, chlorquine terkibindeki ilaçlar, frengi tedavisinde kullanilmakta ve neosalvarsan ile aynı veya benzeri terkipleri, arsenobonzol mürekkeplerini ve bunlara hertürlü ispençiyari şekillerini bizmut ve iyodür milhlerini ve bunlarin mürekkepleriyle pencilinleri ve ileride tedavideki müesseriyeti üstünlük gösterebilecek diger sıtma ve frengi ilaçlarını ve her çeşit röntgen filimlerini yurda ithal etmek Türkiye Kızılay Cemiyetinin monopolu altındadır. Monopol altına alınan ilaçların listesi sıhhat ve içtimai muvamet vekaleti tarafından tanzim ve icra vekilleri heyetince tasvip olunur. Bu listede değişiklik yapılmasına lüzum görüldüğü taktirde değişikliğin tatbik zamanı ve icra vekilleri heyeti tarafından kararlastırılır.

Madde 2- ( Değişik 7075- 7.2.1958 ) Birinci maddeye göre monopol altina alinan ilaç ve filimlerin Türkiye Kızılay Cemiyetinden başka şahıslar namına gelenler gümrükten geçirilmez. Sahibi olmayan ilaç ve filimlerle kaçak olarak yurda sokulmak istenilen veya bu şekilde girmiş bulunanlar derhal müsadere edilerek Türkiye Kızılay Cemiyetine devredilir. Muhbir ve müsadirlere 1918 yili kanun hükümlerine tevkifan ikramiye verilir. Devlet daire ve müsseselerine ve iktisadi devlet teşekküllerine ve müesseselerine ve hayır kurumları ile bunlara bağlı hastane ve dispanserlere bedelsiz olarak gönderilen ilaç ve röntgen filimleri ile numune (eşantiyon) mahiyetinde ücretsiz olarak gelenler yukarıdaki kayıttan müstesnadır. Birinci maddede yazılı ilaç ve filimleri kaçak olarak yurda ithale eden veya ithale teşebbüs eyliyenler malların değereni göre 500 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasıyla cezalandırılır.

Madde 3- ( Değişik 7075-7.2.1958 ) Birinci maddeye göre monopol altına alınan ilaç ve filimlerden Sıhhat ve Içtimai Muvanet Vekaletince tayin olunacak miktarları Kızılay Cemiyeti yurt içinde devamlı surette bulundurur. Malların toptan satış fiyatları Sıhhat ve Içtimai Muvanet Vekaleti ile Kızılay Cemiyeti arasında tesbit edilir. 2490 sayılı kanunun 69 ncu maddesine göre resmi dairelere yapılacak satışlar bu fiyatlar üzerinden yapılır.

Muvakkat Madde- (7075-7.2.1958 ) Bu kanunun neşir tarihinden evvel döviz tahsisleri yapılmış ve siparişleri verilmiş olan ilaç ve röntgen filmlerinin sahipleri tarafından yurda ithaline müseeda edilir.

Madde 4- Bu kanunun hükümleri 1 Eylül 1953 den yürür.

Madde 5- Bu kanunun hükümlerini Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür.