GenelgeMEVZUAT

SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESI GEREKEN HIZMETLERIN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESINE ILIŞKIN ESAS VE USULLER

SAĞLIK VE YARDIMCI SAĞLIK PERSONELI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESI GEREKEN HIZMETLERIN SATIN ALMA YOLUYLA GÖRDÜRÜLMESINE ILIŞKIN ESAS VE USULLER

Resmi Gazete: 5 Mayıs 2004

Sayı : 25453

BIRINCI KISIM

Genel Hükümler

BIRINCI BÖLÜM

Uygulama Ilkeleri

Amaç

Madde 1 — Bu düzenlemenin amacı; lüzumu halinde, 4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu kapsamında alımı yapılacak olan sağlık hizmetlerinin, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 11 inci maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine eklenen hüküm uyarınca, Bakanlığa tanınan takdir yetkisi çerçevesinde, bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenmek kaydıyla satın alınma yoluyla gördürülmesine daîr esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu esas ve usuller; Bakanlığa bağlı olarak sağlık hizmeti sunan bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile tüm yataklı tedavi kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu esas ve usuller, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36 ncı maddesinin III. SAĞLIK HIZMETLERI VE YARDIMCI SAĞLIK HIZMETLERI SINIFI başlıklı bendine, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 11 inci maddesi ile eklenen hüküm uyarınca Bakanlığa verilen düzenleme yetkisine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 — Bu esas ve usullerde geçen;

Bakanlık; Sağlık Bakanlığını,

Bakan; Sağlık Bakanını,

Idare; Hizmet satın alacak yataklı tedavi kurumları için ilgili hastane idaresini, diğerleri için il sağlık müdürlüğünü,

Hizmet satın alma yetkilisi; Yataklı tedavi kurumları için hastane başhekimini, diğer sağlık kurum ve kuruluşları için il sağlık müdürünü,

Hizmet; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda tanımlanan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken sağlık hizmetlerini,

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; Tespit edilen yaklaşık maliyet ile teklif edilen tutarın çarpımının, isteklinin teknik puanına bölünmesi ile elde edilen katsayılardan en düşük olanını,Ifade eder.

Temel ilkeler

Madde 5 — Idareler, sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesi işlemlerinde, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.Idareler, sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerin satın alma yoluyla gördürülmesine, ancak lüzumu halinde ve döner sermaye gelirleri elverdiği ölçüde karar verebilirler.Sağlık hizmetinin satın alınması işlemlerinde, açık teklif usulü hizmet satın alınması esas olup, hizmetin pazarlık usulü ile veya doğrudan temin usulüyle satın alınması, ancak bu düzenlemede belirtilen özel hallerde mümkündür.Sağlık hizmeti, içinde bulunulan mali yıl ile sınırlı olmak ve takip eden mali yıla sarkmamak üzere kısmi süreli veya tam süreli olarak satın alınabilir.

Döner sermaye bütçesinde yer almayan hiçbir iş için hizmet satın alma yoluna gidilemez. Ancak, yılı döner sermaye bütçesinde yer verilmek suretiyle ertesi malî yılda gerçekleştirilecek hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden hizmet satın alma işlemleri ikmal edilebilir.Satın alımı yapılacak olan hizmetin toplam yaklaşık maliyeti, sağlık kurum ve kuruluşunun bir önceki yıl tahsil edilmiş olan döner sermaye gelirlerinden Hazine payı düşüldükten sonra arta kalan tutarın %10’undan fazla olamaz.Bu düzenleme kapsamında satın alımı yapılacak olan hizmet bedelleri, döner sermaye gelirlerinden sağlık kurum ve kuruluşları tarafından personele yapılabilecek azami ek ödeme oranları içerisinde kalmak suretiyle tespit edilir ve her iki ödemenin toplamı, sağlık kurum ve kuruluşunun döner sermaye gelirlerinin %50’sinden fazla olamaz.

Istekli

Madde 6 — Istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.Istekli sayılabilmek için; gerçek kişiler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı suretini, tüzel kişiler ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulduklarını gösteren belgeleri, hizmet sunumuna ilişkin başvuru belgeleri ile birlikte sunarlar.

Tüzel kişi isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;

a)Şirketlerde; şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,

b)Derneklerde; ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,

c)Vakıflarda; Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmî Gazete,

d)Diğer tüzel kişiliklerde; ilgili mercilerce düzenlenecek belge,Ile tevsik edilir.Ortak girişim isteklilerde bu şartlar, ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

IKINCI BÖLÜM

Yaklaşık Maliyet

Yaklaşık maliyet

Madde 7 — Hizmet satın alma işlemlerine başlanılmadan önce idare tarafından, bu düzenlemede belirlenen esas ve usullere göre ihtiyaç konusu hizmet alımının yaklaşık maliyeti tespit edilir.Idare, satın alımı yapılacak hizmetin yaklaşık maliyetini dikkate alarak, verilecek teklifin, yaklaşık maliyetin altında kalıp kalmadığını belirler.Yaklaşık maliyet, bu düzenlemede belirlenen esas ve usuller uyarınca ayrıntılı miktar ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle gerçekçi biçimde tespit edilir ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.Idarelerce satın alma işlemleri öncesinde tespit edilen yaklaşık maliyet ilan edilmez ve bu bilgiye, onay belgesi ve eki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. Belirlenen yaklaşık maliyetin, satın alma işlemleri sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin korunması zorunludur.

Birim fiyat üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet

Madde 8 — Birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece; her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez. Şu kadar ki; hizmetin temini için bir kısım cihazların kurum içinde yapılandırılmasının öngörüldüğü durumlarda, işletme için gerekli elektrik ve su gibi giderler kurum tarafından karşılanır ve bu giderler, teknik şartnamede gösterilmek suretiyle yaklaşık maliyetin hesabında gider olarak dikkate alınmaz.

Götürü bedel üzerinden teklif alınacak işlerde yaklaşık maliyet

Madde 9 — Hizmet satın alınmasında esas olan teklif, götürü bedel üzerinden alınacak olan teklif olup; bu suretle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında işin yapımına ilişkin bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde, satın alınacak olan hizmetin 10 uncu madde çerçevesinde hesaplanacak yaklaşık maliyeti gösterilir.

Yaklaşık maliyet hesabında esas alınacak fiyatlar

Madde 10 — Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a)Kamu idare ve müesseselerince hizmetin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b)Hizmeti satın alan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer hizmetlerdeki fiyatlar ve ücretler,

c)Ilgili meslek odalarınca belirlenmiş fiyatlar,

d)Hizmeti oluşturan iş kalemlerine ilişkin fiyatların (a), (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilememesi halinde, yapılacak fiyat araştırması kapsamında; o hizmete ilişkin alınacak fiyat tekliflerinin ortalaması alınmak suretiyle veyahut konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar,Esas alınır.

Idareler yaklaşık maliyet hesabında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen fiyatları herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.Hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişi yüklenici eliyle gördürülmesi ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler eliyle gördürülmesi hallerinde tespit edilecek olan yaklaşık maliyet; hesap edilecek olan taban maliyete, %25’e kadar yüklenici kâr payının ilave edilmesiyle bulunacak olan miktardan; taban maliyet ise; her bir gerçek kişi için, yaklaşık maliyetin hesap tarihinde geçerli olan asgari ücretin, her türlü yasal işveren katkı payı tutarları da dahil brüt tutarının (asgari ücretin işverene toplam maliyetinin); orta öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %75, ön lisans dahil yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görenler için %100, pratisyen hekim ve diş hekimleri için %150 ve Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık belgesi almış olan hekim ve diğer sağlık personeli için %200 fazlası ile tespit edilecek olan tutarlar toplamından

oluşur.Tespit edilecek olan taban maliyet, Bakanlıkça belirlenecek hizmet bölgeleri için %50 fazlasına kadar uygulanabilir.Personel giderleri dışında, satın alınacak sağlık hizmetinin bütünlüğü içerisinde yer alan ve bu hizmetten bağımsız olmayan ilaç, tıbbî cihaz, tıbbi sarf malzemesi, elektrik, su gibi diğer giderlerin de yüklenici tarafından karşılanmasının öngörüldüğü hallerde, bu kalemlere ait giderler yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, genel giderler olarak göz önüne alınır.Hizmetin gerçek kişi yüklenicilerden doğrudan doğruya satın alınması ya da gerçek kişi istihdamının zorunlu olduğu durumlarda tüzelkişi yükleniciler aracılığıyla satın alınması hallerinde, kişiye ödenecek miktar, o hizmet alanına ilişkin olarak hesap edilmiş olan taban maliyetin, yasal işveren katkı payı tutarları çıkartıldıktan sonra geri kalan miktarının altında olmamak üzere idari şartnamede açıkça gösterilir.

Idareler, idari şartnamede gösterilmiş olan asgari miktarın yüklenici tarafından personele ödenip ödenmediğini araştırmak ve sözleşmelere, bu asgari miktarların altında ödeme yapıldığının tespiti halinde, sözleşmenin feshedileceğine dair hüküm koymak zorundadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Uygulanacak Usulün Tespit Edilmesi

Açık teklif usulü

Madde 11 — Hizmet satın alınmasında, açık teklif usulü hizmet satın alınması esastır. Bu düzenlemede belirtilen hallerde, idarelerce hizmetin pazarlık usulü ile ya da doğrudan temin yoluyla da gördürülmesi mümkündür.

Pazarlık usulü

Madde 12 — Aşağıda belirtilen hallerde hizmet, pazarlık usulü ile satın alınır.

a)Satın alımı yapılacak hizmetin özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve malî özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

b)Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine hizmetin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

c)Hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik satın alma işlemleri hariç olmak üzere, yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendinde belirtilen tutara kadar olan hizmet alımları,

(b)ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak hizmet alımlarında en az üç istekli davet edilmelidir.(a) bendine göre yapılacak hizmet alımlarında iş ilan edilir ve ilânda hizmet konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliliği tespit edilen istekliler ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilân yapılan gerekse ilân yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından belirlenen ve yeterlik dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

Bu görüşmede istekliler, öncelikle hizmet konusu işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlarda fiyatı içermeyen ilk tekliflerini sunar. Idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak yöntem ve çözümler üzerine hizmet satın alma komisyonu her bir istekli ile görüşür. Bu görüşmeler sonucunda şartların netleşmesi üzerine bu şartları karşılayabilecek isteklilerden, gözden geçirilerek şartları netleştirilmiş teknik şartnameye dayalı olarak fiyat tekliflerini de içerecek şekilde son tekliflerini vermeleri istenir ve verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak hizmet satın alma işi sonuçlandırılır.

Doğrudan temin

Madde 13 — Aşağıda belirtilen hallerde hizmetin, ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a)11 veya 12 nci maddelerde belirtilen hizmet satın alma usulünün uygulanması sonucunda, ihtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

b)4734 sayılı Kanun’un 22 nci maddesinin (d) bendinde öngörülen tutarları aşmayan ve hizmetin doğrudan doğruya gerçek kişiler eliyle gördürülmesine yönelik olmayan hizmet satın alımları.(b) bendine göre yapılacak alımlarda, hizmet satın alma komisyonu kurma zorunluluğu bulunmaksızın, hizmet satın alma yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından fiyat araştırması yapılarak hizmet satın alınması yoluna gidilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Satın Alma Işlemleri ve Fiyat Dışı Unsurlar

Hizmet satın alma işlemleri ve fiyat dışı unsurların içeriği

Madde 14 — Idareler tarafından hazırlanacak olan satın alma dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname ile sözleşme tasarısı, alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.Açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile satın alınacak hizmet alımlarına ilişkin dokümanda, fiyat dışı unsurların ortaya konulması bakımından, isteklilerin teknik puanının tespiti için belirlenen değerlendirme kriterlerine yer verilir.

Hizmet satın alma ve teknik puan dokümanının hazırlanması

Madde 15 — Idare, ihtiyaç duyduğu hizmet alımının yapılabilmesi için gerekli dokümanı, Bakanlık tarafından çıkarılacak olan talimatları esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Idarelerce satın alma dokümanının hazırlanmasında, belirlenen satın alma usulüne göre Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulan;

a)Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Teknik Puan ve Yeterlik Şartnamesi,

b)Açık Teklif Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Idari Şartname,

c)Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Yeterlik Şartnamesi,

d)Pazarlık Usulü ile Hizmet Alımlarında Uygulanacak Idari Şartname,

e)Hizmet Alımları Sözleşmesi,

f)Hizmet Alım Işleri Teknik Şartnamesi,ve Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatları esas alınır.

Idare, hizmet satın alma dokümanını, ilan yapılacak hallerde ilk ilan tarihine, davet yapılacak hallerde ise davet tarihine kadar kesinleştirir. Hizmetin, bu düzenlemenin 11 ve 12 nci maddesinin (a) bendine göre satın alınacak olması halinde, teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı, ilan tarihine kadar hazırlanır.

Idari şartnameler

Madde 16 — Idareler, idari şartnameyi, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar.Idari şartnamelere, hakediş ödemeleri yapılmadan önce gerçek kişiler ile alakalı olarak sosyal güvenlik kurumlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmiş olduğuna dair belgelerin ibraz edilmesinin mecburi olduğuna dair hükümlerin konulması zorunludur.

Yeterlik ve teknik puan şartnameleri

Madde 17 — Idareler, teknik puan ve yeterlik şartnamesini, bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak kaydıyla, açık teklif usulü ve pazarlık usulü ile yapacakları hizmet alımında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alarak hazırlar.Hazırlanacak olan teknik puan ve yeterlik şartnamelerinde; bu düzenlemenin 29 uncu maddesinde yer alan ağırlık oranlarını değiştirmemek koşuluyla ve kendi ağırlık oranları içerisinde kalmak üzere, farklı kriterlere yer verilebilir.

Teknik şartnameler

Madde 18 — Alınacak hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak hizmet satın alma dokümanına dahil edilir. Idarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve fırsat eşitliğini sınrlayıcı olmaması esastır.

Teknik şartnamede yer verilecek hususlar

Madde 19 — Idarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde aşağıdaki hususların bulunması zorunludur;

a)Satın alınacak olan hizmetin genel nitelikleri ve hizmet sağlama koşulları,

b)Hizmetin özellikleri dikkate alınmak suretiyle, hizmetin devamı esnasında kullanılması zorunlu olan tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin idare tarafından mı yoksa yüklenici tarafından mı temin edileceği,

c)Yüklenicinin temin edeceğinin öngörülmesi halinde, kullanılacak tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kapasite ve teknik özellikleri ile bu tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin beş yaşından büyük olamayacağı, imal tarihinin, seri numaralarının ve teknik özellikleri ile kapasitelerinin belgelendirilmesinin zorunlu bulunduğu,

d)Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kullanımı ve bakımı için istihdamı zorunlu çekirdek personelin sayısı ve nitelikleri,

e)Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin kurum içinde ya da hizmeti aksatmayacak şekilde kurum dışında kurulup kurulamayacağı,

f)Kurum içinde kurulması halinde, montaj yerinin hazırlanması ve tefrişi gibi hizmet sunabilir duruma getirilmesi için gerekli düzenlemelerin yüklenici tarafından yerine getirileceği,

g)Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin periyodik ve periyodik olmayan tüm bakım ve onarımlarının yüklenici tarafından yaptırılacağı ve bu işler için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemelerinin yüklenici tarafından sağlanacağı,

h)Tıbbi cihaz, araç ve gereçlerin, teknik şartnamede öngörülen şekilde çalışmamasından kaynaklanabilecek hizmet aksamalarında uygulanacak müeyyide.Hizmet verecek isteklinin nitelikleri ile hizmet sunumu esnasında kullanılacak olan tıbbi cihaz, araç, gereç ve sarf malzemelerinin özellikleri konusunda idareler, işin özelliklerini de dikkate alarak, rekabeti önleyici nitelikte olmamak şartıyla ilave teknik şartların sağlanmasını isteyebilirler.

Sözleşme

Madde 20 — Idareler, hizmet satın alma dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında, Bakanlıkça çıkarılacak olan uygulama talimatlarını esas alır.Sözleşmeler, işin özelliği ve sözleşme türüne (götürü bedel/birim fiyat) göre bu düzenlemede yer alan hükümlere aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.Sözleşmeler, bir mali yılın ya da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 99, 100 ve 101 inci maddelerinde öngörülen çalışma zamanının tamamını kapsayacak şekilde akdedilebileceği gibi, buna uygun teklif alınmak şartıyla mali yılın ya da çalışma zamanının belirli sürelerini kapsayacak şekilde de akdedilebilinir.Yaklaşık maliyetin hesabında ortaya çıkan taban maliyetin altında sözleşme imzalanamaz.

BEŞINCI BÖLÜM

Hizmet Satın Alma Onayının Alınması, Hizmet Satın Alma Komisyonu ve Satın Alma Işlem Dosyası

Hizmet satın alma onayının alınması

Madde 21 — Satın alınacak hizmet ile ilgili olarak idarece düzenlenen yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve hazırlanmış diğer doküman, hizmet satın alma onay belgesine eklenir ve bu onay belgesi satın alma yetkilisince onaylanır.

Hizmet satın alma komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

Madde 22 — Hizmet satın alma yetkilisi, hizmet satın alma işini gerçekleştirmek üzere bir satın alma komisyonu oluşturur. Satın alma komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin satın alınacak hizmet konusu işin uzmanı olması şartıyla idare personelinden en az dört kişinin ve döner sermaye saymanının katılımıyla, tek sayı olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak yeterli sayıda yedek üye de belirlenerek oluşturulur. Satın alma işini yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde, bu düzenleme kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Satın alma komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup; karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. Satın alma komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Satın alma işlem dosyası

Madde 23 — Idare, satın alımı yapılacak her hizmet işi için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, satın alma dokümanı, yapılmışsa ilan metinleri, istekli veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile istekli ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ile satın alma komisyonu tutanak ve kararları gibi satın alma süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla satın alma işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde idare tarafından satın alma komisyonu üyelerine verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Ilana Ilişkin Hususlar

Satın alma ilanı

Madde 24 — Hizmetin ilan edilmek suretiyle satın alınmasının gerektiği hallerde satın alma ilanları, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:

a)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan satın alma işlemlerinden;

1)Açık teklif usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az kırk gün önce,

2)Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, satın alma tarihinden en az yirmibeş gün önce,Kamu Ihale Bülteninde en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.

b)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde yer alan eşik değerlerin altında kalan satın alma işlemlerinden;

1)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yedi gün önce satın alma işleminin veya işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,

2)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az ondört gün önce Kamu Ihale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

3)Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutarda olanlar, satın alma tarihinden en az yirmibir gün önce Kamu Ihale Bülteninde ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

Hizmetin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanak ile belgelenir.Satın alınacak olan hizmetin gerçek kişiler eliyle gördürülmesinin öngörülmesi halinde buna ilişkin duyurular, herhangi bir yaklaşık maliyet kısıtlaması olmaksızın, satın alma tarihinden en az yirmi gün önce, hizmetin satın alınacağı yerde veya Ülke’nin tamamında yayınlanan en az bir gazete ile Bakanlık Web sayfasında ilan edilerek ayrıca duyurulur.Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, 4734 sayılı Kamu Ihale Kanunu’nun ilana ilişkin hükümleri uygulanır.

Ilanın uygun olmaması

Madde 25 — Bu düzenlemenin 24 üncü maddesinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe hizmet satın alma işlemleri yapılamaz.Ancak, gerektiği halde ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların uygun olmadığının anlaşılması durumunda, ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilânı yapılmak suretiyle satın alma işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu durumda düzeltme ilanının, düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı yayım organında aynı formatta yayımlanması sağlanır.

Hizmet satın alma ve teknik puan ile yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması

Madde 26 — Idare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan teknik puan ve yeterlik dokümanı ile satın alma dokümanı istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, yeterliliğe veya hizmet satın alma işlemlerine katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanın idarece her sayfası onaylanmış örneklerini satın almaları zorunludur. Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle idarelerce satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Idare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez, satın alma doküman bedelinin, bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

Hizmet satın alma ve yeterlilik veya teknik puan dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

Madde 27 — Ilan yapıldıktan sonra satın alma ve yeterlik veya teknik puanlama dokümanında değişikl