GenelgeMEVZUAT

SAĞLIK BAKANLIĞI ILE TÜRK SILAHLI KUVVETLERI ARASINDA SAĞLIK HIZMETLERINE ILIŞKIN PROTOKOL

SAĞLIK BAKANLIĞI ILE TÜRK SILAHLI KUVVETLERI ARASINDA SAĞLIK HIZMETLERINE ILIŞKIN PROTOKOL (2005)

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

TÜRKIYE CUMHURIYETI SAĞLIK BAKANLIĞI ILE TÜRK SILAHLI KUVVETLERI ARASINDA SAĞLIK HIZMETLERINE ILIŞKIN PROTOKOL

AMAÇ

MADDE 1-Sağlık giderleri Yeşil Kart verilerek Devlet tarafından karşılanan kişilerin muayene, tetkik tahlil ve tedavilerinin aşağıda belirtilen şartlar dahilinde Türk Silahlı Kuvvetleri asker hastanelerinden temini amacıyla, bir tarafta TSK Sağlık Komutanlığı, diğer tarafta Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, işbu Protokol düzenlenmiştir.

KAPSAM

MADDE 2-Bu protokol, sağlık yardımları yeşil kart verilerek Devlet tarafından karşılanan kişiler ile ilgili mevzuatta öngörülen Türk Silahlı Kuvvetleri asker hastanelerini kapsar.Kişiler asker hastanelerine tetkik ve/veya tedavi istemiyle Devlet Hastaneleri tarafından sevk edildiklerinde ayaktan ve/veya yatarak muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi hizmetlerini anılan sağlık tesislerinden bu protokol hükümlerine göre hizmet alırlar.

TANIMLARMADDE 3-Bu Protokol’de geçen;

Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

TSK Sağlık Komutanlığı: Genelkurmay Başkanlığı TSK Sağlık Komutanlığı’nı,

Asker Hastanesi: Ilgili mevzuatta öngörülen ve EK’te isimleri bulunan Asker Hastanelerini,

Devlet Hastanesi: Sağlık Bakanlığı’na bağlı ikinci, üçüncü basamak ve eğitim hastanesi niteliğindeki tüm hastaneleri,

Bütçe Uygulama Talimatı: Sağlık hizmetinin alındığı mali yıl içinde yürürlükte olan ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan “Bütçe Uygulama Talimatı”nı,

Sağlık Geri Ödeme Sistemi:Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Denetimi programından Yeşil Kartı hak etmişlik provizyonu ve hastaya yapılan muayene, tetkik, tahlil ve/veya tedavi hizmetlerinin internet üzerinden onayının alındığı ve kaydedildiği uygulamayı,

Hasta: Yeşil Kart sahibi olan ve Devlet Hastanesi tarafından yatarak veya ayakta muayene, tetkik-tahlil ve tedavisinin Asker Hastanesinde yapılacağı kimseyi,

UYGULAMA ESASLARI:

MADDE 4- Hasta Başvurusu;

Hastaların bu Protokole uygun olarak asker hastanelerine muayene, tetkik, tahlil ve tedavi için sevkle müracaat etmeleri halinde, resmi kimlik belgesi yanında; Yeşil Kart ve Sağlık Cüzdanını ve sevk işleminin yapıldığı sayfayı ilgililere göstermek zorundadırlar.Hastanın evrakının kendisi dışında başka kişilerce kullanıldığının ya da geçersiz veya sahte olduğunun tespiti halinde, usulsüz kullanımı gerçekleştiren kişinin kimlik ve adres bilgileri ile kullandığı karne ve/veya sağlık belgesinin aslı veya fotokopisi alınarak Bakanlığa bir tutanakla iletilir.

PROVIZYON IŞLEMLERI

MADDE 5-Hastaların asker hastanelerine tetkik ve/veya tedavi istemiyle Devlet Hastaneleri tarafından sevk edildiklerinde ayaktan ve/veya yatarak muayene, tetkik, tahlil ve tedavi hizmetlerini alabileceklerinin belgelenmesi amacıyla Internet üzerinden Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Geri Ödeme Sistemi ile gerekli sorgulama yapılır. Bu şekilde yapılacak sorgulamalar sonucu alınan “Muayene ve Işlem Numarası” faturada yer alır.

ACIL BAŞVURULAR

MADDE 6-Asker hastanelerine acil olarak müracaat ederek bu protokolün 4 üncü maddesinde belirtilen belgeleri ibraz edemeyen hastalar veya yakınlarından taahhütname alınarak hastaların tetkik ve tedavileri mutlaka sağlanır. Daha sonra belgelerini asker hastanesine teslim etmeyenler hakkında genel hükümler uygulanır.

MUAYENE VE REÇETE IŞLEMLERI

MADDE 7-Muayene ve reçete yazım işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılır.Reçete yeşil kartlının otokopili karnesine okunaklı yazılır. Reçetede, reçeteyi yazan tabibin imza ve kaşesi bulunacak ( kaşede;kurumun adı,hekimin uzmanlık dalı ve diploma numarası mutlaka yer alacaktır.) ve reçetelerin tüm haneleri eksiksiz doldurulacaktır.

TETKIK VE TAHLIL IŞLEMLERI

MADDE 8-Tetkik ve tahlil işlemleri ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılır.Hastalar, asker hastaneleri tarafından yapılması uygun görülen tetkik ve tahlillerin yapılması yanında , Devlet Hastanelerinde muayenesi yapılan/yatan hastaların o hastanede yapılamayan tetkik ve tahlillerinin de asker hastanelerinde yapılmasının uygun görülmesi ve istem belgesi ile talep edilmesi halinde bu tahlillerde yapılacaktır.

TEDAVI IŞLEMLERI

MADDE 9-Tedavi işlemleri ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılır.Devlet Hastaneleri tarafından asker hastanelerine sevk edilen hastalar, asker hastaneleri tarafından Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Sağlık Denetimi programından Yeşil Kartı hak etmişlik provizyonu alınmasına müteakip tedavilerini asker hastanelerinde yaptırabilir.Asker hastanelerinde yatarak tedavi gören yeşil kartlı kimselerin yattıkları sürece ihtiyaç duydukların ilaç, protez, ortez, tıbbi malzeme ve sağlığa yönelik her türlü ihtiyaçları asker hastaneleri tarafından karşılanır ve yeşil kartlının faturasına dahil edilir.

Sevk Işlemleri

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi ile GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ne ve Üniversite hastanelerine sevk,Devlet Hastanesi tarafından sevk edilen asker hastanesinin düzenleyeceği rapor doğrultusunda Devlet Hastaneleri tarafından yapılır.

TABURCU IŞLEMLERI – ILAÇ MUAFIYET RAPORLARI

MADDE 10 -Taburcu işlemleri ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatındaki esas ve usullere göre yapılır.Sürekli ilaç kullanım ve ilaç muafiyet raporları, Türk Silahlı Kuvvetleri asker hastaneleri tarafından Kurum mevzuatına göre düzenlenir .

FATURALANDIRMA ve ÖDEME IŞLEMLERI

MADDE 11-

1.Fatura Düzenleme

a)Fatura düzenleme işlemleri, ilgili mali yıl Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki esas ve usullere göre yapılır.

b)Yatan hastalara ait faturaların ekinde ayrıca epikriz raporu,kullanılan ilaç,yapılan tetkik listeleri yer alır. Ayaktan hastalarda ise faturalara tanı veya ön tanı yazılacaktır.

c)Her asker hastanesi düzenlediği faturaları , hastayı sevk eden Devlet Hastanesi Baştabipliğine gönderir.

2.Fatura Inceleme

Asker hastanelerince düzenlenen faturalar, ödemeyi yapacak Devlet Hastanesi tarafından bütçe uygulama talimatı esasları ve yeşil kart yönetmeliği esasları çerçevesinde incelenir.Usulüne uygun düzenlenen faturalar tahakkuka bağlanarak ödeneğinin bulunduğu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğüne gönderilir.Usulüne uygun olmayan faturalar için asker hastane yetkilileri ile görüşülerek gerekli düzeltmeler ve noksan olan bilgi ve/veya belgeler temin edilir.

ÜCRETLER

MADDE 12-Verilen hizmetlerin fatura edilmesinde, her yıl yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatında belirlenen fiyatlar esas alınır.Asker hastanesince temin edilerek hastalara kullanılan ilaçlar, kamu kurumlarına serbest eczanelerde uygulanan indirim oranları yansıtılarak, protez, ortez ve iyileştirici diğer tıbbi malzemeler Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün protokol fiyatları üzerinde olmamak kaydıyla alış fiyatları üzerinden fatura edilir.

ÖDEMELER

MADDE 13-Asker Hastanesi tarafından her ayın ilk on günü içinde sevki yapan Devlet Hastanesine intikal ettirilen ön incelemesi yapılmış fatura tutarları,fatura tesliminden sonraki 60 (Altmış) gün içinde Kurum fatura kontrol birimlerince kontrolleri tamamlanan faturalar tahakkuka bağlanarak ödeneğin bulunduğu Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü/Mal Müdürlüğü/Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir.Bu birimler de kendi incelemelerini müteakip tahakkuk miktarının tamamını asker hastanenin banka hesabına aktarır.Protokolün taraflardan biri tarafından fesh edilmesi halinde, fesih tarihine kadar gerçekleşmiş olan sağlık hizmetlerinin karşılığı Asker Hastanelerine ödenir.

BILDIRIM

MADDE 14- Bakanlık yeşil kartlıların tedavileri ile ilgili her türlü talimat ve genelgeleri, uygulamada paralellik sağlamak için web sayfasında yayımlar, yayımladığına dair TSK Sağlık Komutanlığına bilgi verir.Bu protokolün uygulaması ile ilgili olarak Bakanlık denetim elemanlarınca asker hastanede yapılacak denetimler öncesinde TSK Sağlık Komutanlığı ile koordine eder. Inceleme konusu ve protokol kapsamı ile ilgili olarak istenilen bütün bilgi ve belgelerin ilgililer tarafından istenilen süre zarfında vermesi zorunludur.Bu Protokol hükümlerinin uygulanmasından doğabilecek aksaklık ve ihtilafların tespiti halinde tespitte bulunan taraf, bu durumu karşı tarafa yazılı olarak bildirecek ve bildirimde bulunulan taraf en geç 30 (otuz) gün içinde sorunu çözümleyerek bildirimde bulunan tarafa yazılı olarak bilgi verecektir.

Bakanlık ve TSK Sağlık Komutanlığı’nın mutabakatları ile sorun çözümlenir. Ihtilafların bu yol ile de çözümlenememesi halinde, genel hükümler uygulanır.Protokolün herhangi bir nedenle süresinden önce geçerliliğini yitirmesi halinde, protokolün sona erdirildiği tarihte tedavisi süren hastaların, protokolden doğan hakları baki kalır ve yapılan tedaviye ilişkin masraflar bu Protokol hükümleri kapsamında sevki yapan Devlet Hastanesi tarafından karşılanır.Ilgili taraflar tek taraflı olarak bu protokol hükümlerine aykırı hukuki ve idari işlem tesis edemezler.Tarafların karşılıklı anlaşmaları suretiyle, Protokol hükümlerinde her zaman değişiklikler yapılabilir veya güncelleştirilebilir.

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 15-a)–Asker Hastanelerinde disiplinsiz davranış sergileyen hasta ve/veya yakınları ikaz edilir, gerektiğinde hastanın sıhhi durumu göz önünde bulundurularak inzibati tedbirlerle uzaklaştırılır ve işlemleri sonlandırılır.

b)–Güvenlik nedeniyle şüpheli görülen hasta ve/veya yakınları Asker Hastanelerine alınmaz, gerektiğinde yerel kolluk kuvvetlerine teslim edilir.

c)-Uygulama esaslarında değişiklik yapılması Bakanlık ve TSK Sağlık Komutanlığının koordinesi neticesinde mümkün olacaktır.

d)-Bakanlıkça, Asker Hastanelerinin ilgili personeline, protokolde belirtilen esasların uygulamalı eğitimi verilecektir.

YÜRÜRLÜK

MADDE 16-Işbu Protokol bu madde dahil 16 maddeden ibaret olup, 12 EKIM 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu protokol hükümleri 31 ARALIK 2005 tarihine kadar geçerlidir. Bu sürenin bitim tarihinden en az 30 gün önce taraflardan biri değişiklik veya fesh-i ihbar talebinde bulunmadığı taktirde, 1 (bir) yıl süreyle uzatılmış sayılır.Süre uzatımı konusundaki uygulama diğer takvim yılları içinde aynen geçerlidir.Bu protokol hükümleri, Sağlık Bakanlığı ve TSK Sağlık Komutanlığı tarafından yürütülür.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Hayri GÜNER

Sağlık Bakanı a. Korgeneral

Müsteşar TSK Sağlık Komutanı

EKI :

(Asker Hastanelerinin Listesi)