MEVZUATYönetmelik

ÖZÜRLÜLERE VERILECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI

ÖZÜRLÜLERE VERILECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIĞIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAIR YÖNETMELIK

Resmî Gazete:16 Temmuz 2006 -26230

MADDE 1 – 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

ÖZÜRLÜLERE VERILECEK SAĞLIK KURULU RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELIK

Resmi Gazete Tarih: 18/3/1998 No: 23290

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç Ve Kapsam

Madde 1-Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları tarafından özürlülere sağlanacak haklardan ve verilecek hizmetlerden yararlanmak üzere istenilen sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kuruluşlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.Milli Savunma Bakanlığı�na bağlı yataklı tedavi kurumları ve sağlık kuruluşları ile aynı Bakanlığa bağlı olarak çalışan muvazzaf subay, astsubay, uzman onbaşılar ile sosyal güvenlik kuruluşlarınca primli sisteme tabi olanlara bağlanacak malullük aylıkları için istenecek sağlık kurulu raporları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Dayanak

Madde 2-Bu Yönetmelik, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 2202 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3-Bu Yönetmelik�te geçen deyimlerden;

a)Özürlü:Doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan bireyi,

b)Sağlık Kurulu:Kişilerin hastalık ve özürleri hakkında karar vermeye yetkili olan ve bu Yönetmeliğin 4�üncü ve 5�inci maddelerinde belirtilen organları,

c)Balthazard Formülü:Çalışma gücü hesabında birden fazla özürü olanlar için kullanılan hesaplama şeklini,

ifade eder.

IKINCI BÖLÜM

Yetkili Sağlık Kuruluşları ve Sağlık Kurulları ve Rapor Düzenleme Usul ve Esasları

Sağlık Kuruluşun Teşkili

Madde 4-Sağlık kurullarının teşkili için; iç hastalıkları, genel cerrahi, göz, kulak-burun-boğaz, nöroloji ve/veya psikiyatri uzmanının bulunması zorunludur. Görüşülecek özür, bu uzmanlık dalları dışında kalan bir dal ise, ilgili dal uzmanının da kurulda bulunması şarttır.Kurulda bulunan hekimler birbirlerinin yerine karar veremezler.Eğitim hastanelerinde sağlık kurullarına şefler, bulunmadıkları zaman şef yardımcıları veya şeflerin görevlendirecekleri uzman hekimler girerler.Kurulun başkanı bu Yönetmeliğin 5�inci maddesinde belirtilen hastanelerin baştabibidir. Baştabibin bulunmadığı zaman kurulun başkanlığını baştabibin görevlendireceği bir üye yapar.

Yetkili Sağlık Kuruluşları

Madde 5-Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye Ek-3 sayılı listede belirlenen sağlık kuruluşları yetkilidir.Ek-3 sayılı listede yer alan yetkili sağlık kuruluşlarında ilgili kurum ve kuruluşlar ile Maliye Bakanlığı�ndan uygun görüş alınarak Sağlık Bakanlığı�nca değişiklik yapılabilir ve değişiklik Resmi Gazete�de yayımlanacak tebliğ ile duyurulur.Yetkili olmayan sağlık kuruluşları ile 4�üncü maddede belirtilen şekilde sağlık kurulu teşkil etmeyen sağlık kuruluşlarının verdiği raporlar bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

Raporların Düzenlenmesi

Madde 6-Sağlık kurulu raporu düzenlenebilmesi için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarınca resmi yazı ile gönderilmesi veya doğrudan raporu verecek olan hastanenin baştabipliğine müracaat etmeleri gerekir.Bu Yönetmelik hükümlerine göre alınmış olan sürekli raporlar ile süreli raporların kontrol süresi dolmadan tekrar rapor istenmesi durumunda, mükerrer rapor tanzimini önlemek maksadıyla, ilgililerden daha önce sağlık kurulu raporu alıp almadıklarına ilişkin beyan istenir. Ilgilinin beyanı üzerine veya bir başka şekilde, evvelce rapor verilmiş olduğunun tespiti halinde tekrar rapor verilmez.Özürlüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporu Ek-1�de yer alan rapor formuna göre poliklinik muayene tarihi, poliklinik kayıt numarası yazılmak suretiyle, bulgular ve teşhis ayrıntılı olarak yazılıp imza edilir. Yapılan tetkiklere dair bilgiler bu forma eklenir. Kurul, buna göre özürlü kişiyi bizzat görerek karar verir ve özür oranını 7�nci maddede belirtilen esaslara göre belirler.

Istihdam amacıyla verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranının yazılmasıyla birlikte, özürlünün çalışıp çalışamayacağı ile kişinin sağlığına etkisi dikkate alınarak çalışamayacağı işlerin niteliği belirtilir.Özel eğitim okullarına kabul için verilecek raporlarda, ayrıntılı teşhis ve çalışma gücü kaybı oranı yazılır. Herhangi bir yorum yapılmaz.Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu�na bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine alınacak özürlüler için, ayrıntılı teşhise yer veren rapor düzenlenir.

Özür Oranının Belirlenmesi

Madde 7-Özür oranı, sağlık kurulunca Ek-2 sayılı Çalışma Gücü Kaybı Oranları Cetvelinde yer alan özür durumuna göre yüzde (%) olarak belirlenir. Bu cetvelde adı geçmeyen hastalık ve özürler, fonksiyon kayıplarına göre değerlendirilir.Hastalığın kendisine ait belirti ve bulgular için, ayrıca çalışma gücü kayıp oranı puanı verilmez.

Birden Fazla Özür Bulunması

Madde 8-Birden fazla hastalık veya özürü bulunanların çalışma gücü kayıplarından en fazla kayba neden olan hastalık esas alınır, diğerleri Balthazard Formülü ile belirlenir.60(altmış) yaşın üzerindekilere Balthazard Formülü ile %10 eklenir.Balthazard Formülü aşağıdaki şekilde uygulanır:

a)Çalışma gücü kayıp oranları ayrı ayrı tespit edilir,

b)Bu oranlar en yükseğinden başlanarak sıraya konulur,

c)En yüksek oran özürlünün çalışma gücünün tümünü gösteren %100�den çıkarılır,

d)Bu çıkarmada kalan miktar, sırada ikinci gelen çalışma gücü kayıp oranı ile çarpılır.Çarpımın 100�e bölünmesinden çıkan rakam en yüksek çalışma gücü kayıp oranına eklenir, böylece birinci ve ikinci arızaların çalışma gücü kayıp oranı bulunmuş olur,

e)Arıza ikiden fazla ise, birinci ve ikinci arızaların kayıp oranı birinci sıraya ve üçüncü sıradaki oran ikinci sıraya alınarak işlem tekrarlanır.

Kurul Kararlarının Kaydı

Madde 9-Kurul kararlarının kaydı için sağlık kurulu raporu verebilecek her hastanede ayrı bir sağlık kurulu defteri kullanılır. Kurul üyeleri deftere kaydedilen rapor suretlerini de imza ederler. Kararlara muhalefet edenler raporun kurumda kalan nüshasına ve bu deftere gerekçeli olarak muhalefet şerhini yazarak imza ederler. Ilgiliye verilecek veya kurumuna gönderilecek rapor nüshaları kurula katılan bütün üyeler tarafından muhalefet gerekçesi yazılmaksızın imzalanır. Kararın oy birliği veya çoğunlukla verildiği, raporların karar bölümüne mutlaka yazılır.Sağlık kurulu kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde, kurul başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.

Raporun Geçerlilik Süresi

Madde 10-Kalıcı hastalık veya özürler için raporun bir defa verilmesi yeterlidir. Ancak, özür durumunun değişmesi halinde, rapor ve buna bağlı çalışma gücü kaybı oranı yeniden belirlenir.Zaman içinde değişebilen veya kontrolü gerektiren hastalıklar, hastanın önceki sağlık kurulu raporu da kurula sunularak sağlık kurulunun belirleyeceği süre içinde yeniden görüşülür ve karara bağlanır.

Raporun Tasdiki Ve Verilişi

Madde 11-Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra, rapor üç nüsha olarak düzenlenir ve baştabip tarafından tasdik edilir.Müracaat şekline göre raporun aslı ilgili kişiye veya raporu isteyen kuruma verilir. Ikinci nüshası raporu tanzim eden hastane tarafından bağlı bulunduğu il sağlık müdürlüğüne gönderilir. Üçüncü nüshası da raporu veren sağlık kurulunda saklanır.

Vergi Indirimine Esas Raporlar

Madde 12-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre, sakatlık indirimine esas olmak üzere düzenlenen raporlarda 11�nci maddeye göre kişiye verilmesi gereken nüsha, raporu düzenleyen sağlık kuruluşu tarafından işverenin bulunduğu yerdeki il defterdarlığına gönderilir.

Rapora Itiraz

Madde 13-Bir sağlık kurulu raporuna özürlü veya veli veyahut vasileri tarafından itiraz edildiği takdirde, itiraz dilekçesi raporu isteyen kurum veya o yerin en büyük mülki amirliğince ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın yetkili sağlık kuruluşuna gönderilir.Itiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı ise rapor kesinleşir. Farklılık halinde, özürlü, yeniden muayene edilmek üzere rapor tanzim edilmesi için Sağlık Bakanlığı�nın belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Hakem hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir.Sakatların Istihdamı Hakkında Tüzüğün 6�ncı maddesi ile düzenlenen itiraz usulü saklıdır.

Tahrifat, Sahtelik Ve Müeyyide

Madde 14-Üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı olan raporlar geçersizdir.Gerçeğe uygun olmayan raporları kasti olarak düzenleyenler ve kullananlar ile raporlar üzerinde tahrifat, silinti ve kazıntı yaparak kullanan ve kullanmak isteyenler hakkında genel hükümlere göre cezai kovuşturma yapılır.

Sakat ve Malullere Verilecek Raporlar

Madde 15-2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun�un 1�nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince verilecek sağlık kurulu raporlarında da bu Yönetmeliğin özür durumuna göre çalışma gücü kaybı oranlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değişik Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 16-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu�nun değişik 31�inci maddesine göre 18.3.1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık Indiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmeliğe bağlı sakatlık grupları ve arıza çeşitlerini belirleyen cetvel,yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1-Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce;

a)18.3.1981 tarihli ve 8/2620 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sakatlık Indiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli ile Uygulanması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulunca nihai olarak karara bağlanan raporlarda yer alan çalışma gücü kayıp oranları,

b)1.6.1987 tarihli ve 19474 sayılı Resmi Gazete�de yayımlanan 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 Sayılı Kanun Gereğince Alınacak Sağlık Raporları ve Bunların Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre alınan ve Emekli Sandığı Sağlık Kurulunca verilen nihai raporlarda yer alan vücut iş görme gücü kaybı oranları,

c)1475 sayılı Iş Kanunu�nun 25�inci maddesi gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilen özürlülerin işe girişlerinde almış oldukları sağlık kurulu raporlarındaki çalışma gücü kaybı oranları,

geçerlidir.

Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor alınması halinde, çalışma gücü kayıp oranları bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden hesaplanır.

Geçici Madde 2-Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki mevzuat hükümlerine göre başlatılmış olan sağlık kurulu raporu işlemlerinden;

a)Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmış olanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden evvel yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine,

b)Sağlık kurulu muayeneleri tamamlanmamış olanlar, bu Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Yürürlük

Madde 17-Sayıştay�ın görüşü de alınarak hazırlanmış olan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18-Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.