MEVZUATYönetmelik

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU EĞİTİM HASTANELERİ İLE KAMU KURUM VE
KURULUŞLARI VE ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE EĞİTİLEN ASİSTANLARIN UZMANLIK
KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Resmi Gazete
Tarih: 04.11.1999; Sayı: 23866
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Sigortalar Kurumu ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların uzmanlık kadrolarına atanma esaslarını düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik Kurum eğitim hastaneleri ile kamu kurum ve kuruluşları ve üniversite hastanelerinde eğitilen asistanların ilk defa uzman tabip olarak atanmalarında esas alınacak kuralları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen tanımlardan;
Kurum: Sosyal Sigortalar Kurumunu,
Genel Müdürlük: Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünü,
Eğitim Hastaneleri: Asistanların uzman tabip olabilmeleri amacıyla eğitim gördükleri hastaneleri,
Uzman Tabip: Eğitim hastanelerinde gördükleri eğitim sonrasında, Tababet Uzmanlık Sınavını kazanan asistanları, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Gereksinim duyulan ünitelerin tespiti ve bildirimi
Madde 5- Kurum eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayıp uzmanlık sınavına ilişkin belgeleri Genel Müdürlüğe intikal ettirilen tabiplere, branş bazında gereksinim duyulan uzman tabip kadrolarının bulunduğu sağlık tesisleri, ilgili hastane baştabipliği aracılığı ile imza karşılığı tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ edilen yerlerden en çok üç yer için yapacakları tercihlerini tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde üniteleri kanalı ile Genel Müdürlüğe intikal ettirirler.
Atama
Madde 6- İlgililerin öncelikle tercih sıraları dikkate alınarak atamaları yapılır.
Ancak, sıralamada bir yerin birden fazla tercih edilmesi durumunda her tercih sırası kendi arasında Genel Müdürlükçe tespit edilecek bir komisyon huzurunda yapılacak kur’a işlemi sonucunda, ilgililerin görev yerleri belirlenir. Hazır bulunmayanların gıyabında kur’aya başvurulur. Bu işlemden sonra kalan tabiplerin görev yerleri yine aynı yöntemle yapılacak tercih ve kur’a sonucu belirlenir. Kur’a sonucu aynı branş tabipleri kendi aralarında becayiş yapabilir. Tercihler ilgililer açısından doğrudan doğruya ve tek başına hak doğurmaz.
5 inci maddede belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayanların görev yerleri, tercih ve kur’a sonucu kalan yerler arasından komisyon tarafından kur’a çekilmek suretiyle belirlenir.
Tercih ve kur’a sonucu, atamaları yapılan uzman tabiplerin atama emirlerini tebellüğ edip mehil müddeti sonunda yeni görevlerine başlamamaları hallerinde Kurumla ilişkileri kesilir ve durum kendilerine yazı ile bildirilir.
Kurum eğitim hastanelerinde eğitimini tamamlayan uzmanlardan eşi kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve başka yerlere atanma olanağı bulunmadığını belgelendirenler, bu madde kapsamı dışındadır. Atama tarihinde eşinin asistanlık süresinin bitimine 6 aydan az süre kalan uzman tabiplerin eş durumu nedeniyle atamaları yapılamaz.
Uzman tabiplerin yukarıda belirlenen usullere göre sağlık tesislerine atamaları yapılır. Bunların bir yıl geçmeden yukarıdaki fıkrada belirtilen eş durumu dışında görevlendirme dahil hiçbir şekilde nakli yapılamaz. Aylıksız izin veya askerlik nedeniyle, görevin kesintiye uğraması halinde bir yıllık süre ilk kur’a yerinde tamamlatılır.
Tercih ve kur’a sonucu yapılan atamalardan sonra ihtiyaç durumunda; Kurum dışı eğitim hastanelerinde uzmanlık eğitimini tamamlayan tabiplerin atamaları da yukarıda belirtilen tercih ve kur’a esaslarına göre yapılır.
Eğitim hastanelerinde bırakılma
Madde 7- Aşağıdaki şartları taşıyanlar, Eğitim Hastaneleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunca branş bazında belirlenen normu aşmamak üzere bulundukları Eğitim Hastanesinde uzman tabip olarak bırakılabilirler.
a) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına girerek “C” düzeyinde puan almış veya Sağlık Bakanlığının klinik şef ve şef yardımcısı için açmış olduğu lisan sınavında başarılı olmak.
b) Branşı ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında en az (10) tıp kongresi, sempozyum veya kursa katılmış olmak.
c) Çalıştırılacağı eğitim hastanesinde branşı ile ilgili klinik şefinin de katılacağı Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından görev yapması uygun görülmüş olmak.
d) Branşı ile ilgili yurt içinde veya yurt dışında bilimsel dergilerde yayımlanmış veya ilgili yazı kurullarınca yayımlanabilir kararı alınmış en az 5 makale veya yazısı bulunmak.
Tercih ve kur’a ile atanan tabiplerin daha sonra yukarıda belirtilen şartları taşımaları halinde o branştan norm kadroların aşılmaması şartı ile eğitim hastanelerine atamaları yapılabilir.
(Değişik:11.04.200 tarih 24017 sayılı Res. Gaz.) Anestezi ve Reanimasyon, Radyoloji, Radyasyon Onkolojisi, Patoloji ve Nükleer Tıp Uzmanları ile eğitimi verilmeyen ancak o ünitede branşına ihtiyaç duyulan Uzman Tabipler, bu branşlar için belirlenen norm kadroların aşılmaması ve atanacakları Eğitim Hastaneleri Eğitim Planlama ve Koordinasyon Kurulu tarafından görev yapmaları uygun görülmüş olmak şartı ile bu maddede belirtilen şartlar aranmaksızın çalıştırılacakları Eğitim Hastanelerine atanabilirler.
Eğitim hastanelerine atanma
Madde 8- Eğitim hastanelerine yapılacak diğer uzman tabip atamalarında da 7 nci maddede belirtilen şartlar aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 9- 16/10/1994 tarihli ve 22083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigortalar Kurumu Eğitim Hastanelerinde Eğitilen Asistanların Uzmanlık Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ile bu Yönetmeliğin ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 10- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü yürütür.