GenelgeMEVZUAT

HEKİM OLMAYAN TIP UZMANLARI HAKKINDA GENELGE

HEKİM OLMAYAN TIP UZMANLARI HAKKINDA GENELGE

TABİP ODASI BAŞKANLIĞINA

İlgi: Hekim olmayan tıp uzmanları hk.

Tıp dışı meslek sahibi olanlardan laboratuvar açan kişiler kamu kurumları ile anlaşma yapmak istemeleri halinde kurumlar bu kişilerin odaya kayıtlı olduklarına ilişkin belge istemektedir. Bu belgenin temini açısından tabip odalarına yapılan yoğun başvurular sonucunda, laboratuvarları tabip odaları denetiminde bulunan bu kişilerin mağdur olmalarını önleyebilmek bakımından bazı odalar farklı bir uygulamaya gitmişlerdir.

6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda kimlerin odaya üye olabilecekleri belirtilmiştir. Buna göre tabip odasına üye olabilmek için tıp fakültesinden mezun olmak gereklidir. Yasanın bu açık hükmü karşısında tıp fakültesi mezunu olmayan belli dal uzmanlarının (biyokimya uzmanı, vb.) tabip odasına üye olmaları mümkün değildir.

Ayrıca 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası’nda bazı hekimlerin tabip odasına -özel yasalarındaki kısıtlama sebebiyle- üye olmadan mesleklerini serbest olarak icra edebilecekleri belirtilmiştir. Bunun örneği TSK mensubu hekimlerdir. Ancak bu hekimler, tabip odasına üye olmasalar dahi hak, yetki, sorumluluk ve disiplin açısından 6023 sayılı yasa hükümlerine tabi kılınmışlardır.

Tıp fakültesi mezunu olmayan uzmanlar açısından da yukarıdaki paragrafta belirtilen hüküm kıyas yoluyla uygulanabilir. Ancak burada unutulmaması gereken bu kişilerin tabip odasında açılacak ayrı bir kütüğe kaydedilecekleri, tabip odası kimliği alamayacakları, oda seçimlerinde seçme, seçilme haklarının bulunmadığıdır. Yani bu kişiler sadece denetimlerinin yapılabilmesi bakımından Oda’da açılacak bir kütüğe kaydedilmektedirler. Tam olarak üye olmaları ise yasal durum karşısında mümkün değildir. Talepleri halinde, yetki, sorumluluk ve disiplin açısından 6023 sayılı Yasa hükümlerine tabi oldukları eklenerek durumlarını bildirir belge verilebilir.

Saygılarımızla,
TTB Merkez Konseyi Adına
Dr.Hakan Giritlioğlu
Üye