MEVZUATYönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

Resmi Gazete: 10 Aralık 2005 – Sayı : 26019

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

Madde 4 — Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli Devlet memurlarının disiplin amirleri, ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

Madde 5 — Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

Madde 6 — 8/3/1995 tarihli ve 22221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 7 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

I SAYILI CETVEL MERKEZ TEŞKILATI DISIPLIN CEZASI VERMEYE YETKILI AMIRLERI

SIRA NO:

BIRIMLER VE PERSONELI

DISIPLIN AMIRI

ÜST DISIPLIN AMIRI

A ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

1

Bakanlık Müşavirleri ve Özel Kalem Müdürü

Bakan

2

Özel Kalem Müdürlüğü personeli

Özel Kalem Müdürü

3

Bakanlık Müşavirliği personeli

Bakan Müşaviri

B MÜSTEŞARLIK

1

Müsteşar

Bakan

2

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

Bakan

3

Müsteşarlık Sekreteryası personeli

Müsteşar

4

Müsteşar Yardımcılığı Sekreteryasında çalışan personel

Müsteşar Yardımcısı

C TEFTIŞ KURULU BAŞKANLIĞI

1

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

2

Başmüfettiş, Müfettişler, Müfettiş Yardımcısı ve Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

Bakan

3

Diğer Personel

Şube Müdürü

Teftiş Kurulu Başkanı

D HUKUK MÜŞAVIRLIĞI

1

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yard.

Müsteşar

2

Hukuk Müşaviri

1. Hukuk Müşaviri

Müsteşar Yard.

3

Diğer Personel

Hukuk Müşaviri

1.Hukuk Müşaviri

E ARAŞTIRMA, PLANLAMA VE KOORDINASYON KURULU BAŞKANLIĞI

1

A.P.K. Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2

Daire Başkanı

A.P.K. Kurulu Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

3

Şube Müdürü ve A.P.K. Uzmanı

Daire Başkanı

A.P.K. Kurulu Başkanı

4

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

F GENEL MÜDÜRLÜKLER

1

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

Müsteşar Yardımcısı

3

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür

4

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Genel Müdür Yardımcısı

5

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

6

Genel Müdürlük Sekreteryasında çalışan personel

Genel Müdür

7

Genel Müdür Yardımcısı Sekreteryasında çalışan personel

Genel Müdür Yardımcısı

G MÜSTAKIL DAIRE BAŞKANLIKLARI

1

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

Müsteşar

2

Şube Müdürü

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

3

Diğer Personel

Şube Müdürü

Daire Başkanı

4

Daire Baştabipliği (Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı)

a

Daire Baştabibi

Daire Başkanı

Müsteşar Yardımcısı

b

Diğer Personel

Daire Baştabibi

Daire Başkanı

H SAVUNMA SEKRETERLIĞI

1

Savunma Sekreteri

Müsteşar

Bakan

2

Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

Içişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürü

3

Diğer Personel

Savunma Uzmanı veya Sivil Savunma Uzmanı

Savunma Sekreteri

I BASIN MÜŞAVIRLIĞI

1

Basın Müşaviri

Bakan

2

Diğer Personel

Basın Müşaviri

II SAYILI CETVEL

TAŞRA TEŞKILATI

DISIPLIN CEZASI VERMEYE YETKILI AMIRLERI

SIRA NO:

BIRIMLER VE PERSONELI

SICIL RAPORU VERMEYE YETKILI AMIRLER

DISIPLIN AMIRI

ÜST DISIPLIN AMIRI

A SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERI

1

Sağlık Müdürü

Vali

Müsteşar

2

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

Vali

3

Sivil Savunma Uzmanı

Sağlık Müdürü

Sivil Savunma Sekreteri

4

Avukat

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

5

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

Sağlık Müdürü

6

Diğer Personel

Şube Müdürü

Sağlık Müdür Yardımcısı

B SAĞLIK EĞITIM ENSTITÜLERI VE SAĞLIK MESLEK LISELERI (*)

1

Okul Müdürü

Sağlık Müdürü

Vali

2

Okul Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler

Okul Müdürü

Sağlık Müdürü

3

Diğer Personel ve Öğrenciler

Okul Müdür Yardımcısı

Okul Müdürü

C DEPO VE TAMIRHANE MÜDÜRLÜKLERI

1

Müdür

Sağlık Müdürü

Vali

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdürü

3

Tabip ve Mühendis

Müdür

Sağlık Müdür Yardımcısı

4

Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli

Bölüm veya Atölye Şefi

Müdür Yardımcısı

5

Sağlık Personeli

Sorumlu Tabip

Müdür Yardımcısı

6

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

D YATAKSIZ TEDAVI KURUMLARI

(Sağlık Ocakları, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ruh Sağlığı Dispanseri, Deri ve Tenasül Hastalıkları Dispanseri, Ilk ve Acil Yardım Istasyonları v.b.)

a)Il Merkezlerinde

1

Baştabip veya Sorumlu Tabip

Sağlık Müdürü

Vali

2

Diğer Personel

Sağlık Müdürü

Vali

b)Ilçe Merkezlerinde

1

Baştabip veya Sorumlu Tabip

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

2

Diğer Personel

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

E YATAKLI TEDAVI KURUMLARI

(I)EĞITIM HASTANELERI

1

Baştabip

Sağlık Müdürü

Vali

2

Baştabip Yrd.,Klinik ve Laboratuvar Şefleri,Hastane Müdürü ve Başhemşire

Baştabip

Sağlık Müdürü

3

Klinik ve Laboratuvar Şeflikleri bünyesinde çalışan; Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip, Asistan, Mühendis, Fizyoterapist,Diyetisyen,Sosyal Çalışmacı, Kimyager,Biyolog,Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi, Tıbbi Teknolog,Sağlık Memuru,Anestezi,Röntgen, Laboratuvar ve Fizik Tedavi Teknisyenleri v.b.

Klinik ve Laboratuvar Şefi

Baştabip

4

Kliniklere doğrudan bağlı olmayarak çalışan Tabip,Diştabibi, Eczacı,Mühendis,Tıbbi Teknolog,Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen,Fizyoterapist, Avukat, v.b.

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

5

Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve Hasta bakımında görevli diğer personel

Başhemşire

Baştabip Yardımcısı

6

Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel

Hastane Müdürü

Baştabip Yardımcısı

7

Sivil Savunma Uzmanı

Baştabip-Kurum Amiri

Vali Yardımcısı

(*)16.06.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği;Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liseleri personelinin nakli gerçekleşinceye kadar ilgililerin bağlı bulundukları Sicil Amirleri yukarıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

TAŞRA TEŞKILATI

DISIPLIN CEZASI VERMEYE YETKILI AMIRLERI

SIRA NO:

BIRIMLER VE PERSONELI

DISIPLIN AMIRI

ÜST DISIPLIN AMIRI

YATAKLI TEDAVI KURUMLARI (II) DIĞER YATAKLI TEDAVI KURUMLARINDA)

a)Illerde

1

Baştabip

Sağlık Müdürü

Vali

2

Baştabip Yardımcısı, Uzman Tabip, Hastane Müdürü ve Başhemşire

Baştabip

Sağlık Müdür Yardımcısı

3

Tabip, Diştabibi,Eczacı,Tıbbi Teknolog,Diyetisyen, Sosyal Çalışmacı, Mühendis, Kimyager,Biyolog, Psikolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Fizyoterapist, Avukat v.b.

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

4

Anestezi,Röntgen,Laboratuvar,Sağlık Teknisyeni, Sağlık Memuru v.b.

Servis Sorumlusu Tabip

Baştabip

5

Hemşire,Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel

Başhemşire

Servis Sorumlusu Tabip

6

Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel

Hastane Müdürü

Baştabip Yardımcısı

b)Ilçelerde

1

Baştabip

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

2

Baştabip Yardımcısı,Uzman Tabip,Hastane Müdürü ve Başhemşire

Baştabip

Sağlık Grup Başkanı

3

Pratisyen Tabip,Diştabibi,Eczacı, Diyetisyen,Biyolog,Odyolog,Sağlık Fizikçisi,Mühendis, Kimyager,Psikolog, Fizyoterapist, Avukat v.b.

Baştabip Yardımcısı

Baştabip

4

Sağlık Memuru,Röntgen, Anestezi,Laboratuvar ve Sağlık Teknisyenleri v.b.

Servis Sorumlusu Tabip

Baştabip veya Sorumlu Tabip

5

Hemşire, Ebe,Hemşire Yardımcısı ve hasta bakımında görevli diğer personel

Başhemşire

Baştabip veya Servis Sorumlusu Tabip

6

Hastane Müdür Yardımcıları ve Hastane Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan diğer personel

Hastane Müdürü

Baştabip Yardımcısı

F SAĞLIK GRUP BAŞKANLIKLARI

1

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

Vali

2

Diğer Personel

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

G SAĞLIK MÜZELERI

1

Müdür

Sağlık Müdürü

Vali

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdürü

3

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

H HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI

a)Illerde

1

Müdür

Sağlık Müdürü

Vali

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Müdürü

3

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür

b) Ilçelerde

1

Müdür

Sağlık Grup Başkanı

Kaymakam

2

Müdür Yardımcısı

Müdür

Sağlık Grup Başkanı

3

Diğer Personel

Müdür Yardımcısı

Müdür