MEVZUATYönetmelik

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVI GIDERLERININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI

ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVI GIDERLERININ DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI VE YEŞIL KART UYGULAMASI HAKKINDA YÖNETMELIK

Resmi Gazete:13.8.1992-21314

BIRINCI DÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Deyimler

Amaç

Madde l – Bu Yönetmeliğin amacı; 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun’dan yararlanmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının aylık gelir veya gelir paylarının belirlenmesi,bu başvuruların değerlendirilmesi ve karara bağlanması, Yeşil Kartın şekli, hak sahiplerine dağıtılması, Yeşil Kart sahiplerinin sağlık kurumlarına sevki ve bunlara tedavi hizmeti veril­mesi, bu konularda kullanılacak belgelerin şekil ve içeriği, Yeşil Kart uygulaması ile sağlanan tedavi hizmetlerinin bedellerinin ödenmesi hakkındaki usul ve esasları ve zikredilen Kanun’un uygulanması ile ilgili diğer hususları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (Değişik: RG 22/12/2004 – 25678)

Bu Yönetmelik;

a)Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan, Türkiye’de ika-met eden, Kanun ve bu Yönetmelik ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aylık geliri veya hane içindeki gelir payı 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Iş Kanununa göre tespit edilen asgari ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan, evli ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta primi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3’ünden (Bakanlar Kurulu’nca artırılması halinde belirlenen oranından) az olan Türk vatandaşlarının tespitine dair hususları,

b)Yukarıdaki (a) bendinde belirtilenlerin Türkiye’deki yataklı tedavi kurumlarında yatarak görecekleri tedavi hizmetlerini ve bu hizmetler için yapılacak her türlü masrafların ödenmesi ile ilgili usûl ve esasları,

c)Türkiye’deki birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi kurumlarında ayakta tedavi kapsamında görecekleri muayene, tetkik, tahlil, pansuman, diş çekimi, diş protez, gözlük hizmetleri ve ilaç bedellerinin ödenmesi ile ilgili usûl ve esasları,

d)Doksan günün aşılmaması kaydıyla yeşil kart hamili anne ve/veya babanın yeni doğan bebeğinin yeşil kart çıkarılıncaya kadar, acil tıbbî müdahale ve tedavi gerektiren ve annenin doğum yaptığı hastanedeki tedavi giderleri ile sevk edildikleri sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanan yatarak ve ayakta tedavileri ve bunların bedellerinin ödenmesi ile ilgili usûl ve esasları,

e)Doksan günün aşılmaması kaydıyla acil tıbbi müdahale ve tedavi gerektirdiği için hastaneye yatırılan hastaların yeşil kart çıkarılıncaya kadar hastanede yapılan tüm masraflarının karşılanması ile ilgili usûl ve esasları,

f)Söz konusu tedavi hizmetlerini verecek olan yurt içindeki kurum ve kuruluşları

kapsar.

Kanunlar ile veya kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları kapsamında olup, sağlık yardımlarından yararlananlar veya yararlanması gerekenler, buralardan gelir ve aylık almakta olanlar ve bunların hak sahipleri gibi, herhangi bir sağlık güvencesi olanlara bağımlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlananlar veya yararlanması gerektiği halde bu hakkını kullanmayanlar, silah altında bulunanlar, sağlık güvencesi olan yüksek öğrenim öğrencileri, Türk Vatandaşı olmayanlar ile yurt dışında görülen tedavi hizmetleri hakkında, bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönetmelik, 18.6.1992 tarih ve 3816 sayılı ödeme Gücü Olmayan Va­tandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkın­da Kanun’un 12 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Deyimler

Madde 4 – Aksi belirtilmedikçe, bu Yönetmelik’te geçen deyimlerden;

a)Kanun : 18.6.1992 tarih ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun’u,

b)Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

c)Yeşil Kart: Kanun gereğince verilecek olan ve şekil ve içeriği bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen sağlık kartını,

d)Kurul: Yeşil Kart talep edenin ikametgahına göre, bu talebi karara bağlayacak olan il veya ilçe idare kurulunu,

e)Hane halkı: Sosyal teamüllere göre, mutad olarak, bir hane reisinin geçindirme so­rumluluğu altında ve aynı hanede belirli bir ortak geliri bölüşerek yaşayan ve hane halkı reisi ile aralarında üçüncü dereceye kadar (bu derece de dahil) kan hısımlığı veya sıhri hısımlık bağı bulunan kimselerden meydana gelen topluluğu,

f)Hane halkı reisi: Sosyal teamüllere göre, hane halkının geçimine önderlik eden ve bundan sorumlu olan kimseyi, ifade eder.

g)(Ek: RG 22/12/2004 – 25678) Birinci Basamak Sağlık Tesisi: Sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi, Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık istasyonu ve dispanseri ile aynı kapsamda hizmet veren Belediyeler ile diğer resmi sağlık kurumlarını,

h)(Ek: RG 22/12/2004 – 25678) Ikinci Basamak Sağlık Tesisi: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri, belediyeler ile diğer resmi kurum hastaneleri ve tıp merkezlerini,

i)(Ek: RG 22/12/2004 – 25678) Üçüncü Basamak Sağlık Tesisi: Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastanelerini,

IKINCI BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme, Yeşil Kartın Verilişi ve Kayıt işlemleri

Başvuru

Madde 5 – Kanun’dan yararlanmak isteyenler: şekli ekte (EK: I) gösterilen Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu’nu doldurup imzalayarak, ikametgahları merkez ilçede ise valiliğe, diğer ilerlerde ise kaymakamlığa başvururlar.Aynı hane halkından Yeşil Kart talep edenlerin aynı Form ile başvuruda bulunmaları asıldır.Aynı hanede yaşayanlardan biri veya birkaçı Yeşil Kart talep etmemiş olsa bile, hane halkının tamamı Form’da gösterilir.Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu belirtilir.Aynı Form ile yapılan Yeşil Kart talepleri, hane halkından hane halkı reisi dışında kalan reşit kimseleri de kapsıyor ise, Form’un beyan, talep ve taahhüdü gösteren bölümü,isimleri ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır.

Başvurular, şekli ekte (EK: II) gösterilen Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defterine işlenir.Aynı hanede yaşayan reşit kimselerin başvuruları ayrı ayrı yapılmış olsa bile aynı hane için tek bir numara verilerek ve Yeşil Kart ile ilgili bütün işlem ve yazışmaları ihtiva eden bir Yeşil Kart Bilgi ve işlem Dosyası açılarak, aynı hane halkından başvuruda bulunanların işlemleri birlikte yürütülür.Valilik veya kaymakamlık, başvuru işlemlerinin düzenli yürütülmesi ve bu konuda 20 nci madde uyarınca bir bilgi işlem sistemi kurulması bakımından, gerekli kayıtları tutar. Aynı haneden yeni başvurular olduğu takdirde; bu başvurular, ilk başvuru üzerine açı­lan işlem dosyası ile birleştirilir.

Başvuru ve Bilgi Formu

Madde 6 – Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu’nda;

a)Başvuruda bulunanın adı, soyadı, yaşadığı hanenin adresi, imzası, başvuru tarihi,

b)Başvuru kapsamına giren velayet ve vesayet altındaki kimselerin ad ve soyadları,

c)Hane halkı bildirimi,

d)Hane halkı sosyal güvenlik durumu bildirimi,

e)Hane halkı gelir ve mali durum bildirimi,

f)Başvuranın, beyan ettiği hususların doğru olduğuna, aksi takdirde Kanun’un 10 uncu maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra yersiz yapılan giderlerin iki mislini ödeyeceğine ilişkin beyan ve taahhüdü,

g)Verilen bilgilerin doğruluğu hususunda muhtarlık, nüfus müdürlüğü, defterdarlık veya mal müdürlüğü, tapu sicil müdürlüğü, belediye başkanlığı ve kurul tarafından gerekli görülen hallerde yapılacak araştırmalara esas olmak üzere emniyet müdürlüğü veya jandarma teşkilatı üst yetkililerinin ve diğer kurum ve kuruluşların tasdikleri,

h)Yeşil Kart verilip verilmemesi hususundaki kurul kararına ilişkin valilik veya kay­makamlık onayı,

I)Yeşil Kart verildiğinde teslim alan aile ferdinin adı, soyadı, imzası ve teslim tarihi,

Bulunur.

Bu Form’un;

a)Hane Halkı Bildirimi Bölümü’nde : Başvuruda bulunan kimse veya kimseler ile hane halkı reisinin ve aynı hanede yaşayan diğer kişilerin adı, soyadı, ana ve baba adları, doğum yerleri ve yılları, nüfusa kayıtlı oldukları yer, hane halkı reisine yakınlık dereceleri, iş veya meslekleri, sosyal güvenceleri mevcut ise kurum ve sicil numaraları,

b)Gelir ve Mali Durum Bildirimi Bölümü’nde : Hane halkı fertlerinin her birine ait net gelir, gelir kaynağı, paraya çevrilebilen menkul kıymet ve değeri, gayrimenkullerin cinsi, tapuya kayıtlı olduğu yer, ada, pafta ve parsel numarası, yüzölçümü ve vergi değeri, hane hal­kının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alıp almadıkları, almakta ise­ler kimlere ne tür ve tutarda yardım yapıldığı, belirtilir.

Başvuru Üzerine Yapılacak ön Işlemler

Madde 7 – Kanun’dan yararlanmak üzere valilik veya kaymakamlığa ilk olarak baş­vuranların Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formları, muhtarlıklara, nüfus müdürlüğüne, defter­darlık veya malmüdürlüğüne, tapu sicil müdürlüğüne, belediye başkanlığına ve gerekli görülen hallerde emniyet veya jandarma teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlara havale edilir.Hane halkı bildirimi, hane halkına mensup olarak beyan edilen kimselerin aynı hanede utad olarak yaşayıp yaşamadıkları bakımından, öncelikle ilgili muhtarlıkça tasdik edilir. Hane halkındaki değişiklikler de, en kısa zamanda muhtarlık tarafından valilik veya kaymakamlığa bildirilir.

Yeşil Kart talebinde bulunan kimsenin kayıtlı bulunduğu nüfus idaresince; Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu’nda beyan edilen ve hane halkı reisinin aynı hane içinde yaşayan ana, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile Üçüncü dereceye kadar (bu derece de dahil) kan ve sihri hı­sımlarını gösterecek şekilde vukuatlı nüfus kayıt örneği tanzim edilir, ilgili, kayıtlı bulunduğu haneye başka yerden nakil sureti ile gelmiş ise, çıkarılacak kayıtta geldiği yer de belirtilir. Vu­kuatlı nüfus kayıt örneği, Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu’na eklenir. Vukuatlı nüfus kaydı örneği, nüfus idaresinden başvuru sahibi tarafından da talep edilerek Form’a eklenebilir.Defterdarlık veya malmüdürlüğü, Başvuru ve Bilgi Formu ile beyan edilen hususların doğru olup olmadığı ve Form’da beyan edilen kimselerin vergi ve gayrimenkul kayıtlarına gö­re başkaca gelirlerinin bulunup bulunmadığı hususlarını inceleyip vergi değeri ve gelir durumu konularında gerekli açıklamalarda bulunarak bunları tasdik eder.

Tapu sicil müdürlüğü ve belediye başkanlığınca, Form’da beyan edilen hususların doğ­ru olup olmadığı ve beyan edilen kimseler ile ilgili tapu sicil kayıtlarına göre başkaca gayri-menkullerinin bulunup bulunmadığı hususları ile bunların yer, cins, yüzölçümü, ada, pafta ve parsel numaraları, bunlar üzerindeki hisse durumları, tahmini bedelleri ve getirebilecekleri gelirler açıklanarak tasdik edilir. Yeşil Kart talep ederken ikamet ettikleri yerden başka yerlerde de Kanun’un 4 üncü ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen türlerden gelir kaynağı bulunduğu anlaşılanla­rın durumları hakkında, bu yerlerdeki kurum ve kuruluşlardan en süratli şekilde bilgi isten­mek suretiyle yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemler yapılır.

Gerekli görülen hallerde, emniyet ve jandarma teşkilatı, Yeşil Kart Başvuru ve bilgii For­mu ile beyan edilen hanenin ve hane halkının durumunu araştırarak, sosyal yaşantı düzeyi ve kayıtlarda görülmeyen ekonomik ve mali durumları hakkındaki tespitlerini Form’da göster­mek suretiyle Kurul’a bildirir.Kurul tarafından Yeşil Kart talep edenler hakkında bilgi vermesi istenilen kurum ve ku-ruluşlar’da, Kanun’un 7 nci maddesi uyarınca, istenilen hususlardaki açıklayıcı bilgileri ver­mek zorundadırlar.

Yukarıdaki fıkralarda belirtilen işlemler, gecikmeye mahal verilmeden, mümkün olan en kısa sürede ve başvuruyu takiben en geç 15 iş günü içinde tamamlanır.Başvurular, Yeşil Kart Başvuru ve Bilgi Formu’nda verilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin onay işlemlerinden sonra, görüşülmek üzere Kurul’a sevkedilir.

Başvuruların Kurul’da Görüşülmesinin Usulü

Madde 8 – Kurullar, Kanun’dan yararlanmak isteyenlerin başvurularını en az ayda bir defa görüşürler.

Kurullar; taleplerin sağlıklı olarak değerlendirilebilmesi için, Kanun’un 7 nci maddesi uyarınca, Yeşil Kart almak isteyenlerin ve aynı hane halkının durumlarını, sosyal güvenlik ku­ruluşları, tarım kredi ve satış kooperatifleri, bankalar, kanunla kurulmuş meslek teşekkülleri ve diğer resmi ve Özel kurum ve kuruluşlardan bilgi ve belge isleyerek araştırabilirler. Kurul­lar, başvuru sahiplerinin ikamet ettikleri köy veya mahallelerin muhtarlarını, kurul toplantı­larına çağırarak da gerekli bilgileri alabilirler.

Değerlendirme ve Yeşil Kartın Verilmesi

Madde 9 – Kurullar; Kanun’dan yararlanmak isteyenlerin başvuruları ile ilgili araş­tırma ve incelemeler üzerine, aynı hanede yaşayanların ücret veya yevmiye gibi hizmet karşılı­ğı olan gelirleri, tarım gelirleri, menkul veya gayrimenkul kirası, faiz ve temettü gelirleri ile Devlet’den, özel teşebbüslerden veya başka kişi ve kuruluşlardan elde edilen transfer ve hibe niteliğindeki nakdi gelirlerinin ve bu türlerden ayni gelirlerinin yıllık net toplamının 1/12’inin hane halkı sayısına bölünmesi suretiyle her bir kişinin hane içindeki aylık net gelir payını belirler.Hane halkı gelirinin hesaplanmasında ve hane halkından her bir kişinin gelir payının belirlenmesinde, sosyal güvencesi olanların yıllık net gelirleri de göz önünde tutulur.Sosyal teamüller gereğince belge ve isbatı mümkün veya teamülden olmayan gelirler, talep sahibi tarafından beyan edilmedikçe, hesaplama sırasında nazara alınmaz.

Hesaplanan gelir payları, (Değişik Ibare: RG 22/12/2004 – 25678) 4857 sayılı Iş Kanununa göre sanayide çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen yürürlükteki asgari Ücretin, eşi gelir getirici bir işte çalışmayan, evli ve bir çocuklu bir mükellefin ödemesi gereken en düşük gelir vergisi ve sosyal sigorta pri­mi düşüldükten sonra geriye kalan miktarının 1/3 ünden (Bakanlar Kurulu’nca artırılması ha­linde belirtilen oranından) az olduğu takdirde, o hanede yaşayan ve sağlık güvencesi bulunmayan talep sahiplerine Yeşil Kart verilmesi kararlaştırılır. Kurul’un bu kararı üzerine, valilik veya kaymakamlıkca hak sahiplerinin sağlık ku­rum ve kuruluşlarına başvurularında kullanılmak üzere tanzim edılen Yeşil Kartları ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanları imza karşılığında verilir.

Kayıp veya zayi edilmesi halinde yahut sevk zincirinin değişmesini gerektiren hallerde, Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı, ilgililerin talebi üzerine, Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defteri ve Yeşil Kart Bilgi ve işlem Dosyasındaki bilgiler esas alınarak, tekrar verilir. Verilen sağlık hizmetleri sebebiyle sayfalarının tükenmesi halinde, Yeşil Kart’ın ibrazı ve Cüzdan’ın geri verilmesi şartı ile, yeniden verilmiş olduğu Cüzdan’ın fotoğraflı sayfasına içlenerek ve il­gilinin Yesil Kart numarası aynen korunarak yeni Cüzdan tanzim edilir. (Ek: RG 13/6/2003-25137) Yeşil Kart verilmesi uygun görülmeyen başvuru sahiplerine bu karar gerekçeleri ile bildirilir.

Kurul Kararlarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Bildirilmesi

Madde 10 – Kendilerine Yeşil Kart verilenler ve haklarında alınan kararlar, 3816 sa­yılı Kanun’un, kapsam dışında kalan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin 3294 sayılı Sos­yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümleri uygulanarak ödenmesine devam edilmesini öngören 11 inci maddesi uyarınca işlem yapılmasına esas olmak üzere, kurullar ta­rafından mahallin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bildirirler.

Yeşil Kart Sahiplerinin Nüfus Kayıt işlemleri

Madde 11- Kendilerine Yeşil Kart verilenler, valilik veya kaymakamlık tarafından kayıtlı bulundukları nüfus idaresine bildirilir ve nüfus idaresince kaydedilirler.Bunlardan, nüfus kaydını bilahare başka yere nakledenler, nüfus idaresince valilik veya kaymakamlığa derhal, bildirilirler.

(Değişik: RG 13/6/2003-25137)Yeşil Kart verilen kimsenin ölümü, boşanması, evlenmesi veya vatandaşlık hakkının sona ermesi halinde de, ilgili nüfus idaresi, bu değişiklikleri Yeşil Kartın verildiği valilik veya kaymakamlığa bildirmek zorundadır.

Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defteri

Madde 12 – Yeşil Kart talebinde bulunanların kayıtlarının yapılması için tutulacak olan Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defterinde; başvuru sıra numarası ve tarihi, Yeşil Kart almak üzere başvuran kimselerin soyadı, adı, baba adı, doğum yeri ve yılı nüfus cüzdanının serisi ve numarası, ikametgah adresi, verilmiş ise Yeşil Kartın numarası, Yeşil Kart evrak numarası ve Yeşil Kartın verildiğini belgeleyen imza bulunur. Yeşil Kart verilmeyenlerin son üç hanesine, kırmızı kalem ile “RED” yazılır.

Yeşil Kartın Şekil ve içeriği

Madde 13 – (Değişik: RG 13/6/2003-25137) Yeşil Kart (EK III-3) 11.4 cm x 16.2 cm ebadında olup ön yüzünde kart sahibinin fotoğrafı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, soyadı, adı, nüfus cüzdanı seri nosu, baba adı, doğum yeri ve doğum tarihi, adresi, organ bağışı, kan grubu, il, ilçe ve kişi kodu ile sevk zincirindeki sırayı takip etmeyen başvurularda Yeşil Kartın geçerli olmayacağına dair ibare, arka yüzünde EK:III-4 sevk zinciri içinde başvurulacak sağlık kuruluşları; sağlık ocağı, ilçe devlet hastanesi, il devlet hastanesi, düzenlendiği il, ilçe, düzenleme tarihi, imza ve mühür yapılacağı sütunlar yer alır.Organ ve doku alınmasına muvafakat edenlerden, Yeşil Kart için başvuru ve Kart veril­mesi işlemleri sırasında, 2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun’a göre geçerli bir belge alınarak, Yeşil Kart Bilgi ve işlem Dosyasında sak­lanır ve bilgi işlem sisteminde de kayda alınır.

Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı

Madde 14 -(Değişik: RG 13/6/2003-25137)

Sağlık cüzdanı 11.4 cm x16.2 cm ebadında karton kapak dışında kendinden kopyalı 50 sayfadan oluşur. Sağlık cüzdanının ön kapağında EK:III-1 Yeşil Kart logosu ön kapak iç yüzünde EK:III-2 vize işlemlerinin yapıldığını gösterir bölümler yer alır.Cüzdanın 1-50 nci sayfalarında; EK:III-5 sayfa no, Yeşil Kart sahibine sunulan sağlık hizmeti sırasında sağlık kurum veya kuruluşunun yetkili hekimi tarafından doldurulmak üzere muayenenin tarih ve protokol numarasını, hekimin adı, soyadı ve diploma numarasını, hastanın adı soyadı, sağlık kurumunun adı, tanı, yapılan tetkik ve tedavi, ilaç, protez ve diğer iyileştirme araçları, karar, imza ve mühür, ilaçları alanın adı soyadı ile yapılan tetkik, tedavi ve verilen bütün ilaç, protez ve diğer iyileştirme araçlarının okunaklı olarak yazılmasının gerektiğine dair ibare bulunur.

13 üncü maddede tarif edilen kart ön kapaktan sonra gelmek üzere sağlık cüzdanı ile birleştirilir ve Yeşil Kart ve Sağlık Cüzdanı’nın bütün sayfalarında 1 den 50 ye kadar olan sayfa numarası ve seri numarası yer alır.

ÜÇÜNCÜ DÖLÜM

Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Hizmet Bedellerinin Karşılanması

Sağlık Kuruluşlarına Başvuru ve Sevk

Madde 15 – (Değişik: RG 17/3/2004 – 25405) Yeşil kart ve sağlık cüzdanı sahipleri, yeşil kart verilmesine esas alınan ikamet yerlerinde;

a)(Degişik: RG 22/12/2004 – 25678) Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler ile diğer resmi kurumlara ait birinci basamak sağlık tesislerine doğrudan,

b)Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait ikinci basamak sağlık tesislerine birinci basamak sağlık tesislerinden sevkle veya doğrudan,

c)Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna ait üçüncü basamak sağlık tesislerine birinci veya ikinci basamak sağlık tesislerinden sevkle veya doğrudan,

başvurabilirler.

Ikamet yerleri dışında rahatsızlanmaları halinde yine bulundukları mahalde yukarıdaki esaslara uymak kaydıyla kart sahiplerine sağlık hizmeti verilir.(Değişik: RG 22/12/2004 – 25678) Tıbbi gerekliliğe bağlı olarak gerektiğinde yeşil kart ve sağlık cüzdanı sahipleri tedavisinin devam ettiği ikinci veya üçüncü basamak sağlık tesisinden en yakın üniversite hastaneleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık tesislerine sevk edilir. Sosyal Sigortalar Kurumu, Belediyeler ve diğer resmi kurum hastanelerinde tedavi gören ancak bu madde hükmü gereği üniversite hastanesine sevki gereken yeşil kartlı kimsenin sevki, bu kurum hastanelerince hazırlanacak hasta epikrizindeki gerekliliğe göre en yakın Devlet Hastanesi tarafından sevk işlemi yapılacaktır.”

(Değişik: RG 22/12/2004 – 25678) Acil hallerde, sevk zinciri dışında (Sosyal Sigortalar Kurumu hastaneleri sevk zinciri kapsamındadır) üniversiteler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait hastanelere başvurulabilir. Ancak, sağlık hizmeti bedellerinin Kanuna ve bu Yönetmeliğe göre ödenebilmesi için, acil halin varlığının başvurulan sağlık tesisinin yetkili hekimince kabul edilmesi ve durumun sevk zinciri kapsamında olan Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık tesisleri hariç olmak üzere, başvuru yapılan sağlık tesisi tarafından başvuru tarihi dahil olmak kaydıyla en geç 5 (beş) iş günü içinde en yakın Devlet hastanesine bildirilmesi suretiyle konsültasyon için hekim çağrılması ve tedaviye burada devam edilmesinin konsültan hekimce uygun görülmüş olması gerekir.

(Değişik: RG 22/12/2004 – 25678) Tıbbi gerekliliğe bağlı olarak gerektiğinde yeşil kart ve sağlık cüzdanı sahipleri tedavisinin devam ettiği ikinci veya üçüncü basamak sağlık kuruluşundan en yakın üniversite hastaneleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kurumlarına sevk edilir.Belgelendirilmesi şartıyla sürekli hastane tedavisi gerektiren hastalar ile hastanelerden tedavi ve kontrol için çağrılı olanlar, çağrılı oldukları hastaneye (Devlete ait üniversite hastaneleri dahil) çağrı evrakı ile başvurabilirler.

(Ek:13.10.2010-27728) “Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlar ile yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan yeşil kartlı hastaların ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde tedavisinin sağlanamaması ve uygun yoğun bakım yatağı bulunmaması halinde bu durumun sağlık tesisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından belgelendirilmesi kaydıyla hastanın tedavi edilebileceği ve uygun yoğun bakım yatağı bulunan özel sağlık tesisine hasta sevk edilir. Sevk işlemi Bakanlığa ait sağlık tesisince, hasta nakli ise 112 sistemi ile yapılır. Bu şekilde özel sağlık tesisinde verilecek sağlık hizmetlerinin ücretlendirilmesi 16 ncı maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre, tahakkuk ve tahsili işlemleri de 17 nci maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre yapılır. Tahakkuk edecek tutarın sağlık hizmetini sunan ilgili özel sağlık tesisinin banka hesabına aktarılması sağlanır.”

Yesil Kart Sahiplerine Verilen Hizmetler için Fatura Tanzimi

Madde 16 – Yeşil Kart sahiplerine, 15 inci maddeye uygun olarak, sevk zinciri içeri- sinde veya acil hallerde bu sıraya uyulmaksızın hizmet veren sağlık kurum ve kuruluşları gerektiğinde eğitim hastaneleri veya il Devlet hastaneleri tarafından sevk edildikleri üniversıte hastaneleri ile diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları, sundukları sağlık hizmetleri için, ekte (EK: V) gösterilen şekle uygun fatura tanzim ederler.Hastaneler; Yeşil Kart sahiplerine verecekleri yataklı tedavi hizmetleri için gerekli olan tetkik, tedavi ve ameliyatlarda kullanılan her türlü sarf malzemelerini, kalp pili, sun’i damar, kalp kapağı, çivi, kanül, plastik maddeler, plaklar, her çeşit şant, greft, ortez, protezler diğerleri gibi) ve ilaçları döner sermaye saymanlıklarınca karşılarlar ve bütün giderlerini faturaya dahil ederler. Bu türden malzeme ve ilaçların alımı ile ilgili reçete ve benzeri belgeli Yeşil Kart sahibine veya yakınlarına verilemez.

Faturalarda; hastanın adı, soyadı, Yeşil Kart numarası, yattığı gün sayısı, yatış ve çıkış tarihleri, protokol numarası, resmi sağlık kurum ve kuruluşları için (Değişik Ibare: RG 22/12/2004 – 25678) her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Bütçe Uygulama Talimatı esaslarına göre günlük yatak ücreti, yatak Ücreti tutarı, refakat ücreti, anestezi, ameliyat, muayene, ilaç, malzeme, laboratuar, röntgen ve fizik tedavi ücret ve bedelleri ayrı ayrı belirtilerek toplamları gösterilir.

(Değişik: RG 13/6/2003-25137) Yatak ücreti, yukarıdaki fıkrada belirtilen (Değişik Ibare: RG 22/12/2004 – 25678) Bütçe Uygulama Talimatının genel yatak odaları ücreti üzerinden fatura edilir. Ancak, hastalığın tedavisi kuvöz, prematüre veya yeni doğan devamlı bakım ve yoğun bakım ünitelerinde yapılmış ise, bu ünitelerde yatılan günler için, bu ünitelere ait yatak ücretleri üzerinden fatura edilir.Refakatçi ücretinin faturada gösterilebilmesi ve ödenebilmesi için, refakatin gerekli olduğunun yetkili hekimce belirtilip baştabiplikçe tasdiki ve buna dair belgenin faturaya eklenmesi gerekir.

(Mülga Fıkra:31/3/2005-25772)

(Ek: RG 22/12/2004 – 25678) Diş çekimi ve diş protezleri; Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı Diş Hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile bu birimlere bağlı hastanelerin diş ünitelerinde yapılır. (Değişik:13.10.2010-27728) “Diş tedavisi kapsamında; öncelikle diş kaybını önleyici diş dolgusu ve kanal tedavisi gibi tedaviler uygulanır, bu yönte