MEVZUATYönetmelik

İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

İŞYERİ HEKİMİ ATAMA YÖNETMELİĞİ

(29.06.1996 tarihinde toplanan 44. Büyük Kongre’de kabul edilmiştir)
(10-11 Ekim 1998 tarihinde toplanan 47. Büyük Kongrede 4., 9., 10., 13., 14. Maddelerde değişiklikler yapılmıştır)

AMAÇ VE DAYANAK:
Madde 1: İşyeri Hekiminin atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının 59.maddesine dayanılarak bu yönetmelik hazırlanmıştır.

KAPSAM:
Madde 2: Bu yönetmelik:
-İşyeri Hekimliği atamalarının usul ve esaslarını,
-İşyeri Hekimliği başvurularının nasıl yapılacağını,
-Aday olabilme koşullarını,
-Listelerinin oluşturulmasını,
-Sözleşme yapılmasını,
-Ellinin altında çalışanı bulunan işyerlerinde işyeri hekimliği hizmetlerinin nasıl yürütüleceğini,
-İşyeri Hekimliğinde ücretlendirmeleri,
-İşyeri Hekimliğinin çalışmalarına ait diğer koşulları, sorunların çözüm yollarını ve bu konulardaki esasları belirler,

ATAMA:
Madde3: İşyeri Hekimi atanmasında;
I-İşverenden istenecek belgeler:
a)İşyeri Hekimi isteyen dilekçe,
b)İşyerinde önceden görev almış İşyeri Hekimi varsa o işyeri hekiminin ayrılış nedenin açıklayan işveren yazısı,
c)Standart İşyeri Tanıtım Formu,
d)Son döneme ait SSK Prim Çizelgesi (Sigortalı İşçi Sayısı)
e)Standart Sözleşme
II-Hekimden istenecek belgeler:
a)İşyeri Hekimliği Sertifikası ve varsa Sürekli Eğitim Katılım belgelerinin fotokopileri,
b)İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,
c)Çalışma saatlerini gösterir belge, (İşyeri Hekimliğine başlaması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerden part-time yazısı istenir).
d)Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır)
e)İlk Bordro örneği (ilk ücret alındığında Odaya iletilir)
Bu belgelerle, Tabip Odası tarafından verilen “İşyeri Hekimi Çalışma Onayı”nın eklenmesiyle oluşturulacak İşyeri Hekimi dosyası Tabip Odası’nda saklanır, Türk Tabipleri Birliği İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu’na atama ve ayrılmalar bildirilir.

ONAYIN YENİLENMESİ:
Madde 4: Her yıl Ocak ayı içinde onay yenilenir. Yenilenme için:
1-İşverenden istenecek belgeler;
a)Son döneme ait SSK Prim çizelgesi
b)Standart işyeri tanıtım formu
2-Hekimden İstenecek belgeler;
a)İşyeri hekimi bilgi derleme formu
b)Oda ödentilerini yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır)
c)Yeni asgari ücrete göre hazırlanmış ilk bordro örneği.

Madde 5: Çalışma Bakanlığı’nda Hekim İş Güvenliği Müfettişi olarak üç yıl çalışmış olduğunu belgeleyen hekimlerde sertifika koşulu aranmaz.

Madde 6: İş Sağlığı (İş Hekimliği) alanında uzmanlık ya da doktora derecesi bulunanlara kursa katılma koşulu aranmaksızın İşyeri Hekimliği Sertifikası verilir.

Madde 7: Bölgelerinde İşyeri Hekimliği Kursu açılmış ve İşyeri Hekimliği yapmaya istekli, yetkili hekim bulunan odalarda, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yetkisiz hekimlere”Geçici İzin Belgesi” verilmez.

Madde 8: İşyeri Hekimliğine atanacak hekimlerde İşyeri Hekimliği Sertifikasına sahip olma zorunluluğu aranırken, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle, Tabip Odaları “Geçici İzin Belgeli” İşyeri Hekimlerini zorunlu olarak İşyeri Hekimliği Sertifika Programına katacaklardır. Sertifika programına katılmayan hekimin çalışma onayı iptal edilir.

DİSİPLİN CEZALARININ İŞYERİ HEKİMLİĞİ’NE ETKİSİ
Madde 9: 1219 ve 6023 sayılı yasalar, Tıbbi Deontoloji Tüzüğü ve TTB Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği çerçevesinde belirtilen suçlardan dolayı uyarma (yazılı ihtar) veya para cezalarından herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde iki veya daha fazla alanlar ile işyeri hekimliği ile ilgili olarak aynı cezalardan herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde bir defa alanlara 1(bir) yıl süre ile işyeri hekimliği yapma yetkisi verilmez.
Bir sözleşme dönemi içinde işyeri hekimliği ile ilgili olarak aynı cezalardan herhangi birini iki defa veya değişik iki ceza alanlara 2(iki) yıl süreyle işyeri hekimliği yapma yetkisi verilmez.
Meslekten geçici men cezası alanlara işyeri hekimliği yapma yetkisi 10(on) yıl süreyle verilmez.

İŞYERİ HEKİMLERİ LİSTESİ
Madde 10: Atamaya temel oluşturacak işyeri hekimleri listesi yerel Tabip Odası tarafından oluşturulur.
İşyeri hekimleri listesinin oluşturulmasına ilişkin uygulama esasları İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu önerileri doğrultusunda TTB Merkez Konseyi tarafından çıkarılacak yönerge ile belirlenir.

Madde 11: Hekimin İşyeri Hekimliği hizmeti verebileceği işçi sayısı, diğer mesleki etkinliklerinden arta kalan serbest süresine göre hesaplanır.
Hekimin toplam çalışma süresinin bu yönetmelikte belirtilen diğer koşullar esas alınarak ayda 220 saati aşmaması gözetilir.
Sürdürülen mesleki etkinlikten, İşyeri Hekimliğine ayrılabilecek süre ile işyeri hekiminin atanacağı işyerine uzaklığı ve işçi sayısına göre ayırması gereken süre arasındaki uyumsuzluklar yerel Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Madde 12 : Gelir getirici mesleki etkinlik değerlendirmesi;
a)Hiçbir mesleki etkinliği olmayanlar 0
b)Bir mesleki etkinliği olanlar (kamu kurumu,özel muayenehane hekimliği, özel poliklinik hekimliği, turizm hekimliği, spor hekimliği, işyeri hekimliği, sabit ücret üzerinden yürütülen sözleşmeli hekimlik)ve emekliler, 1
c)İki mesleki etkinliği olanlar 2
d)Üç mesleki etkinliği oalanlar 3 olarak yapılır.

Madde 13: Listelerin oluşturulmasında; 11 ve 12. maddeler birlikte değerlendirilerek;
a)Hekimlerin gelir getiren mesleki etkinlik sayısı
b)Hekimin işyerine hekimliğine ayırabileceği süre dikkate alınacaktır.
Gruplarda atamaya temel oluşturacak nitelikleri aynı olan hekimler bulunması durumunda; sıralama, eğitim programlarına katılım düzeyi, mezuniyet, sertifika alış, odaya üyelik ve işyeri hekimliği için Odaya başvuru tarihleri birlikte değerlendirilerek yapılır.

ELLİ İŞÇİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞYERLERİNDE İŞYERİ HEKİMİ İSTİHDAMI:
Madde 14: (Madde 14’e ikinci fıkra olarak eklenmiştir)Yerel tabip odaları 50’den az işçi çalıştıran işyerlerini tesbit ederek bu işyerlerinde işe giriş ve periyodik muayenelerin yapılması için işyeri hekimleri arasından çalışma talebinde bulunanlara yetki verir.

Madde 15: Elli’nin altında işçi çalıştıran işyerlerinin,; bir araya gelip “Ortak Sağlık Birimi”açarak, İşyeri Hekimi atanmasını istemeleri durumunda; hekimler tek sözleşme yaparlar. Bu durumda işyerlerinin herbiri işçi sayısına göre hekime ödeme yapar, hekime tek çalışma onayı verilir.

Madde 16: Elli’nin altında işçi çalıştıran işyerleri birlikte veya ayrı ayrı, işçilerini işe giriş ve periodik muayeneleri için işyeri hekimi istedikleri takdirde, ücretlendirme en düşük muayene ücreti üzerinden yapılır.

YÜRÜRLÜK:
Madde 17: Bu yönetmelik 44.Büyük Kongre’de kabulünden sonra yürürlüğe girmiştir.

YÜRÜTME:
Madde 18: Bu yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği yürütür.

Geçici Madde 1: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle İşyeri Hekimliği Sertifikası Programı ve İşyeri Hekimi Atamaları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.