GenelgeMEVZUAT

HASTA YATIŞI YAPILMAKSIZIN YAPILACAK CERRAHI VE TEDAVI IŞLEMLERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

HASTA YATIŞI YAPILMAKSIZIN YAPILACAK CERRAHI VE TEDAVI IŞLEMLERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI : B100THG010012/0314

KONU: Hasta yatışı yapılmaksızın

yapılacak cerrahi ve tedavi işlemleri

11.03.2005*04803

…………………………VALILIĞINE

GENELGE

2005/38

2005 Mali Yılı, tedavi yardımına ilişkin, Bütçe Uygulama Talimatı 9 Şubat 2005 tarihli ve 25722 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Talimatın “intravenöz ilaç tedavisi” başlıklı 12.6. maddesinde; kanser endikasyonları ile kronik osteomyelit, infektif endokardit ve bunlar gibi damar yoluyla antibiyotik tedavisi gerektiren hastalıklarda, hastanın hastaneye yatışı yapılmadan intravenöz tedavi veya her türlü kemoterapi uygulanabileceği,Yine aynı Talimat’ın “ortak hükümler” başlıklı 20.4. maddesinin dördüncü fıkrasında; ortopedik ve acil müdahaleler, gastroenteroloji, diyaliz, radyodiagnostik vb. girişimsel ayakta da verilen sağlık hizmetleri olduğu, hastaya yatış işlemi yapılmadan ayakta verilen sağlık hizmetleri sırasında kullanılan ilaç ve sarf malzemelerinin sağlık kurumu tarafından sağlanması halinde bedelinin ilgili kuruma fatura edilebileceği hükme bağlanmıştır.

Ancak, uygulamada tespit edilen tereddüt ve yorum farklılıklarının giderilmesi için Talimatın yukarıda belirtilen madde hükümlerine açıklık getirilmesi gerekli görülmüştür.Talimatın yukarıda vurgulanan maddelerinde yapılan söz konusu düzenlemelerle; intravenöz tedavi veya her türlü kemoterapi uygulaması, ortopedik müdahaleler, acil tedavi ve müdahaleler, gastroenteroloji, diyaliz, radyodiagnostik vb. girişimsel işlemler için, hasta yatış işlemi yapılmaksızın, ayakta yapılan tedavi sırasında kullanılan her türlü ilaç (parenteral veya diğer yoldan verilen ilaçlar dahil) ve sarf malzemesinin kurum dışına reçete edilmeksizin tedaviyi yapan sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılması ve bedellerinin ilgili kurumlara fatura edilmek suretiyle tahsili yoluna gidilmesi amaçlanmıştır.Bilgilerinizi ve uygulamanın buna göre yürütülmesinin ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarına tebliğini önemle arz ve rica ederim.

Prof.Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

Dağıtım Gereği:

-81 Il Valiliğine

-Maliye Bakanlığına

-Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne

-Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne

-Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığına

-YÖK Başkanlığına