Genel SağlıkHABERLER

İLAÇLI STENT PARASINI DEVLET ÖDEYECEK

Danıştay 10. Dairesi, ilaçlı stent bedelinin hasta veya hasta yakınına ödenmemesine dayanak olarak gösterilen, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinin “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı maddesinin 18. fıkrasında yer alan “…ilaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez” kuralının yürütmesini durdurdu.

Memur emeklisi olan bir kişi, bakmakla yükümlü olduğu eşinin koroner arter hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlı stent bedelinin ödenmemesine dayanak olarak gösterilen, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı maddesinin 18. fıkrasında yer alan “…İlaçlı stent bedelleri kurumca

ödenmez” kuralının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle SGK aleyhine Danıştay’da dava açmıştı.

Yürütmenin durdurulması istemini görüşen Danıştay 10. Dairesi, SGK’nın yanında Sağlık Bakanlığının da davalı konumuna alınmasına karar verdikten sonra yürütmenin durdurulması istemi incelendi.

Daire, yürütmenin durdurulması istemini kabul ederek, SGK Sağlık Uygulama Tebliğinin “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1. Maddesinin 18. fıkrasında yer alan “…İlaçlı stent bedelleri kurumca ödenmez” kuralının yürütmesini oy birliğiyle durdurdu.

Yürütmenin durdurulması kararında, Daire, daha önce benzer bir konuda verdiği karara atıfta bulundu.

Kararda, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin koroner arter hastalığının ilaçlı stent kullanılmak suretiyle tedavi edilmesiyle sunulan sağlık hizmetinin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Kurumca finansmanı sağlanmayacak sağlık hizmetleri” başlıklı 64. Maddesi uyarınca “tıbben sağlık hizmeti olmadığı” yönünde Sağlık Bakanlığınca yapılmış bir tespitin bulunmadığı belirtildi.

Hasta tarafından bedeli mukabilinde piyasadan temin edilen tıbbi malzemenin (stentin) bedelinin ödenmeyerek hastanın sağlık hizmetine erişim hakkının engellenmesi veya ağır bir maddi yük altında bırakılmasının “sağlıklı yaşam hakkı ve sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmadığı” ifade edilen kararda, tedavi giderlerinin tamamının (stent bedelinin) hasta ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler üzerinde bırakılmasının hukuka aykırı olduğu kaydedildi.