MEVZUATYÖNERGE

IL AMBULANS SERVISI ÇALIŞMA YÖNERGESI

Tarihi:24.01.2005 Sayısı:872

BIRINCI BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

Madde l. Bu Yönerge’ nin amacı il ambulans servisi başhekimliği, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonlarının çalışma usül ve esasları, bu istasyonların çalıştırılması ile ilgili kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarına ilişkin idari hususları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2. Bu Yönerge, il sağlık müdürlükleri, il ambulans servisi başhekimlikleri, komuta kontrol merkezi ve acil sağlık istasyonları ile (B) tipi entegre acil sağlık istasyonu teşkil edilen devlet hastaneleri ve sağlık ocaklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3. Bu Yönerge, 11. 05. 2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ile 24. 03. 2004 tarih ve 25412 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

IKINCI BÖLÜM

Temel Esaslar

Madde 4.

a) Il genelinde açılacak olan 112 acil sağlık istasyonları sadece hastane öncesi acil sağlık hizmetleri veren müstakil istasyon şeklinde olabileceği gibi, 112 acil ambulans hizmeti sunulan bölgedeki acil vaka sayısının azlığı ve personel durumu göz önüne alınarak, hastane acil servisleri veya sağlık ocaklarında yürütülen sağlık hizmetleri ile birlikte verilebilir. .

b) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında, yürütülen sağlık hizmetlerinin her ikisini de aksatmayacak şekilde personel istihdamı yapılacak, gerekli durumlarda il içi ve kurum içi düzenlemelerle insan kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacaktır.

c) (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisleri ve/veya sağlık ocaklarında 24 saat hizmet verilecektir. Entegre hizmet verilecek hastane acil servislerinde ve/veya sağlık ocaklarında il ambulans servisi komuta merkezi ile 24 saat telsiz ve telefon irtibatı sağlanacak; komuta merkezi tarafından bildirilen acil vakalara yönetmelik ve yönergede belirtildiği şekilde, tam donanımlı ambulans ve sağlık ekibi ile birlikte müdahale edilecektir.

d) Entegre edilen 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunda çalışan tüm personel il ambulans servisi komuta merkezinin yönlendirdiği vakalara hizmet vermekle yükümlü olduğu gibi entegre olduğu kurumun hizmetlerini de yürütmekle yükümlüdür. Aynı şekilde (B) tipi entegre ambulans hizmeti verilecek hastane acil servis personeli veya sağlık ocağı personeli kendi kurumlarındaki hizmeti sürdüreceği gibi aynı zamanda 112 acil sağlık hizmeti de verecektir ve nöbet listesine dahil edileceklerdir.

e) Il genelinde Sağlık Müdürlüğüne bağlı tüm ambulanslar ve protokolle il ambulans servisine entegre edilmiş diğer kurum ve kuruluşlara ait ambulanslar il ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak hizmet verecek olup,. ambulanslar il ambulans servisi komuta kontrol merkezi tarafından görevlendirilecektir.

f) Ambulansların donanımları tam olacak, tüm cihaz ve ekipmanların çalışır durumda olmaları sağlanacak, ilaç ve malzeme eksiklikleri istasyonun entegre çalıştığı kurumlar tarafından giderilecektir. Sürekli bakım ve onarım gerektiren ve Sağlık Müdürlüğü tarafından temin edilen cihazların bakım ve servis sözleşmeleri Müdürlük tarafından yapılacaktır.

g) Ambulansta bulunan cihaz ve ekipmanların doğru kullanımı ile sarf malzemelerinin idaresi ve gerektiğinde temininin sorumluluğu, (B) tipi entegre acil sağlık hizmeti verilecek hastane acil servisi başhekimi veya sağlık ocağı sorumlu hekiminde olup; gerekli durumlarda il ambulans servisi başhekimine bilgi verilecektir.

h) (B)tipi entegre acil sağlık hizmetlerinde çalışan personelin ambulansta görevlendirilmesi ile ilgili bir sonraki ayın nöbet çizelgesi hazırlanarak, her ayın 25’ini geçmeyecek şekilde il ambulans servisi başhekimliğine bildirilecektir.

i) Acil ambulans istasyonlarının faaliyete geçirilmesi, personel, ambulans ve haberleşme için ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmet alımları ile eğitim için gerekli ödenekler ilgili döner sermaye kaynaklarından karşılanacaktır. Ayrıca (B ) tipi entegre acil istasyonlarda çalışan tüm personelin iaşe, ibate ve kıyafet yardımı gibi özlük hakları fiilen çalıştığı kurum tarafından karşılanacak, bu konularda il ambulans servisi başhekimliğinin standartları geçerli olacaktır. .

j) (B) tipi entegre hizmet veren birimlerde çalışan personelin döner sermaye ek ödeme miktarlarına esas olacak olan uygulamada, o dönem ambulans hizmetlerinde geçen süreleri için sağlık kuruluşu performans puan ortalaması esas alınır. Burada esas olan personelin her iki hizmeti birlikte yürütmesidir.

k) Ambulans hizmeti verilmesi esnasında ulaşılan her vakada (Ek-1) de örneği bulunan Ambulans Kayıt Formu üç nüsha olarak düzenlenir. Düzenlenen bu form yapılan tıbbi işlemin bildirimi, bağlı olduğu döner sermaye saymanlığı ve trafik hizmetleri döner sermaye saymanlığı ücret tahakkukuna esas olan fiş olarak kullanılır.

l) Il Ambulans Servisi başhekimliği, hizmetin aksamadan ve kesintisiz sürdürülebilmesi için yazılı olarak belgelemek şartıyla gün içerisinde merkez ve istasyonlar arasında personel, malzeme ve ambulans değişimi yapabilir.

m) Aylık personel nöbet listeleri, günlük görev talimatları, aylık istatistikler, personel ve gerekli kurum ve kuruluşların adres ve telefonları, sorumlu oldukları bölgenin haritası ve özel bilgileri, merkez ve istasyonlarda görülür bir yerde asılı olarak bulundurulur.

n) (A) tipi ve (C) tipi müstakil istasyonlar başka bir sağlık kurumunun içinde olsalar da il ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak ilgili mevzuata göre hizmet verirler. Görev yapan personel,araç ve malzemeleri 112 hizmetleri dışında kullanılamaz, personele içinde bulundukları kurum yöneticileri tarafından başka bir görev verilemez. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’ndeki esaslara uygun olarak, içinde bulundukları kurum yöneticisi tarafından, 112 personeline yeterli sayı ve büyüklükte oda verilir, haberleşme, yemek, ısınma, temizlik ve diğer ihtiyaçları bu kurum tarafından karşılanır.112 personeli de içinde bulundukları kurum ile uyumlu bir işbirliğinin sürdürülmesini sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Il Ambulans Servisi Başhekimi

Madde 5. Il ambulans servisi başhekimi tıp doktorudur ve ambulans hizmetlerinin il düzeyinde organizasyonu, uygulanması ve Bakanlıkça belirlenen hedefler doğrultusunda çalışmalarının değerlendirilmesi konusunda Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapar. Buna göre;

a) Merkez ve istasyonların tıbbi, idari, ve teknik tüm çalışanları ve çalışmalarından sorumludur, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla gerekli görevlendirmeleri başhekim yardımcıları arasında yapar.

b) Acil Sağlık Hizmetleri konularında eğitim almış personelin, idari birimlerde, merkez ve istasyonlarda daha verimli çalışması ve hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla personel ve araçların uygun istihdam edilmesini sağlar,

c) Il ambulans servisine bağlı ambulansların, 24 saat kesintisiz çalışmalarının eksiklik ve aksaklığa neden olamayacak şekilde yürütülmesi amacıyla nöbet listeleri, günlük çalışmalarının düzenlenmesi ile bu birimlerde görevli personelin denetlenmesini sağlar,

d) Ulusal, bölgesel, il, ilçe sağlık afet ve kriz destek ve eylem planlamaları doğrultusunda doğal afetler ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulan yerlerde merkez ve istasyon hizmetlerini sunabilecek personel, araç-gereç ve tıbbi malzemenin belirlenmesi amacıyla eylem planı hazırlık çalışmalarında acil sağlık hizmetleri şubesi bünyesinde görevli afet birim sorumlusu ile koordineli olarak çalışır,

e) Hizmetle ilgili kayıtların tutulmasını ve tutulan kayıtlar üzerinden hizmet istatistiklerinin çıkartılıp Bakanlığa sunulmak üzere formlar ve raporlar halinde acil sağlık hizmetleri şubesine gönderilmesini sağlar,

f) Hasta bilgileri ve arşiv işlemleri ile ambulansların görev takiplerini sağlayacak bilgi işlem ve veri iletim sistemlerinin hazırlığını yapıp, işletilmesini sağlar,

g) Acil sağlık hizmetleri şubesine gerektiğinde; araştırma ve geliştirme çalışmalarında araç-gereç ve insan gücü desteğinde bulunur,

h) Hizmetin verilmesi sırasında hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlar,

i) Merkez ve istasyon hizmetlerinin sevk. ve idaresi için gerekli tüm düzenlemelerle ilgili sağlık müdürlüğü şubeleri ve sorumluları ile gerektiği durumlarda hizmetin daha verimli yürütülmesi maksadıyla bilgi, teknoloji, malzeme, araç-gereç temininde koordinasyon ve işbirliği sağlar,

j) Hizmetin yürütülmesi amacıyla kullanılan ambulanslar ile ambulansta kullanılan tıbbi ve teknik malzemenin ve donanımı sürekli hizmete hazır halde bulunmasını sağlamakla sorumludur, Kullanılan ambulansların hizmete uygun olup olmadıklarını denetler, ambulans içinde hizmete uygun ve yeterli malzeme olup olmadığını kontrol eder, eksik malzeme ve donanımı saptar ve teminini sağlar.

k) Tüm personelinin ilgili birimlerce düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına ve tatbikatlara katılımını sağlar.

l) 112 ambulans hizmetlerinin tanıtımı, okullardan başlayarak toplumun doğru bilgilendirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile medya kuruluşlarının yapılan hizmetler hakkında hızlı bir şekilde bilgilendirilmesi için, Sağlık Müdürlüğünün Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi, Eğitim şubesi ve ilgili birimleri ile koordineli çalışır.

m) Ambulansların teknik sorunlarının ortaya çıkması halinde hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alır ve teknik sorunların çözümü için ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan talepte bulunarak arıza ve eksikliğin derhal giderilmesini sağlar.

n) Ambulansların zorunlu trafik sigortalarının yapılıp yapılmadığını denetler, sigortaların zamanında yenilenmesini sağlar.

o) Ambulansların periyodik temizlik, bakım ve kontrollerinin zamanında yaptırılmasını sağlar.

p) Temin edilen, tıbbi ve teknik demirbaş ve sarf malzemelerinin depolanma, kayıt ve dağıtımlarının yaptırılmasından sorumludur. .

r) Hizmetin sunumunda hasta ve yaralılara gelişen teknolojik yeniliklere göre ihtiyaç duyulan malzeme ve tıbbi donanımı belirler, Merkez ve istasyonların ihtiyaç bildirdiği demirbaş ve sarf malzemelerinin alınması konusunda gerekli değerlendirmeyi yapar, temini konusunda Sağlık Müdürlüğüne teklifte bulunur. Hizmetin sunumundan elde edilen gelirlerin takibi ve etkin kullanımından sorumludur.

s) Ambulansların akaryakıt dağıtımları ve harcamalarını denetlemekten sorumludur. Bu amaçla;Istasyonlarda görev yapmakta olan ambulansların aylık akaryakıt ihtiyaçlarını saptar.

t) Haberleşme ile ilgili tüm cihazların ihtiyacı karşılayacak sayıda olmasını özellikle telefon hatları ile gelen acil çağrıların merkeze sorunsuz olarak iletilmesini sağlar, sağlatır. Bakanlığın belirlediği frekanslar üzerinden merkez ve istasyonların, her türlü haberleşme cihazı ile ilgili kurum ve kuruluşların ( Valilik Kriz Merkezi, Sağlık Müdürlüğü, itfaiye, emniyet, sivil savunma, jandarma ve özel ambulans servislerinin) haberleşmelerini sağlar. Afet durumunda da bu hizmetleri sunabilecek alt yapıyı hazır bulundurur. Bu amaçla gerekli her türlü malzemenin alımının sağlanması, bakım, onarım ve periyodik kontrollerinin yapılmasından sorumludur.

u) Il Ambulans Servisi tarafından verilen hizmetlerin mevcut yasa ve yönetmeliklere göre uygulanması ve geliştirilmesi için Il Sağlık Müdürlüğü adına Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından yapılan planlama, veri toplama, koordinasyon, denetleme ve eğitim faaliyetleri ile olağan dışı durum ve afet organizasyonuna destek verir, uygulanmasını sağlar. Düzenlenen toplantı ve çalışmalara katılır. Müdürlük ve Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

v) Başhekimin bulunmadığı zamanlarda yerine tıp doktoru başhekim yardımcısı Müdürlüğün teklifi Valiliğin onayı ile vekalet eder.

Başhekim Yardımcısı

Madde 6. Başhekim Yardımcısı, Il Ambulans Servisi Başhekimliğinin teklifi, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, Il Sağlık Müdür Yardımcısı ve Il Sağlık Müdürü’ nün uygun görüşü ile Valiliğin onayı ile görevlendirilen tıp doktorudur.

Il ambulans servisi başhekimliğine bağlı olarak illerin hizmet kapasitesi ve istasyon sayısına göre yeterli sayıda başhekim yardımcısı idari, insan kaynakları, eğitim, mali, bilgi işlem hizmetlerinden sorumlu olarak görevlendirilir.

a) Idari hizmetlerden sorumlu başhekim yardımcısı, başhekim adına 112 komuta kontrol merkezi ve istasyonların işleyişini takip eder, hizmetin kesintisiz sürdürülebilmesi için gerekli uyarı ve değişiklikleri yapar. Merkez ve istasyonların nöbet listelerinin takibini yapar. Gelen öneri, eleştiri ve şikayetleri inceler, değerlendirir, sonuçta elde ettiği bilgileri gereği için başhekime sunar. Olağan dışı durum, afet hazırlıkları ve organizasyonunu acil sağlık hizmetleri şubesi ile koordineli olarak üstlenir. Gerektiğinde diğer başhekim yardımcıları ile koordinasyonu sağlar.

b) Insan kaynaklarından sorumlu başhekim yardımcısı, merkez ve istasyonlarda çalışan tüm personelin özlük hakları, personel bilgi dosyalarının hazırlanması ve planlanmasını yapar. Personelin hizmete uyum ve motivasyonu için çalışmalarda bulunur. Personelden gelen önerileri değerlendirir, gereği için başhekime sunar.

c) Eğitimden sorumlu başhekim yardımcısı, çalışan personelin hizmet içi eğitimlerini, yeni göreve başlayan personelin uyum eğitimlerini planlar, yapılmasını sağlar ve eğitim programlarını acil sağlık hizmetleri şubesi eğitim sorumlusu ile koordine eder, şube tarafından düzenlenen eğitimlere katılımı sağlar.

d) Mali işlerden sorumlu başhekim yardımcısı, ihtiyaç duyulan araç ve malzemelerin tespiti, temini, depolanması, planlaması ve dağıtımını yapar. Hizmetin sunumundan elde edilen gelirlerin etkin planlanma ve kullanımını sağlar, gelirlerin takibini yapar.

e)Bilgi işlemden sorumlu başhekim yardımcısı, Merkez ve istasyonlar arasındaki veri transferinin, komuta kontrol merkezi teknik ve bilgi işlem alt yapısının hazırlanması, işleyişi ve geliştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşların desteği ile çalışmalar yapar. Haberleşme ile ilgili her türlü donanım ve yazılımın sistemde kullanılmasını sağlar. Kullanılan form ve kayıtların düzenlenmesini ve değerlendirilmesini, Sağlık Bakanlığı ve Il Sağlık Müdürlüğüne gönderilen bilgilerin hazırlanması ve kontrolünü yapar.

f) Yeterli sayıda başhekim yardımcısı bulunamazsa bu görevler mevcut başhekim yardımcısı veya yardımcıları tarafından yürütülür.

g) Başhekim yardımcısı asli görevleri yanında başhekimin verdiği diğer görevleri de yapar.

h) Sorumlu olduğu alanda başhekimin bilgisi ve onayıyla hizmetin yürütülmesini sağlar.

i) Başhekimi gerektiğinde resmi toplantı ve görevlerde temsil eder.

Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi

Madde 7. 112 Acil Sağlık hizmetlerinin 24 saat süreyle kesintisiz sürdürülebilmesi ve idare edilmesi amacıyla hizmet kapasitesi, istasyon ve hastane sayısı fazla olan illerde komuta kontrol merkezinde nöbet tutmak üzere başhekim tarafından görevlendirilirler.

a) Mesai saatleri dışında, komuta kontrol merkezi danışman hekimlerinin, çağrı karşılayıcı ve diğer personelin nöbet süresince amiridir.

b) Başhekim ve ilgili Başhekim Yardımcısının olmadığı durumlarda nöbeti süresince komuta kontrol merkezi ve istasyonlardaki işleyişin kurallara uygun ve aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısının yetkilerine sahiptir.

c) Komuta Kontrol Merkez ve istasyonlarda görev yapan nöbetçi personelin karşılaştıkları idari, teknik ve adli sorunlarına çözüm bulur, gerektiğinde üst amirlerini sırasıyla bilgilendirir.

d) Hastaneler arası koordinasyon ve acil hasta sevk sistemini denetler, gerektiğinde müdahale eder, Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) da alınan kararların uygulanmasını sağlar.

e) Olağan dışı durumlar ve afetlerde başhekim adına olaya müdahale eder, gerektiğinde olay yeri yönetimini yerinde üstlenir, komuta kontrol merkezi ve istasyonların olağan dışı durum formlarını( Ek-4 ) hazırlamasını sağlar, raporları onaylar. Üst amirlerini olayla ilgili sırasıyla bilgilendirir.

f) Başhekim ve ilgili başhekim yardımcısı tarafından görevlendirildiğinde diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlar.

g) Acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Başhekimce verilen diğer görevleri yapar.

Komuta Kontrol Merkezi Hekimi

Madde 8. Komuta Kontrol Merkezinde işleyişin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi için nöbet sistemi ile çalışırlar.

a) Komuta Kontrol Merkezine gelen ve çağrı karşılayıcı personelce kendisine yönlendirilen acil çağrıları Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre değerlendirir.

b) Hasta ve olay ile ilgili adres, telefon, kimlik bilgisi ve gerekirse hasta ve yaralı sayısı, olayın tipi ve oluş şekli hakkında bilgi alır. Bu bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlar.

c) Acil olarak değerlendirilen vakaları Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 20. maddesine göre yönlendirir. Çağrının geliş ve ambulans ekibine veriliş saatlerini kaydeder.

d) Ambulans ekibi vakaya ulaşana kadar hasta, hasta yakını veya arayan kişiye gerektiğinde ilkyardım bilgileri verir.

e) Ambulansın hasta veya olay yerine ulaşıp ulaşmadığını takip eder, ulaşma saatini kaydeder.

f) Gerektiğinde emniyet, itfaiye, diğer çağrı merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla hızlı bir iletişim kurar, işbirliği yapar.

g) Ambulans ekibi tarafından hasta veya yaralının hastaneye sevkine karar verilirse Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği’nin 22. maddesine göre organizasyon yapar. Gerektiğinde Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimini bilgilendirerek, desteğini ister.

h) Merkeze bağlı çalışan tüm ambulansların takibini yapar, ambulans görevlendirilmesinde ve organizasyonunda yetkili ve karar vericidir.

i) Olağan dışı durum ve afetlerde gelen ihbarlar doğrultusunda tüm ambulansların yönetim ve koordinasyonunu yapar. Olağan dışı durum formlarının (Ek-4 ) doldurulmasını sağlar, üst amirlerini sırasıyla bilgilendirir, ilk ambulans ekibi olay yerine ulaşana kadar olay yeri yönetimini üstlenir. Olay yeri yöneticisi ve üst amirlerinden gelen bilgiler doğrultusunda hareket eder.

j) Çağrı karşılayıcı personelin nöbet süresince amiridir, çalışmalarını denetler.

k) Hizmetin etkin sunumu için her türlü bilgi, doküman, donanım ve iletişim sistemlerini kullanır, kullanılmasını sağlar.

Komuta Kontrol Merkezi Çağrı Karşılayıcı Sağlık Personeli

Madde 9. Komuta Kontrol Merkezinde işleyişin 24 saat kesintisiz sürdürülmesi için nöbet sistemi ile çalışırlar ve konusunda eğitim almış sağlık personelidir.

a) Komuta Kontrol Merkezine gelen telefon çağrılarını uygun bir şekilde karşılar. Sağlıkla ilgili çağrıları komuta kontrol merkezi hekimine aktarır.

b) Hizmetin etkin sunumu için her türlü bilgi, doküman, donanım ve iletişim sistemlerini kullanır, kullanılmasını sağlar.

c) Hasta ve olay ile ilgili bilgileri kayıt altına alır. Gerektiğinde bu bilgileri komuta kontrol merkezi hekiminin bilgisine sunar.

d) Ambulansların takibi ve görevlendirilmesinde komuta kontrol merkezi hekiminin bilgisi dahilinde görev yapar.

e) Başhekim, ilgili başhekim yardımcısı, Komuta Kontrol Merkezi Nöbetçi Sorumlu Hekimi ve Komuta Kontrol Merkezi hekimi tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

Istasyon Sorumlu Hekimi

Madde 10. Istasyon sorumlu hekimi Il Ambulans Servisi Başhekimliğinin teklifi, Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü, Il Sağlık Müdür Yardımcısı ve Il Sağlık Müdürü’ nün uygun görüşü ile Valilik Makamından onay alınarak görevlendirilir.

a) Istasyon personelinin 1. derecede disiplin ve sicil amiridir.

b) Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi ve Il Ambulans Servisi Başhekimliği ile istasyon arasındaki iletişimi sağlar.

c) Istasyonda düzenlenen 112 Istasyon Aylık Çalışma Formu (Ek-2) ve tüm evrakları, istasyon personelinin yıllık izinlerini onaylar ve Il Ambulans Servisi Başhekimliği’ne iletir.

d) Istasyon hekimlerinin nöbet listesini düzenler, istasyon sağlık personeli ve sürücülerinin sorumluları tarafından yapılan nöbet listelerini ve yıllık izinlerini onaylar. Nöbet listelerini bir önceki ayın en geç 25. gününe kadar Il Ambulans Servisi Başhekimliği’ne iletir.

e) Istasyona ait tüm resmi belgeler ile araç-gereçlerin korunmasını sağlar veya sağlatır, istenildiğinde geri verilmesini sağlar.

f) Istasyonun her türlü kayıtlarının tutulmasını, evrakların dosyalanmasını ve saklanmasını sağlar.

g) Demirbaş eşyaların kayıt altına alınmasını, korunmasını sağlar. Ambar kayıtlarının tutulmasını, ayniyatların zamanında yapılmasını sağlar.

h) Yazışmaların kurallara uygun olmasından ve her türlü yazışmadan sorumludur Üst makamca istasyonuna verilen görevleri veya emirleri tüm personele duyurmakla yükümlüdür. Verilen görevi tevdi edeceği personeli bizzat arar ve görevlendirir. Istasyon personeli arasında telefon zinciri oluşturur.

i) Istasyonda tanımlanmış görevlerin sorumlularını seçer, bu listeyi onay için Il Ambulans Servisi Başhekimine gönderir.

j).Afet ve olağan dışı durumlarda, istasyonun doldurması gereken formların ( Ek-4)nöbetçi ekip tarafından eksiksiz hazırlanması ve Başhekimliğe iletilmesini sağlar.

k) Istasyonda nöbet esnasında olan olayların yazılacağı bir istasyon nöbet defteri oluşturulmasını sağlar.

l) Istasyonun sorunlarının çözülmesi için Il Ambulans Servisi Başhekimliği ile iletişim kurar.

m) Istasyonda ihtiyaç duyulan malzemeleri tespit edip talep formu ile Il Ambulans Servisi Başhekimliğinden talep eder.

n) Sunulan hizmetin kalitesinin yükseltilmesi ile ilgili çalışmalar yapar, önerilerini Acil Sağlık Hizmetleri Şubesine iletilmek üzere Il Ambulans Servisi Başhekimliğine iletir.

o) (B) tipi istasyonlarda istasyon sorumlu hekimi, aynı zamanda entegre sağlık kuruluşunun acil servis sorumluluğunu da üstlenir.Teklifi entegre sağlık kuruluşunun Başhekimi veya sorumlusu tarafından yapılır.Entegre sağlık kuruluşundaki acil servis ve 112 ambulans hizmetlerinin uyum içerisinde ve tüm personelin koordinasyonu ve katılımı ile sürdürülmesinden sorumludur.

Istasyon Sorumlu Sağlık Personelinin Görevleri

Madde 11. Istasyon sorumlu sağlık personeli istasyon sorumlu hekiminin teklifi, il ambulans servisi başhekimliğinin onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen bu personel;

a) Istasyon Sağlık Personelinin nöbet listelerini ve yıllık izinlerini düzenler ve Istasyon Sorumlu Hekimine onaya sunar.

b) Istasyon Sorumlu Sağlık Personeli, istasyon sağlık personelleri arasında iletişimi düzenler.

c) Istasyon sağlık personelinin yıllık izinlerini, Acil Sağlık Hizmetleri Şubesi ve Il Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan görevlendirmeleri düzenleyip Istasyon Sorumlu Hekimi’nin onayına sunar.

d) Istasyona teslim edilen demirbaş ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutar, ayniyat teslim işlemlerini yürütür.

e) Ambulansın ve tıbbi malzemenin sterilizasyonu için gerekli malzeme temini sağlar.

f) Istasyon sağlık personelinin görevlerini denetler, hizmet içi eğitimlerine katılımını sağlar.

g) Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan Istasyon Sorumlu Hekimi’ne bilgi verir, onayını alır.

h) Istasyon sorumlu hekiminin verdiği diğer görevleri yapar.

i) (B) tipi istasyonlarda istasyon sorumlu sağlık personeli, aynı zamanda entegre sağlık kuruluşunda görev yapan sağlık personelinin de sorumluluğunu üstlenir.Teklifi entegre sağlık kuruluşunun Başhekimi veya sorumlusu tarafından yapılır.Entegre sağlık kuruluşundaki acil servis ve 112 ambulans hizmetlerinin uyum içerisinde ve tüm sağlık personelin koordinasyonu ve katılımı ile sürdürülmesinden sorumludur

Istasyon Sorumlu Sürücüsünün Görevleri

Madde 12. Istasyon sorumlu sürücüsü istasyon sorumlu hekiminin teklifi, il ambulans servisi başhekimliğinin onayı ile görevlendirilir. Görevlendirilen bu personel;

a) Istasyon Sorumlu Sürücüsü, istasyon sürücüleri arasında iletişimi düzenler.

b) Istasyon sürücülerinin nöbet listelerini, yıllık izinlerini, Il Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından yapılan görevlendirmeleri düzenleyip Istasyon Sorumlu Hekimi’nin onayına sunar.

c) Aracın muayene, trafik sigortası ve periyodik bakımlarının yapılması veya yaptırılmasını sağlar.

d) Ambulans Günlük Bakım Formu (Ek-3), Ambulans Sefer Defteri, Aylık Akaryakıt Sarf bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması için gerekli uyarıları yapar, eksik dolduranları saptayıp eksiklerin giderilmesini sağlar.

e) Ambulans ile ilgili sorunlarda arandığında nöbetçi sürücüden aldığı bilgileri değerlendirip Istasyon Sorumlu Hekimi’ne bildirir.

f) Yaptığı ve yapacağı çalışmalardan Istasyon Sorumlu Hekimi’ne bilgi verir, onayını alır.

g) Ambulansın karıştığı kazalara ait kaza tutanağı, gerekli evrak ve işlemleri yapar, Başhekimliğe iletilmek üzere Istasyon sorumlu hekimine verir..

h) (B) tipi istasyonlarda istasyon sorumlu sürücüsü, aynı zamanda entegre sağlık kuruluşunda görev yapan sürücülerin de sorumluluğunu üstlenir.Teklifi entegre sağlık kuruluşunun Başhekimi veya sorumlusu tarafından yapılır.Entegre sağlık kuruluşundaki ulaşım ve 112 ambulans hizmetlerinin uyum içerisinde ve tüm sürücülerin koordinasyonu ve katılımı ile sürdürülmesinden sorumludur

i) Istasyon soruml