GenelgeMEVZUAT

BAŞASISTANLIK ATAMA VE NAKILLERI ILE ILGILI IŞ VE IŞLEMLER HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

BAŞASISTANLIK ATAMA VE NAKILLERI ILE ILGILI IŞ VE IŞLEMLER HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

Bu genelge aşağıda yer verilen diğer bir genelge ile durdurulmuştur

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.SEG.0.Ihtisas Işleri/17.03.2005-1588

Konu :Başasistanlık atama ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler

………………… VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2005/44

Eğitim araştırma hastaneleri kuruldukları günden itibaren uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmeti sunumunda vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. Eğitim ve araştırma hastanelerinde verilmekte olan eğitimin standart ve kalitesinin arttırılması, özlenen şartların oluşturulması, bu kurumlara hak ettikleri statülerin kazandırılması, nitelikli uzman hekim yetiştirilmesi ve yeni programların uygulanmaya konulması da bir zorunluluktur.

Bu saikten hareketle 14 Eylül 2004 tarih ve 25583 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile başasistan atamaları yeniden düzenlenmiş ve Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim veren kliniklerin uzman tabip kadroları kaldırılmıştır.

Bu nedenle eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim kliniklerinde görev yapan uzmanlar (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eğitim hastanelerinde her ameliyat masası için 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman kadrosu verildiğinden bu sayı içindeki Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları hariç) (Ek Liste 1), 9 yılını tamamlamış başasistanların tamamı (Ek Liste 2) ve başasistan olarak görevlendirilmiş bulunan uzman tabipler (Ek Liste 3) hakkında, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 14.09.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile eklenen Ek Madde 1 ve Geçici Madde 3’e göre işlem yapılacaktır. Bu Genelge ile başasistan olarak yapılmış olan görevlendirmelerin tamamının iptal edildiği duyurulur ve talepte bulunduklarında, haklarında diğer uzman tabipler gibi işlem yapılacaktır.

Bu itibarla;

1.Yukarıdaki paragrafta ifade edilen uzman tabiplerden başasistan kadrolarına atanmak isteyenler başasistan olarak çalışmak istedikleri hastanenin başhekimliklerine 05.04.2005 tarihine kadar dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Kişi müracaat ederken, Ek: 4’deki tabloya göre, 6 ve 5 inci hizmet bölgelerinde tabip olarak 2 yıl hizmet yapanlar ile tabip ve diğer unvanlarda toplam 4 yıl hizmet yapanlar Ek: 5’de açılan kadrolardan, diğer uzman tabipler ise Ek: 6’da açılan kadrolardan azami 5 tercihte bulunacaktır. Başhekimlikler bu müracaatları, gerekçeleri göstermek kaydı ile 2 dönem halinde bir plana bağlayarak Bakanlığa göndereceklerdir. Planlama yapılırken müracaat eden uzman tabiplerin en fazla yarısı 2. döneme bırakılacaktır. Bu kişiler tercihlerine göre “1 yıl fiilen uzman tabip olarak çalıştıktan sonra …………….. Eğitim ve Araştırma Hastanesi …………… Kliniği başasistanlığına atanmak üzere” kaydı düşülerek kura ile uzman tabip kadrolarına 1 yıllığına atanacaklardır.

2.Başasistan olarak atanmak istemeyen uzman tabipler ile kanuni mazeretleri olan uzman tabipler için listeler, Eylül 2005 tarihine kadar her ay ayrı ayrı düzenlenecektir. Atanmak isteyen uzman tabipler her ayın 15’ine kadar azami 5’er tercih belirtmek ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’ne uygun kanuni mazereti bulunanlar buna ilişkin belgeleri eklemek suretiyle Il Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Mazereti uygun görülen uzman tabiplere öncelik verilmesi suretiyle müteakip hafta içinde hizmet puanına göre atama yapılacaktır.

3.“Başasistan olarak görevlendirilmek üzere” eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim kliniklerine uzman tabip olarak atanan personel yukarıda izah edilen personel kapsamında değerlendirilecektir.

4.Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmasına rağmen kadro sayısının yeterli olmaması nedeniyle atanamayan, süresi içinde göreve başlamayan veya vazgeçen personel hakkında 2’nci maddedeki hükümler uygulanacaktır.

5.14 Eylül 2004 tarihi itibarıyla başasistanlıkta 9 yılını dolduran personel 1’inci maddedeki hükümlere göre 05.04.2005 tarihine kadar müracaat etmeleri kaydıyla, 1 yıl uzman tabip olarak görev yaptıktan sonra, bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız 3 yıllığına başasistan olarak atanabilecektir. Bu personel Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesinin son cümlesi hükümlerine göre tekrar başasistanlık sınavlarına da katılabilecektir.

6.14 Eylül 2004 tarihi itibariyle başasistanlıkta 9 yılını doldurmasına rağmen yukarıdaki bent hükümlerine göre süresinde müracaat etmeyen, 14 Eylül 2004 tarihinden sonra 9 yılını dolduran, 3 yıllık süre sonunda süre uzatımı uygun görülmeyen ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen personel, Yönetmeliğin 22’nci maddesine göre atanacaktır.

Bilginizi ve gereğinin buna göre ifasının teminini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

EKLER

Ek Liste 1 (Uzman Tabip Branş Listesi) 37 sayfa

Ek Liste 2 ( 9 Yılını Dolduran Başasistan Listesi) 4 sayfa

Ek Liste 3 (Başasistan olarak görevlendirilen Uzm.Tabip Listesi) 4 sayfa

Ek Tablo 4 (08.06.2004/25486 R.G’ de yayımlanan tablo)

Ek Liste 5 (Kadro Dökümü)

Ek Liste 6 (Kadro Dökümü)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

Sayı :B.10.0.SEG.0.Ihtisas Işleri-21.03.2005/1731

Konu :

………………… VALILIĞINE

(Il Sağlık Müdürlüğü)

GENELGE

2005/49

Ilgi: 17.03.2005 tarih ve 2005/44 sayılı genelge.5283 sayılı Kanun ile devralınan eğitim ve araştırma hastanelerinin personel dağılım cetvelleri çalışmaları yürütülmekte olduğundan, ilgi genelge ile istenen, eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim kliniklerinde görev yapan uzmanlar hakkında Sağlık Bakanlığı

Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Ek Madde 1 ve Geçici Madde 3’e göre yapılacak işlem hükümleri durdurulmuştur.Bilginizi ve gereğinin buna göre ifasının teminini rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar