GenelgeMEVZUAT

BIRINCI BASAMAK HIZMETLERININ ÜCRETSIZ OLMASINA ILIŞKIN GENELGE

BIRINCI BASAMAK HIZMETLERININ ÜCRETSIZ OLMASINA ILIŞKIN GENELGE

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.TSH.0.20.00.00

Konu: Birinci basamak sağlık hizmetlerinin doğrudan hizmet alımı yoluyla sunulması ve ücretsiz olması

GENELGE

2007 / ….

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun Ek-2 nci maddesinde Maliye Bakanlığının, Sosyal Güvenlik Kurumunun ve 18/06/1992 tarihli ve 3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanuna göre tedavi yardımı verilen kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla görevli kurumların, sağlık yardımlarını karşıladıkları sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri için Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık hizmetlerini doğrudan hizmet alımı sözleşmesiyle sağlamaya yetkili oldukları bildirilmektedir.

Yine aynı maddede sözleşme ile doğrudan temin edilecek hizmetler için anılan kurumlara fatura ve dayanağı belge gönderilmeyeceği hükme bağlanmıştır.Öte yandan 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri mal ve hizmetlerini ücretsiz veremeyeceklerini, dördüncü fıkrası ise bu hükümden muaf tutulacak kişi veya kurumları belirleme yetkisinin Bakanlar Kurulunda olduğunu bildirmektedir.

03/05/2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 27/04/2007 tarih ve 2007/12013 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında; 5502 sayılı Kanunun Ek-2 nci maddesi uyarınca, anılan kurumlar tarafından Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşları tarafından verilecek sağlık hizmetlerinin doğrudan hizmet alımı sözleşmesiyle sağlanması halinde, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların, birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları durumunda, 08/01/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacaklarını ifade etmektedir.

Bütün bu düzenlemeler doğrultusunda Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarından doğrudan hizmet alınmasına dair sözleşme, 27/06/2007 tarihinde imzalanmış olup 01/07/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Buna göre;

1-) 01/07/2007 tarihinden itibaren birinci basamak sağlık kuruluşlarımızca verilecek hizmetler için vatandaşlarımızdan ilgili mevzuatı gereği ibraz edilecek belgeler ile gerektiğinde kimlik belgesi dışında herhangi bir belge istenmeyecek, ücret talep edilmeyecektir.

2-) Birinci basamak sağlık hizmeti veren tüm birimlerimiz, yaptıkları her türlü muayene, tetkik, girişim, acil ambulans hizmeti vb. hizmetleri kayıt altına almaya devam edecekler, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri çalışanları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlık yardımları karşılanan sigortalı, iştirakçi, emekli ve diğer hak sahipleri ve sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımıza verilen sağlık hizmetleri için herhangi bir fatura düzenlemeyeceklerdir.

3-) Yapılan iş ve işlemler kayıt altına alınırken vatandaşlarımızın sosyal güvenlik kurumlarına yönelik bilgiler ve sevk işlemleri de kaydedilecek ve Il Sağlık Müdürlüklerince hizmet verilen ayı takip eden ayın ilk 10 günü içerisinde bu bilgiler elektronik ortamda Sağlık Bakanlığına iletilecektir.

4-) Performansa dayalı ek ödeme uygulaması devam ettirilecek ve birinci basamak döner sermayesince dağıtılacak tutarların belirlenmesinde 2007 yılı tedavi giderleri resmi fiyat tarifesine tekabül eden tutarlar esas alınacaktır.

Yapılacak iş ve işlemlerin aksatılmaması, uygulamanın başlangıcından itibaren vatandaşın hizmet alımının kolaylaştırılmasına yönelik tüm önlemlerin alınması için gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim.

Uz. Dr. Orhan Fevzi GÜMRÜKÇÜOĞLU

Bakan a.

Müsteşar V.

Dağıtım

Gereği : Bilgi:

A Planı Maliye Bakanlığına

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına