GenelgeMEVZUAT

MAGNETIK REZONANS CIHAZLARI HAKKINDA GENELGE

MAGNETIK REZONANS CIHAZLARI HAKKINDA GENELGE

Temel Sağlık Hizmetleri G.M. Tarih:01.11.2000 Sayı:15220

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri

Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0150008/15220

KONU: Magnetik Rezonans Cihazları

01.11.2000

…………………………..VALILIĞI

(Il Sağlık Müdürlüğüne)

GENELGE

2000/11

Bilindiği gibi Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında Magnetik Rezonans görüntüleme cihazlarını, Radyoloji uzmanı sorumluluğunda teşhis hizmetlerinde kullanılmak istendiğinde 3153 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılmaktadır.Magnetik Rezonans görüntüleme işlemi, halen diğer görüntüleme tekniklerine oranla daha uzun sürede yapıldığından, özellikle pediatrik olgularda bazı problemler ortaya çıkmaktadır. Bu da, hastanın masaya yatırılabilmesinden başlamakta, tetkik sırasında hareketlere, ağlamalara ve dolayısıyla da tetkiklerin doğru sonuçlandırılamamasına kadar varabilmektedir.Pediatrik olguların Magnetik Rezonans görüntülemeleri genellikle sedatize edilerek elde edilebilmektedir. Bu amaçla halen oral, anal, intravenöz sedasyon ve genel anestezi yöntemleri uygulanmaktadır.

Ancak, bu yöntemlerden hangisi uygulanırsa uygulansın, Ülkemizde henüz monitörizasyonsuz sedasyon pediatrik hastalarda oldukça riskli bulunmaktadır.Bu nedenle genel anestezi altında yapılan görüntüleme işlemlerinde kan gazları (pO2, pCO2) değerleri, EKG, solunum ve kan basıncı izlemlerinin yapılması daha emniyetli uygulamalara yol açacak ve oluşabilecek herhangi bir değişiklikte anında müdahale olanağı sağlayacağından, yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı pediatrik olguların sedasyonlarının mutlaka bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı hekim tarafından ve en az bir Magnetik Rezonans uyumlu puls oksimetre cihazı ile monitörize edilerek yapılması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hususlarda Ilinizce gerekli tedbirlerin alınması, mevzuata uymayanlar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılması hususunda bilgilerinizi ve ilgililere iletilmek üzere gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Haluk TOKUÇOĞLU

Müsteşar

Dağıtım

Gereği:

81 Il Valiliği