MEVZUATYönetmelik

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
Resmi Gazete
Tarih: 14.10.1999; Sayı: 23846
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin münferiden ve müştereken ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri muayenehanelerin ve özel sağlık kuruluşlarının açılması, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik; diş hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmek üzere münferiden ve müştereken açtıkları ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen muayenehane ve özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşları açıp işletme yetkisine sahip kişileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun 9 uncu maddesinin (c) bendine ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelik’te geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,
b) Müdürlük: İl Sağlık Müdürlüğü’nü,
c) Birlik: Türk Diş Hekimleri Birliği’ni,
d) Oda: Diş Hekimleri Odaları’nı,
e) Sağlık kuruluşu: Mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olan diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı hizmeti verdikleri özel sağlık kuruluşunu,
f) Diş hekimi: 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimlerini,
g) Uygunluk belgesi: Sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebilmesi için müdürlük tarafından düzenlenen çalışma izin belgesini,
h) SDE sertifikası: 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 3 ve 19 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin (h) bendi ve 26 ncı maddesinin (h) bendi gereğince hazırlanan Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Diş Hekimliği Eğitimi Yönergesine göre verilen sertifikayı, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sağlık Kuruluşlarının Türleri ve Temel Özellikleri

Türler
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan sağlık kuruluşları faaliyet alanları, hizmet alt yapı özellikleri ile bünyesinde bulunan diş ünitlerine göre merkez, poliklinik, müşterek muayenehane ve muayenehaneden oluşur.
a) Merkez: Birden fazla diş hekiminin müştereken açtıkları, en az üç diş ünitinin ve genel anestezi ile müdahale biriminin bulunduğu, hastaların müşahade, muayene, teşhis ve tedavi edildikleri ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşudur.
b) Poliklinik: Birden fazla diş hekiminin müştereken açtıkları ve en az iki diş ünitinin bulunduğu ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık kuruluşudur.
c) Müşterek muayenehane: Birden fazla diş hekiminin veya en az bir diş hekimi ve bir tabibin müştereken açtıkları ve mesleklerini serbest olarak icra ettikleri sağlık kuruluşudur.
d) Muayenehane: Diş hekiminin mesleğini serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtığı sağlık kuruluşudur.
Tabipler ve diş hekimlerinin birlikte çalıştıkları ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarında sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetleri bu Yönetmeliğe göre yürütülür.
Açmaya ve İşletmeye Yetkili Kişiler
Madde 6- Yukarıda belirtilen merkez ve poliklinikler, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip serbest çalışan diş hekimleri veya ortaklarının tamamı diş hekimi olan şirketler tarafından açılır ve işletilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru ve Açılma İzni İşlemleri

Başvuru İçin Gereken Belgeler
Madde 7- Sağlık kuruluşu açacakların bizzat veya mesul müdürleri vasıtasıyla müdürlüğe bir dilekçe ile başvurmaları gerekir.
Dilekçeye;
a) Sağlık kuruluşunun faaliyet göstereceği adres,
b) Sağlık kuruluşunun yerleşim planını gösterir 1/100 ölçekli krokisi,
c) Mülga (R.G.: 27.02.2001/24331)
d) İlgili mevzuatına göre yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge,
e) Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; ticaret sicili gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli suretleri,
f) Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Sağlık kuruluşu, adi şirket tarafından açılacak ise; tabiplerin veya diş hekimlerinin diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin müdürlükçe tasdikli ve vergi dairesine başvurulduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli suretleri,
g) Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren liste (Ek-4),
h) Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Sağlık kuruluşunda bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların, satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin diş hekimine ait olduğunu bildirir beyanı,
i) Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Mes’ûl müdürün sağlık kuruluşunda çalıştığına dair mes’ûl müdürlük sözleşmesi, nüfus cüzdanı örneği ve iki adet vesikalık fotoğraf,
j) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi,
k) Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerinin diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin müdürlükçe onaylı birer sûretleri, ikişer adet vesikalık fotoğrafları,
l) Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,
m) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimlerine ait varsa SDE sertifikasının bir fotokopisi, birer nüsha halinde eklenir.
Yukarıda (d) ve (i) bendlerinde belirtilen belgeler, muayenehane ve ortak muayenehane için yapılacak başvurularda istenmez. Askeri dişhekimleri için ise (j) bendi uygulanmaz.
Başvurunun Değerlendirilmesi
Madde 8- 1.Fıkra Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) 7 nci maddeye göre vaki olan başvuru öncelikle dosya üzerinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik yoksa sağlık kuruluşlarının kuruluş ve faaliyetlerinin Yönetmeliğe uygun olup olmadığının incelenmesi için bir denetim ekibi oluşturulur. Denetim ekibi müdürlükçe görevlendirilen, varsa biri diş hekimi olmak kaydıyla en az iki kişi ile oda temsilcisi bir diş hekiminden oluşturulur. Denetim ekibi açılacak sağlık kuruluşunu yerinde inceler. Yapılacak inceleme neticesinde, başvurunun bütün şartları taşıdığı anlaşılırsa, müdürlük tarafından Yönetmeliğin 1 numaralı ek’inde gösterilen Uygunluk Belgesi düzenlenir. Poliklinik ve merkezlerde Uygunluk Belgesine ilave olarak, mesul müdür adına Ek-2’de gösterilen Mesul Müdürlük Belgesi ve diğer çalışanlarının her birine Ek-3’de gösterilen Personel Çalışma İzin Belgesi’nden ikişer nüsha düzenlenir. Mesul Müdürlük Belgeleri muayenehane ve ortak muayenehaneler için düzenlenmez. Düzenlenen bu belgeler ve başvuru dosyasının bir örneği müdürlükte saklanır, diğer nüshaları mesul müdüre imza karşılığı verilir.
Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut bir özel sağlık kuruluşunu açmış ve işletenlerce şube niteliğinde ikinci bir sağlık kuruluşunun açılmak istenmesi durumunda ve faaliyet gösterdiği adresin değişmesi durumunda 7 nci maddede belirtilen evrak ile başvuru aynen tekrarlanır.
İKİNCİ KISIM
Kuruluş Alt Yapı Standartları
BİRİNCİ BÖLÜM
Personel Alt Yapı Standartları

Mesul Müdür
Madde 9- Merkezlerde tam gün süre ile, polikliniklerde tam gün veya kısmi süreli görev yapan bir diş hekimi mesul müdür bulunur. Mesul müdür, sadece bir sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görevini üstlenebilir. Mesul müdür, idari işlerden bizzat, tıbbi işlemlerden ise diğer diş hekimleri ile birlikte sorumludur.
Mesul müdürün görevleri şunlardır:
a) Açılış ve işleyiş ile ilgili her türlü izin işlemlerini yürütmek,
b) Kuruluşun gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sağlamak,
c) Sağlık kuruluşunun işleyişinde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve bu Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm değişiklikleri zamanında müdürlüğe bildirmek,
d) Sağlık kuruluşunda görevine son verilen veya ayrılan sağlık personelinin çalışma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde müdürlüğe iade etmek,
e) Sağlık kuruluşunun çalışma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sağlamak,
f) Sağlık kuruluşu adına ilgili belgeleri onaylamak,
g) Çalışma saatleri dışında mesul müdürlük görevini devrettiği sorumlu diş hekiminin mesul müdürlük ile ilgili görevlerini düzenli ve sürekli olarak yerine getirmesini sağlamak,
h) Nöbet sistemini ve çalışmalarını düzenlemek,
i) Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sağlamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek,
j) Denetim sırasında yetkililere gereken bilgi ve belgeleri sunmak ve denetime yardımcı olmak,
k) Sağlık mevzuatında belirtilen ve yetkililerce verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
l) Tıbbi atıkların usulüne uygun olarak imhasını sağlamak,
m) Sağlık kuruluşunda çalışan diş hekimi ile birlikte diş hekimliği ile ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmek,
n) Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu sağlanmak,
o) Çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenelerini yaptırmak.
Diş Hekimi
Madde 10- Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331)Diş hekimleri, sağlık kuruluşuna başvuran hastalara uyguladıkları tıbbi işlemlerden ve hasta kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan işlemlerin ve tıbbî müdahalelerin hastanın dosyalarına işlenmesinden ve aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonundan, çalışan personelin bulaşıcı hastalıklar yönünden periyodik olarak muayenesini yaptırmaktan sorumludur.
Diğer Personel
Madde 11- Merkezlerde en az bir hemşire bulunur. Bu personeller diş hekiminin gözetiminde verilen görevleri yaparlar. Ayrıca merkezlerde temizlik hizmetinden sorumlu bir personel bulundurulur.
Merkezlerde uygulanacak olan genel anestezi işlemlerinde bir anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı bulundurulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Fizik Alt Yapı Standartları

Bina
Madde 12- Sağlık kuruluşu betonarme binada veya müstakil ahşap binada kurulur. Sağlık kuruluşunun hasta dolaşımının bulunduğu her birimi, ısısını uygun sıcaklıkta tutacak merkezi ve benzeri ısıtma sistemleri ile ısıtılır. Sıcak mevsimlerde uygun bir sistem ile soğutma sağlanır. Tüm birimlerde usulüne uygun olarak havalandırma ve aydınlatma sağlanır. Merkezlerde cerrahi müdahalelerin uygulanacağı genel anestezi müdahale ünitesi giriş katta olmalı, ancak üst katlarda kurulacak ise sedye ile hastanın taşınabileceği bir asansör sistemi olmalıdır.
Bulundurulması Zorunlu Asgari Birimler
Madde 13- Sağlık kuruluşunda aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:
a) Asgari 10 metrekare yüzölçümünde, poliklinik ve merkezlerde 25 metrekare yüzölçümünde rahat kullanıma uygun şekilde döşenmiş hasta bekleme salonu,
b) Asgari 12 metrekare yüzölçümünde muayene odası,
c) Asgari 6 metrekare yüzölçümünde mesul müdür odası,
d) Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Yeterli genişlikte ve hijyen kurallarına uygun müstakil tuvalet ve lavabo, ortak işyerlerinde ise ortak tuvalet,
e) Merkezlerde genel anestezi altında uygulanacak olan müdahalelerin yapıldığı asgari 16 metrekare yüzölçümünde genel anestezi müdahale ünitesi,
f) Merkezlerde ve polikliniklerde personelin istirahat edeceği asgari 9 metrekare yüzölçümünde personel dinlenme odası.
Muayenehane ve müşterek muayenehane ve müşterek muayenehanelerde (c), (e) ve (f) bendlerinde belirtilen bölümler bulunmayabilir.
Diğer Özellikler
Madde 14- Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Sağlık kuruluşunun devamlı akar suyu, pis su tahliye sistemi bulunur. Ayrıca sağlık kuruluşunun zemini kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir bir malzeme ile kaplı olmalıdır.
Her diş hekimine ait ayrı düzenlenmiş veya uygun bölmelerle ayrılarak birbirlerinden izolasyonu sağlanmış muayene odası bulunur. Tüm oda ve birimlere ait kapılarında 5cm x 20 cm boyutlarında, söz konusu oda veya birimin ne amaçla kullanıldığını bildirir tabela bulunur.
Muayene odalarının kapısında birimin adı, duvarında o muayenehanede veya birimde çalışan diş hekimi diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlükçe onaylı birer örneği ve varsa SDE sertifikasının aslı asılı bulunur. Odalar arası bölmeler beton, alçıpan veya benzeri malzemelerden yapılmış olmalıdır.
Müşterek muayenehanelerde muayenehane odalarını birden fazla diş hekimi kullanabilir. Ancak her diş hekimine ait protokol defteri, duvarda çalışan diş hekimlerine ait diploma ve varsa uzmanlık belgelerinin aslı veya müdürlük tarafından onaylı birer örneği ve poliklinik ve merkezlerde çalışanların Personel Çalışma İzin Belgeleri asılı bulundurulur.
Hasta Bekleme Salonu
Madde 15- Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Sağlık kuruluşunun bekleme salonunda; sağlık kuruluşuna ait Uygunluk Belgesinin aslı, Mesul Müdürlük Belgesinin aslı, mesul müdürün kuruluşta olmadığı durumlarda görevlendirdiği diş hekiminin ismi ile çalışan tüm sağlık personelin isimlerinin bulunduğu bir tabela, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği müdürlük ve meslek odasının belirlenmiş telefonlarının bulunduğu liste, hasta ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca başvuran hasta ve hasta yakınları tarafından istenildiği takdirde gösterilmek üzere muayene, tetkik ve tedavi ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur.
Tabela
Madde 16- Merkezlerin ve polikliniklerin tabelalarında ve kullanılan basılı materyallerindeki isimlendirmede, “Özel” ibaresini takiben sağlık kuruluşunun uygunluk belgesindeki ismi ve bu ismi takiben ise, bu Yönetmelik hükümlerince tanımlanan “Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” veya “Ağız ve Diş
Sağlığı Polikliniği” unvanı yer alır.
Sağlık kuruluşlarının tabelasının; 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 26 ncı maddesinin (f) bendine göre Birlik tarafından belirlenen standartlara uygun olması gerekir.
Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Merkezlerin ve polikliniklerin tabelâlarında ve diğer basılı materyalinde kullanılan, “Özel” ibaresi de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşuna ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılacak “Özel” ibaresi diğer yazı puntolarının 1/3’den küçük olmayacaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Donanım, Malzeme ve İlaç Standartları

Tıbbi Cihaz, Malzeme, İlaçlar
Madde 17- Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçların birimlere göre asgari nitelik ve miktarı Ek-4’te gösterilmiştir.
Röntgen Ünitesi
Madde 18- Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan röntgen cihazları için 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Kuruluş
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Çalışma Usul ve Esasları

Merkez
Madde 19- Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Merkezler, 24 saat faaliyet göstermek zorundadır. Bu merkezlerde 24 saat diş hekimi bulunur. Merkezlerde en az üç diş üniti, genel anestezi altında müdahale için gerekli malzeme ve cihazlar ve ayrıca aşağıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur:
a) Ameliyathane : Genel anestezi altında cerrahi müdahale uygulanan, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı sorumluluğunda olan, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu, hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmiş bulunan oda,
b) Gözlem birimi : Cerrahi müdahale sonrası hastanın uyandırıldığı, asgari tıbbi malzeme ve ilaçların bulunduğu birim,
c) Soyunma birimi : Cerrahi müdahaleyi gerçekleştirecek sağlık personelinin müdahale öncesi ameliyat kıyafetlerini giydiği ve kıyafet dolabı bulunan birimi,
d) Yıkanma birimi : Ameliyat öncesi gerekli sterilizasyon işleminin gerçekleştirildiği, akar suyu bulunan birimi,
e) Yarı steril alan : Soyunma biriminden sonra geçilen, tabanı antibakteriyel malzeme ile döşeli alan.
Bu merkezlerde bulundurulacak cihaz ve malzemelerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.
Poliklinik
Madde 20- Poliklinikler 24 saat açık kalabilirler. 24 saat faaliyet göstermeleri halinde mutlaka bir diş hekimi bulundurulur.
Bu merkezlerde bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek- 4’te gösterilmiştir.
Muayenehane ve Müşterek Muayenehane
Madde 21- Bu sağlık kuruluşlarında, faaliyet gösterdikleri saatler içinde mutlaka diş hekimi bulunur. Ayrıca bulundurulacak araç ve gereçlerin asgari miktarları Ek-4’te gösterilmiştir.
Protokol Defteri
Madde 22- Sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi işlemlerin kaydında kullanılmak üzere Ek-5’te özellikleri belirtilen ve müdürlük tarafından onaylı protokol defteri bulundurulur.

Teftiş ve Denetim Defteri
Madde 23- Sağlık kuruluşunda, Bakanlık veya müdürlük tarafından yapılacak olağan veya olağanüstü denetimlerde teftiş sonuçlarının yazılması için Ek-6’da özellikleri belirtilen, müdürlük tarafından onaylı iki adet Teftiş ve Denetim Defteri bulundurulur.
Kıyafet
Madde 24- Sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun önlük veya üniforma giymek zorundadırlar. Sağlık çalışanları tarafından kullanılan önlük veya üniforma söz konusu kuruluşta görev yapan sağlık dışı personel tarafından kullanılamaz.
Tıbbi Atıkların İmhası
Madde 25- Sağlık kuruluşlarında, kullanılan sarf malzemelerinin, çevre kirliliğine yol açmayacak ve hiç bir sağlık mahzuru meydana getirmeyecek şekilde imha edilmek üzere merkezden uzaklaştırılması için tıbbi atıkların toplandığı bir yer bulundurulması zorunludur. Bu atıkların uzaklaştırılması işlemleri resmi olarak belgelendirilir.
Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Sertifikası
Madde 26- Mesleğini ilk defa icra edecek diş hekimleri başvuru tarihlerinden itibaren 2 yıl içerisinde SDE sertifikası alıp muayenehanelerinde asılı bulundurabilirler.
İKİNCİ BÖLÜM
Kayıt ve Bildirim Sistemi

Kayıt
Madde 27- Sağlık kuruluşuna başvuran her hasta, hasta protokol defterine kaydedilir. Her diş hekimi, işyerinin ismini taşıyan reçeteyi kullanır ve bu reçeteye kendi imzasını atar ve kaşesini basar. Muayenehane ve ortak muayenehanelerde ise diş hekimi adına düzenlenmiş reçete kullanılır. Ayrıca
verilen istirahat raporları iki nüsha halinde düzenlenip protokol defterine günlük olarak kayıt ve mesul müdür tarafından tasdik edilir. Raporların bir nüshası sağlık kuruluşunda saklanır.
Arşiv
Madde 28- Sağlık kuruluşuna başvuran hastalara yapılan müdahale ve tedaviler hastalara ait dosya veya kartlara işlenir. Bu kayıtlar sağlık kuruluşunun arşivinde iki yıl süre ile saklanır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Denetim
Madde 29- Sağlık kuruluşları müdürlük tarafından oluşturulan denetim ekiplerince düzenli olarak denetlenir. Şikayet, soruşturma ve Bakanlık merkez teşkilatı veya müdürlüğün talebi üzerine yapılacak olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, olağan denetimler muayenehane ve ortak muayenehanelerde gerekli görüldüğünde, merkez ve polikliniklerde en az 6 ayda bir yapılır.
Denetimlerde bu Yönetmeliğin 7 numaralı ek’inde yeralan Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar müdürlüğe ait Teftiş ve Denetim Defterine yazılır.
Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen varsa biri diş hekimi olmak kaydıyla en az iki sağlık personeli ve oda tarafından görevlendirilen bir diş hekiminin oluşturduğu ekip tarafından gerçekleş- tirilir. Denetim ekibinin yönetimi müdürlük yetkilisindedir. Olağan denetimler mümkün olduğu kadar mesai saatleri içerisinde ve düzenli aralıklarla gerçekleştirilir.
Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler için, Denetim Formu’nda eksikliğin giderilmesi için verilecek süre sütununda belirlenen süreler verilir. Bu süre içerisinde, belirlenen eksikliğini gidermediği tespit edilen sağlık kuruluşuna, Denetim Formu’nda eksikliğin devamında verilecek faaliyet durdurma süresinde belirlenen süre boyunca faaliyet durdurması uygulanır. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun verilen süre sonunda; süresiz durdurulanın ise, üç ay içerisinde eksikliklerini gidermediği tespit edildiği takdirde sağlık kuruluşunun Uygunluk Belgesi geçersiz sayılarak iptal edilip geri alınır.
Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Denetimlerde bir sağlık kuruluşunda denetim formundaki birden çok eksikliğin aynı anda tespit edildiği durumlarda, eksikliklerin giderilmesi için tanınacak süre veya eksiklikler giderilmediğinde uygulanacak faaliyeti durdurma süresi olarak, süresi en uzun olan hüküm için belirlenen süre uygulanır.
Özel hastaneler bünyesindeki diş hekimliği hizmet bölümleri bu Yönetmeliğin hükümlerine göre düzenlenir.
Devir ve Taşınma Durumu
Madde 30- Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşlarının devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almış sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmiş sayılarak ek bir süre verilmez.
Daha önce açılmış bulunan muayenehane ve müşterek muayenehanelerin bir kez devredilmesinde fiziki ölçümlere uygunluk aranmaz. Taşınma halinde yürürlükteki Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yasaklar
Madde 31- Bu Yönetmelikte belirtilen sağlık kuruluşları, uygunluk belgelerini almadan faaliyete geçemez.
Bu kuruluşlarda, özel kanunlarına göre serbest meslek icra etmek yetkisi bulunan diş hekimleri ve diğer sağlık personeli dışında diş hekimi ve sağlık personeli, diş hekimi unvanı kazanmamış stajyer öğrenciler ve uzmanlık eğitimi gören asistanlar, İçişleri Bakanlığından çalışma izni olmayan Türk soylu yabancı diş hekimleri ve asistanlar çalışamaz ve çalıştırılamaz.
7/6/1985 tarihli ve 3224 sayılı Kanun’un 42 nci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere sağlık kuruluşlarında çalışan diş hekimi ve diğer sağlık personeli bu Yönetmelik kapsamındaki başka bir sağlık kuruluşunda çalışamaz ve çalıştırılamaz.
Başvuran hastalardan alınacak olan ücret Birlik tarafından belirlenen asgari muayene ve tedavi ücretlerinin altında olamaz.
Kuruluş bir şirket ise, şirketin faaliyetine giren diğer işler sağlık kuruluşunda yapılamaz.
Son fıkra mülga (R.G.: 27.02.2001/24331)
Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme
Madde 32- Sağlık kuruluşları ve çalışanları her ne surette olursa olsun; kuruluşları, kuruluşlarının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle iletişim araçları, elektronik ortam, görsel-işitsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile doğrudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. Başkaca kişi, kurum ve kuruluşların benzer nitelikteki çalışmalarına aracı olamazlar. Sağlık kuruluşları çalışmalarına ticari bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, paniğe sevk edici, yanlış yönlendirici, benzer nitelikteki kuruluşlar ve çalışanları arasında rekabete yol açıcı davranışlarda bulunamazlar.
Ancak, sadece özel sağlık kuruluşuna başvuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sağlığı geliştirici ve koruyucu nitelikte söz konusu sağlık kuruluşunun faaliyet gösterdiği alan ile ilgili sağlık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sağlık sorunlarının kişide meydana getirdiği olumsuzlukların şahsi tedbirler aracılığı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel-işitsel eğitim materyalleri hazırlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce meslek odasından materyalin içerdiği bilgilerin Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunluğu açısından yazılı onay alınması ve üretilen materyalde bu onayın tarih ve sayısına yer vermek zorunludur. Bu tür eğitim materyalinde söz konusu sağlık kuruluşu ile ilgili olarak yalnızca kuruluşun ismine, adresine ve telefon numarasına yer verilebilir. Bu bilginin dışında materyalde materyali hazırlayan kişinin adı, unvanı da dahil olmak üzere, söz konusu materyali hazırlayan kuruluş bir başka sağlık kuruluşunun sundukları hizmet, uyguladıkları tanı veya tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz veya benzeri malzemeler ile ilgili reklam, tanıtım niteliğinde bilgi yer alamaz.
Cezai Müeyyideler
Madde 33- Bu Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere yürürlükteki mevzuatta belirtilen cezai müeyyideler ve bu Yönetmeliğin 7 numaralı ek’indeki Denetleme Formunda belirtilen eksikliğin giderilmesi için verilecek süre ve eksikliğin devamında uygunluk belgesinin iptal edilme süreleri ile ilgili hükümler uygulanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Mevcut Sağlık Kuruluşları

Geçici Madde 1- Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331) Bu Yönetmelik kapsamına giren ve Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyete geçmiş sağlık kuruluşları, bu değişiklik yayımlandıktan 60 günün sonuna kadar fizik yüzölçümleri ile ilgili hükümleri hariç olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir. Aykırı hareket edenler valilikçe faaliyetten men edilir.
Yürürlük
Madde 34- Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
Ek – 1
T.C.
………. VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No: Tarih
UYGUNLUK BELGESİ
SAĞLIK KURULUŞU
—————
ADI :
TÜRÜ :
ADRESİ VE TEL:
SAHİBİ (SAHİPLERİ)
——————
ADI VE SOYADI:
MESUL MÜDÜR
———–
ADI ve SOYADI:
UNVANI :
ÇALIŞMA SAATLERİ
—————-
Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşunun Mesul Müdür
…………… sorumluluğunda faaliyet göstermesi İl Sağlık Müdürlüğünce
uygun görülmüştür.
VALİ

Ek-2
T.C.
………..VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No: Tarih
MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ
MESUL MÜDÜRÜN
————-
ADI ve SOYADI :
UNVANI :
FOTO
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
Mezun Olduğu Fakülte :
Mezuniyet Tarihi :
Diploma No :
Uzmanlık Diploma No (varsa):
GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN
—————————–
ADI :
ADRESİ:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan hekimin ……………………….
isimli özel sağlık kuruluşunda mesul müdürlük görevini yürütmesi İl Sağlık
Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
İl Sağlık Müdürü

Ek-3
T.C.
…………VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Belge No: Tarih
PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BELGESİ
PERSONELİN
————-
ADI ve SOYADI :
UNVANI :
GÖREVİ :
FOTO
BABA ADI :
DOĞUM YERİ :
DOĞUM TARİHİ :
Mezun Olduğu Okul/Fakülte :
Mezuniyet Tarihi :
Diploma No :
Uzmanlık Diploma No (varsa):
GÖREV YAPACAĞI ÖZEL KURULUŞUN
—————————–
ADI :
ADRESİ:
Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık personelinin
……………………isimli özel sağlık kuruluşunda mesleğini icra etmesi
İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülmüştür.
İl Sağlık Müdürü

Ek-4 Değişik (R.G.: 27.02.2001/24331)
a) Kuruluşlar ve Birimlerine Göre Tıbbi Cihaz, Araç Gereç ve İlaçların Asgari Nitelik ve Miktarını Belirten Liste
a) Muayenehane, Müşterek muayenehane, Poliklinik ve Merkezlerde:
1 – Ünit
2 – Hasta koltuğu
3 – Röntgen cihazı (5 yıl içinde temin edilebilir)
4 – Sterilizasyon aleti (kuru hava sterilizatörü veya otoklav)
5 – Tek kullanımlık enjektör
6 – Eldiven
7 – Koruyucu maske
8 – Acil müdahale ilaç ve gereçleri
9 – El aletleri
10 – Tansiyon aleti
11 – Hasta önlüğü
12 – Tek kullanımlık bardak
b) Genel Anestezi Müdahale Ünitesinde:
1 – Steril Edilmeye Müsait Genel Anestezi Odası
2 – Genel Anestezi Cihazı
3 – Oksijen ve Azot Tüpleri
4 – Hasta Masası
5 – Laringoskop
6– Entübasyon Tüpleri
7 – Havalandırma Cihazı
8 – Ultraviole Ortam Sterilizatörü
9 – Otoklav
10 – Alet Paketleme Sistemi
11 – Monitör (Pulseoksimetreli)
12 – Elektrokoter
13 – Serum Askısı
14 – Hasta Örtüleri (Tek veya Çok Kullanımlı)
15 – Genel Anestezik Maddeler
16 – Kas Gevşeticiler
17 – Sedatifler
c) Cerrahi Müdahale Uygulanacak Merkezlerde Bulunan Genel Anestezi Ünitesinde:
(b) de belirtilen alet ve malzemelere ek olarak;
1 – Periost Elevatörü
2 – Kemik Pensi ve Kemik Frezleri
3 – Kemik Eğesi
4 – Mikromotor ve Cerrahi Uçları
5 – Pens ve Pensetler
6 – Küretler
7 – Portegü
8 – Makas
9 – Davye Takımı
10 – Elevatör Takımı
11 – Çeşitli Sütürler
12 – Langenback Ekartörü
13 – Kinler Ekartörü
14 – Dil Basacağı
15 – Fork Ekartörü
16 – Obwegeser Kanal Ekartörü
17 – Hook Ekartörü
18 – Lastik ve Metal Ağız Açacağı
19 – Osteotomlar
20 – Pensler (Koher, Moskito, Çamaşır)
21 – Mini Plak Seti
22 – İmplant Seti
23 – Fizyodispercer Seti
24 – Aspiratör
25 – Diseksiyon ve Sütün Makasları
26 – Burun Trokarı
27 – Burun Spekulumu

Ek-5
PROTOKOL DEFTERİ
Protokol Defterinin taşıması gereken özellikler aşağıda belirtilmiştir;
1. Defterin her bir sayfasında sırası ile yer alacak sütunların başlıkları
şunlardır;
a) Sıra Numarası,
b) Tarih,
c) Adı ve Soyadı,
d) Adresi,
e) Yaşı,
f) Cinsiyeti,
g) Tanı,
h) Karar,
i) Düşünceler,
j) Muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası.
2. Defter matbu olarak basılı olacaktır.
3. Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmış olacaktır.
4. Defterin ilk sayfasında aşağıdaki bilgileri içeren ve İl Sağlık
Müdürlüğünce doldurulmuş bölüm yer alır;
a) Defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı,
b) Söz konusu sağlık kuruluşunun hangi bölümünde kullanılacağı,
c) Defterin kaç