MEVZUATYönetmelik

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete
Tarih: 01.12.99; Sayı: 23893
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında görev yapan ve bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde sayılan personelde aranan nitelikleri belirlemek; bunların atama ve görevde yükselmelerini hizmet gerekleri, kariyer, liyakat, sicil, kıdem ve sınav sonuçlarını dikkate alarak düzenlemek, hizmette etkinlik ve verimliliği artırmaktır.
Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı kadrolarında görev yapan personelin şoför, teknisyen, memur, daktilograf, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, ambar memuru, ayniyat saymanı, programcı, çözümleyici, şef, koruma ve güvenlik şefi, döner sermaye saymanı, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, hastane müdür yardımcısı, okul müdür yardımcısı, hastane müdürü, okul müdürü, depo ve tamirhane müdürü, şube müdürü ve Döner Sermaye Merkez Müdürü kadrolarına atanmalarında uygulanacak usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 43 üncü maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 15 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,
Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,
Bakan: Sağlık Bakanını,
Müsteşar: Sağlık Bakanlığı Müsteşarını,
Değerlendirme Kurulu: Görevde yükselme eğitimine katılacakların tespitini yapmak üzere oluşturulan kurulu,
Eğitim Programlarını Hazırlama ve Sınav Kurulu: Görevde yükselme eğitim programlarını hazırlamak ve bu eğitim sonunda başarılı olanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere atanabilmeleri için yapılacak olan sınavla ilgili işlemleri yürütecek olan kurulu,
Görevde Yükselme Eğitimi: Kapsama dahil görevlere yapılacak atamalarda veya görevde yükselmelerde görevin özelliğine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitiminde başarılı bulunanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına veya Milli eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak yazılı ve Bakanlıkça yapılacak sözlü veya uygulamalı sınavları,
Kariyer: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personelin yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını,
Liyakat: Bu Yönetmelik kapsamında yer alan personelin sınıfları içinde ilerleme, yükselme ve görevin sona erdirilmesinde o görevin gerektirdiği niteliklere sahip olmayı,
ÖSYM: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni,
ÖDYM: Merkezi sistemle özel ve resmi sınavları yapmak ve değerlendirmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan merkezi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselmeye İlişkin Hükümler

Atanacaklarda aranacak şartlar
Madde 5- Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:
A) Genel Şartlar:
1) Atama yapılacak boş kadro bulunması,
2) Dört veya daha yukarı derecelerdeki kadrolara atanacaklar için asgari olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,
3) Görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak değerlendirme sonucu başarılı bulunmak ve yapılacak sınavdan en az 70 puan almış olmak,
4) Son sicil notunun olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının en az 70 puan olması,
5) Şef, Uzman, Müdür yardımcısı, Müdür ve Şube Müdürü kadrolarına atanacakların hizmet süresi içerisinde aylıktan kesme cezasından daha ağır bir ceza almamış olması, şarttır.
B) Özel şartlar:
a) Teknisyen Kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda belirtilen niteliklere sahip olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
b) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) En az (B) sınıfı ehliyete sahip olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
c) Memur, veznedar, ambar memuru kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
d) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşımak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
e) Daktilograf, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve bilgisayar işletmeni kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Bu unvanla ilgili Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurs sertifikasına (Liselerde verilen ders müfredatında daktilo veya bilgisayarla ilgili ders alanlardan bu belgeler istenmez) sahip olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında, lise veya dengi okul mezunları için en az üç yıl, yüksek okul mezunları için en az iki yıl hizmeti bulunmak,
f) Ayniyat saymanı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
g) Şef kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, şef kadrolarına atanabilmek için, ön lisans mezunlarının en az üç, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunlarının en az iki yıl hizmeti olmak,
3) Bu maddenin (B) bendinin (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen unvanlardan birinde çalışıyor olmak,
4) Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
h) Koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) 22/7/1981 tarihli ve 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunda belirtilen şartları taşımak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, şef kadrolarına atanabilmek için, ön lisans mezunlarının en az üç, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunlarının en az iki yıl hizmeti olmak,
4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,
5) Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
ı) Programcı kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,
2) Yüksek okulların veya fakültelerin bilgisayar bölümünden mezun olmak veya diğer yüksek okul veya fakülte mezunlarında Milli Eğitim Bakanlığı’nca onaylı programcı kurs sertifikasına sahip olmak,
3) Bu maddenin (B) bendinin (c), (d), (e) ve (f) alt bentlerinde belirtilen unvanlardan birinde çalışıyor olmak,
4) Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
j) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için,
1) Dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,
2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem konusunda deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
k) Uzman, Eğitim Uzmanı ve APK Uzmanı kadrolarına atanabilmek için:
1) Dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak,
2) APK uzmanlığı ve Uzmanlık kadroları için, görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, en az iki yıl Bakanlık teşkilatında çalışmış olmak,
3) Eğitim uzmanlığı için, eğitim-öğretim kurumlarında en az 3 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmak,
l) Döner Sermaye Saymanlık kadrolarına atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak, (Yüksek okulların işletme, muhasebe, maliye, iktisat, kamu yönetimi bölümü veya hukuk mezunu olanlar öncelikle tercih edilir.)
2) Döner sermaye teşkilatında en az iki yıl veya diğer birimlerde en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında iki yıl çalışmış olmak,
m) Hastane ve Okul Müdür Yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için;
1) Hastane Müdür Yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık idaresi, işletme, iktisat, muhasebe, maliye, kamu yönetimi veya hukuk mezunları öncelikle tercih edilir.)
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
3) Okul Müdür Yardımcılığı için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve lise veya dengi okullarda en az iki yıl süreyle öğretmenlik yapmış olmak,
n) Hastane, Okul ve Depo ve Tamirhane Müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için;
1) Hastane Müdürü kadrolarına atanabilmek için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık idaresi, işletme, muhasebe, maliye, iktisat, kamu yönetimi ve hukuk mezunları öncelikle tercih edilir.)
2) Hastane müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, hastane müdür yardımcısı olarak en az iki yıl veya Bakanlık teşkilatında şef veya daha üst görevlerde en az dört yıl çalışmış olmak,
3) Okul müdürlüğü kadroları için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak, (Sağlık eğitimi veren yüksek okul ve fakülte mezunları öncelikle tercih edilir.)
4) Okul Müdürlüğü kadroları için görevde yükselme sınav tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatına bağlı okullarda en az iki yıl okul müdür yardımcısı veya en az beş yıl öğretmen olarak çalışmış olmak,
5) Depo ve tamirhane müdürü kadroları için, dört yıllık yüksek okul veya fakülte mezunu olmak ve sınav tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak,
o) Şube Müdürü ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,
2) Görevde yükselme sınavı tarihi itibarıyla, Bakanlık teşkilatında en az iki yıl çalışmış olmak, şarttır.
Ancak, bu maddenin (B) bendinin (f), (g), (h), (ı), (j), (k), (l), (m), (n) ve (o) alt bentlerinde sayılan unvanlara yardımcı hizmetler sınıfında görev yapanlar ile soför unvanı ile görev yapanlar atanamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitimine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme eğitimi
Madde 6- Bu Yönetmelik kapsamında bulunan memurların görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atanılacak unvan veya görevin nitelik, içerik ve tekniklerine yönelik, yeterliklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacı ile en az iki hafta ve en çok sekiz hafta olmak üzere, görevde yükselme eğitimi programına katılarak eğitimi başarıyla tamamlamaları şarttır.
Görevde yükselme eğitiminin ilanı ve müracaatların kabulü
Madde 7- Görevde yükselme eğitimi için merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, illerde Valiliklerce en az bir ay önce duyuru yapılır. Adaylar, görev yaptıkları birimlere başvuruda bulunurlar. İlgili birimler Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olan başvuruları illerde Sağlık Müdürlüklerine, merkezde Personel Genel Müdürlüğüne intikal ettirirler. Bu başvurular üzerine; ilgililerin durumları sicil dosyalarının tutulmakta olduğu birimlerce incelenir ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları taşıdıkları kesinleşenlerin başvuruları kabul edilerek Değerlendirme Kuruluna intikal ettirilir. İstenilen bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenleyenlerle başvuru belgeleri üzerinde tarafsız işlem yapmayan yöneticiler hakkında kovuşturma yapılır.
Görevde yükselme eğitimine katılacakların seçimi
Madde 8- Görev öncesi eğitime alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının iki katını geçemez. Görevde yükselme eğitimine katılacak adaylar öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin durumları ile katıldığı kurslar ve almış olduğu sertifikalar dikkate alınarak merkezde; Personel Genel Müdürü veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, diğer Genel Müdürlüklerden Müsteşarın görevlendireceği iki Genel Müdür Yardımcısı, ilgili Atama Daire Başkanı ve ilgili Şube Müdüründen, Valiliklerde; İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında personel ve eğitim şube müdürleri ile lise veya dengi okullarda görev yapan iki öğretmenden oluşacak Değerlendirme Kurulu tarafından seçilir.
Ancak, başvuru sayısının boş kadro sayısının iki katından fazla olması halinde görevde yükselme eğitimine katılacak adaylar diğer kriterlerde gözönünde bulundurularak Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacak sözlü sınavdaki başarı durumlarına göre belirlenir. Bu eğitimde başarılı olanlar ilgili görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
Başka kurumlarda veya Bakanlığa bağlı başka birimlerde aynı görev için benzer eğitimi almış olmaları ve Bakanlıkça kabul edilmesi şartıyla Bakanlık kadrolarına naklen ataması yapılanların bu hakları geçerlidir.
Görevde yükselme eğitimine katılması uygun görülenlere; eğitimin yapılacağı yer, tarih ve eğitimle ilgili diğer hususlar, en az 15 gün önce merkezde Personel Genel Müdürlüğünce, illerde Sağlık Müdürlüklerince duyurulur.
Görevde yükselme eğitiminin konuları
Madde 9- Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi ve ulusal güvenlik
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
e) Türkçe dilbilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar.
f) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
g) Görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular. (Bu bentteki eğitimin ağırlığı, toplam eğitim ağırlığının yüzde altmışının altında olamaz.)
Görevde yükselme eğitimi, Bakanlıkça veya bu amaçla belirlenen eğitim-öğretim kurumlarınca yürütülür.
Ancak, gerektiğinde taşra teşkilatında görev yapan personelin görevde yükselme eğitiminin bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, Valiliklerce yapılması veya yukarıda sayılan kurumlara yaptırılması için Bakan onayı ile Valiliklere yetki verilebilir.
Görevde yükselme eğitimi programlarının düzenlenmesi
Madde 10- Görevde yükselme eğitimi programları, atanılacak unvan veya görevler esas alınarak farklı içerikte düzenlenebilir.
Bu programlar, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde belirtilen kurulca, atama yapılacak unvan veya görevlere uygun olarak hazırlanır. Eğitim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve benzeri hususlara ilişkin esas ve usuller bu kurulca; bu konularla ilgili diğer hizmetler merkezde Personel Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce, illerde İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğünce yürütülür.
Görevde yükselme eğitim programları, Devlet Personel Başkanlığı’nın uygun görüşü alınarak, bu Başkanlığa yaptırılabilir veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu ile müşterek düzenlenebilir.
Görevde yükselme eğitim programlarına devam zorunludur. Eğitim programlarının uygulanmasından sonra bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen konularda yazılı sınav yapılır.
Sorular, unvanlara ve boş kadrosu olan birimlere göre hazırlanır.
Görevde yükselme eğitimini başarıyla tamamlayanlara katıldıkları eğitim programının türü, dönemi ve başarı derecesini gösteren bir sertifika verilir. Sertifika verilenlerin listesi, merkezde Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce görev yaptıkları birimlere ve gereği için Eğitim Programlarını Hazırlama ve Sınav Kuruluna intikal ettirilmek üzere ilgili Atama Daire Başkanlığına, illerde Eğitim Şube Müdürlüğünce görev yaptıkları birimlere ve gereği için Eğitim Programlarını Hazırlama ve Sınav Kuruluna intikal ettirilmek üzere Personel Şube Müdürlüğüne gönderilir.
Görevde yükselme eğitimini başarıyla bitiremeyenler aynı unvan veya görevle ilgili bir sonraki eğitime katılamazlar. Ancak, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları kaydıyla başka unvan veya görevlere ilişkin görevde yükselme eğitimine katılabilirler.
Sertifikalar beş yıl süre ile geçerlidir. Buna dair belgeler merkezde Personel Genel Müdürlüğü’nce, illerde İl Sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğünce beş yıl saklanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınavı Esasları

Sınav şartı
Madde 11- Görevde yükselme eğitiminde başarılı olanların bu yönetmelik kapsamındaki görevlere atanabilmeleri için yapılacak olan sınava katılarak başarılı bulunmaları şarttır.
Sınavlar kadro ve ihtiyaç durumuna göre yılda en fazla iki kez yapılabilir.
Sınavın şekli
Madde 12- Sınavlar, yazılı, sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Yazılı sınavlar ÖSYM veya ÖDYM’ye yaptırılır.
Yazılı sınavda başarılı olanlar görevin özellikleri dikkate alınarak sözlü veya uygulamalı sınava alınırlar.
Eğitim programlarını hazırlama ve sınav kurulu
Madde 13- Bakanlık merkezinde, Bir Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, tüm birimlerden, en az daire başkanı düzeyinde birer temsilci ile bir hukuk müşaviri ve bir müfettişten, İllerde; İl Sağlık Müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında personel ve eğitim şube müdürleri ile sağlık meslek liselerinde görev yapan iki öğretmenden oluşturulacak Eğitim Programları Hazırlama ve Sınav Kurulu kurulur.
Kurulun görevleri şunlardır:
a) Görevde yükselme eğitimi programlarının hazırlanması ve sınavla ilgili esas ve usulleri belirlemek,
b) Sınav sonuçlarına göre başarı listesi düzenlemek veya sınav sonuçlarını değerlendiren kurum veya kuruluşça düzenlenmesini sağlamak,
c) Sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyip karara bağlamak.
Kurulun sekretarya hizmetleri merkezde Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Daire Başkanlığınca, illerde İl Sağlık Müdürlüğü personel şube müdürlüğünce yürütülür.
Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi
Madde 14- Görevde yükselme eğitimini başarıyla tamamlayanların katılacağı görevde yükselme sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.
Sınav sonuçlarının duyurulması
Madde 15- Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sınavı izleyen on beş gün içinde Bakanlıkta ve İl Sağlık Müdürlüklerinde ilan edilir, ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilir.
Sınav sonucuna itiraz
Madde 16- Sınav sonuçlarına ilanını izleyen on beş gün içinde, merkezde Personel Genel Müdürlüğü’ne, illerde İl Sağlık Müdürlüklerine dilekçe ile itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Eğitim Programları Hazırlama ve Sınav Kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye bildirilir.
Atama
Madde 17- Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, sınavda başarı sıralamasına göre en yüksek puandan başlayarak boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır. Geriye kalan adaylar yedek olarak ilan edilir.
Ataması yapılanların yasal süre içerisinde göreve başlamaması veya herhangi bir nedenle kadroların boşalması halinde müteakip sınav yapılıncaya kadar bu kadrolara sınavı yedek olarak kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Gruplar arası geçişler
Madde 18- Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c), (e), (k), (m), (n), ve (o) alt bentlerinden aynı bentte yer alan unvanlar arasındaki geçişlerde sınav şartı aranmaz.
Alt görevlere atama
Madde 19- Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanlarda görev yapanlardan kendi istekleriyle alt görevlere atanmak isteyenlerin daha alt görevlere atamaları kadro imkanları ölçüsünde yapılabilir.
Tekrar atama
Madde 20- Daha önce Yönetmelik kapsamındaki görevlerde bulunup bu görevlerinden herhangi bir şekilde ayrılmış olanlardan tekrar aynı unvan veya göreve atanmak isteyenler, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda ayrıldıkları unvana tekrar atanabilirler.
Başka kurumlardan nakil
Madde 21- Başka kurumlarda görev yapanlar, boş kadro bulunması, ihtiyaç ve hizmet gerekleri doğrultusunda aynı unvanla veya istekleri halinde daha alt görevlere atanabilirler.
Göreve başlama süresi
Madde 22- Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere atananlar yasal süre içinde göreve başlamak zorundadırlar. Bu süreler içinde göreve başlamayanların atama kararları iptal edilir.
Atama kararları iptal edilenler aradan bir yıl geçmedikçe aynı görev için yapılacak Görevde Yükselme Sınavına katılamazlar.
Güvence
Madde 23- Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların Yönetmelik hükümleri dışında unvan ve görev değişikliği yapılamaz.
Hüküm bulunmayan haller
Madde 24- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlar hakkında genel hükümler uygulanır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama
Madde 25- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun değişik 22 nci maddesi uyarınca Bakanlığa nakledilen personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 26- 11/6/1998 tarihli ve 23369 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1- Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.
Müdür ve müdür yardımcısı kadroları için aranan dört yıllık yüksek öğrenim şartı halen görevde bulunan personel bakımından iki yıl olarak öngörülmüş olup, bu düzenleme Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra göreve başlayacak olanlar için emsal teşkil etmez.
Yürürlük
Madde 27- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.