GenelgeMEVZUAT

ASKERLIK SEVK TEHIR IŞLEMLERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI (DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLERİNİN)

ASKERLIK SEVK TEHIR IŞLEMLERI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI (Devlet hizmeti yükümlülerinin)

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Savunma Sekreterliği

SAYI :B.10.0.SAV.0.00.00.3.953.01/

KONU:Askerlik Sevk Tehir Işlemleri

GENELGE

2005/175

Ilgi:a)1111 Sayılı Askerlik Kanunu

b)M.S.B.’nın {MSY 70-5(A)]Sevk Tehiri Işlemlerinin Yürütülmesine Ilişkin Yönergesi ve 31.08.2005 Gün ve MIY 4400-6-05/ASAL D.Yd.Ş. Ert.Ks. (175) sayılı yönerge değişikliği yazısı

c) 20.07.2004 Gün ve 1429 Sayılı Yazımız.

Askerlik sevk tehirlerinde ilgi (a) Sayılı Kanun ve Milli Savunma Bakanlığının (b) Yönergesine göre Uyulması Gereken Esaslar aşağıya çıkartılmıştır.

Buna göre;

*TUS sınavını kazanarak (Bakanlığımıza ait Eğitim Hastanelerinde veya Bakanlığımız adına Üniversitelerde) ihtisasa başlayan tıp doktorlarının,

*Birinci derecede kritik illerde ve kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde bulanan ilçe merkezlerinde ki sağlık ocakları ile köy ve beldelerde bulunan sağlık ocaklarında tek tabip olarak görev yapan tıp doktorlarının,

*Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete(devlet hizmeti yükümlülüğüne) tabi olan yükümlülerin,

*Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve görevlerinden ayrılması durumunda kamu hizmetleri ile bu hizmetlere ilişkin projelerin yürütülmesinde önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede branşında uzmanlaşmış personelin,

Askerlik Sevk Tehirlerinin Yapılabilme Şartları;

a)Sevk tehiri teklif edilen yükümlünün askerliğine karar alınmış olmalıdır.

b)Sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlü sevk tehirinin yapılacağı tarihte, Askerlik Kanununun 86’ncı maddesi gereğince yoklama kaçağından ceza almamış olmalı ve/veya 89’uncu maddesi gereğince bakaya olmamalıdır. Askerlik Kanununun 86’ncı maddesi gereğince, askerliğine karar alınanlardan sevk tehiri teklif edilenlerin askere sevkleri tehir edilir.

c)Haklarında, yoklama kaçağı ve/veya bakaya kalmak suçlarından dolayı dava açılmış olanların, bu davaları, beraat veya kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı ile sonuçlanmalıdır.

ç)Bakaya olarak arananlar ile bakaya kalmak suçundan mahkemeleri devam edenlerin veya mahkemeleri sonunda ceza alanların, sevk tehirleri yapılmaz.Ancak bakaya olarak arananlar ile bakaya kalmak suçundan mahkemeleri devam edenlerin ve bakaya kalmak suçundan ceza alan yükümlülerden, sevk tehiri işlemine neden olan staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora öğrenimine başlangıç tarihleri (yurt dışında lisansüstü öğrenim yapacaklar için akseptans belgesindeki tarih) bakaya kaldıkları tarihten veya ceza aldıkları celp döneminin sevk tarihinden önce olduğu anlaşılanların sevk tehiri işlemleri yapılır.

d)Yükümlüler askerlik hizmetini yapmadıkça, sadece bir branşta lisansüstü öğrenim yapabilirler. Bir branşta lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan aynı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz.

e)Dört yıldan fazla öğrenim süreli yükseköğretim kurumu mezunlarının almış oldukları eğitim yüksek lisans seviyesinde olduğundan, bu yükümlüler hakkında yüksek lisans eğitimlerinden dolayı sevk tehiri teklifinden bulunulmaz, bulunulsa dahi sevk tehirleri yapılamaz.

f)Yükümlülerin, planlanan celp dönemlerinden en az iki ay önce, ayrı ayrı sevk tehiri teklifi yapılır.

g)Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden, daha önce herhangi bir nedenden dolayı sevk tehirli olduğu ve bu sevk tehirlerini gerektiren çalışmalarını bıraktıkları veya ilişkilerinin kesildiği tespit edilenlerin, sevk tehirleri iptal edilmeden yeniden sevk tehiri teklifi yapılamaz. Bu durum sevk tehir teklifi yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlanır ve askerlik şubelerinden alacakları yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi” ile sevk tehiri teklifi yapılır.

h)Sevk tehiri uzatma teklifleri, yükümlülerin ilgili bulundukları kurumları tarafından, önceden yapılan sevk tehir teklif yazısının ilgisi yazılmak suretiyle, yükümlünün sevk tehir bitim süresinden en geç iki ay önce sevk tehirini yapan makama (Askeralma Dairesi Başkanlığına) iletilecek şekilde bakanlığımıza (Savunma Sekreterliğine) gönderilir.

ı)Sevk tehiri yapılanların, sevk tehir bitim süresinden önce, sevk tehirini gerektiren görevlerinden ayrılmaları halinde, bu durumları teklif yapan makamlar tarafından, sevk tehirlerinin iptal edilmesi için en geç iki ay içinde bakanlığımıza (Savunma Sekreterliğine) yazı ile bildirilir.

i)Staj yapan yükümlülerin sevk tehirleri, yeterlik sınavına girebilmelerine imkan tanımak maksadıyla, staj yönetmeliklerindeki azami staj süresi bitimine göre tabi oldukları celp döneminden bir sonraki celp dönemine kadar uzatılabilir.

Yükümlülerin Sevk Tehir Süreleri;

a)Birinci Derecede Kritik Illerde ve Kalkınmada Birinci Öncelikli Illerde bulunan ilçe merkezlerindeki sağlık ocakları ile köy ve beldelerde bulunan sağlık ocaklarında tek tabip olarak görev yapan tıp doktorlarının, sevk tehiri teklif tarihinden itibaren bir yıl süre ile,

b)Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete (devlet hizmeti yükümlülüğüne) tabi olan yükümlülerin, mecburi hizmete (devlet hizmeti yükümlülüğüne) başladığı tarihten itibaren tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar, (devlet hizmeti yükümlüsü olarak sadece 5 ve 6 bölgelere atanan yükümlülerin askere sevkleri tehir edilecek, teklif yazısına 5 veya 6 bölgeye atandığına dair kararın onaylı sureti eklenecektir.)

c)Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve görevlerinden ayrılması durumunda kamu hizmeti ve bu hizmetlere ilişkin projelerin yürütülmesinde önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede branşında uzmanlaşmış (Türkiye’deki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerine ilişkin çok önemli projelerin yürütülmesinde kilit personel) durumda olan personelin sevk tehiri teklif tarihinden itibaren bir defaya mahsus ve bir yıl süre ile,

d)Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getiren orijinal araştırmada bulunanların ise 36 yaşını geçmemek üzere, çalışmalarına devam ettirdikleri süre kadar; sevk tehirleri yapılır.

Yükümlülerin Sevk Tehir Tekliflerinde Eklenecek Belgeler;

1-Hizmetine ihtiyaç duyulan personelin;

Birinci Derecede Kritik Iller ve Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli Illere bağlı ilçe merkezlerindeki sağlık ocakları ile köy ve beldelerde bulunan sağlık ocaklarında tek tabip olarak görev yapan tıp doktorlarının (Dr.,Sdr.) tekliflerinde göreve başladıkları tarih, tek tabip olup olmadıkları, hizmetine ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirtilecek, kimlik belgesinin ve askerlik şubesinden alacağı yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi”nin aslı veya tastikli suretleri eklenecektir.

2-Ihtisas (Tıpta Uzmanlık) eğitimine başlayacak personelin;

Ihtisasa başlayacak tabiplerin sevk tehiri teklif yazılarında, ihtisasa başladıkları tarih, ihtisas branşı belirtilecek ve teklif yazılarına kimlik belgesinin ve askerlik şubesinden alacağı yeni tarihli “Askerlik Durum Belgesi”nin aslı veya tastikli suretleri eklenecektir.Ihtisas uzatmalarında ise, ihtisasın uzatıldığına dair Bakanlığımızın (Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından alınan) onayı eklenecektir.

3-Çalıştıkları bilim dallarına dünya ölçüsünde bir yenilik veya ilerleme getirin orijinal araştırmalarda bulunanların sevk tehiri tekliflerinde;

Yükümlünün göreve başladığı tarih teklif yazısında belirtilecek ve yazının ekine ilgilinin en son askerlik durumunu gösterir askerlik durum belgesinin aslı veya onaylı sureti, çalışmalarına ait proje, doktora veya ihtisasını tamamladığına dair mezuniyet belgesinin sureti eklenecektir.Ayrıca teklif yazılarında Valiliğin (Sağlık Müdürlüğünün) görüşü açıkça belirtilecektir.Askere sevkleri tehir edilen yükümlülerin, herhangi bir neden ile sevk tehirlerine konu olan görevlerinden ayrılmaları halinde sevk tehirlerinin iptal edilmesi için en geç bir ay içerisinde Bakanlığımıza (Savunma Sekreterliğine) bildirilmesi gerekmektedir.

Askerlik sevk tehirleri ile askerlik sevk tehir iptallerini süresi içerisinde Bakanlığımıza (Savunma Sekreterliğine) bildirmeyen kurum amirleri yasal olarak sorumludur.Bilgilerinizi ve askerlik sevk tehiri ile ilgili işlemlerde yukarıda belirtilen esaslara uyulmasını rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

(imza)