Acil Kan Bankası
 SAĞLIK EĞİTİMİ

Sağlık Platformu'nu Twitter'da takip et

SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER


SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU

Son Güncelleme: Çarşamba, 12 Ocak 2005 10:08

Çarşamba, 12 Ocak 2005 10:08

SERİRİ TAHARRİYAT VE TAHLİLAT YAPILAN VE MASLİ TEAMÜLLER ARANILAN UMUMA MAHSUS BAKTERİYOLOJİ VE KİMYA LABORATUVARLARI KANUNU (*)

KANUN NO: 992

Resmi Gazete: 30 Mart 1927 - Sayı: 580

MADDE 1 - Muayyen ücret mukabilinde veya meccanen (...) serirî taharriyat ve tahlilât yapılan veya maslî teammüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarları, yapılacak tahlilât ve taharriyatın cinsine göre ihtisas vesikasına malik ve Türkiye'de icrayı sanata mezun tabip, baytar, eczacı veya kimyagerler tarafından Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin müsaadesi istihsal edilmek suretiyle açılır.

MADDE 2 - Lâboratuvar açacak her mütehassıs mahallî sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdiriyetine bir istida ile müracaat eder ve bu istidasına âtideki evrak raptedilir.

A - (Değişik: 1551 - 27.01.1930) Nüfus tezkeresi, diploma, tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanun ile nizamnamesinde münderiç ihtisas vesikaları hakkındaki hükümlere muvafık olarak alınmış vesikalar veya suretleri.

B - Lâboratuvarların ismi, muvazzah adresi ve krokisi, iştigal edeceği tahlilâtın envar ve tahlilâtın her nev'ine nazaran tesbit edilen ücretler miktarı lâboratuvarlarda şerik veya memur sıfatiyle ifayı vazife edecek mütehassısların isimlerini, alâtını ve edevatını ve echize ve müfredatını muhtevi beyanname.

MADDE 3 - İstida ve merbutatı sıhhiye müdiriyetince tetkik olunarak Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine gönderilir. Şeraiti anifeyi haiz olanlara müsaade edilir. Ve ruhsatname verilir. Tarihi müracaattan itibaren âzamî bir ay zarfında muamele intaç olunarak sahibine tebliğ olunur.

MADDE 4 - İşbu kanunun neşrinden mukaddem hali faaliyette olan ve ihtisas vesikasını hâmil bulunan lâboratuvar sahiplerinin vesikaları muteberdir. Ancak bu lâboratuvarlar ashabı iki ay zarfında müsaade talebine ve bu kanunla tesbit edilen ahkâma ittibaa mecburdurlar.

MADDE 5 - Lâboratuvarların hususatı fenniyesinden ruhsatname sahibi mesuldür.

MADDE 6 - Lâboratuvarlar senede bir defa umumi teftişe tabi olduğu gibi lüzum görüldükçe de teftiş olunurlar. Lâboratuvar müdiri mesulü ispatı hüviyet eden teftiş memurlarına defterleri ve lâboratuvarının umumi tahlilât ve taharriyata mahsus aksamını göstermeğe ve icap eden izahatı vermeğe mecburdur.

MADDE 7 - Serirî (...) tahlilât yapılan maslî teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya lâboratuvarlarının krokisi, muhtevi olacakları alât ve echize ve bunların sureti muhafazaları ve muktazi defterlerle ne suretle tutulacakları ve vaserman yapılan lâboratuvarların tabi olacakları ahkâmı mahsusa ve bu teamülün hangi usul ile icra olunacağı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletince bir talimatname ile tesbit olunur.

MADDE 8 - Bir lâboratuvarın sahibi tarafından seddi veya başka bir mahalle nakli takdirinde sıhhiye ve muaveneti içtimaiye müdüriyetine malûmat verilir.

MADDE 9 - (Değişik 1. fıkra: 4854 - 24.4.2003 / m.1/B-4) Uzman olup da izinsiz laboratuvar açanın laboratuvarı, bu Kanunda yazılı usul uyarınca izin alınıncaya kadar Sağlık Bakanlığınca kapatılır. Uzman olmayıp da bu çeşit laboratuvar açanlara veya izin ile açmış oldukları laboratuvarlarını uzman olmayanlara terk edenlere yediyüzellimilyon lira idari para cezası verilir ve ayrıca laboratuvar kapatılır.Bu kanunun dördüncü maddesinde gösterilen lâboratuvar ashabından, alât ve edevat ve sairesi noksan görülenlere, lâboratuvarlarının ikmali nevakısı için verilen mühlet nihayetinde ikmal etmedikleri takdirde lâboratuvarları kapatılır ve ruhsatnamesi geri alınır.

MADDE 10.- (Değişik: 4854 - 24.4.2003 / m.1/B-4) Fenne uygun tahliller yerine getirilmediği ve beyannamesinde belirtilen hükümlere uymadığı veya bu Kanunun 7 nci maddesi uyarınca düzenlenen yönetmeliğe aykırı hareket ettiği belirlenenlere yediyüzellimilyon lira idari para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde birmilyar lira idari para cezası alınmakla beraber laboratuvarı bir ay süreyle o yerin en büyük mülki amiri tarafından kapatılır; eylemin ikiden fazla tekrarı halinde birmilyarbeşyüzmilyon lira idari para cezası verilmekle birlikte ruhsatnamesi o yerin en büyük mülki amiri tarafından geri alınır.

Birinci fıkrada ve 9 uncu maddede yazılı para cezalarıyla 9 uncu maddenin birinci fıkrasındaki kapatma kararı hariç diğer kapatma, ruhsatnamenin geri alınması işlemlerine ilişkin kararlar, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.

MADDE 11 - (...) (6.5.2003 tarih ve 25100 sayılı R.G.'de yayımlanan, 24.4.2003 tarih ve 4854 sayılı Kanunun 6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır.)

MADDE 12 - Bu kanun neşri tarihinden on beş gün sonra muteberdir.

MADDE 13 - Bu kanunun icrasına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye ve Adliye Vekilleri memurdur.


ACİL KAN DUYURULARI
  Aranan Kan: A RH +
Altunizade Acıbadem Kit Bölümü 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05326140733

Her gün kan ihtiyacı var. A RH POZİTİF TROMBOSİT Sağolun

Tarih: 10/11/2019 3:22:00 AM
Didem Hanım
  Aranan Kan: B RH +
Adana Yüreğir Başkent Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil B RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05412217231

Çok acil. B B Rh + Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı var. Lütfen destek olalım. Gelmeden önce lütfen arayınız. SAĞOLUN.

Tarih: 10/9/2019 6:01:07 AM
Dürdane Yıldız
  Aranan Kan: A RH +
Hacettepe hastanesi'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05447320306

Hacettepe hastanesinde yatmakta olan yakınım için Ab rh(+) kana ihtiyacımız vardi

Tarih: 10/7/2019 11:20:09 AM
Betül eryılmaz
  Aranan Kan: AB RH +
Gebze Anadolu Hastanesi 'sinde Yatmakta olan hastamız için acil AB RH + kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05551572642

Acil. Her gruptan uyar TROMBOSİT kan ihtiyacı var. Yardımcı olalım. Rica ediyoruz.

Tarih: 10/4/2019 9:14:14 AM
Ahmet Tokgöz
  Aranan Kan: A RH -
Kartal Koşuyolu İhtisas'sinde Yatmakta olan hastamız için acil A RH - kana ihtiyaç vardır...
Telefon: 05321714515

yarın saat 8 de beyin ameliyatına girecek hastz için acil A RH (-) kana ihtiyaç vardır.

Tarih: 10/3/2019 11:56:16 AM
Murat Şişmanoğlu
EN SON EKLENEN LİNK

SİTE İÇİ ARAMA

Acil Kan Bankası