Genel SağlıkHABERLER

ZORUNLU MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI NE GETİRİYOR?

“Zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ne getiriyor? ne götürüyor?” konulu panel gerçekleştirildi. Hekimlerin özlük haklarını ve çalışma koşullarını çıkmaza sokan ve kısaca ‘Tam Gün’ olarak bilinen 5947 Sayılı…

Hekimlerin özlük haklarını ve çalışma koşullarını çıkmaza sokan ve kısaca ‘Tam Gün’ olarak bilinen 5947 Sayılı Torba Yasa, sadece esnek çalışma ve performansa dayalı ücretlendirmeyi yaygınlaştırmadı, aynı zamanda zorunlu mesleki sorumluluk sigortası ile hekimlere yeni bir yükü de beraberinde getirdi.

Panele İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hasan Oğan, İstanbul Tabip Odası Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu, İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Harun Koca ve OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yıldırım katıldı.

Panelde, Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası tüm yönleriyle ele alınarak katılımcılar bundan sonra işleyecek sürece ilişkin bilgilendirildi.

Açılış konuşmasını yapan TTB İkinci Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan sağlık hizmeti sunumu nedeniyle ortaya çıkan tıbbi uygulama hatalarının bir halk sağlığı sorunu olduğunu, bu alanda yapılacak düzenlemelerde, tıbbi uygulama hatalarının ortadan kaldırılmasının öncelikli amaç olarak belirlenmesi gerektiğini belirterek uygulanmak istenen sigorta anlayışı ve kapsamı ile bunun mümkün olamayacağı ve gerek hekimlerin gerekse de toplumun bundan zarar göreceğini belirtti.

İstanbul Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dt. Harun Koca dünyada uygulanan yöntemleri ve yol açtığı durumları belirterek Türkiye’de uygulanmak istenen sigortanın hekimlik mesleğini yapmayı zorlaştıracağını, performans nedeni ile hekimlerin daha fazla hasta bakmakla daha fazla risk aldıklarını ve sonuçta kazananın avukatlık sistemi olacağını söyledi.

OHSAD Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Yıldırım tebliğde belirtilen kapsayıcılığın yetersiz olduğunu, yapılan görüşmelerde sigorta şirketlerin mevcut şartlara göre sigorta yapmaktan çekindiklerini, belirtilen rakamların hasta taleplerini karşılamaya yetmeyeceğini vurguladı.

İTO Hukuk Danışmanı Av. Meriç Eyüboğlu tebliğin hukuksal olarak yetersiz olduğunu, hekimi koruyucu maddeler içermediğini daha çok sigortayı yapan kuruma yönelik olduğunu belirterek, Sağlık Bakanlığının tüm hekimleri ceza tehdidi ile zaman olarak içeriklerini okuma fırsatı dahi bulamadan poliçeleri imzalamaya zorladığını ve bunun Anayasal haklar açısından uygun olmadığının altını çizdi.

TTB’nin süreci takip ettiğini ve gelişmelerin içerisinde yer aldığını belirterek poliçe konusunda acele edilmemesini, sigorta şirketleri ile yapılan görüşmeler sonucu tüm hekimlere genel bilgilendirme yapılacağını söyledi.

Hekimlerden gelen soruların cevaplandırılması ve katkıların yapılması ile birlikte sona eren panel/forum toplantısında gerek panelistlerin gerekse de katılımcıların ortak görüşü olarak;

Tıbbi hataların azalmasına yol açmayacak olan bu sigorta anlayışına karşı çıkılması,

Hasta mağduriyeti için kamusal fon oluşturularak sorunun çözümü açısından hekimin suçlanmaması,

Poliçelerin daha kapsayıcı içerikte olması,

Bilirkişilik kurumu açısından TTB ve Tabip Odaları’nın etkin olması

Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda katılımcı kurumların birlikte sürece müdahil olması ve çalışma yapmasının doğru ve uygun olacağı görüşleri benimsendi.