Genel SağlıkHABERLER

ÖZEL HASTANELER BİR AY TIP MERKEZLERİ 20 GÜN KAPATILABİLİR!

Konu özel hastane ya da özel tıp merkezlerini niye ilgilendirsin ki…Eğer Sağlık Bakanlığı yaklaşımında ısrarcı olur ise, 30 Temmuz 2010’dan sonra, aynı zamanda kamuda çalışan bir hekimi çalıştıran özel sağlık işletmeleri bundan olumsuz etkilenebilir…

KAMUOYUNDA “tam gün yasası” olarak bilinen 5947 sayılı yasanın bazı maddelerini Anayasa Mahkemesi iptal etti ve yürütmeyi durdurma kararı da 22 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi kararı ile söz konusu yasanın üniversite öğretim elemanlarına muayenehane açma yasağı getiren maddesi ve kamuda çalışan hekimlerin muayenehane dahil, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında da çalışmasını engelleyen düzenleme kısmen iptal edildi.

Bu noktadan sonrası ise, tam bir karmaşa… Karmaşa giderilmez ise, özel sağlık işletmelerini gizli bir tehlike bekliyor:

Kapatılmak!

Şaşırtıcı değil mi…

Anlatayım…

Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşımı

Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra üniversite öğretim elemanlarının mesai saatleri sonunda muayenehanelerinde veya özel sağlık işletmelerinde çalışabileceklerini kabul ediyor. Ama, kamuda çalışan hekimlerin 8 saatlik mesaileri sonunda bile ne muayenehanelerinde ne de özel hastane, özel tıp merkezi gibi sağlık işletmelerinde çalışamayacağını belirtiyor.

Sağlık Bakanlığı’na göre kamuda çalışan hekimler 30 Temmuz 2010’dan itibaren muayenehane veya özel sağlık işletmelerinde çalışamayacak… Dahası, Bakanlık hekimlerden bu yönde dilekçeler almaya başladı bile…

Hekim örgütlerinin yaklaşımı

Başta Türk Tabipler Birliği (TTB) olmak üzere birçok tabip odası farklı düşünüyor. Hekimlerin de üniversite öğretim elemanları gibi mesai saatleri sonunda muayenehanelerinde veya özel sağlık işletmelerinde çalışmalarının mümkün olduğunu savunuyor… Öyle ki, TTB, Sağlık Bakanlığı’nın yaklaşımını ortaya koyan “duyurusunu” Danıştay’a götürdü ve Danıştay 5. Dairesi de yürütmeyi

durdurma kararı verdi…

Danıştay neyi durdurdu

Kamuda çalışan hekimler, Sağlık Bakanlığı’nın “duyurusuna” rağmen, herhangi bir işlem de yapmaksızın, 8 saatlik mesailerinden sonra, muayenehanelerinde veya özel sağlık işletmelerinde çalışmalarını sürdürebilecekler… Zaman olarak da Sağlık Bakanlığı’nın savunmasından sonra, Danıştay’ca kesin karar verilinceye kadar.

Gizli tehlike nerede?

Buraya kadar karmaşaya ve tarafların yaklaşımlarına yer verdik. Diyebilirsiniz ki, konu özel hastane ya da özel tıp merkezlerini niye ilgilendirsin ki…

Eğer Sağlık Bakanlığı yaklaşımında ısrarcı olur ise, 30 Temmuz 2010’dan sonra, aynı zamanda kamuda çalışan bir hekimi çalıştıran özel sağlık işletmeleri bundan olumsuz etkilenebilir…

Şöyle; Sağlık Bakanlığı kendi yaklaşımında ısrarcı olup ve özel hastane ya da tıp merkezlerini bu yönüyle incelediğinde, eğer buralarda kamuda çalışan bir hekimin çalıştığını tespit ederse, bunların çalışma belgeleri/izinleri ellerinde olduğu için tespit etmek çok kolay, özel hastane, tıp merkezi veya dal merkezlerine kapatma cezası uygulayabilir…

Özel hastaneler bir ay tıp merkezleri 20 gün kapatılabilir!

Özel Hastaneler Yönetmeliğine göre, izinsiz kamu hastanesinde çalışan hekimin özel hastanede çalıştığının tespit edilmesi halinde, bir aya kadar özel hastanenin tamamında valilikçe (Sağlık Müdürlüğü) geçici olarak faaliyet durdurulabilecektir. Sağlık Bakanlığı, Danıştay kararına rağmen kamuda çalışan hekim özelde çalışamaz yaklaşımında ısrarcı olur ise, bu sonuçlarla karşılaşılması mümkün olabilir… Benzer sonuç, tıp merkezleri ve dal merkezleri için de geçerlidir. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğe göre de, kamuda çalışan bir hekimin aynı zamanda öze tıp merkezi veya dal merkezinde çalıştığı tespit edilir ise sağlık kuruluşunun tamamında poliklinik faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulabilecektir.

Yargı kararlarının bağlayıcılığı

Tam Gün Yasası’nın yürürlüğe girmesinin dolaylı bir sonucu olan bu gizli tehlikeyi ortaya koyduktan sonra şunu da söylememiz lazım… Sağlık Bakanlığı yaklaşımında ısrarcı olur ve Danıştay Kararına uymaz ise, kapatma cezaları gündeme gelebilir.

Ancak, Anayasamızın 138. maddesine göre, yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır, bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Böyle olunca, Sağlık Bakanlığı’nın Danıştay kararına uygun hareket ederek, 30 Temmuz 2010’dan sonra kamuda çalışan bir hekimin çalıştığı özel sağlık tesislerine kapatma cezası uygulamaması beklenebilir. Öte yandan, Sağlık Bakanlığı’nın savunmasından sonra Danıştay kararını değiştirir ise, artık kapatma cezaları gündeme gelebilir…

Memet ESER