Genel SağlıkHABERLER

ULUSLARARASI VE ULUSAL HUKUK SİSTEMİNDE İŞYERİ HEKİMLİĞİ SEMPOZYUMU

Çalışma yaşamının giderek karmaşık hale geldiği günümüz koşulları, çalışanların sağlığının korunmasını daha çok gündemimize almamızı, üzerinde tartışmamızı zorunlu kılmakta. Kendileri de birer çalışan olan işyeri hekimlerinin çalışma ortamı ve koşulları, işyerlerinde verecekleri sağlık hizmetinin niteliğini ve kapsamını belirlemektedir. Dünyadaki gelişmeler de gözden geçirilerek, görev tanımları ışığında, işyeri hekimliğine yaklaşımların tartışılmasının, ülkemizde mevzuat ile sınırlı tartışmalarda yaşanan eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağı inancıyla.

Tarih : 24 Mayıs 2003

PROGRAM

09.30-10.00 Açılış

10.00-11.15 Bildiri Sunumları

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Sarper Süzek
(Ankara Üniv.Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

Dünya’da ve Ülkemizde İşyeri Hekimliğine Yaklaşım, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Pof. Dr. Ali GÜZEL
(Marmara Üniv. Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)

İşyeri Hekiminin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Organizasyonundaki Yeri ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Gerçekleştirilmesindeki Rolü

Yrd.Doç.Dr.Aydın Başbuğ
(Gazi Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.Öğretim Üyesi)

11.15-11.30 Ara

11.30-12.30 İdare Hukuku Açısından İşyeri Hekimliğine Yaklaşım ve TTB’nin Rolü

Doç.Dr.Celal Erkut
(Galatasaray Üniv. Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

İşyeri Hekimliğinde Mesleki Bağımsızlık

Dr. Haluk Başçıl
(İş Hekimliği Uzmanı)

12.30-13.30 Yemek Arası

13.30-13.45 Görsel Sunum

13.45-15.45 Tartışma

Oturum Başkanı:

Prof. Dr. Sarper Süzek
Prof.Dr.Ali Güzel
Yrd.Doç.Dr.Aydın Başbuğ
Doç.Dr.Celal Erkut
Dr.Haluk Başçıl

Tüm katılımcıların katkıları ile konu birlikte tartışılacaktır.

KATILIM ÜCRETSİZDİR

Ayrıntılı bilgi için;
Sempozyum Sekreteryası

Av.Ziynet Özçelik
[email protected]
Tel: (0 312) 229 88 21
Dr.Özcan Baripoğlu
[email protected]

Düzenleme Kurulu
Dr. Haluk Başçıl
Dr.Özcan Baripoğlu
Dr.Hakan Giritlioğlu
Av.Ziynet Özçelik
Av.Mustafa Güler

Yer: Ankara Adliye Sarayı Konferans Salonu Sıhhiye-Ankara