MEVZUATYönetmelik

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRENCİ SEÇME SINAVLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete
Tarih: 3.2.1987; Sayı: 19361
Amaç ve Kapsam :
MADDE 1. Bu yönetmelik 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50.maddesi hükümleri uyarınca tıpta uzmanlık eğitimi görecek adayların seçme ve yerleştirme sınavları hakkındaki usul ve esasları düzenler.

Seçme Sınavlarının Yürütülmesi :
MADDE 2. Tıpta uzmanlık eğitim için seçilecek adayların sınavları ve bu sınav sonuçlarına göre seçme işlemleri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi bir sistemle yürütülür.

Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi ve Duyurulması :
MADDE 3. Her sınav döneminde , o sınav sonuçlarına göre her program için kabul edilecek öğrenci sayıları üniversite birimleri tarafından tespit edilerek üniversite rektörlüklerince ÖSYM Başkanlığına bildirilir. Bu sayılar her sınav dönemi için ÖSYM ce yayınlanacak sınav kılavuzunda belirtilmek suretiyle adaylara duyurulur.

Sınavlar, Değerlendirme ve Seçme Esasları :
MADDE 4. Buşvurma, dal tercihleri, uygulanacak sınavlar ile değerlendirme ve seçme esasları her sınav döneminde ÖSYM ‘ce hazırlanacak ve Yükseköğretim Kurulu onayından sonra yürürlüğe konacak sınav kılavuzlarında ayrıntılı olarak belirtilir.

MADDE 5. Bu yönetmelik hükümlerine göre tıpta uzmanlık eğitimi için öğrencilerin seçilmesinde ve bu öğrenciler arasında 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. Maddesinin (d) fıkrası hükümlerine göre öğretim yardımcısı kadrolarına atanacak olanların belirlenmesinde Lisansüstü Öğretim Yönetmeliği ( 6 Ekim 1982 tarih ve 17830 sayılı Resmi Gazete ) , Lisansüstü Öğretim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kardolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri ile Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik ( 13 Ekim 1984 tarih ve 18544 sayılı Resmi Gazete ) ve üniversitelerin ilgili yönetmeliklerinin , 6 sınav dönemi için yayınlanan sınav kılavuzuna ve bu yönetmelik hükümlerine aykırı hükümleri uygulamaz.

Yürürlük :
MADDE 6. Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :
MADDE 7. Bu yönetmelik hükümlerini Üniversitelerarası Kurul Başkanı yürütür.