GenelgeMEVZUAT

TAM GÜN YASASINA GÖRE EK ÖDEME GENELGESI

TAM GÜN YASASINA GÖRE EK ÖDEME GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.02/15160-12/04/2010

Konu : Ek Ödeme

GENELGE

2010/23

Bilindiği üzere, 21/01/2010 tarihli ve 5947 sayılı “Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak muhtelif hükümlerine yönelik farklı yürürlük tarihleri bulunmakla birlikte yürürlüğe konulmuştur.Mezkur Kanun’un 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’da değişiklik getiren hükümlerinin yürürlük tarihleri ve Genel Müdürlüğümüzce ilgili hükümlere yönelik yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1)Mezkur Kanunla değiştirilen 209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarına ilişkin hükümler 5947 sayılı Kanunun yayım tarihinden itibaren 6 ay sonra yani 30 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe girecek olup, söz konusu Kanun hükümlerine paralel olarak Genel Müdürlüğümüzce 30 Temmuz 2010 tarihinden geçerli olmak üzere 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” de değişiklik yapılacaktır.Kurumlarımızca 5947 sayılı Kanun’un 209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında değişiklik yapan hükümlerine yönelik olarak, 30 Temmuz 2010 tarihine kadar herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

2)5947 sayılı Kanun ile 209 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin 7 nci fıkrasında “”4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilenler, aynı maddede belirtilen ilave ödemelerden yararlanmamak kaydıyla, Bakanlık merkez veya bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yaptıkları unvan için belirlenen ek ödemeden faydalandırılır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyulması halinde, ilgilinin isteği ve kurumlarının muvafakatiyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık personeli haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilebilirler. Yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için görevlendirme halinde bu kişilere, sadece görevlendirildikleri sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden ödeme yapılır. Belirli bir vaka ve iş için görevlendirilenlere ise, kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra,
katkı sağladıkları vaka ve iş dolayısıyla görevlendirildiği sağlık kuruluşundaki döner sermaye işletmesinden, üçüncü ve dördüncü fıkra esasları çerçevesinde ve toplamda tavan oranları geçmemek üzere döner sermayeden ek ödeme yapılır. Bu görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir” yönünde değişiklik yapılmıştır.Söz konusu değişiklik yayımı tarihinde yani 30/01/2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Anılan hüküm kapsamında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarına yıl veya ay itibarıyla belirli bir süre için sağlık personeli görevlendirilmesi halinde, söz konusu personele Bakanlığımızda görev yaptığı kurum veya kuruluşun döner sermaye gelirlerinden aşağıdaki şekilde ek ödeme yapılacaktır.

a)Yıl veya en az bir (1) ay itibarıyla Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarına görevlendirilen sağlık personeline yapılacak ek ödemeler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen personele yapılan ek ödeme esas ve usulleri doğrultusunda yapılacaktır.

b)Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için Bakanlığımız kurum veya kuruluşlarına görevlendirilen sağlık personelinin Aktif Çalışılan Gün Katsayısı, o dönem personelin görevlendirme süresince çalıştığı saatlerin toplamının, o dönem mesai saatleri toplamına bölünmesi bulunacaktır. Çalışılan süre, vaka veya iş için hastaneye geliş ve ayrılış saatleri dikkate alınarak Başhekimlikçe tespit edilerek kayıt altına alınacaktır. Hastane ve klinik hizmet puan ortalamasının hesaplamasında tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı bulunan personelin puanı ve bu şekilde hesaplanan aktif çalışma gün katsayıları kullanılacaktır.Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için devlet hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır.

Tabip Muayene ve Girişimsel işlemler Puanı Bulunanlar

“Net Performans Puanı = Tabip Muayene ve Girişimsel işlem Puanı X Hizmet Alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı”

Tabip Muayene ve Girişimsel işlemler Puanı Bulunmayanlar

“Net Performans Puanı = Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Hizmet alanı Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı”

Haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için eğitim ve araştırma hastanelerine görevlendirilen personelin ek ödemesinin hesaplanmasında aşağıdaki formüller kullanılacaktır

Tabip Muayene ve Girişimsel işlemler Puanı Bulunanlar

Bir kliniğe bağlı olarak hizmet verenler

“Net Performans Puanı = (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel işlemler Puanı – (Klinik Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı)”

Bir kliniğe bağlı olmaksızın hizmet verenler

“Net Performans Puanı = (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro- Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı) + (((Tabip Muayene ve Girişimsel işlem Puanı – (Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı)) X 0,5) X Serbest Meslek Katsayısı)”

Tabip Muayene ve Girişimsel işlemler Puanı Bulunmayanlar

“Net Performans Puanı = Hastane Hizmet Puan Ortalaması X Eğitim Hastaneleri Kadro-Unvan Katsayısı X Serbest Meslek Katsayısı X Aktif Çalışılan Gün Katsayısı”

Bu şekilde yapılacak ek ödemelerde sağlık personelinin asıl kadrosunun bulunduğu kurumdaki döner sermaye işletmesinden yapılan ödemenin yanı sıra, Bakanlığımız kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ek ödemenin toplam tutarı söz konusu personelin tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek şekilde belirlenecek olup, söz konusu tabiplerin görevlendirildiği Bakanlığımız kurum veya kuruluşu, personele görevlendirildiği vaka veya iş karşılığı elde ettiği performans karşılığı olan ek ödemeyi yapacak ve ödenen tutar personelin asıl kadrosunun bulunduğu kuruma bildirilecektir. Personele görevlendirildiği kurum tarafından vaka veya iş karşılığı yapılan ek ödeme ile asıl kadrosunun bulunduğu kurum tarafından yapılan ek ödemenin toplam tutarı tavan ek ödeme tutarını geçmiyorsa herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Şayet her iki ödemenin toplam tutarı personelin tavan ek ödeme tutarını geçiyor ise, Bakanlığımız kurum ve kuruluşları tarafından vaka ve iş karşılığı yapılan ek ödemede herhangi bir kesinti yapılmayacak, tavan ek ödeme

tutarını aşan kısım, personelin asıl kadrosunun bulunduğu Bakanlığımız harici kurum tarafından yapılan ek ödemeden mahsup edilecektir.

3)Bakanlığımız dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, Bakanlığımız kurumlarına haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen personele Bakanlığımız döner sermayelerinden ve Bakanlığımız dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarının döner sermayelerinden yapılan ödemelerin gelir vergisi matrahına ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir Idaresi Başkanlığından alınan görüş yazısı çerçevesinde;

a)Sağlık Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ayrı birer işveren olduğu için, kadrosu başka kurumlarda bulunan personele; kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye işletmesinden yapılan ödemeler ile belirli vaka veya iş görevlendirildikleri Sağlık Bakanlığına bağlı döner sermayen işletmelerinden yapılan ödemeler ayrı işverenden elde edilen ücret geliri olarak değerlendirilerek, her bir ücret geliri için ayrı ayrı gelir vergisi tarifesinin uygulanması gerekmektedir.

b)Gelir vergisi Kanunun 86 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler(birden fazla işverenden ücret almakla beraber birinci işverenden sonraki işverenden aldıkları ücretlerin toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil) için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dahil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.Birden fazla işverenden ücret geliri elde edilmesi durumunda ise birinci işverenden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2010 yılı için 22.000 TL) aşması halinde birinci işverenden alınan da dahil olmak üzere ücret gelirlerinin tamamının yıllık beyannamede gösterilmesi gerekmektedir.

c)Birden fazla işverenden ücret alınması halinde; Gelir Vergisi Kanunun 16 Nolu sirkülerinde de açıklandığı üzere birinci işverenden alınan ücretin hangisi olacağı mükelleflerce serbestçe belirlenecektir.Netice olarak Bakanlığımız kurumlarına haftanın belirli gün veya saatlerinde veyahut belirli vakalar ve işler için görevlendirilen personelin ikinci işverenden elde etmiş oldukları ücretler toplamının Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşması halinde izleyen yılda yıllık gelir vergisi beyannamesi vermesi gerekmektedir.

4)Söz konusu kanun değişikliğine binaen 12/05/2006 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik” değişikliği bilahare duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda işlem tesis edilmesini ve konunun iliniz dâhilinde bulunan tüm döner sermayeli kurum ve kuruluşlar ile döner sermaye saymanlıklarına duyurulması hususunda gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Nihat TOSUN

Bakan a.

Müsteşar

DAĞITIM: Bilgi:

Gereği: 81 Il Valiliği Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı