GenelgeMEVZUAT

TEDAVI YARDIMI GENELGESI

TEDAVI YARDIMI GENELGESI

GENELGE

Resmi Gazete:26.5.2007-26533

Başbakanlıktan:

Konu: Tedavi Ücretleri.

GENELGE

2007/13

Temel hak ve hürriyetlerin başında bulunan kişinin yaşama hakkına sahip olması ile Devlet tarafından herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevi Anayasamızda hüküm altına alınmıştır. Devletin bu görevini layıkıyla yerine getirmesi amacıyla, sağlık hizmetlerine erişimin önündeki engellerin kaldırılarak, bu hizmetlerin etkili bir şekilde sunulması ve tüm vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden azami ölçüde faydalanabilmesi için gereken düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşlarında verilen her türlü hizmetin fiyatlarının tespit ve ilan edilmesi görevi, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Sağlık Bakanlığına verilmiş, anılan Bakanlıkça bu doğrultuda hazırlanan “Tedavi Yardımına Ilişkin Uygulama Tebliği” 29/4/2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tüm devlet hastaneleri ile birlikte, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre kurulmuş bulunan üniversiteler ile kamu tüzel kişiliği niteliğinde olduğu yargı kararları ile belirlenmiş bulunan vakıf üniversitelerine ait uygulama ve araştırma hastaneleri, halka sundukları sağlık hizmeti bakımından mezkûr tebliğ hükümlerine tabi bulunmaktadır. Ancak; vatandaşa verilen sağlık hizmetlerinin fiyatlandırılması konusunda bazı devlet ve vakıf üniversitelerine ait hastanelerde, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş bulunan ücret tarifesinin dışına çıkıldığı, vatandaşlarımızdan ilave ücret talep edildiği belirlenmiştir.

Vakıf üniversiteleri de dâhil olmak üzere, üniversitelerin tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma merkezi olan hastaneler, bilimsel çalışma ve eğitim faaliyetleri dışında halka sundukları sağlık hizmeti bakımından “kamu hastanesi” niteliğinde olduklarından, verdikleri sağlık hizmetleri için özel muayene olmak isteyen hastalardan talep edilebilecek “özel muayene farkı” dışında, söz konusu tebliğde belirlenen fiyat tarifesine uymaları gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan