GenelgeMEVZUAT

SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESI HAKKINDA TEBLIĞ

SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESI HAKKINDA TEBLIĞ

30 Eylül 2006 Tarihli ve 26305 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ

Sağlık Bakanlığından :

Resmi Gazete: 29 Nisan 2004

Sayı : 25447

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğ?in amacı; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili esasları, özel sağlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ sürücü adayı sağlık raporu düzenleyen resmi sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sahip ve işletenleri ve bunların sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili faaliyetlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı Icrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu?nun 4199 sayılı Kanun ile değişik 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete?de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin, “Sağlık Kurulunca Düzenlenecek Sürücü Adayları Sağlık Raporları”nı düzenleyen 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğ’de kullanılan tanımlardan;

a)Bakanlık: Sağlık Bakanlığı’nı,

b)Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü?nü

c)Müdürlük: “Sürücü adayı sağlık raporu” düzenleyecek resmi ve özel sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğünü,

d)Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nu,

e)Yönetmelik: 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği’ni,

f)Sağlık Kuruluşu: Ilgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren, bu Tebliğ’de belirtilen şartları haiz olan ve sürücü belgesi alacaklara “sürücü adayı sağlık raporu” düzenlemeye yetkili kılınan resmi ve özel yataklı tedavi kurumları ile özel merkezleri ve özel poliklinikleri,

g)Sağlık Kurulu: Sağlık kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine göre yalnızca, “sürücü adayı sağlık raporu” düzenlemek amacıyla; Iç Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Psikiyatri dallarında beş uzman hekimden oluşturdukları sağlık kurulunu,

h)Mesul Müdür: Özel hastanelerde 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu?nun 9 uncu maddesinde belirtilen mesul müdürü, merkezlerde ve polikliniklerde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde tanımlanan mesul müdürü,

i)Asıl Üye: Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde sağlık kuruluşunda bulunan ve yetki belgesinde asıl üye olarak belirtilmiş ilgili branş uzmanını,

j)Yedek Üye: Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde asıl üyenin bulunamadığı durumlarda sağlık kurulunda görev alacak ve yetki belgesinde yedek üye olarak belirtilen ilgili branş uzmanını,

k)Yetki Belgesi: Ilgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren, bu Tebliğ?de belirtilen şartları haiz olan ve sürücü belgesi alacaklara “sürücü adayı sağlık raporu” düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşları için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,ifade eder.

Genel Esaslar

Madde 5- “Sürücü adayı sağlık raporu” düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşlarında hekime yetki verilirken ve sağlık kuruluşu toplanırken aşağıdaki hususlara uyulur.

a)Bir hekim resmi görevi hariç, sadece bir özel sağlık kurulunda görev alabilir. Ancak, özel sağlık kuruluşunun bünyesinde “Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince oluşturulan sağlık kurulu bulunması halinde toplanma saatleri veya günleri farklı olmak üzere bu kurulda da görev alabilir.

b)Uzman hekimlerin muayenehanelerinin olması, onların özel sağlık kuruluşları sağlık kurullarında görev almalarına mani değildir.

c)Sağlık kurulunda aynı daldan birden fazla uzman hekim görev alabilir. Ancak bu durumda sağlık kurulunda görev alacak her uzman hekim adına ayrı ayrı başvuruda bulunulması ve bu hekimlerin asıl ve yedek üyeler olarak yetki belgesinde belirtilmesi gerekir.

d)Müdürlükçe düzenlenen Yetki Belgelerinde belirtilen yedek üyeler, asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda mesul müdür tarafından kurula dahil edilir. Ancak kurulda asıl üyelerin çoğunlukta olması şarttır.

e)Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan 3 sayılı cetvelde belirtilen esaslar çerçevesinde, sağlık kurulunun toplanma saatleri de göz önünde bulundurularak, sağlık kurulu tarafından bir saatte en fazla 12 (on iki) sürücü adayı muayenesi yapılır.

Madde 6- “Sürücü adayı sağlık raporu” düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşlarında görev alan hekimlerden, ilgili uzmanın bir yılda 2 (iki) ayı aşmayan yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle geçici süre ile bulunmadığı hallerde, geçici olarak diğer resmi kuruluşlardan veya serbest çalışan hekimlerden Valilik Onayı ile görevlendirme yapılır.

a)Sağlık kuruluşu bünyesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ile Psikiyatri Uzmanının olmadığı takdirde; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı yerine Genel Cerrahi, Psikiyatri Uzmanı yerine Nöroloji Uzmanı görevlendirilebilir.

b)Resmi kurum bünyelerinde oluşturulan sağlık kurullarında yukarıda bahsedilen 2 aylık geçici bulunamama süresi ile ilgili sınırlandırma aranmaz.

c)Sağlık kurulundan ayrılan hekimlerin yerine Tebliğ hükümlerine göre yeniden yetki belgesi düzenlenerek değişiklik yapılması gerekmektedir. Valilik onayı ile yukarıda belirtilen şekilde geçici görevlendirme yapılamaz.

Başvuru

Madde 7- Yetki Belgesi almak isteyen özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü aşağıdaki belgeler ile Il Sağlık Müdürlüğü?ne müracaat eder.

a)Sağlık kuruluşunun adı, adresi, türü, sahibi ve sağlık kurulunun haftanın hangi gün ve saatlerinde toplanacağını belirtecek şekilde mesul müdür tarafından düzenlenecek Ek-1?de yer alan “Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenleme Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi”,

b)Özel sağlık kuruluşu mesul müdürü tarafından düzenlenecek, sağlık kuruluşunun bünyesinde oluşturulmak istenen sağlık kurulunda görev alacak tüm hekimlerin isim ve branşlarını belirtir noter onaylı taahhütname,

c)Özel sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş ruhsat/uygunluk belgesi (Hastane, Tıp Merkezi, Poliklinik vb.) örneğinin onaylı sureti.

d)Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını (belirtilen uzmanlık dallarına ait muayene odalarını, kurul odasını ve arşiv bölümünü) gösteren, mimari olarak çizilmiş en az 1/100 ölçekli ve sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek “Plan Mahalline Uygundur” ibaresi ile onaylı plan örneği.

Madde 8- Sağlık kuruluşunun mesul müdürüne ait;

a)Özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü adına düzenlenmiş mesul müdürlük belgesinin Müdürlük veya sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu sağlık grup başkanlığı tarafından onaylı örneği,

b)Sağlık kuruluşunun adını, adresini ve sağlık kurulunda mesul müdürlük yapmak istediğini belirten dilekçe,

c)Diploma ve varsa uzmanlık belgesinin noter onaylı, yaş imzalı örnekleri,

d)Tabip odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 (üç) ay içerisinde alınmış belge,

e)Noterden alınmış imza sirküsünün aslı,

f)Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği,

g)Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içerisinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı,

h)Resmi bir kurumda görevli ise 2368 sayılı Kanunda belirtilen tazminatlarının kesildiğini gösterir, çalıştığı kurumdan alınmış yazı

müracaat dosyasına konulur.

Madde 9- Sağlık kurulunda görev alacak her hekime ait;

a)Sağlık kuruluşunun adını, adresini, başka bir özel sağlık kuruluşunda görev alıp almadığını, muayenehanesinin olup olmadığını, muayenehanesi varsa adresini, resmi kurumda çalışıp çalışmadığını belirten, örneği Ek-2?de bulunan, imzalı “Sürücü Olur Sağlık Kurulunda Görev Almak Isteyen Hekimler Için Başvuru Dilekçesi”,

b)Resmi bir kurumda görevli ise 2368 sayılı Kanunda belirtilen tazminatlarının kesildiğini gösterir çalıştığı kurumdan alınmış yazı,

c)Sanatını serbest olarak icra ettiği yerin adresini de belirtecek şekilde Tabip Odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 (üç) ay içerisinde alınmış belge,

d)Uzmanlık diplomasının arkalı önlü, noter onaylı ve yaş imzalı bir örneği,

e)Noterden alınmış imza sirküsünün aslı,

f)Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği,

g)Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içerisinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı, müracaat dosyasına konulur.

Madde 10- Sağlık kuruluşunda çalışmak isteyen hekimin Türk Soylu Yabancı Uyruklu olması halinde; 14.10.1983 tarih ve 17928 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye?de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum/Kuruluş Veya Işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ilişkin Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Yabancıların Ikamet ve Seyahatlerine Ilişkin Mevzuat ve Bakanlığımızca yayımlanan 19.11.1998 tarih ve 14822 sayılı (06.09.2001 tarih ve 15049 sayılı değişiklikle) Genelgemiz doğrultusunda işlemleri yürütülür.

Madde 11- Sağlık kurulundaki her hekim değişikliği talebinde mesul müdür; sağlık kurulundan ayrılmak isteyen hekimin isim ve branşını, yeni başlayacak hekimin isim ve branşını belirten Ek-3?deki “Yetki Belgesi Değişikliği Başvuru Formu”nu düzenler.

Madde 12- Sağlık kurulundaki her hekim değişikliği talebinde mesul müdür, sağlık kuruluşunun bünyesinde oluşturulmak istenen sağlık kurulunda görev alacak tüm hekimlerin isim ve branşlarını belirtir noter onaylı taahhütnameyi dilekçeye ekler.

Madde 13- Her yetki belgesi değişiklik talebinde, ilgili sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş yetki belgesinin asıllarının da Müdürlülüğe iade edilmesi gerekmektedir.

Madde 14- Özel sağlık kuruluşunun adres, isim ve sahiplerin değişmesi durumunda Müdürlüğe yetki belgesinin iade edilmesi ve yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak hizmet verilen sürelerde bir değişiklik olması halinde yetki belgesi ve yapılan değişikliği bildirir dilekçenin verilmesi yeterlidir.

Madde 15- Herhangi bir hekimin sağlık kurulundan ayrılmak istemesi durumunda, Tebliğ?de belirtilen süre içerisinde özel sağlık kuruluşu mesul müdürüne ve il sağlık müdürlüğüne bir dilekçe ile bilgi verip Yetki Belgesindeki gerekli değişikliği talep etmesi gerekmektedir.

Başvurunun Değerlendirilmesi

Madde 16- Yukarıda belirtilen evrakları kapsayan dosya ile Müdürlüğe yapılan başvuru, dosya üzerinde incelenir. Belgelerin Tebliğ hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi durumunda, Müdürlükçe görevlendirilecek sağlık personelleri tarafından, beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından yerinde inceleme yapılır.Bu inceleme neticesinde özel sağlık kuruluşunun sağlık kurulu oluşturmasının mevzuat ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olup olmadığını belirtir Ek-4?de bir örneği bulunan “Özel Sağlık Kuruluşu Için Durum Tespit Tutanağı” düzenlenir.Başvuru uygun bulunur ise, Müdürlük tarafından sağlık kuruluşu için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, örneği Ek-5’de yer alan “Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenleme Yetki Belgesi” üç nüsha olarak düzenlenir. Yetki belgesi nüshalarından biri Genel Müdürlüğe gönderilir, ikinci nüshası başvuru dosyası ile birlikte Müdürlükte saklanır, diğeri ise müracaatta bulunan sağlık kuruluşuna imza karşılığında teslim edilir.

Madde 17- Bakanlık ve Müdürlük özel sağlık kuruluşunun adının, adresinin, mes?ul müdürünün sağlık kurulunda görevli uzman hekimlerinin güncelleştirilmiş kayıtlarını tutarlar.”Sürücü Adayı Sağlık Raporu”nun Düzenlenmesine Ilişkin Usul ve Esaslar

Madde 18- Bakanlığımızca standardı oluşturularak otokopili ve seri numaralı olarak Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından bastırılan bir örneği Ek-8?de bulunan “Sürücü Adayı Sağlık Raporu” kağıtlarının kullanılması zorunlu olup, özel sağlık kuruluşlarının sağlık kurullarınca bu rapor kağıtlarının haricinde başka bir rapor kağıt örneği kullanılamaz.

Madde 19- Yetki belgesi alan sağlık kuruluşu tarafından “sürücü adayı sağlık raporu” düzenlenmesi sırasında işlemler aşağıdaki usule göre yürütülür:

a)Sağlık kuruluşuna, “sürücü adayı sağlık raporu” almak isteyen kişinin şahsen başvurusu esastır. Başvuru sırasında sürücü adayından, resimli nüfus cüzdanının aslının sağlık kuruluşu mesul müdürüne ibrazı sonucu mesul müdür tarafından onaylanmış örneği veya noter onaylı örneği eklenmiş dilekçesi alınır.

b)Sağlık kuruluşunca, Yönetmeliğin 78 inci maddesinde ve (3) sayılı cetvelde tanımlanmış düzenlemeler doğrultusunda, örneği Ek-6’da yer alan “Sağlık Kurulu Muayene Kağıdı” üzerinde bulguların işlendiği muayeneler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen her türlü tetkike ait belgeler bu forma eklenir.

c)Kurul üyeleri, sürücü adaylarının Ek-6?da yer alan ve hekimler tarafından ayrı ayrı muayene sonuçları yazılan formlar ile birlikte, nihai kararın verilmesi amacıyla sağlık kurulu odasında toplanırlar. Durum değerlendirilir ve sürücü adaylarına düzenlenen sağlık raporları Ek-7’de örneği bulunan “Sağlık Kurulu Kayıt Defteri”ne işlenir. Sağlık Kurulu üyeleri deftere kaydedilen kararları imza ederler. Kararlar oybirliği ile alınır. Kararlara muhalefet edenler, raporun üç nüshasına ve bu deftere muhalefet gerekçelerini yazarak imza ederler. Kayıtlar günlük olarak düzenli tutulur.

d)Kurul toplanıp nihai karar verdikten ve bu kararlar kurul kayıt defterine işlendikten sonra, durumuna göre sürücü adaylarına örneği Ek-8?de yer alan “Sürücü Adayı Sağlık Raporu” düzenlenir. Raporun karar bölümüne kurul tarafından verilen nihai karar yazılır. Kararda sürücü adayının sağlık durumunun mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği belirtilir.

e)Üç nüsha olarak düzenlenen “Sürücü Adayı Sağlık Raporu”nun, birinci nüshası hakkında rapor düzenlenen sürücü adayı kişiye imza karşılığında, ikinci nüshası raporu isteyen kuruluşa (özel sürücü kursuna) verilir. Üçüncü nüsha ise, raporu düzenleyen sağlık kuruluşunda beş yıl süre ile saklanır.

f)Sağlık kurullarınca düzenlenen sürücü adayı sağlık raporlarında farklılıkların bulunması halinde, ilgili Kanun ve bu Kanun?a istinaden çıkarılan 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği?nin 78 inci maddesi hükümleri uygulanır.

g)Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen otokopili ve seri numaralı rapor kağıtları Müdürlük veya Müdürlüğün yetkilendireceği kuruluşlar tarafından onaylanır. Onay safhasında; raporda imzası yer alan hekimlerin raporun veriliş tarihinde raporun düzenlendiği kuruluşta çalışıp çalışmadıkları, yetki belgesinde isimlerinin yer alıp almadığı ve imzaların kendilerine ait olup olmadıkları imza sirkülerinden kontrol edildikten sonra onaylanarak kişiye verilir.

Yetkilendirilecek Sağlık Kuruluşunun Taşıması Gerekli Şartlar

Madde 20- “Sürücü Adayı Sağlık Raporu” düzenlenmesine yetkili kılınacak sağlık kuruluşlarının aşağıdaki şartları haiz olması gerekir:

a)Sağlık kuruluşunun açılışına ilişkin ilgili mevzuatlarına göre zorunlu olarak bulundurmaları gereken asgari birimlerin tamamının bulundurulması gereklidir. Buna göre her uzman hekim için ayrı birer muayene odası gereklidir. Özel konumu nedeniyle göz muayene odasının ebatları muayenenin yapılabileceği büyüklükte olmalı ve ayrıca bir sağlık kurulu odası bulunmalıdır.

b)Başvuran sürücü adaylarının muayene sonuçlarının, verilen rapor örneklerinin saklanabileceği bir arşiv bölümü, genel arşiv birimi içinde ayrı bir bölüm halinde bulundurulur.

c)Her uzmanlık dalının muayene odası kapısında hangi dala ait olduğunu belirtir tabela ve muayene odasında hekimin uzmanlık diplomasının aslı veya noter onaylı örneği ile hekimin Müdürlük tarafından düzenlemiş çalışma izin belgesi bulunur.

d)Sağlık kuruluşunda tıbbi muayene için aşağıdaki malzemelerin olması gereklidir:

A-Göz hastalıkları muayene odası için en az;

1.Göz muayene koltuğu

2.Görme eşeli

3.Gözlük kutusu

4.Retinoskop

5.Oftalmaskop

6.Biomikroskop

7.Ischiara renk kitabı

8.Renk yumakları veya kağıtları

B-Iç Hastalıkları muayene odası için en az;

1.Muayene masası

2.Negatoskop

3.Steteskop

4.Tansiyon aleti

5.EKG cihazı

6.Refleks çekici

C-Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayene odası için en az;

1.KBB muayene koltuğu

2.Steril abeslang

3.Otoskop

4.Işık Kaynağı

5.Muayene aynası

6.Diapozon seti

7.Buşon küreti

8.Aspiratör, kulak ve burun aspiratör uçları

9.Burun ve kulak spekulumu

10.Larenks ve nazofarenks aynası

D-Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları muayene odası için en az;

1.Muayene masası

2.Negatoskop

3.Refleks çekici

E-Psikiyatri muayene odası için en az;

1.Muayene masası

2.Refleks çekici

Mesul Müdürün Sorumlulukları

Madde 21 Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının mesul müdürü;

a)Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinin sağlık kuruluşu ile ilgili olanlarının uygulanmasından,

b)Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin mevzuatta gösterilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve yürütülmesinin sağlanmasından,

c)Sağlık kuruluşunun yetkilendirilmesine esas olan şartların değişmesi durumunda, değişikliğin Müdürlüğe ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte bir dilekçe ile 15 (on beş) iş günü içerisinde bildirilmesinden ve değişikliğin istenildiği tarihten itibaren, değişiklik kurulun oluşmasını engelliyor ise yeni yetki belgesinin düzenleneceği tarihe kadar sürücü adayı sağlık raporlarının düzenlenmesi işlemlerinin durdurulmasından,

d)Hakkında sürücü adayı sağlık raporu düzenlenecek kişi ile başvuru evrağındaki kişinin aynı kişi olduğunun belirlenmesinden veya belirlenmesinin sağlanmasından,

e)Sağlık kurulunu oluşturan tüm asıl üyelerin katılımı ile yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde, muayene olmak isteyen sürücü adayının olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasının sağlanmasından,

f)Sağlık kurulunu oluşturan asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle sağlık kuruluna katılamamaları durumunda, yedek üye ile yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde toplanmasının sağlanmasından,

g)Sağlık kurulunu oluşturan asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle sağlık kurulu oluşturulamayacaksa, aynı gün sağlık kurulunun toplanma saatinden önce gerekçesi ile birlikte Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekten,

h)Sağlık kurulunun toplanacağı gün ve saatlerde yapılacak değişikliğin 15 (on beş) iş günü öncesinden Müdürlüğe bildirilmesinden,

i)Sürücü adayı sağlık raporunun, tarafından imzalanması safhasında, imzaların sağlık kuruluna iştirak eden hekimlere ait olup olmadığının tespitinden,

j)Sürücü belgesi alamaz şeklinde sağlık raporu düzenlenen sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerinin 3 (üç) iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilmesinden,

k)Örneği Ek-9?da yer alan “Aylık Bildirim Form”larının düzenli olarak doldurulmasından ve bir sonraki ayın 10 una kadar Müdürlüğe gönderilmesinden,

l)Özel sağlık kuruluşunca düzenlenen tüm belgelerin düzenli arşivlenmesinden,

m)Sağlık kuruluşunun teslim aldığı boş otokopili ve seri numaralı rapor kağıtlarının güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden,

n)Özel sağlık kuruluşu sağlık kurulunca düzenlenen otokopili raporların en az 5 (beş) yıl süre ile saklanmasından, sağlık kuruluşunun faaliyetine son verilmesi durumunda saklanması zorunlu olan belgelerin ve boş otokopili raporların bir tutanak ile Müdürlüğe devrinden sahibi ile birlikte bizzat sorumludur.

Sağlık Kurul Üyesi Uzman Hekimlerin Sorumlulukları

Madde 22 – Sağlık kurulunda görevli uzman hekimler;

a)Sürücü adaylarının uzmanlık dalları ile ilgili muayenelerini ilgili mevzuatta tanımlanan sağlık şartlarını dikkate alarak gerçekleştirmekten,

b)Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında mevzuata aykırı bir husus tespit ettiklerinde, durumu derhal mesul müdüre ve 3 (üç) iş günü içerisinde bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirmekten,

c)Görev yaptıkları, özel sağlık kuruluşunca belirlenen ve Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde sağlık kuruluşunda hazır bulunmak ve sağlık kurulu çalışma saatlerine uymaktan,

d)Mazereti nedeniyle görev yapamayacağı zamanı sağlık kurulu toplanmadan önce sağlık kuruluşu mesul müdürüne, sağlık kurulu üyeliğinden ayrılacağını ise 15 (on beş) iş günü öncesinden sağlık kuruluşu mesul müdürüne ve Müdürlüğe bildirmekten,sorumludur.

Müdürlüklerin Sorumlulukları

Madde 23 – Müdürlüklerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

a)Yetki belgesi almak üzere başvuran özel sağlık kuruluşunun başvurusunu evrak üzerinde incelemek,

b)Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe bastırılan Ek-8?de bir örneği bulunan “Sürücü Adayı Sağlık Raporu” kağıtlarının yetki belgesi bulunan sağlık kuruluşlarına dağıtımını yaparak, seri numaralarının kaydını tutmak,

c)Özel sağlık kuruluşunun yetki belgesi düzenlenmesine esas olacak şekilde yerinde incelemek sureti ile denetimini yaparak, Ek-4?deki durum tespit tutanağını düzenlemek,

d)Evrakları tam ve uygun görüşlü durum tespit tutanağı olan özel sağlık kuruluşuna 3 nüsha olarak Ek-5?de bir örneği bulunan “Sürücü Olur Raporu Düzenleme Yetki Belgesi” düzenlemek ve yetki belgesinin bir nüshasını özel sağlık kuruluşunun mesul müdürüne veya tebligata yetkili bir görevlisine tebellüğ belgesi ile teslim etmek, diğer nüshasını arşivinde saklamak, bir nüshasını Bakanlığa göndermek,

e)Yetkilendirilen sağlık kuruluşunun faaliyetlerini yürürlükteki mevcut mevzuat doğrultusunda izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

f)Sunulan hizmet ile ilgili Ek-10 daki “Sürücü Adayı Sağlık Raporları Icmal Formu”nu düzenli olarak Bakanlığa intikal ettirmek,

g)Yetkili özel sağlık kuruluşuna ait güncelleştirilmiş listeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa Il Emniyet ve Il Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmek,

h)Bakanlığın denetim hakkı saklı kalmak üzere, 3 (üç) ayda en az bir defa olmak üzere örneği Ek-11?de yer alan “Denetim Formu” ile birlikte özel sağlık kuruluşunu denetlemek ve varsa buradaki eksiklikleri tespit ederek düzeltilmesini sağlamak ve hazırlanan denetim tutanaklarını düzenli olarak Bakanlığa göndermek,

i)Özel sağlık kuruluşunda kullanılan ve bu Tebliğ?de onaylanması öngörülen evrakları onaylamak,

j)Eksik veya gerçeğe aykırı rapor verdiği tespit edilen hekimleri Il Emniyet Müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirmek, bu hekimlerin ve Bakanlıkça eksik veya gerçeğe aykırı rapor verdiği bildiren hekimlerin kayıtlarını düzenli olarak tutmak,

k)”Sürücü belgesi alamaz” şeklinde sağlık raporu alan sürücü adaylarının kaydını tutmak ve raporların onayı safhasında sürücü adaylarının söz konusu kayıtlardan kontrollerini yapmak, bu konudaki bilgileri düzenli olarak Il Emniyet ve Il Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmekten sorumludurlar.

Resmi Sağlık Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

Madde 24 – Yönetmelikte sağlık kurulu oluşturulması için belirtilen ilgili uzman hekimleri bünyelerinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan tam teşekküllü yataklı tedavi kurumları ile Il Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bu amaçla oluşturulan merkezler, ayrıca bir işleme gerek görülmeksizin yetkilendirilmiştir.

Madde 25 – Resmi sağlık kuruluşlarında Kanun?da belirtilen uzmanların bazılarının bulunmadığı durumlarda aynı ildeki diğer resmi ve özel kuruluşlarda görev yapan veya serbest çalışan ilgili dal uzman hekimleri sağlık kurulunun oluşturulmasında görevlendirilebilirler. Ancak, söz konusu görevlendirmenin mevzuat hükümlerine uygunluğunun Müdürlükçe belgelenmesi ve diğer resmi sağlık kuruluşlarından yapılacak görevlendirmelerde görevlendirme talep edilen kuruluşun onayı gereklidir.

Madde 26 – Resmi sağlık kuruluşları da “sürücü belgesi alabilir” şeklinde sağlık raporu verilen kişileri ayrı bir deftere kayıt eder ve sağlık kurulunda görevlendirdikleri uzman hekimleri ve değişikliklerini ve “sürücü belgesi alamaz” şeklinde sağlık raporu düzenlenen sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerini haftalık olarak Müdürlüğe bildirirler.

Diğer Hususlar

Madde 27 – Özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan sağlık kurulu kayıt defterleri Müdürlük tarafından her sayfası mühürlenerek onaylanır ve defterin en son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. Resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan kurul kayıt defteri ise, söz konusu kuruluşun amiri tarafından onaylanır. Resmi sağlık kuruluşlarınca düzenlenecek “sürüc