GenelgeMEVZUAT

SU ANALIZ LABORATUVARLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

SU ANALIZ LABORATUVARLARI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B1OOTSHO120007

Konu : Genelge

15.3.2005 tarih ve 3745 sayılı.

………………. VALILIĞINE

( Il Sağlık Müdürlüğü )

Bakanlığımızca tesis ve işletme izni verilen maden suları ve kaynak sularına ait kimyasal ve bakteriyolojik analizler “Içilebilir Nitelikteki Suların Istihsali, Ambalajlanması, Satışı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik“ in 7. maddesi gereğince Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı Laboratuvarlarında, radyoaktivite analizleri ise Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca yapılmakta idi.

Türk Mevzuatını Avrupa Birliği Müktesebatına Uyumlaştırma çalışmaları kapsamında Doğal Mineralli sular konusunda 80/777/EEC Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda hazırlanan ve 1.12.2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelik” in 10. maddesinin 3. paragrafında “Alınan numuneler Bakanlıkça, tercihen akredite olmuş laboratuvarlar arasında yeterli ve uygun görülerek yetki verilen laboratuvarlarda analiz ettirilir,” yine Insani Tüketim Amaçlı Sular konusunda 98/83/EC Avrupa Birliği Direktifi doğrultusunda hazırlanan ve 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Insani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” in 18. maddesinin 3. paragrafında “Alınan numuneler, tercihen akredite olmuş ve analitik kontrol sistemine sahip, denetim yetkileri yetkili kuruluşlarca onaylanmış bağımsız kişi veya kurumlarca belirli aralıklarla belirlenen laboratuvarlar arasından, Bakanlıkça yetki verilecek laboratuvarlarda analiz ettirilir” ifadesi yer

almaktadır.Bu sebeple yukarıda belirtilen Yönetmelikler kapsamındaki ürünler ile ilgili aşağıdaki laboratuvarlar makamın 11.03.2005 tarih ve 2411 sayısına istinaden görevlendirilmiştir.

1)Doğal Mineralli Sularda;

a)Tesis ve işletme izni ve denetime esas tüm kimyasal ve mikrobiyolojik analizler ile denetleme ve kontrol izlemesine tabi parametrelere ait ve işletmeci tarafından yaptırılacak analizler yönünden Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıha Bölge Enstitüleri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü,

b)Pestisit ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar dışındaki analizlerde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi,

c)Radyoaktivite ile ilgili analizlerde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü Izotop Laboratuvarlarının,

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B1OOTSHO120007

Konu : Genelge

2)Insani Tüketim Amaçlı Sularda;

a)Tesis ve işletme izni ve denetime esas kimyasal ve mikrobiyolojik analizler ile denetleme ve kontrol izlemesine tabi parametrelere ait ve işletmeci tarafından yaptırılacak analizler yönünden Refik Saydam Hıfzıssıha Merkezi Başkanlığı, Hıfzıssıha Bölge Enstitüleri, Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı, Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü,

b)Pestisit ve Polisiklik aromatik hidrokarbonlar dışındaki analizlerde Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi

c)Radyoaktivite ile ilgili analizlerde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Devlet Su Işleri Genel Müdürlüğü Izotop Laboratuvarlarının,

3)içme-kullanma sularında;

Kimyasal, mikrobiyolojik ve radyoaktivite analizleri ile denetleme ve kontrol izlemesine tabi parametrelere ait analizler yönünden yukarıda belirtilen kuruluşlara ait laboratuvarlar ile kamuya ait laboratuvarlar yetkilendirilmiştir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Uz.Dr. Turan BUZGAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

Dağıtım

81 Il Valiliğine