GenelgeMEVZUAT

SSK ILAÇ LISTESI VE TALIMATI (2005)

SSK ILAÇ LISTESI VE TALIMATI (2005)

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı

Ilaç Listesi ve Uygulama Talimatı

(Seri No: 2005/2)

Resmi Gazete: 5 Ocak 2006 – Sayı : 26044

BIRINCI BÖLÜM

Yasal Dayanak

Madde 1 —Bu Talimat, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 123. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak,Kurum Yönetim Kurulu’nun 10/3/2005 tarihli ve XVII/257 sayılı Kararı üzerine hazırlanmış ve Kurum Yönetim Kurulu’nun 16/12/2005 tarihli ve XVII/992 sayılı Kararı ile onaylanmıştır.

Kapsam

Madde 2 —Bu Talimat hükümleri Kurum sağlık yardımından yararlanma hakkı bulunan sigortalılar ile işsizlik sigortası kapsamında olup, sağlık hizmetinden yararlanan kimselere uygulanır.

Yükümlülük ve Sorumluluk

Madde 3 —Bu Talimat hükümleri;

a)Sözleşmeli kişi ve kuruluşlar ile bunların birim amiri ve ilgili çalışanlarını,

b)Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarını, üniversite hastanelerini ve bunların birim amiri ve ilgili diğer çalışanlarını,

c)Diğer resmi sağlık kurum ve kuruluşları ile bunların birim amirlerini ve ilgili diğer çalışanlarını,

d)Işyeri tabiplerini, bağlar.

e)Bir ilacınSağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanılması, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından kişilere veya ilaca verilen özel kullanım izinleri, Resmi sağlık tesisleri sağlık kurulu raporları ile onaylanmak ve Genel Müdürlükçe uygun görülmek kaydıyla bu hükmün dışındadır.Bu Talimat hükümlerine uyulmaması durumunda Kurum’un uğrayacağı zarar, ilgililerin alacağından mahsup veya mümkün olmaması durumunda yasal yollar kullanılarak doğrudan tahsil ve tazmin edilir.

IKINCI BÖLÜM

15/12/2005 tarihli ve 26024 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın Tedavi Yardımı başlıklı Tebliğinde yer alan 11. ve 12. Maddeler ile;

Hasta Katılım Payından Muaf Ilaçlar Listesi (EK/2),

Sistemik Antimikrobik ve Diğer Ilaçların Reçeteleme Kuralları (EK/2A),

Sadece Yatan Hastalarda Kullanımı Halinde Bedelleri Ödenecek Ilaçlar (EK/2B),

Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu Raporu ile Verilebilecek Ilaçlar (EK/2C),

Maddeleri yukarıda Kapsam bölümünde tanımlanan Kurum sağlık yardımlarından yararlanan hak sahiplerine uygulanacaktır.

Yürürlük

Madde 4 — Bu Talimat 20/12/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 5 — Bu Talimat hükümlerini Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanı yürütür.