GenelgeMEVZUAT

SSK HEKIM YETKISI GENELGESI (3-255)

SSK HEKIM YETKISI GENELGESI (3-255)

3-255 sayılı Genelge 20 Mayıs 2009 tarih ve 2009/71 sayılı SGK Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Genelgenin 1/A-a-b, 1/B-a, 1/D maddesinin üçüncü paragrafı ile 7 ve 15. bentlerinin IPTALINE karar verilmiştir.

T.C.SOSYAL SIGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Işleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

SAYI: B.13.2.SSK.5.01.09.00 / X-1093-02-2832-6634 A n k a r a
02 Ocak 2006
KONU: Hekimlerin Işyeri Sigortalılarına

Kurumumuz Adına Reçete Yazma ve Iki Güne Kadar Istirahat Vermesi

GENELGE 3- 255 Ek

Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinin talepleri halinde,hekimlere işgücü ve zaman kaybının önlenmesi, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanması amacıyla iki güne kadar istirahat vermek ve Kurumumuz adına reçete yazmak yetkisi tanınabilmektedir.Diğer yandan, hekimin sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesinin hangi esaslara göre talep edileceği 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelge ile açıklanmış bulunmaktadır.Ancak,Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından Kurumumuz aleyhine Danıştay 10 uncu Dairesinin 2005/2732 esasına kayden açılan davaya ait yürütmeyi durdurma kararı sonucu 25.12.2003 tarihli, 3-222 Ek sayılı genelgenin 1/A-a-b ve 1/B maddelerinin birinci fıkralarının uygulamasında değişiklik yapılması gerektiğinden bu genelge yeniden düzenlenmiştir.Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

1-A Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekimler;

a)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Iktisadi Teşebbüslerinde çalışan hekimlerin o işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Iktisadi Teşebbüslerinin talep yazısı, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 e. 2008/6557 K. sayılı kararla ‘a bendi’ iptal edildi)

b)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Iktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Işveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

-Emekli hekimlerin herhangi bir işyerinde çalışmadığına dair kendilerinden alınacak taahhütname ile hekimin vergi mükellefi olmadığını belgeleyen vergi dairelerinden alınacak yazı, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 e. 2008/6557 K. sayılı kararla ‘b bendi’ iptal edildi)

c)Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kamu Iktisadi Teşebbüslerinde çalışan veya bu kuruluşlardan emekli olan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Hekimin bu işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

-Işveren ve işyeri hekimi arasında imzalanan sözleşme örneği,

B- Özel Bir Işyerinde Tam Gün Çalışan Hekimler;

a)Özel bir işyerinde tam gün çalışan hekimlerin sigortalılar için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Işveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği , (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 e. 2008/6557 K. sayılı kararla ‘a bendi’ iptal edildi)

b)Özel bir işyerinde tam gün çalışan hekimlerin ikinci bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

-Işveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

C- Özel Kurum ve Kuruluşlarda Çalışan Hekimler ile Serbest Olarak Çalışan Hekimler;

a)Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

-Işveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

b)Özel Kurum ve Kuruluşlarda çalışan hekimler ile serbest olarak çalışan hekimlerin ikinci özel bir işyeri sigortalıları için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verebilmesi taleplerinde;

-Hekimin yetki talep edilen işyerinde çalışmasında sakınca olmadığına dair Tabip Odasınca verilen izin belgesi,

-Işveren ve hekim arasında imzalanan sözleşme örneği,

D-Ortak Sağlık Birimleri;

Işverenler hizmetlerini yürütmek üzere bir ortak sağlık birimi kurabilir, kurulmuş olanlara da ortak olabilirler.Ortak sağlık birimi aynı iş kolunda faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere kurulabileceği gibi, küçük sanayi siteleri veya organize sanayi bölgeleri gibi aynı alanda kurulmuş bulunan ve farklı işkollarında faaliyet gösteren işyerlerine hizmet vermek üzere de kurulabilir.Bu şekilde kurulacak ortak sağlık birimlerinde çalışan hekimlere de yukarıda açıklanan esaslara göre, Kurumumuz adına reçete yazmak ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermek yetkisi tanınabilir. (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 E. 2008/6557 K. sayılı kararla ‘3.paragraf’ iptal edildi)

2-Bir hekime iki işyerinden fazla işyeri için Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmamaktadır.

3-Asistan hekimlere Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilmesi mümkün bulunmadığından, hekimin asistan olmadığına ilişkin yazılı beyanının alınması,

4-Hekimin, işyerinde haftanın tüm çalışma günlerinde, bütün gün olmamakla birlikte, belirli saatlerde poliklinik yapacak şekilde çalışması,

5-Hekimin, işyerinde poliklinik yapacağı saatlerin mümkün olduğu kadar, sigortalıların Kurumca bildirilen sağlık tesislerine sevk edilmeleri halinde aynı gün içinde muayene olabilmelerine imkan verecek şekilde belirlenmesi,

6-Kamu Sağlık Hizmetlerinde görev yapan hekimlerin ancak, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair 2368 Sayılı Kanun’un 4. maddesi hükmüne göre çalıştıkları taktirde Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat vermesi mümkün olduğundan, bu hekimlere ait sözü edilen belgenin gönderilmesi,

7-Hekimin Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisini, işyerine bağlı diğer işyerlerinde de kullanması konusundaki taleplerin, bu işyerlerinin birbirine olan uzaklığı, çalışan sigortalı adedi gibi hususlar dikkate alınarak, hekimin sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinde gerektiği kadar faydalı olup olamayacağının araştırılması suretiyle değerlendirilmesi, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 E. 2008/6557 K. sayılı kararla ‘7. madde’ iptal edildi)

8-Birden fazla Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılara iki güne kadar istirahat verme yetkisi tanınan hekimin işyerlerindeki poliklinik saatlerinin çakışmayacak şekilde ayarlanması,

9-Hekimlerce kullanılması zorunlu olan “0702.1000.007 örnek” tedavi kartlarının düzenlenmesi, tasnifi ve saklanması hususlarında gereken titizliğin gösterilmesinin temini,

10-Hekimlerce işyeri sağlık biriminde teşhis ve tedavi olanağı bulunan vak’aların sevk edilmemesi, sevk edilmeleri zorunlu olan vak’aların ise, mutlaka ilk muayene sonucu, sevk nedeni ve düşünülen teşhis de belirtilmek suretiyle en yakın Kurumca bildirilen sağlık tesisine gönderilmeleri,

11-Hekimlerce yazılan reçete içeriği ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilmesi,

12-Hekimlerce yazılan reçetelerin Genel Müdürlüğümüzce kendilerine verilen yetki ile sınırlı kalması, Kurum Ilaç Listesi ve Uygulama Talimatına ilişkin tebliğ esaslarına uygun olması, bu hususlar hakkında gerektiğinde Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi,

13-Işyerinin ikinci bir hekime Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunursa, bu hekime ne sebeple ihtiyaç duyulduğunun açıklanması,

14-Daha önce Kurumumuz adına reçete yazma ve sigortalılar için iki güne kadar istirahat verilmesi talebinde bulunan işyerleriyle ilgili yazışmalarda, “ilgi” konulmasına titizlikle uyulması ve Genel Müdürlüğümüz dosya numarasının mutlaka belirtilmesi,

15-Işyeri ve hekim arasında yapılacak olan sözleşmenin, ilişikte bir örneği gönderilen ‘Sözleşme’ye göre yapılması ve Genel Müdürlüğümüze gönderilecek taleplerde mutlaka Üniteniz görüşünün de bulunması, (Danıştay 10. Daire 14.10.2008 tarih ve 2006/817 E. 2008/6557 K. sayılı kararla ’15. madde’ iptal edildi)

16-Genelgemiz ekinde gönderilen ?Talep Formu?nun tüm maddelerinin doldurularak gönderilmesinin sağlanması,

Gerekmektedir.

Işyeri Hekim Yetkisi ile ilgili 3-222 Ek sayılı Genelge iptal edilmiştir.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Ibrahim ULAŞ Dr.Özkan DALBAY

Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür V.

Kurum Başkanı V.

Ek: 2

DAĞITIM:

GEREĞI BILGI:

-SSK Başkanlığı Sigorta ve Sağlık Işleri -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Genel Müdürlüklerine Bağlı Merkez ve -Sağlık Bakanlığına

Taşra Ünitelerine

TALEP FORMU

A-

IŞYERI ÜNVANI VE ADRESI :

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

B-

IŞYERI SICIL NUMARASI :

C-

Y ORTAK SAĞLIK BIRIMI

KURULMUŞ ISE IŞ YERI

ÜNVANI-ADRESI VE SICIL

NUMARALARI :

1-…………………………………………………………………..

2-

2-……………………………………………………………………

…………………………………………………………………….

3-

3- …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

D-

ÇALIŞAN IŞÇI SAYISI :

SOSYAL GÜVENLIK DESTEK PRIMINE TABI ÇALIŞANLARIN SAYISI :

………………………….

………………………….

E-

HEKIMIN

ADI-SOYADI BRANŞI:

GÜNLER :

SAAT :

Pazartesi:………………………….

Salı :………………………….

Çarşamba :………………………….

Perşembe :………………………….

Cuma :………………………

F-HEKIMIN IŞ YERINDE POLIKLINIK YAPACAĞI GÜN VE SAATLER (HAFTANIN BEŞ IŞ GÜNÜ BELIRTILECEK) :

G-HEKIMIN RESMI BIR IŞYERINDE ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞI, ÇALIŞIYORSA IŞYERININ ÜNVANI :

H-HEKIMIN BAŞKA BIR IŞYERINDE YETKISI VAR ISE IŞYERI ÜNVANI VE SICIL NUMARASI :

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

I-IŞYERINDE DAHA ÖNCE YETKILI HEKIM VAR ISE AYRILIP AYRILMADIĞI

ADI SOYADI:

I-IŞVEREN ONAYI :

(IMZA-KAŞE)

SÖZLEŞME

Işyerinin;

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Fax:

e-posta:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no:

SSK sicil no:

Faaliyet alanı:

Yer aldığı risk grubu:

Çalışan işçi sayısı:

Hekimin;

Adı soyadı:

T.C Kimlik no:

Diploma no:

Uzmanlık alanı:

Işyerindeki çalışma gün ve saatleri:

Günler: Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Saatler: ?/? ?/? ?/? ?/? ?/?

Adres:

Tel:

Fax:

e-posta:

Çalıştığı resmi veya özel işyerlerinin ünvanı:

Kurumumuzca yetki verilen bir başka işyeri var ise ünvanı:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Sicil no:

SSK sicil no:

Özel Hükümler:

Tarih

Işveren Hekim

Imza Imza