GenelgeMEVZUAT

SİLAH MUAYENESİ SAĞLIK MUAYENESİ HAKKINDA GENELGE

SİLAH MUAYENESİ SAĞLIK MUAYENESİ HAKKINDA GENELGE

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

15.05.1997
TAMİM
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler hakkında Kanunun uygulanmasını gösteren 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 16. maddesinin (j) bendinde “Akıl hastası veva psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlara silah ruhsatı verilmez.” denilmekte, aynı Yönetmeliğin 15. maddesinde ise “Taşıma ve bulundurma silah ruhsatı talebinde bulunanlardan, silah taşımalarında veya bulundurmalarında ruhi ve bedeni bakımdan sakınca bulunmadığına dair
doktor raporu ile sabıka kayıt belgesinin dışında istenecek belgeler ayrıca Bakanlıkça
belirlenir.” denildiğinden, bu hükümlere istinaden bazı hastanelerin saglik kuruluna giren vatandaşların fiziki kusurlarının bulunması nedeniyle (renk körlüğü, felç, tek gözün körlüğü, tek kolun olmayışı… v.b.) rapor verilmesi halinde silah ruhsatı verilip verilemeyeceğine dair bazı illerimizde meydana gelen tereddütleri gidermek amacıyla Sağlık Bakanlığının görüşleri sorulmuş olup, alınan cevabi yazıda;

1-Serebro vasküler hastalık geçirip silah kullanmasını engelleyecek sekelleri
olanlara (felç geçirip silah kullanmasını engelleyecek kusurları olanlara)
2-Myotonik rahatsızlığı ve ileri derecede myopatisi olanlara (Kaslarda ileri
derecede güçsüzlük ve erime olanlara)
3-Üst extremitelerinden birisi olmayanlara (Kollarından birisi olmayanlara)
4-Kontrol edilemeyen epilepsi hastalığı olanlara (Kontrol altına alınamayan
Sara hastalığı olanlara)
5-Ellerde tremoru olanlara (Ellerde titremesi olanlara)
6-Davranış ve kişilik bozuklukları olanlara.
7-Mental retardasyonu olanlara (Zeka geriliği olanlara)
8-Psikiyatrik bozukluğu olanlara (Ruhsal hastalık bozukluğu olanlara)
9-Demansı olanlara (Bunaması olanlara)
10-Üst extremitelerde periferik sinir bozukluğu olup, silah kullanmasına engel
teşkil edeceklere (Kollarda ve ellerde çeşitli nedenlerden dolayı sinir kesisi,
sinir sıkışması, sinir ucu harabiyeti olanlara)
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmemesi,
11-Serebellar sistem rahatsızlıklarında nöroloji uzmanının kanaatine göre
(Beyincik rahatsızlıklarına bağlı denge kusuru olanlara nöroloji uzmanının
kanaatine göre) silah ruhsatı verilebileceği mütalaasında bulunmuştur.

Bakanlık Hukuk Müşavirliğinden konu ile ilgili olarak alınan görüş neticesi; ayrıca bu rahatsızlıklar dışında kalan renk körlüğü, tek gözün körlüğü ve benzeri rahatsızlığı olan kişilere
tek doktor veya sağlık kurullarınca verilmiş veya verilecek sağlık raporlarında bu tür
rahatsızlıkların silah ruhsatı almaya engel olmayacağı açıkca belirtilmemişse, raporu veren
doktor veya saglık kurullarından bunun açıklaması istenerek, alınacak cevaba göre silah ruhsatı verilebileceği veya verilemeyeceği şeklinde görüş bildirilmiştir.
Bilgilerinizi ve uygulamanın açıklama doğrultusunda yapılmasını rica ederim.

Müsteşar