MEVZUATTüzük

FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA NİZAMNAME

FİZYOTERAPİ VE BUNLARA BENZER MÜESSESELER HAKKINDA NİZAMNAME

Resmi Gazete
Tarih: 12.10.1957; Sayı: 9730

Madde 1 – Radyoloji, Radyum ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkındaki 3153 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre, fizyoterapi ve bunlara benzer müesseselerin haiz olması icabeden vasıf ve şartlar bu Nizamnamede tesbit edilmiştir.

BİRİNCİ BÖLÜM

Fizik tedavi müesseseleri:

Madde 2 – Fizik tedavi müesseseleri asgari; elektroterapi, ışık tedavisi, masaj ve hareket tedavileri kısımları ile muayene ve istirahat odalarını ihtiva edecek ve bu bölümler kafi genişlikte bulunacaktır.

Madde 3 – Elektroterapi kısmında; kısa dalga, diyatermi, galvani, faradi cihazları ve ultrason behemehal bulunmalıdır.
Kısa dalga cihazı mevzii tatbikat için asgari 50 miliamper, umumi tatbikat için asgari 200 miliamper takatında olacaktır.
Faradi cihazının şiddeti ve devamı ayarlanabilecek durumda olacaktır.
Ultrason cihazı asgari 3 Wat/Cm2 ultrason verebilecek vasıfta olacaktır.

Madde 4 – Işık bölümü; ziya banyoları, enfraruj ve ultraviyleyi ihtiva edecektir.

Madde 5 – Teşhis ve tedavi maksadiyle kullanılacak her nevi fizik tedavi alat ve cihazları, her zaman normal kabiliyet ve evsafı haiz bulunacakları gibi, bunlardan elektroterapiye ait olanlar, 3153 sayılı kanunun 3 üncü maddesine istinaden çıkarılan radyoloji, Radyum ve elektrikle tedavi müesseseleri hakkındaki nizamnamede yazılı vasıf ve şartlara uygun olacaktır.

Madde 6 – Fizik tedavi müesseseleri bu sahada ihtisas yapmış etibba tarafından açılabilir. Bunların tesisi için mahallin en büyük mülkiye amirine bir istida ile müracaat edilir. Verilecek istidaya; ihtisas vesikası, müessesenin iki nüsha planı, mevcut cihaz ve aletlerin isimleriyle teknik vasıflarını gösteren belgeler eklenir. Tamamlanan evrak üzerinde Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti tarafından yapılacak tetkikat neticesinde gerekli izin verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Kaplıcalar ve içmeler:

Madde 7 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi olduğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek kaplıcalar, asgari şu tesisleri ihtiva edecektir:
a) Umumi havuz,
b) Hususi banyolar,
c) Duşlar,
d) Fizik tedavi vasıtaları (Diyatermi, Ultraviyole, Enfraruj, Galvanizasyon v.s.),
e) Mevcutsa çamur tatbikatı ve elektrikli çamur banyosu için tesisat,
f) Masaj kısmı,
Bütün bu tesisatı ihtiva edecek bina veya binalar kafi genişlikte ve sıhhi ve fenni şeraiti haiz olacak şekilde inşa ve tefriş edilmiş olacaklardır.

Madde 8 – Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince bir tedavi müessesesi olduğu kabul ve tasdik edilerek işletme ruhsatnamesi verilecek içmeler, asgari şu tesisat ve malzemeyi ihtiva edecektir:
a) Hasta sayısı ile mütenasip çeşmeler,
b) İçme için yeter miktarda ve standart ölçüde bardaklar,
c) Hasta sayısı ile mütenasip miktarda helalar,
d) İçme hekiminin tavsiye ettiği miktar ve istimal şeklini bildirir fişler (hastaların fişlerindeki fenni lüzuma göre hareketlerini kontrol için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.),
e) Hastalara verilen bardakların fenni şekilde temizlenmesi için lüzumlu tesisat.
Kaplıcalarda olduğu gibi bütün bu tesisatı ihtiva edecek bina veya binalar kafi genişlik ve evsafta ve yeter sayıda inşa ve tefriş edilmiş olacaktır.

Madde 9 – Kaplıcalar ve içmelerde müessese tabibi tarafından tedaviye başlanırken, tedavi esnasında ve hitamında hastaların tansiyon, kan, idrar vesair durumlarını icabında kontrol edebilecek lüzumlu alet ve malzemeyi havi bir laboratuvar tesis edilecektir.

Madde 10 – Tedavi müessesesi olarak işletme ruhsatnamesini haiz bulunan kap- lıca ve içmeler, tercihan bir fizikoterapi ve hidroterapi mütehassısı, bulunmadığı takdirde 3153 sayılı kanunun 7 nci maddesine göre elektrikle tedaviye mahsus cihazları kullanmağa salahiyetli olan iç hastalıkları veya akıl ve sinir hastalıkları mütehassısı bir tabip bulundurmağa mecburdurlar.
Bu müessesede tedaviler, müessese tabibinin nezaret ve mesuliyeti altında yapılır.

Muvakkat madde- Bu Nizamnamenin neşri tarihinde işletme ruhsatnamesini haiz olup 7, 8, 9 ve 10 uncu maddelerde belirtilen hususları tamamen ihtiva etmeyen kaplıca ve içmeler, bu Nizamnamenin mer’iyete girdiği tarihten itibaren üç sene zarfında noksanlarını ikmal etmeğe mecburdurlar.

Madde 11 – 3153 sayılı kanunun 4 üncü maddesi mucibince tanzim ve Şürayı Devletçe tetkik edilmiş olan bu Nizamname hükümleri Resmi Gazetede neşri tarihinde mer’iyete girer.

Madde 12 – Bu Nizamname hükümlerinin icrasına Adliye, Dahiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur.