GenelgeMEVZUAT

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DEVRI HAKKINDA GENELGE

SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DEVRI HAKKINDA GENELGE

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

SAYI :B100THG0100002-3120 31.12.2004 / 22580

KONU :Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Devri

……………….VALILIĞINE

GENELGE

2004/ 157

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı kapsamında devralınacak sağlık tesisleri içersinde en önemli yeri SSK sağlık tesisleri oluşturmaktadır. Tasarının yürürlüğe girmesinden sonra hızlı bir süreç yaşanacaktır. Bu nedenle, öncelikle sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan vermemek için hazırlık çalışmalarının seri bir biçimde yapılması gerekmektedir.Ilinizde devralınacak SSK ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca sunulan sağlık hizmetlerinin devir öncesi ve devir sonrası süreçte aksatılmadan yürütülmesi amacıyla, SSK Il Sağlık Işleri Müdürlükleri / SSK Il Sigorta Müdürlükleri / SSK Hastanesi Baştabiplikleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilinizde bulunan Müdürlükleri / Hastane Baştabiplikleri ile ortak çalışma yapılarak devir sonrasına hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Çalışma esasları belirlenerek yazımız ekinde gönderilmiş olup, çalışmalara ivedilikle başlanması, karşılaşılan ve karşılaşılması muhtemel sorunların Bakanlığımız ilgili birimlerine hızla bildirilmesi, yasanın yürürlüğe girmesini müteakip sağlık hizmetlerinde hiçbir aksamaya meydan vermeyecek yapılanmanın kurgulanması hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Recep AKDAĞ

Bakan

EK:1

DAĞITIM :

81 Il Valiliğine

ÇALIŞMA ESASLARI

Devirle ilgili tüm konuların il genelindeki koordinasyonu ve SSK Sağlık tesislerinin kullanımına yönelik çalışmalarını Il Sağlık Müdürlükleri ve SSK Il Sağlık Işleri veya SSK Başhekimlikleri birlikte yapacaklardır.Aynı koşulda birinci basamak sağlık tesislerinin değerlendirmesi, yeniden yapılandırılması ve kullanımına yönelik planlama konusunda öneri raporu hazırlanacaktır.Ildeki her bir SSK Hastanesinin, uygun bir Sağlık Bakanlığı Hastanesi ile “kardeş hastane” olarak planlaması yapılacak ve birlikte çalışmaları sağlanacaktır.Kardeş Hastaneler karşılıklı olarak, Bakanlık mevzuatı, SSK sağlık, sigorta mevzuatı ve uygulamaları konusunda bilgilendirilecektir.Işletme pratiği açısından karşılıklı personel (Baştabip Yardımcısı, Hastane Müdür Yardımcısı, Döner Sermaye Sayman Yardımcısı) görevlendirmesi yapılarak yoğun bilgilendirme programı uygulanacaktır.Öncelikle devralınacak sağlık tesislerinde Döner Sermaye Işletmesi kurulması çalışmaları tamamlanacaktır.

Devralınacak sağlık tesislerinde var olan birimlerin Döner Sermayeli kurumlar işletmeciliğine uyumu, olmayanların ise hazırlıkları tamamlanacaktır.Devralınacak sağlık tesislerinin 2005 yılı bütçe tahmin çalışmaları yapılacaktır.Sağlık Bakanlığı Hastaneleri, kardeş hastanelerin yıl içersindeki acil ihtiyaç karşılanmasına yönelik her türlü taleplerine cevap verebilecek satın alma hazırlıklarını yapacaklardır.SSK Hastanelerine başvuran hastaların düzenli kaydı, yapılan her türlü işlemin ve kullanılan sarf malzemelerinin kayıt altına alınması ve ilgili sosyal güvenlik kurumuna fatura edilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak, bunun için gerekli bilgi işlem altyapısının tamamlanmasına yardımcı olunacaktır.Ihtiyaçlar doğrultusunda irtibat bürolarının eksiklikleri tamamlanarak aktif çalışmaları sağlanacaktır.