SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Enformasyon Sistemleri

SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Toplam Kalite Yönetimi son yıllarda dünya sağlık sektöründe yaşanan en büyük değişikliklerden biridir. Üretim sektörünü TKY’ne çeken nedenlerin çoğu, sağlık sektörünü de bu yönetim biçimine yönlendiren nedenlerdir. Sağlık hizmeti veren kuruluşların sayısının artması, sağlık hizmetlerine harcanan paranın artması, buna karşılık hastaların beklediği hizmeti alamaması veya alamadığına inanması, sağlık çalışanlarının işyerindeki mutsuzluğu ve sağlıkta “üretimin” düşük seyretmesi gibi nedenler sağlık kuruluşlarını kalite güvence sistemleri aramaya yöneltmiştir.

Kalite yönetim sistemlerinin temelinde ölçme vardır. Ölçüm yapabilmek için de veri toplamak gerekir. Devamlı kalite geliştirme çabaları açısından bakıldığında veri toplamanın amacı, masaya yatırdığımız süreç hakkında objektif bir fikir sahibi olmak ve bu sürecin zaman içindeki performansını anlamaktır. Sağlık sektörü veri avcıları için bir cennettir. Pek az endüstri sektöründe sağlıkçıların topladığı veri sayı ve cinsine raslanır. Durum böyleyken sağlıklı verilere ulaşmak hiç de kolay olmayabilir. Sağlık veritabanlarının ancak çok küçük bir yüzdesi doğrudan kalite yönetimini ilgilendiren soruları kapsamaktadır. Sağlık kuruluşları genelde faturalamayı kolaylaştırmak ve kontrol etmek, idari süreçlerle başetmek ve hasta ile ilgili temel bilgileri toplamak için geliştirilen otomasyon sistemlerini kullanırlar. Sağlık kurumlarında kalite ile uğraşanların kendilerine özgün veritabanları geliştirmeleri gerekmektedir. Buna ek olarak, toplanan “ham” verinin işlenmesi, çözümlenmesi (analizi) ve bilgiye dönüştürülmesi gerekir ki sağlık kurumunun işleyişi ve yönetiminden sorumlu olanlara yön verebilsin.

Sağlıkta kalite reformu çalışmalarında ilk adım medikal süreçlerin optimal standartlarını belirlemektir. Standartları çizilmemiş bir süreci neye göre ölçeceğiz? Türkiye Sağlık Bakımı Standartları’nı belirlemek Bilişim Derneği’nin sorumluluk alanına girmediğine göre hangi standartları kullanacağız, sağlık alanındaki çıktılarımızı kimin sonuçlarıyla kıyaslayacağız? Avrupa ve Amerikan sağlık bakım standartlarını olduğu gibi alıp kullanabilir miyiz? Kendi sistemimize uyarlama yapabilir miyiz? Kendi sağlık koşullarımız ve sağlık profilimiz için can alıcı olan kalite endikatörlerinin seçilmesi ve belirlenmesine acilen gereksinim duymaktayız.

Yukarıda belirtilen kalite reformu çalışmalarında bilişim teknolojileri bize nasıl destek olabilir?

1. Veri toplamamızı kolaylaştırarak

Hastayla ilgili olarak sağlık personeli tarafından girilen bilgiler(Fizik muayene, anamnez, hemşirelik tanıları, progres, orderlar, epikriz, vb gibi)

Hasta monitörlerinden, ventilatörlerden, enfüzyon pompalarından gelen veriler

Laboratuvar cihazlarından toplanan veriler

Radyoloji Ünitelerinden toplanan veriler

Bu üç grup veri doğrudan bir arayüz aracılığıyla ana server’da toplanıp kaydedilebilir.

2. Medikal süreçleri tasarlamada kullanılacak referans materyelini ve bilgi kaynaklarını bize ulaştırarak

Klinik kılavuzlar, algoritmalar, ilaç etkileşim bilgileri, bakım haritaları karar destek sisteminin bir parçası olarak sisteme entegre edilebilir. Sağlık hizmetlerinin standardizasyonu için JCAHO standartlarından yararlanılabilir.

3. Medikal Süreçlerin İçindeki Değişkenliğin Araştırılması’ nı sağlamak amacıyla verileri işlemeye olanak verecek araçları (Kontrol diagramı, Histogram, Pareto, vb gibi) sistem içinde hazırlayarak

4. Hastaların risk sınıflandırmasını yaparak kıyaslama yapmamıza olanak sağlayarak

5. Kıyaslama amacıyla bizi uluslararası veritabanlarına ulaştırarak

Performans ölçme çalışmalarına yol göstermek ve sağlık süreçlerinde kaliteyi aramak amacıyla bilişim teknolojilerinden aşağıdaki sorulara yanıt verecekşekilde veri toplaması istenebilir. Bu sorular sağlık kuruluşunun amaçları ve misyonu doğrultusunda çoğaltılabilir. Bu soruların içinden dikkatle seçilmiş çok daha az sayıda soruyla da performans ölçümü yapılabilir.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin kalitesini ölçmek amacıyla hangi sorular sorulabilir?

Poliklinik Hizmetleri

Her ay için

1. Sağlık kurumu polikliniklerine bir ay içinde başvuran hasta sayısı kaçtır?

2. Bu hastaların departmanlara göre dağılımı nasıldır?

3. Bu hastaların kaçı ücretini kendi ödemektedir?

4. Bu hastaların kaçı resmi kurumlardan sevkle gelmektedir?

5. Bu hastaların kaçının özel sağlık sigortası vardır?

6. Bu hastaların kaçı resmi kurumundan sevk alamadığı halde ücretini kendi ödemek kaydıyla bu kuruluşa başvurmaktadır?

7. Polikliniklere başvuran hastalardan kaçı aynı gün içinde randevu alabilmektedir?

8. Polikliniklere başvuran hastalardan kaçı aynı gün içinde muayene olabilmektedir?

9. Polikliniklere başvuran yeni hasta sayısı kaçtır?

10. Elektronik kaydı ve elektronik dosyası olduğu halde arşivde dosyası bulunamayan hasta sayısı kaçtır?

11. Polikliniklere başvuran hastalardan kaçına yatış endikasyonu konmaktadır?

12. Polikliniklere başvuran hastalardan kaçına yataklı servislere yatmak üzere randevu verilmektedir?

13. Polikliniklere başvuran hastalardan kaçı hastane yataklı servislerine yatırılmaktadır?

Trendler

1. Her ay polikliniğe başvuran hastaların geçen yılın aynı ayına göre artış/azalma oranları nedir?

2. Yıl içindeki aylık poliklinik sayılarının trendi nedir?

3. Her departman için her ayın poliklinik sayısının yıllar içindeki trendi nasıl değişmektedir?

4. Departmanların yıllar içinde poliklinik sayılarında aylara göre görülen artma/azalma nedir?

Ameliyathane

Her ay için

1. Her ay yapılan ameliyat sayısı kaçtır?

2. Her ay yapılan A grubu ameliyat sayısı kaçtır?

3. Her ay yapılan B grubu ameliyat sayısı kaçtır?

4. Her ay yapılan C grubu ameliyat sayısı kaçtır?

5. Her ay yapılan D grubu ameliyat sayısı kaçtır?

6. Her ay yapılan E grubu ameliyat sayısı kaçtır?

7. Her ay yapılan ameliyatların yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?

8. Her gün her ameliyathanede yapılan ameliyat sayısı kaçtır?

9. Serviste ameliyat öncesi hazırlık formu doldurulmadan ameliyathaneye getirilen ve kabul edilen hasta sayısı kaçtır?

10. Ameliyata alınmadan önce Premedikasyon yapılan hastaların sayısı kaçtır?

11. Anestezi tarafından Preoperatif Değerlendirme yapılmadan ameliyathaneye alınan hasta sayısı kaçtır?

12. Anestezi tarafından Preoperatif Değerlendirme yapılmadan genel anestezi uygulanan hasta sayısı kaçtır?

13. Anestezi tarafından Preoperatif Değerlendirme yapılmadanşuurlu sedasyon uygulanan hasta sayısı kaçtır?

14. Anestezi tarafından Preoperatif Değerlendirme yapılmış ve onay almış olduğu halde ameliyat masasından kaldırılan elektif hasta sayısı kaçtır?

15. Ameliyat edilmeden ameliyat masasından kaldırılan hastaların, masadan kaldırılma nedenlerinin dağılımı nasıldır? (yanlış hasta, cerrahi alet eksikliği, tanı değişikliği, tetkik eksikliği, cerrahın gecikmesi, vb. gibi)

16. İlk vakaların (elektif) ameliyathaneye giriş saati nedir?

17. İlk vakaların (elektif) ameliyathaneye giriş saatinin ameliyathanenin açılmasını izleyen 15 dakikalık zaman dilimlerine göre dağılımı nasıl olmaktadır?

18. İki vaka arasındaki süre ne kadardır?

19. Hastaların ameliyat odasına girişi ile anestezi indüksiyonu arasında geçen süre kaç dakikadır?

20. Anestezi indüksiyonu ile cerrahi insizyon arasında geçen süre kaç dakikadır?

21. Her ameliyat odasında elektif operasyonların bitiş saati nedir?

22. Her ameliyathane için efektif kullanılma süresi ne kadardır?

23. Ameliyat randevusu verildiği halde ameliyata gelmeyen hasta sayısı kaçtır?

24. Acil vakaların günün saatlerine göre dağılımı nedir?

25. Postoperatif 24 saatte gözlenen anestezi komplikasyonların dağılımı (hava yolu tıkanıklığı, rekürarizasyon, periferik sinir travması, santral sinir sistemi komplikasyonu, konjonktivit, vs. gibi) nasıldır?

26. Ameliyathanede yanlış kan transfüzyonu yapılmış hasta sayısı kaçtır?

27. Ameliyathanede kan transfüzyonu yapılan hastalarda görülen transfüzyon komplikasyonu dağılımı nasıldır?

28. Ameliyathanede 1 ünite kan transfüzyonu yapılan hasta sayısı kaçtır?

29. Ameliyathanede HIV ve Hepatit testi yapılmadan uygulanan kan transfüzyonu sayısı kaçtır?

30. Bir yıl içinde ameliyathanede sterilizasyon sistemlerinin bozulması/yetersizliğine bağlı olarak hizmetlerin durdurulduğu gün sayısı kaçtır?

Acil Servis

1. Acil Servis’e bir ay içinde başvuran hasta sayısı kaçtır?

2. Bu hastaların yaş gruplarına göre dağılımı nasıldır?

3. Bu hastaların departmanlara / bölümlere göre dağılımı nasıldır?

4. Acil Servis’te hastaların nöbetçi hekimi görmek için beklemeleri gereken süre kaç dakikadır?

5. Acil Servis’te hastaların uzman hekimi görmek için beklemeleri gereken süre kaç dakikadır?

6. Acil Servis’e başvuran hastalardan kaçı başka sağlık kurumlarına sevkedilmişlerdir?

7. Acil Servis’e başvuran hastalar hangi nedenlerle başka sağlık kurumlarına sevkedilmişlerdir?

8. Acil Servis’e başvuran hastalardan kaçı hastanemiz Yoğun Bakımı’na transfer edilmiştir?

9. Yoğun Bakım’a yatırılmasına karar verilen hastalar, ne kadar süre sonra Yoğun Bakım Servisi’ne transfer edilmiştir?

10. Acil Servis’e başvuran hastalardan kaçı hastanemiz yataklı servislerine transfer edilmiştir?

11. Yatırılmasına karar verildikten sonra hastaların yataklı servislere transfer edilmesi için geçen süre nedir?

12. Acil Servis’e başvuran hastalardan kaçı hastanemiz ameliyathanesine transfer edilmiştir?

13. Acil Servis’te tanı konduktan sonra, hastaların ameliyathaneye alınmasına kadar geçen süre kaç dakikadır?

14. Acil Servis’te tanı konduktan sonra, bu hastaların ameliyathaneye alınmasına kadar geçen sürenin cerrahi bölümlere göre dağılımı kaç dakikadır?

15. Acil Servis’te tanı konduktan sonra, bu hastaların invaziv girişim odasına alınmasına kadar geçen süre kaç dakikadır? (Endoskopi ünitesi, kardiyak kateter laboratuvarı,vs gibi)

16. Acil Servis’te tanı konduktan sonra, bu hastaların Radyoloji ünitelerine (kompüterize tomografi, ultrasonografi, direkt grafi, vs gibi) alınmasına kadar geçen süre kaç dakikadır?

17. Acil Servis’te istenen Biyokimya tetkik sonuçlarının çıkması için geçen süre ne kadardır? (Tetkikler cinsine göre ayrı ayrı incelenebilir)

18. Acil Servis’te istenen Hematolojik tetkik sonuçlarının alınması için geçen süre ne kadardır? (Tetkikler cinsine göre ayrı ayrı incelenebilir)

19. Acil servis’te kardiyopulmoner canlandırma endikasyonu konan hasta sayısı kaçtır?

20. Kardiyopulmoner canlandırma endikasyonu konduktan sonra ilk defibrilasyon uygulamasına kadar geçen süre kaç dakikadır?

21. Kardiyopulmoner canlandırma endikasyonu konduktan sonra kardiyak masajın başlamasına kadar geçen süre kaç dakikadır?

22. Kardiyopulmoner canlandırma endikasyonu konduktan sonra ilk adrenalin dozunun yapılması için geçen süre kaç dakikadır?

23. Kardiyopulmoner canlandırmaya yanıt veren ve “dönen” hasta sayısı kaçtır?

24. Acil servis’te muayene edilen adli vaka sayısı kaçtır?

25. Acil servis’te kesin adli rapor verilen adli vaka sayısı kaçtır?

26. Acil servis’te geçici adli rapor verilen adli vaka sayısı kaçtır?

27. Acil Servis’te kendisine önerilen tedaviyi kabul etmeyen hasta sayısı kaçtır?

Yataklı Servisler

(Cerrahi ve Dahiliye Servisleri, Yoğun Bakımlar, Pediatri ve Yenidoğan Servis ve Yoğun Bakımları, Obstetri ve Jinekoloji, Psikiyatri)

bir ay içinde

1. Yataklı servislere bir ay içinde yatırılan hasta sayısı kaçtır?

2. Bu hastaların departmanlara/bölümlere göre dağılımı nasıldır?

3. Yatak işgal oranı departmanlara/bölümlere nasıl dağılım göstermektedir?

4. Dahili bölümlerde farklı klinik tanılar için hastaların yatış süresi nedir?

5. Cerrahi bölümlerde her bir cerrahi girişim için hastaların ortalama yatış süresi nedir?

6. Yataklı servislerde “Hasta Düşme” oranı nedir?

7. Yataklı servislerde hastaya yanlış ilaç verme oranı nedir?

8. Yataklı servislerde hastaya yanlış dozda ilaç verme oranı nedir?

9. Yataklı servislerde hastaya yanlış zamanda ilaç verme oranı nedir?

10. Yataklı servislerde yanlış hastaya ilaç verme oranı nedir?

11. Yataklı servislerde yanlışlıkla aynı ilacı tekrarlama oranı nedir?

12. Yataklı servislerde yanlışlıkla hiç ilaç vermeme oranı nedir?

13. Yataklı servislerde yanlış “yoldan” ilaç verme oranı nedr?

14. Yataklı servislere yatışı yapılan kaç hastanın diyet order’ı dosyasına yazılmamıştır?

15. Yataklı servislerde yazılı order haline dönüştürülmemiş sözel order sayısı kaçtır?

16. Verildikten sonraki 1 saat içinde yazılı order haline getirilmemiş sözel order sayısı kaçtır?

1. Cerrahi ensizyon bölgesinde enfeksiyon görülme sıklığı nedir?

1. Ventilatör pnömonisi görülme sıklığı nedir?

2. İntravasküler kateter, vb gibi cihazlara bağlı olarak enfeksiyon görülme sıklığı nedir?

3. Yoğun bakımlarda, neonatoloji servislerinde nozokomiyal enfeksiyon görülme sıklığı nedir?

4. Tüberküloz görülme sıklığı nedir?

5. Son bir yıl içinde hijyen ve enfeksiyon nakli konusunda kaç hastane personeline, kaç saat hizmet içi eğitim verilmiştir?

Hemşirelik Hizmetleri

1. Yoğun Bakım Servislerinde hemşire başına düşen hasta sayısı nedir?

2. Yoğun Bakım Servislerinde deneyimli/acemi hemşire oranı nedir?

3. Yoğun Bakım Servislerinde haftalık hemşire çalışma süresi (saat) nedir?

4. Yataklı servislerde hemşire başına düşen hasta sayısı nedir?

5. Yataklı servislerde deneyimli/acemi hemşire oranı nedir?

6. Yataklı servislerde haftalık hemşire çalışma süresi (saat) nedir?

7. Acil serviste herşiftteki hemşire sayısı nedir?

8. Yataklı servislerde dekübitus ülseri (yatak yaraları) görülme sıklığı nedir?

9. Yataklı servislerde dekübitus ülserinden koruma protokolüne alınan hasta sayısı kaçtır?

10. Hastaları dekübitus ülserinden koruma eğitimi verilen sağlık personeli sayısı nedir?

Hasta Memnuniyeti

1. Polikliniklerden hizmet alan hastaların yüzde kaçı poliklinik ve bekleme salonlarının temiz ve düzenli olduğu görüşüne katılmaktadır?

2. Polikliniklerden hizmet alan hastaların yüzde kaçı polklinik çalışanlarının saygılı ve işini bilir olduğu görüşüne katılmaktadır?

3. Polikliniklerden hizmet alan hastaların yüzde kaçı muayene sırasında mahremiyetlerine saygı gösterildiği görüşüne katılmaktadır?

4. Polikliniklerinden hizmet alan hastaların yüzde kaçı kendisini muayene eden hekimin kendisine yeterince zaman ayırdığı görüşüne katılmaktadır?

5. Polikliniklerinden hizmet alan hastaların yüzde kaçı kendisine konan tanı, verilen tedavi ve hastalığının gidişatı hakkında yeterli bilgi verildiği görüşüne katılmaktadır?

6. Polikliniklerinden hizmet alan hastaların yüzde kaçı laboratuvarlarda tetkik yaptırmada güçlük çekmediği görüşüne katılmaktadır?

7. Polikliniklerinden hizmet alan hastaların yüzde kaçı Radyolojik tetkiklerini yaptırmada güçlük çekmediği görüşüne katılmaktadır?

8. Polikliniklerinden hizmet alan hastaların yüzde kaçı bir kez daha hasta olsa aynı hastaneye gelir ve yakınlarına burayı tavsiye eder?

9. Ameliyathaneden hizmet alan hastaların yüzde kaçı ameliyat günü yapılacak olan işlemler hakkında kendisine yeterli bilgi verildiği görüşüne katılmaktadır?

10. Ameliyathaneden hizmet alan hastaların yüzde kaçı ameliyathanede saygı ve güleryüzle karşılandığı görüşüne katılmaktadır?

11. Ameliyathaneden hizmet alan hastaların yüzde kaçı ameliyat sırasında ağrı veya başka bir rahatsızlık duymadığını belirtmektedir?

12. Ameliyathaneden hizmet alan hastaların yüzde kaçı yakınlarına ameliyatla ilgili bilgiler ulaştırıldığını belirtmektedir?

13. Ameliyathaneden hizmet alan hastaların yüzde kaçı gürültü ve yüksek sesten rahatsız olduğunu belirtmektedir?

14. Ameliyathaneden hizmet alan hastaların yüzde kaçı ortam ısısından rahatsız olduğunu belirtmektedir?

15. Hasta memnuniyeti anketlerinin bölümlere göre memnuniyet dağılımı nasıldır?

16. Hasta memnuniyeti anket sonuçlarının zaman içindeki değişimi nasıl seyretmektedir?

Hasta Dosyaları

1. Son bir yıl içinde dosya çıkarılmadan polikliniklerden, acil servisten, yataklı servislerden ve ameliyathaneden sağlık hizmeti almış olan hasta sayısı kaçtır?

2. Son bir yıl içinde arandığında arşivde bulunmayan hasta dosyası sayısı kaçtır?

3. Son bir yıl içinde hastane otomasyon sistemindeki arıza, vb gibi nedenlerle elektronik hasta dosyalarına ulaşmanın mümkün olmadığı gün veya saat sayısı kaçtır?

4. Altı ayda bir örnekleme yöntemiyle yapılan hasta dosyası incelemesinde hastane dosyalama standartlarına uymadığı tespit edilen elektronik hasta dosyası sayısı kaçtır?

5. Yataklı servislere yatış yapıldığında elektronik dosyasında ön tanı konmamış olduğu belirlenen hasta sayısı kaçtır?

6. Cerrahi girişim yapılmadan önce elektronik dosyasında preoperatif tanı belirtilmemiş olan hasta sayısı kaçtır?

7. Cerrahi girişim yapıldıktan 2 saat sonra ameliyat raporu yazılmamış olan hasta sayısı kaçtır?

8. Cerrahi girişim yapıldıktan 1 saat sonra postoperatif order’ı verilmemiş olan hasta sayısı kaçtır?

9. Genel anestezi altında cerrahi girişim yapılan ve Anestezi İzlem Formu doldurulmamış olan hasta dosyası sayısı kaçtır?

10. Rejyonal anestezi uygulanarak cerrahi girişim yapılan ve Anestezi İzlem Formu doldurulmamış olan hasta dosyası sayısı kaçtır?

11. Derlenme formu doldurulmadan ameliyathaneden servise gönderilen cerrahi hasta sayısı kaçtır?

Çalışanların Memnuniyeti

1. Son bir yıl içinde bir haftadan daha uzun süreyle senelik izin kullanmış sağlık personelinin sayısı kaçtır?

2. Son bir yıl içinde senelik iznini kullanamamış sağlık personelinin sayısı kaçtır?

3. İzin kullanma sürelerinin, idari personel, hekim, hemşire, yardımcı personel ve temizlik hizmetleri görevlisi gibi gruplara göre dağılımı nasıldır?

4. Son bir yıl içinde görevindeki başarısı nedeniyle ödüllendirilen sağlık personelinin sayısı kaçtır?

5. Son bir yıl içinde tüm hastane çalışanlarının katılabileceği kaç sosyal etkinlik düzenlenmiştir?

6. Son bir yıl içinde sağlık kurumunda kaç adet kalite takımı kurulmuştur?

7. Sağlık kurumunda çalışan kaç kişiye kalite yönetimi konusunda hizmet içi eğitim verilmiştir?

8. Sağlık kurumunda çalışan kaç kişiye görev, yetki ve sorumluluklarını belirten bir belge verilmiştir?

9. Son bir yılda sağlık kurumunda çalışmaya başlayanlardan kaçına oryantasyon eğitimi verilmiştir?

10. Son bir yılda sağlık kurumunda çalışan kaç kişiye hizmet içi iletişim becerileri eğitimi verilmiştir?

11. Son bir yılda her bir öğretim üye ve elemanının kurumdan mali destek alarak katıldığı tebliğli mesleki toplantı sayısı kaçtır?

12. Son bir yılda her bir öğretim üye ve elemanının kurumdan mali destek alarak katıldığı tebliğsiz mesleki toplantı sayısı kaçtır?

13. Son bir yılda her bir öğretim üye ve elemanının kurumdan mali destek almadan katıldığı tebliğsiz mesleki toplantı sayısı kaçtır?

14. Sağlık kurumunda internet erişimi olmayan departman/bölüm sayısının oranı nedir?

15. Sağlık kurumunda, polikliniklerinde bilgisayar sistemi bulunmayan departman/bölüm sayısının oranı nedir?

16. Sağlık kurumunda “intranet” erişimi olmayan departman/bölüm sayısının oranı nedir?

Klinik Endikatörler

1. Açık kalp ameliyatlarından sonra görülen enfeksiyon oranı nedir?

2. PTCA uygulamasından sonra koroner arter byass cerrahisi gerektiren hasta oranı nedir?

3. Genelde cerrahi sonrası enfeksiyon görülme oranı nedir?

4. Sağlık kuruluşu tarafından izlenen diyabetik hastalardan, alt ekstremitede ülserle hastaneye başvuranların oranı nedir?

5. Sağlık kuruluşu tarafından izlenen diyabetik hastalardan, diyabetik ketoasidozla hastaneye başvuranların oranı nedir?

6. Sağlık kuruluşu tarafından izlenen diyabetik hastalardan, diyabetik retinopati ile hastaneye başvuranların oranı nedir?

7. Santral sinir sistemi ameliyatlarından sonra cerrahi mortalite oranı nedir?

8. Hepatobiliyer sistem ameliyatlarından sonra cerrahi mortalite oranı nedir?

9. Respiratuvar sistem ameliyatlarından sonra cerrahi mortalite oranı nedir?

10. Dolaşım sistemi ameliyatlarından sonra cerrahi mortalite oranı nedir?

11. PTCA uygulanan hastalarda hastane içi mortalite kaçtır?

12. İzole koroner arter bypas uygulanan hastalarda hastane içi mortalite kaçtır?

13. Total kalça veya diz replasmanı yapılan hastalarda postoperatif derin venöz tromboz veya pulmoner emboli görülme sıklığı nedir?

14. Mükerrer sezaryan seksiyo uygulama oranı nedir?

15. Primer sezaryan seksiyo uygulama oranı nedir?

16. Sezaryen seksiyo yapıldıktan sonra vajinal yolla doğum yapanların sayısı kaçtır?

17. Postoperatif pnömoni görülme sıklığı nedir?

18. Majör veya minör cerrahi girişimlerden sonra aspirasyon pnömonisi görülme sıklığı nedir?

19. Benign prostat hipertrofisi nedeniyle TUR uygulanan hastalarda aynı hospitalizasyonda ikinci kez müdahale etme sıklığı nedir?

Araştırma Görevlisi

1. Bir araştırma görevlisi bir ay içinde kaç servis hastasının sorumluluğunu almaktadır?

2. Bir araştırma görevlisi bir ay içinde kaç poliklinik hastasını muayene etmektedir?

3. Cerrahi bölümlerde bir araştırma görevlisi bir ay içinde kaç cerrahi girişime asiste etmektedir?

4. Cerrahi bölümlerde bir araştırma görevlisi bir ay içinde kaç cerrahi girişimi uzman sorumluluğunda bizzat yapmaktadır?

5. Bir araştırma görevlisinin uzmanlık eğitimi süresi içinde hazırladığı seminer sayısı kaçtır?

6. Bir araştırma görevlisinin uzmanlık eğitimi süresi içinde katıldığı klinik çalışma sayısı kaçtır?

7. Bir araştırma görevlisinin uzmanlık eğitimi süresi içinde katıldığı mesleki toplantı (kongre, sempozyum gibi) sayısı kaçtır?

Prof. Dr. Ayşe Gürel
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı