SAĞLIK EĞİTİMİSağlık Hukuku

SAĞLIK MEVZUATI – 2

ÖZEL HASTANE AÇACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER LİSTESİ

2219 Sayılı Kanunun:

MADDE 3- Hususi Hastaneler Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekaletinin müsaadesi ile açılır. Bu müsaadenin verilmesi içinşahıslara ait hastanelerin mesul müdürleri ve diğer hastanelerin de bağlı oldukları teşekküllerin salahiyetlileri tarafından Valiliğe bir istida verilir.Bu istidada açılmak istenilen Hastanelerin yeri, Hastane yapılarının vasıfları ve ne gibi Hastaları kabul ve ne kadar para veya parasız hasta tedavi edeceği, konulacak yatak sayısı, hastane işlerini çevirecek me’sül müdürünün ismi, hastanenin kurulması ve çalıştırılması için konacak karşılık paranın ne kadar olduğu açıkça yazılarak aşağıdaki vesikalarda bu istidaya bağlanır.
1- Planlar için:
a)Vaziyet planı 1/500 veya 1/100 ölçekli,
b)Planlar 1/200-100 tefrişli ve ölçüm çizgili
c)Kesitler ve cepheler 1/100-200 ölçekli olarak planlar belirtilen sıra göre ozalite çekilerek arkası panı çizen mimarca ve mahalli Bayındırlık Müdürlüğünce tasdik edildikten sonra (2) takım halinde,
d)Söz konusu Yasanın 4. maddesi hükmü uyarınca mahalli Sağlık Müdürü ile Bayındırlık ve İskan Müdürünün, hastane yapısına ait ekli forma göre düzenleyecekleri müşterek raporun ve vilayet görüşünün,
2- Açılacak hastanenin sermaye durumunu belirtir Banka teminat mektubunun (sermaye belgesi, Noterlikçe tasdikli bir belge yada mahalli Ticaret Sicil Gazetesi’de olabilir)
3- 2219 sayılı kanunun tatbikine dair olan Tüzüğün 29.ncu maddesine göre, numunesine uygun olarak hastane mes’ul müdürünce hazırlanacak iç Hizmet Yönergesinden (3) nüsha olarak,
4- Açılacak hastane mes’ul müdürünün diploma ve ihtisas numaralarıyla (2) adet vesikalık fotoğrafının,

5- 492 sayılı harçlar kanunu uyarınca ve hastanenin bulunduğu yer nüfusu 200.000 den aşağı olanlar yatak adedine göre ¼ ve 200.000 den fazla olanlar ise tam olarak ödeyecekleri harç karşılığını mahalli Mal Sandığına yatırarak karşılığında alacakları harç makbuzunun,
6- Yatak ücretleri için Sağlık Müdürü veya Muavininin Başkanlığında bir Devlet Hastanesi baştabibi, yoksa hükümet ya da Sağlık Ocağı tabici odaları, ticaret odaları ve Belediye temsilcilerinden oluşan bir kurulca, fiyat indeksleri, yerel koşullar ve emsal gündelik ücretler göz önüne alınmak suretiyle hazırlanacak rayiç komisyon raporunun,
7- Hastanenin kabul ve tedavi edeceği hastalıklarla ilgili servislerde, 10.01.1983 gün ve 17924 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Özel Hastaneler Tüzüğü”nün 23,24 ve 25. Maddelerine göre bulundurulması zorunlu olan personel,ilaç,gereç,aygıt ve cihazlarının mevcut olup olmadığına dair mahalli Sağlık Müdürü tarafından görevlendirilecek ilgili dal uzmanlarınca oluşturulacak komisyonca hastane mahallinde denetlenerek düzenlenecek rapor ile gönderilmesi gerekir.
8- Hangi hastalık vakalarını kabul ve tedavi edeceği açıkça belirtilmelidir.
9- Belediyeden Hastane yapı kullanma izin kağıdı,
10- İtfaiyeden yangın raporu,
11- Hastanede mevcut araç gereç listesi,
12- Kira kontratı veya tapu senedi noter tasdikli örneği
13- İç Hizmet Yönergesi örneği
14- Çevre Müdürlüğü Tıbbi Atık Raporu.

ÖZEL HASTANE AÇILIŞINDA BAKANLIĞA SUNULMASI GEREKLİ BELGELER

1- 3 adet Hastane yerleşim projesi
2- 2 adet rapor (Sağlık ve Sosyal Müdür Yardımcısı ve İl Bayındırlık Müdürlüğünden bir yetkili Mimar-Mühendis)
3- Hastane Ruhsat Harcı Makbuzu (Yatak adedine göre mal müdürlüğüne yatırılması)
20 yataklıya kadar olanlar
20-50 yataklıya kadar olanlar
50-100 yataklıya kadar olanlar
100 yatak ve daha yukarı olanlar
4- Banka teminat mektubu (Kurumun sermayesinin dörtte biri (4/1) bankaya yatırılması gerekir.)
5- Alet edevat listesi (2’şer adet )
6- Hastane binasının bir senelik kirası ödendiğine dair noter tasdikli kontrat veya tapu senedi.(2’şer adet )
7- Hastane yatak ücretleri talep yazısı (Mesul müdür imzalı)
8- Yatak ücretleri Rayiç komisyon raporu (Müdürlüğümüzce yazılacaktır.)
9- İç hizmet talimatnamesi

HASTANE MESUL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ÜSTLENECEK HEKİM İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Dilekçe (2’şer adet mesul müdürlüğü kabul ettiğine dair
2- Dilekçe (2’şer adet hangi hastalıkları kabul ve tedavi edeceklerine dair)
3- 2 adet resim
4- Diploma ve ihtisas belgesi (2’şer adet noter tasdikli)
5- Nüfus sureti (2’şer adet noter tasdikli)
6- Sabıkasızlık belgesi (Cumhuriyet Savcılığından 2’şer adet )
7- İkametgah senedi (2’şer adet noter tasdikli)

FİZİK TEDAVİ MÜESSESELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilecektir.)
2- Diploma örneği (Tasdikli)
3- Tescilli Uzmanlık Belgesi örneği (Tasdikli)
4- Nüfus Cüzdanı örneği (Tasdikli)
5- 4 (dört ) adet vesikalık fotoğraf
6 -Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı,(1997 yılı için 17.545.200 TL.)
7- Beyanname (İlgili Uzman tarafından doldurulup, imzalanacak) (örneği ektedir.)
8- Teftiş Raporu (Bakanlığımıza bağlı hastanelerin birinden bir fizik tedavi mütehassısının görevlendirilmesini ve düzenleyeceği raporun netice kısmında açılmasında sakınca olup olmadığını belirterek imzalanıp mühürlenmesi) (örneği ektedir.)
9- Kroki (Yetkili kişi tarafından fennişekilde çizilip sağlık ocağı tabibi tarafından tasdik edilecek)
10- Açılması istenilen işyeri birşirket iseşirketin kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ileşirket ortaklarının tümünün hekim olduğunu belirtir İl Sağlık Müdürlüğü yazısı.
11- Yukarıda istenilen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

RADYOLOJİ MÜESSESELERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (Müessese açmak isteyen kişi tarafından verilecektir.)
2- Diploma örneği (tasdikli)
3- Tescilli Uzmanlık belgesi örneği (tasdikli)
4- Nüfus cüzdanı örneği (tasdikli)
5- Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
6- Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilecek miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı,(1997 yılı için 17.545.200 TL )
7- Beyanname (ilgili uzman tarafından doldurulup, imzalanacak.) (örneği ektedir.)
8- Teftiş Raporu (Bakanlığımıza bağlı hastanelerin birinden bir röntgen uzmanı görevlendirilmesi ve düzenleyeceği raporun netice kısmında açılmasında sakınca olup olmadığının belirtilerek imzalanıp mühürlenmesi ) (örneği ektedir.)
9- Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınacak Lisans Belgesi
10- Kroki (yetkili kişi tarafından fennişekilde çizilip sağlık ocağı tabibi tarafından tasdik edilecek)
11- Açılması istenilen işyeri birşirket iseşirket kuruluşunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ileşirket ortaklarının tümünün hekim olduğunu belirtir İl Sağlık Müdürlüğü yazısı.
12- Yukarıda istenilen belgelerin, her türlü adres, unvan, yer ve isim değişikliğinde yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

ÖZEL DİSPANSER – POLİKLİNİK AÇILMASINDA GEREKLİ OLAN BELGELER:

1- Özel Dispanser ve Poliklinikler en az değişik branşta iki uzman Doktor tarafından açılır.
2- Özel Diş Polikliniği-Dispanserler en az iki diş hekimi tarafından açılır.
3- Dispanser-Poliklinik sahibi tarafından verilecek açma dilekçesi (dilekçede Polikliniğin ismi-adresi belirtilecek )
4- Dispanser-Poliklinik Mesul Müdürünün, Mesul Müdürlüğü kabul edildiğine dair dilekçesi.
5- Mesul Müdürün mesai süresince Poliklinikte olması gerektiğinden, kamu diğer Kurum ve Kuruluşlarda görevi olmadığına dair yazılı beyanı.
6- Dispanser-Poliklinikte çalışacak diğer hekimlerin ve sağlık personelinin çalışma dilekçeleri (dilekçede adres ve Poliklinik ismi verilecek)
7- Çalışan tüm hekimlerin başka yerde muayenehaneleri olmadığına dair yazılı beyanı.
8- Çalışan diğer hekimlerin resmi kuruluşlarda çalışıyorlarsa,Kurumundan Part-Time çalıştığına dair alacağı belge.
9- Çalışan doktor (Diş Polikliniğinde ise Diş Hekimi ) ve diğer sağlık personelinin diploma ve Uzmanlık belgeleri örneği.(Noter tasdikli)
10- Çalışan diğer personelin tahsil belgesi örnekleri.
11- Çalışan hekim ve personelin isim listesi (Mesul Müdür imzalı)
12- Hastalardan alınacak ücreti gösterir Mesul Müdür imzalı liste.
13- Hangi hastalıklara bakılacağına dair Mesul Müdür imzalı liste.
14- Hekimlerin çalışma saatlerini belirtir Mesul Müdür imzalı mesai listesi.
15- Mahallin Poliklinik veya Dispanser olmaya elverişli olup olmadığına dair bağlı olduğu Sağlık Ocağınca düzenlenecek rapor.(Rapor, Sağlık Ocağı Tabipliğince mühür ve imzalanacak-en az iki imzalı)
16- Mahallin fennişekilde çizilmiş ve Sağlık Ocağı Tabipliğince tasdikli krokisi.(Proje Sağlık Ocağı Tabipliğince mahalline uygundur ibaresi yazılıp,tasdik edilecek)
17- Bina kira ile tutulmuş ise, Mesul Müdür adına düzenlenmiş noter tasdikli kira kontratı,(veya tapu örneği)
18- Şirket ise, Ticaret Sicil Gazetesinin örneği ve Ticaret Sicil Gazetesinde adı geçen ortakların ad ve mesleklerini içeren tasdikli liste.
19- Danıştay Başkanlığı 3.Dairesinin 18.11.1965 tarih ve esas 1965/357 ve karar 1965/410 sayılı kararı gereğince, işyeri sahip ve ortaklarının Tabip dışında başka bir kimse olması mümkün değildir.
20- İşyeri uzman sayısı ve branşları sınırlı değildir.
21- Sağlık Ocağı Tabipliğince; Doktorlar ve Sağlık Personeli adına fiş ve ihbarname düzenlenir.

DİSPANSER-POLİKLİNİK MESUL MÜDÜRLERİNDEN İSTENEN BELGELER

1- Mesul Müdürlüğü kabulüne dair imzalı dilekçe.
2- Başka yerde muayenehanesi olmadığına dair dilekçesi.
3- Nüfus cüzdan örneği,ikametgah senedi.
4- Diploma ve uzmanlık belgesi örneği (noter tasdikli)
5- Savcılık belgesi.
6- Mesul Müdür adına kayıtlı,Noter tasdikli vergi levhası.
7- Mesul Müdür adına kayıtlı noter tasdikli kira kontratı.
8- Şirket ise, kira kontratı-vergi levhasışirket adına olacaktır.
9- Fiş ihbarname.
10- İki adet vesikalık fotoğraf.
Toplu birer muayenehane olarak kabul edilen Dispanser-Poliklinikler 1219 sayılı kanuna tabidir.
Röntgen, Fizik Tedavi, Biyokimya, Bakteriyoloji, Patoloji ve diğer ruhsatı gerektiren bütün laboratuarlar için,bu bu işyerlerinde de bir branş sahibinin adına ruhsatın Sağlık Bakanlığınca düzenlenmesi için müracaat yapılması ve ruhsat alınması mecburiyeti vardır.

BİOKİMYA,BAKTERİOLOJİ LABORATUARLARI ile RADYOLOJİ, RADYUM VE ELEKTRİKLE TEDAVİ ve diğer FİZYOTERAPİ MÜESSESELERİNE RUHSAT VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Müracaatlar İlçe Kaymakamlığı kanalı ile İlçe Sağlık Ocağı Tabipliğine hitaben bir dilekçe ile aşağıda yazılı belgeler düzenlenerek yapılır.(Düzenlenen belgelerin bir takımı ilçe’de kalır.)

1- 3 adet : Sağlık Müdürlüğü’ne hitaben yazılacak ve ekli belgelerle açılacak laboratuar veya tesisi belirten dilekçe.
2- 3 adet : Mezun olduğu Fakülte ve yüksekokul diplomasının suret veya fotokopisi (noter taktikli)
3- 3 adet : Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre alınmış Uzmanlık belgesinin suret veya fotokopisi (belgenin arka yüzü ile birlikte noter taktikli)
Mecburi hizmet gören uzmanlar çalıştıkları Hastaneden aldıkları belgesi Bakanlığa sunulur.
4- 3 adet : Nüfus kağıdı örneği (yetkili mericiden taktikli )
5- 4 adet :Vesikalık fotoğraf (son çekilmiş)
Yürürlükteki vergi yasasının gerektirdiği nisbette yatırılacak harcın makbuz aslı.
6- 4 adet : Laboratuarda mevcut araç,gereç listesi (uzman imzası ile)
7- 4 adet : Laboratuarda mevcut kimyasal maddelerin listesi (uzman imzası ile)
8- 4 adet : Yapılacak kimyasal ve bakteriyolojik analizlerin fiyat listesi (uzman imzası ile)
9- 4 adet : Teftiş raporu (matbu numune)Sağlık Ocağı tabibi tarafından yerinde yapılacak teftiş sonucu tanzim ve mühürlenip taktikli.
10- 4 adet : Laboratuar için seçilen yerin krokisi (yetkili bir meslek elemanı tarafından çizilip tasdik edilecek )

RADYOLOJİ- RADYUM ve ELEKTRİKLE TEDAVİ MÜESSESELERİ İÇİN:

Yukarıda yazılan belgeler dışında,
1- 3 adet : Atom Enerjisi Komisyon Genel Sekreterliğinden (Radyasyon Sağlığı ile ilgili ) alınacak belge.
2- 4 adet : teftiş raporu yerine matbu örneğine uygun bir radyoloji uzmanı hekim tarafından düzenlenecek imzalı ve Hastane Baştabipliğince tasdikli belge gönderilmesi gerekmektedir.
Nükleer Tıp Laboratuarları aynı dal uzmanlarınca açılabilir. Röntgen Laboratuarı için istenen belgeler düzenlenir.
Röntgen ve Nükleer Tıp Uzmanları bir dilekçe ile Radyasyon kontrolü yaptırmak üzere (Türkiye Atom Enerjisi Komisyonu Başkanlığı-Alaçam sokak no.9 ÇANKAYA-ANKARA ) adresine müracaatını yapar.”Kullanma ve Bulundurma müsaadesi” raporu alınır.Ruhsat için bu rapor ve lisansın Sağlık Bakanlığına gönderilmesi gerekir.
PATOLOJİ LABORATUARI açmak istenildiğinde; teftiş raporu Müdürlüğümüzce görevlendirilecek bir Patolog tarafından mahallen tetkiki neticesi düzenlenir. Rapor bağlı olduğu Hastane Başhekimi tarafından da imza ve mühür yapıldıktan sonra Müdürlüğümüze iade edilir.
Aynı işlemler Röntgen ve Fizik Tedavi Laboratuarları için de yapılması gereklidir.(Bu ikisi için matbu rapor kullanılır.)
RİA LABORATUARI çalışması yapmak isteyenler :
Biyokimya-Bakteriyoloji-Nükleer Tıp Uzmanı olmaları gereklidir.Bunlar,Biyokimya-Bakteriyoloji Laboratuarı açanlar gibi müracaat ederler.
RİA çalışması yapabilmeleri için bir hastanede görecekleri 3 aylık kurs neticesi almış oldukları belgenin tasdikli örneğinin de (3 nüsha ) Bakanlığa sunulması gereklidir.

Röntgen – Fizik Tedavi Laboratuarı : ………………….Lira ruhsat harcı makbuzu
Diğer Tahlil Laboratuarları :………………………Lira ruhsat harcı makbuzu

Sağlık Kurumları Saymanlığı’ndan alınır.

Doç.Dr.Haydar SUR