GenelgeMEVZUAT

SAĞLIK KURULU RAPORLARINA YAZILACAK ILAÇLARIN ETKEN MADDE ISIMLERININ KULLANILMASI

SAĞLIK KURULU RAPORLARINA YAZILACAK ILAÇLARIN ETKEN MADDE ISIMLERININ KULLANILMASI GEREKTIĞI HAKKINDA SAĞLIK BAKANLIĞI GENELGESI

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.10.00.12-010.06

Konu : Sağlık kurulu raporlarına ilacın etken madde isminin yazılması

22.02.2006 * 3199

…………………………VALILIĞINE

GENELGE

2006/24

Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 24.11.2005 tarih ve 7709 sayılı yazısına ekli 09.05.2005 tarih ve 101/11 sayılı teftiş raporunda; sağlık kurulu raporları kullanılmak suretiyle yapılan ilaç yolsuzluklarının önlenebilmesi için, sağlık kurulu raporlarına ilacın ticari adının yazılması yerine, ilacın etken maddesinin ve/veya maddelerinin yazılması suretiyle sağlık kurulu raporu düzenlenmesine yönelik resmi düzenlemenin yapılarak yürürlüğe konulması gerektiği belirtilmektedir.

2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın “Ayakta Tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna Bağlı Ilaçlar” başlıklı 12.4. maddesinde, bu Talimata ekli (Ek-2/C) sayılı listede yer alan ilaçların, ayakta tedavilerde kullanımı durumunda reçetelere yazımı sağlık kurulu raporuna bağlıdır. Bu sağlık kurulu raporu, hastanın adı, teşhis (kısaltma yapılmadan), ilacın etken madde adı ve dozu, uygulama planı ve süresi ile hastayı tedavi eden birimin ve uzman hekimin adını da ayrıca kapsar. Preparatın maksimum dozu belirtilerek maksimum dozu aşmamak kaydıyla düzenlenen rapor tedavi süresi boyunca geçerlidir. Bu süre her hal ve takdirde iki yılı geçemez” şeklinde düzenlenmiş bir hüküm mevcuttur.

Buna göre, sağlık kurumlarında kullanımı sağlık kurulu raporuna bağlı olan ilaçlar için, ilaç kullanımı ve katkı payı muafiyeti amacıyla düzenlenecek sağlık kurulu raporlarına hekimlerce gerekli görülen ilaçların etken madde ve/veya maddelerinin mutlak surette yazılması zorunlu olup, bu konudaki uygulamanın Talimatın yukarıda vurgulanan 12.4. maddesi hükümlerine uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, aksine uygulamalardan kurum baştabiblerinin doğrudan sorumlu tutulacağının ilgili kurum baştabibliklerine tebliğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar