MEVZUATYasa

SAĞLIK BAKANLIĞININ TEŞKILAT VE GÖREVLERI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

Karar Sayısı: KHK/181
Resmi Gazete: 14.12.1983 – 18251 Mükerrer

BIRINCI KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç

Madde 1 – Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, herkesin hayatının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamak, ülkenin sağlık şartlarını düzeltmek, fertlerin ve cemiyetin sağlığına zarar veren amillerle mücadele etmek ve halka sağlık hizmetlerini ulaştırmak, sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermelerini temin etmek için Sağlık Bakanlığının kurulmasına, teşkilât ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 – Sağlık Bakanlığının görevleri şunlardır.

a) Herkesin hayatını bedenen, ruhen ve sosyal bakımdan tam iyilik hali içinde sürdürmesini sağlamak için fert ve toplum sağlığını korumak ve bu amaçla ülkeyi kapsayan plan ve programlar yapmak, uygulamak ve uygulatmak, her türlü tedbiri almak, gerekli teşkilâtı kurmak ve kurdurmak,

b)Bulaşıcı, salgın ve sosyal hastalıklarla savaşarak koruyucu, tedavi edici hekimlik ve rehabilitasyon hizmetlerini yapmak,

c) Ana ve çocuk sağlığının korunması ve aile planlaması hizmetlerini yapmak,

d) Ilaç, uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretim ve tüketimini her safhada kontrol ve denetlemek; farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım yerlerinin açılış ve çalışmalarını esaslara bağlamak, denetlemek,

e) Gerekli aşı, serum, kan, ürünleri ve ilaçların üretimini yapmak, yaptırmak ve gerekirse ithalini sağlamak,

f) Temel sorumluluk Sağlık Bakanlığına ait olmak üzere Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı ve mahalli idarelerle işbirliği suretiyle gıda maddelerinin ve bunları üreten yerlerin sağlık açısından kontrol hizmetlerini yürütmek,

g) Mahalli idareler ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği suretiyle çevre sağlığını ilgilendiren gerekli tedbirleri almak ve aldırmak,

h) Bulaşıcı, salgın insan hastalıklarına karış kara hudut kapıları, deniz ve hava limanlarında koruyucu sağlık tedbirlerini almak,

i) (24.1.1989 – KHK/356, m.15 ile yür. kld.; Onay: 3703 s. Y. m.19-14.3.1991)

j) Kanser, verem ve sıtma ile savaş hizmetlerini yürütmek ve bu alanda hizmet veren kurum ve kuruluşların çalışmalarının koordinasyonunu ve denetimini sağlamak,

k) Bu görevlerin yerine getirilmesi için gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, meslek personelini yetiştirmek,

l) Sağlık hizmetleriyle ilgili olarak milletlerarası ve yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak.

Teşkilat

Madde 3 – Sağlık Bakanlığı teşkilâtı, merkez teşkilâtı ile taşra teşkilâtı ve bağlı kuruluşlardan meydana gelir.

IKINCI KISIM

Bakanlık Merkez Teşkilatı

Merkez Teşkilatı

Madde 4 – Bakanlık merkez teşkilâtı ana hizmet birimleri ile danışma ve denetim birimleri ve yardımcı birimlerden meydana gelir.Bakanlık merkez teşkilâtı Ek – 1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

BIRINCI BÖLÜM

Bakanlık Makamı

Bakan

Madde 5 – Bakan, Bakanlık kuruluşunun en üst amiridir ve Bakanlık hizmetlerini mevzuata, hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalkınma planlarına ve yıllık programlara uygun olarak yürütmek ve Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Başbakana karşı sorumludur.Bakan, emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden sorumlu olup, Bakanlık merkez, taşra teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarının faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir.

Müsteşar

Madde 6 – Müsteşar, Bakanın emrinde ve onun yardımcısı olup, Bakanlık hizmetlerini Bakan adına ve Bakanın direktif ve emirleri yönünde, Bakanlığın amaç ve politikalarına, kalkınma planlarına ve yıllık programlara, mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenler ve yürütür. Bu amaçla Bakanlık Teftiş Kurulu hariç Bakanlığın tüm birim ve kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar.Müsteşar, yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Bakana karşı sorumludur.

Müsteşar Yardımcıları

Madde 7 – Bakanlıkta ana hizmet birimleri ve danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere üç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir.

IKINCI BÖLÜM

Ana Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Madde 8 – Sağlık Bakanlığındaki ana hizmet birimleri şunlardır.

a) Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

b) Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü,

c) Ilâç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü,

d) Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü,

e) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü,

f) Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı,

g) Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı,

h) Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı,

ı) [1]Dış ilişkiler Dairesi Başkanlığı,

i) [2]Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı,

“j) [3]Inşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı,

k) [4]Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı,”

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Madde 9 – Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) [5]Toplum sağlığını ilgilendiren her türlü koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesini sağlamak, bu hizmetlere halkın katkı ve iştirakini temin etmek,

b) Bulaşıcı, salgın, sosyal ve dejeneratif hastalıklarla mücadele ile aşılama ve bağışıklık hizmetlerini yürütmek,

c) [6]Sağlıklı çevre temin etmek amacıyla çevre sağlığını ilgilen-diren her türlü tedbiri almak ve aldırmak ve gayrisıhhî müesseselerin halkın sağlığına zarar vermesini engellemek ve gerekli denetimlerini yapmak,

d) Yenilecek ve içilecek tüm gıda maddeleri ile toplum sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımı sağlık yönünden kontrol ve denetimlerini yapmak ve gerekli hallerde izin vermek,

e) Içilecek ve kullanılacak nitelikte su temini, sıcak ve soğuk hamamlar ile içmeceler tesisi, mezbaha inşaatı, mezarlıklar tesisatı, ölü defni ve nakli işleri ve lağım ve mecralar tesisatı ile ilgili sağlık düzenlemeleri yapmak ve denetlemek, insan sağlığını tehlikeye düşürecek amillerle mücadele etmek,

f) Zehirli ve uyuşturucu maddelerle, tıbbi ve hayati müstahzarları, insan sağlığında kullanılan her cins serum ve aşıları, bunların yapıldığı ve satıldığı yerleri denetlemek,

g) Sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmalarını yürütmek, sağlık ocaklarının yataklı tedavi kurumları ile işbirliğini düzenlemek,

h) Sanatlarını serbest olarak icra eden tabip ve tababet mensuplarının hizmetlerinin ve işyerlerinin sağlık ve teknik denetimini yapmak, ücret tarifelerini tesbit etmek,

i) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Madde 10 – Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa bağlı yataklı tedavi kurumları ile bu kurumlara bağlı sağlık kuruluşlarını açmak, kapasitelerini artırmak, mali, idari ve teknik her türlü işlemlerini düzenlemek, takip etmek, yürütmek ve gerektiğinde bunları kapatmak.

b) Milli Savunma Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumları dışında kalan genel ve katma bütçeli kamu kuruluşlarına, özel sektöre, yabancılara ve azınlıklara ait yataklı tedavi kurumlarına açılış ruhsatı vermek, gerekenleri yatak ve tedavi ücret tarifelerini tesbit ve tasdik etmek, bu kurumların fiziki yapılarını tetkik etmek ve gerektiğinde çalışmalarını yasaklamak,

c) Memleketin ihtiyacı olan kan ve kan ürünlerini sağlamak için kan merkezi ve istasyonları açmak, açtırmak, denetlemek ve gerektiğinde kapatmak,

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Ilaç Ve Eczacılık Genel Müdürlüğü

Madde 11 – Ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sağlık hizmetlerinde kullanılacak ilaçların imalini, ithalini ve piyasaya arz şekillerini izne bağlamak, ilaçların kaliteli olarak uygun fiyatlarla ve sürekli bir şekilde halka ulaşmasını sağlamak, bu amaçla gerekli kontrolleri yapmak,

b) [7]Farmasötik ve tıbbi madde ve müstahzar üreten yerlerin, dağıtım ve depolama üniteleri ile eczanelerin açılış ve çalışmalarının esaslarını tespit etmek, gerekli denetimleri yapmak,

c) Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin ithal, imâl, ihraç ve yurtiçi tüketiminin esaslarını tesbit etmek ve denetlemek,

d) Türk farmakopesi (Kodeksi) ile değişiklik ve eklerinin yürürlüğe girmesini sağlamak,

e) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak,

Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

Madde 12 – [8]Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Sağlık insan gücü plânlaması yapmak, nicel ve nitel olarak ihtiyaca uygun insan gücü yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

b) Tıpta uzmanlık eğitimi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

c) Personel eğitim plânını hazırlamak, eğitim programlarını düzenlemek, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak ve koordine etmek.

d) Halkın sağlık bilincinin geliştirilmesi amacıyla eğitim programları hazırlamak, yürütmek ve koordine etmek.

e) Bakanlığın yayın faaliyetlerinin esaslarını belirlemek ve koordinasyonunu sağlamak.

f) Ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak sağlık mesleklerinin standartlarını belirlemek.

g) Bakanlıkça verilen benzer görevleri yapmak.

Ana Çocuk Sağlığı Ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü

Madde 13 – Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Ana Çocuk Sağlığı ve aile planlaması hizmetleri ile ilgili hedefleri belirlemek, bu hedefler doğrultusunda çalışma plan ve programları hazırlamak ve uygulamaya koymak,

b) Annenin ve çocuğun beden ve ruh sağlığının korunmasını ve evli kadınların doğum öncesi ve sonraki bakımlarını sağlamak,

c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığı

Madde 14 – Sıtma Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Sıtma mücadelesi hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere hizmetin gerektirdiği plan ve programların, politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,

b) Sıtma hastalığının önlenmesine katkı sağlamak amacı ile milletlerarası ve yurt içindeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,

c) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Verem Savaşı Dairesi Başkanlığı

Madde 15 – Verem Savaşı Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Verem savaşı hizmetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını sağlamak üzere, hizmetin gerektirdiği plan, program ve politikaların tesbitine yardımcı olmak ve uygulamak,

b) Ülkemizde veremin yayılmasına karşı koruyucu her türlü tedbiri almak, hastaların kontrol ve tedavi altında bulunmalarını sağlamak,

c) Fertlerin, organize toplulukların, hasta ve çevresinin eğitimini yapmak,

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı

Madde 16 – Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Tespit edilen politika ve hedeflere uygun olarak kanserle savaş hizmetlerini planlamak, uygulamak ve bu hizmetlerin organizasyonunu sağlamak,

b) Kanserle ilgili her türlü istatistiki bilgileri toplamak, araştırma ve incelemeler yapmak, yaptırmak ve özendirmek, kanserle savaşta gerekli koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, bu bilgilere, araştırma ve inceleme sonuçlarına göre değerlendirmek, alınması gerekli tedbirleri tespit etmek, uygulamak ve uygulatmak,

c) Kanserle savaş için sağlık tesisleri kurmak ve kurdurmak,

d) Kanserle savaş alanında hizmet veren veya çalışmalarda bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ve gönüllü kuruluşlarca açılacak sağlık tesis ve kuruluşlarının tespit edilecek standartlar içinde açılışlarına izin vermek, faaliyetlerini denetlemek ve yönlendirmek,

e) Kanserle savaş hizmetlerine halkın gönüllü iştiraki ve yardımını sağlamak, bu konuda gerçek ve tüzel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak ve imkânları ölçüsünde bunlara yardımda bulunmak ve yol göstermek,

f) Kanserle savaşta görev alacak personelin yetiştirilmesi konusunda gerekli tedbirleri tespit etmek ve bu tedbirleri uygulamak ve uygulatmak,

g) Kanserle savaş konusunda halkın eğitimi için gerekli hizmetleri diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütmek,

h) Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığı

Madde 17 – Dış Ilişkiler Dairesi Başkanlığının Görevleri şunlardır:

a) Birleşmiş Milletler ve milletlerarası diğer çeşitli kuruluşlar ile Bakanlık arasında sağlık alanında yapılacak anlaşmalar ile ilgili çalışmaları düzenlemek,

b) Dış ilişkilerin gereği olarak kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek dış burs ve kurslara araç, gereç ve teknik yardımları sağlamak,

c) [9]Bakanlığın yabancı ülkelerle olan ilişkilerini düzenlemek ve konu ile ilgili hizmetleri yürütmek,

d) Bakanlıkça verilen benzeri görevleri yapmak.

Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Madde 17/A – [10]Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Topluluğu ile ilgili konularda koordinasyonu sağlar. Avrupa Topluluğu ile görevli Devlet Bakanlığının koordinasyon çalışmalarına yardımcı olur, bu alanda Hükümetin genel politikasını uygulamaya yönelik tedbirleri alır, uyum ve uygulama çalışmaları ile ilgili işleri yürütür.

“Inşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı:

MADDE 17/B – [11]Inşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Inşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.

b) Mimari proje çalışmalarını yürütmek.

c) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek.

d) Ihtiyaç duyulan hastane, sağlık yerleşkesi gibi sağlık tesislerini ve hizmet binalarını, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve/veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere, düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut Idaresi Başkanlığına veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzelkişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırmak.”

“Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı:

MADDE 17/C – [12]Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Kanununun ek 7 nci maddesiyle öngörülen iş ve işlemleri yapar.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Danışma Ve Denetim Birimleri

Danışma Ve Denetim Birimleri

Madde 18 – [13]Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri şunlardır:

a) Teftiş Kurulu, Başkanlığı,

b) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı,

c) Hukuk Müşavirliği,

d) Bakanlık Müşavirleri,

e) Basın ve Halkla Ilişkiler Müşavirliği.

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Madde 19 – Teftiş Kurulu Başkanlığı Bakanın emri veya onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

a) Bakanlık teşkilâtı ile Bakanlığa bağlı kuruluşların her türlü faaliyet ve işleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek.

Teftiş Kurulunun ve müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ve usulleri tüzükle düzenlenir.

Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Madde 20 – [14]Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlığa Hükümet programı, kalkınma plânları yıllık programlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve milli güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma esaslarını tesbit etmek, bu esaslara uygun olarak bakanlığın ana hizmet politikasının ve plânlarının hazırlanmasına yardımcı olmak,

b) Uzun vadeli plânlarla, kalkınma plânlarında ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli görülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel politikaların ilmi araştırma esaslarına göre tesbitini sağlamak, bakanın onayını aldıktan sonra Devlet Plânlama Teşkilatına göndermek,

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Bakanlık bütçesini plân ve program esaslarına göre hazırlamak ve uygulamasını takip etmek,

d) Bakanlık yıllık çalışma programlarını hazırlamak, bakanlık hizmetleriyle ilgili gerekli istatistikleri toplamak ve değerlendirmek,

e) Kalkınma plân ve programları ile Bakanlık yıllık çalışma programlarının uygulanmaları sırasın-da, Bakanlık teşkilatında ortaya çıkan çözümlenmesi gereken güçlükleri, aksaklıkları ve tıkanıklıkları bakanlık veya bakanlıklararası seviyede giderici tedbirleri tesbit ederek makama sunmak, organizasyon ve metod hizmetlerini yürütmek,

f) Plânlama ve koordinasyon konularında verilen diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma programlarının yürütülmesini takip etmek,

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile Kanun teklifleri hakkında bakanlık görüşünün tesbitine yardımcı olmak,

h) Bakanlığın tarihçesini hazırlamak,

ı) Bakan tarafından verilen konularda araştırma ve inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

Hukuk Müşavirliği

Madde 21 – Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,

b) Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak,

c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 sayılı kanun hükümlerine göre adli ve idari davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek,

d) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

e) Bakanlık kuruluşları tarafından hazırlanan veya diğer bakanlıklardan yahut Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek.

Bakanlık Müşavirleri

Madde 22 – Bakanlıkta, özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmak üzere [15]”otuz (30)” bakanlık müşaviri görevlendirilebilir.

Bakanlık Müşavirleri bakanlık makamına bağlıdır.

Basın ve Halkla Ilişkiler Müşavirliği

Madde 22/A – [16]Sağlık Bakanlığında basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere Basın ve Halkla Ilişkiler Müşavirliği teşkil edilebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardımcı Birimler

Madde 23 – [17]Sağlık Bakanlığı merkez kuruluşundaki yardımcı birimler şunlardır:

a) Personel Genel Müdürlüğü,

b) Idari ve Mali Işler Dairesi Başkanlığı,

c) Savunma Sekreterliği,

d) Özel Kalem Müdürlüğü.

Personel Genel Müdürlüğü

Madde 24 – Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanlığın insangücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

b) Bakanlık personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işleri yapmak,

c) Sağlık ve yardımcı sağlık personelinin diplomalarının tescil işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak ve bunlarla ilgili işleri izlemek,

d) [18]Yürürlükten kaldırılmıştır. (Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre yurtiçinde ve yurtdışında yapılan uzmanlıkla ilgili işlemleri yürütmek, uzmanlık belgelerinin tescil işlemlerini yapmak kayıtlarını tutmak,)

e) [19]Yürürlükten kaldırılmıştır. (Personel eğitim planını hazırlamak, hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uygulamak,)

f) Bakanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

Komptrolörlük Dairesi Başkanlığı

Madde 25 – (8.6.1984 – KHK/210, m.11 ile yür. kld.)

Idari Ve Mali Işler Dairesi Başkanlığı

Madde 26 – [20]Idari ve Mali Işler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

b) Ihtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek,

c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek,

d) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak,

e) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,

f) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak,

g) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin bakan veya müsteşara sunulmasını sağlamak,

h) Bakan ve müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek,

ı) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak,

j) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,

k) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek,

l) Bakan ve müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak.

Madde 27 – (8.6.1984 – KHK/210, m.11 ile yür. kld.)

Madde 28 – Savunma Sekreterliği, özel kanununda ve diğer kanunlarda gösterilen görevleri yerine getirir.

Özel Kalem Müdürlüğü

Madde 29 – Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Bakanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek,

b) Bakanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek,

c) Bakanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek,

d) Bakanca verilen diğer görevleri yapmak,

BEŞINCI BÖLÜM

Sürekli Kurullar

Sürekli Kurul

Madde 30 – [21]Sağlık Bakanlığının sürekli kurulu, Yüksek Sağlık Şurası’dır.

Madde 31 – [22]Bakanlıkça verilecek önemli sağlık konuları hakkın-da görüş bildirmek ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adli konularda görüş vermek üzere (11) üyeli bir Yüksek Sağlık Şurası kurulmuştur.

Şura üyeleri Sağlık Bakanınca ülkede sağlık hizmetleri veya eserleri ile tanınmış kişiler arasından seçilir.

Bakanlık Müsteşarı, Araştırma, Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Temel Sağlık ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürleri ile I. Hukuk Müşaviri Kurulun tabii üyeleridir.

Seçim yolu ile Şura üyesi olanların görev süresi bir yıldır.”[23]Bakanlık, ülkenin sağlık ile ilgili konularında danışma fonksiyonu yapmak üzere Şûra’ya bağlı olarak danışma kurulları ve tababet şubeleri sanatlarını ifadan doğan adlî konularda dosyaları inceleyip Şûra’ya sunmak üzere ihtisas komisyonları oluşturabilir. Kurul ve Komisyon Başkanları, Sağlık Şûrası toplantılarına tabiî üye olarak katılır. Kurul üyelerine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 16 ncı maddesinde tespit edilen huzur hakkı ödenir.”[i] Yüksek Sağlık Şurası yılda en az bir kere toplanır. Bakanlık lüzum gördüğü hallerde Şura’yı toplantıya çağırabilir.

“[24]Şûra’nın, danışma kurullarının ve ihtisas komisyonlarının çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça hazırlanacak yönergede tespit edilir.”[ii] Şura ile ilgili sair hususlar 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yer alan hükümlere göre yürütülür.

Madde 32 – 37 – (8.6.1984 – KHK/210, m.11 ile yür. kld.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Taşra Teşkilatı, Bağlı Kuruluşlar

Taşra Teşkilatı

Madde 38 – Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Bölge Valiliği, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve Il Idaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Bağlı Kuruluşlar

Madde 39 – Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşları şunlardır:

a) Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü,

b) (24.1.1989 – KHK/356, m.15 ile yür. kld.; Onay: 3703 s. Y. m.19-14.3.1991)

c) Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sorumluluk Ve Yetkileri

Yöneticilerin Sorumlulukları

Madde 40 – Bakanlık merkez, taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşların her kademedeki yöneticileri yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, bakanlık emir ve direktifleri yönünde, mevzu-ata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek, yürütmekten bir üst yönetici kademeye karşı sorumludur.Koordinasyon Ve Işbirliği Konusunda Bakanlığın Görev, Yetki Ve Sorumlulu&#28